Budapesti Hírlap, 1930. március (50. évfolyam, 50-73. szám)

1930-03-02 / 51. szám

42 FÉNYKÉPÉSZET Fényképpályázatunk Pályázatunkat, e hó 28-ával lezártuk, a pá­lyázatra közel ezer darab fénykép érkezett. Az eredményt a szükséges tudnivalókkal la­punk március 9-iki, vasárnapi számában tesz­­szük közzé. Erősítés, gyengítés ! "A teljesen helyes és hibátlan megvilágítás még a több évtizedes gyakorlattal bíró ama­tőrnek is gyakran nem sikerül. Az úgyneve­zett fotó­méterek, akár kiszámítás, akár op­tikai megállapítás, akár vegyi behatás útján, adják meg az expozíció idejét, egészen soha­sem tökéletesek, ezek inkább csak megközelítő támpontot nyújtanak az expozió mértékére. Oka ennek az, hogy a táblázatok az esetek ezerféleségeit nem ölelhetik fel, másrészt az emberi szem is csalóka. Többé-kevésbbé hibásan exponált lemez gyakran fordul elő a gyakorlatban, az előhí­vásnál a kiegyenlítés pedig több gondosságot követel, semhogy az átlag amatőr erre a mani­pulációra rászánná a fejét. Aki pedig szakem­berrel hivatja elő negatívjait,­elkészülhet arra, hogy túlexponált, kemény, szürke, lanyha és erőtlen negatív klisékhez jut. Ezért az erősítés és gyengítés gyakorlása és tudása minden ama­tőrnek fontos érdeke, mert hiszen vannak ér­tékes felvételek, melyeket megismertetni nem lehet, a meglévő klisét kell tehát többé-ke­­vésbbé használhatóvá tenni. A negatívokat hibásságuk szempontjából következő csoportokba leh­et osztani, amely csoportokba tartozóknál megjavításuk céljából más-más eljárást kell követni: 1. kellő részletekkel biró, de" vékony­­(lanyha, áttetsző), gyengén fedett és egyéb­ként világos negatívok; 2. gyenge és halvány részletekkel biró ke­mény negatívok (az erősebb fényértő részek túlsötétek, gradáció rossz); 3. olyan negatívok, amelyeknél az egész le­mez fátyolos, nehezen átlátható, a fényellen­tétek azonban elég nagyok; 4. elfátyolosodott negatívok, amelyeken ár­nyékok és fények közti ellentét többé-kevésbbé csekély. A fenti 1—4. csoportba tartozó negatívok közül egyes csoportbelieket csak erősíteni vagy gyengíteni, másokat kombinálva előbb gyengí­teni s aztán erősíteni kell. Mielőtt az eljárási módokra térnénk rá, megemlítjük, hogy az 1. csoportba tartozó ne­gatívok alexponálás, vagy elégtelen előhívás által, a 2. csoportba tartozók alexponálás (esetleg helyes exponálás) és túlhívás folytán, a 3. csoportba tartozók meglehetős túlexponá­­lás­a a rendes, vagy módosított erős, teljesebb előhívás útján, a 4. csoportba tartozó negatí­vok pedig főként nagyobb mérvű túlexponálás folytán jönnek létre, amikor is a túlexponált lemezhez az ilyen esethez előírt módosított (tö­ményebb, kronikális, fiximatronos, vagy al­­kalmanélküli előhívót nem használtunk. Igaz ugyan, hogy a hibás negatívokkal kü­lönböző keményen vagy lágyan dolgozó papí­rok alkalmazása útján még jó eredmén­yeket érhetünk el, de ez a tétel csak akkor áll, ha a hibák nem nagyfokúak. Másrészt pedig min­dig jobb — ha csak lehet —­ a hibákat legalább részben, már a negatívon pótolni, mert az erő­sítésnek és gyengítésnek nemcsak az a célja, hogy a lemezfedettségeket erősítsük és gyen­gítsük, hanem főleg az is, hogy a negatív grav­dációját, vagyis magyarul: az árnyékokból a fénybe menő átmeneteket megjavítsuk, rövi­debbé, szélesebbé, a szemnek is tetszetősebbé s a valóságnak megfelelőbbé tegyük. A sokféle eljárási módokat, melyek ehhez a célhoz vezetnek, rovatunk jövő számában fog­juk részletesebben felsorolni. Tartós am­idol-hívó Vannak, akiknek kézbőrét az egyébként leg­jobb metol hydrochinon megtámadja s azon a metol esetleg nehezen gyógyuló kiütéseket okoz. Az alább, amidol előhívó kombináció igen tartós, kiütést nem okoz, jóságra pedig a metol hydrochinont talán felül is múlja, mert elfátyolosodást kevésbbé okoz, tisztán és erő­teljesen dolgozik. tvp.: Víz 1000 gramm, Natrium sulf. 50 gr., Kalium metabilsulfit 10—20 gr., Amidol 5—6 gramm, Bromkali cca. 1 gramm. Foto-üzenetek Többeknek. Azokat az olvasóinkat, akik le­vélben óhajtanak választ, ismételten kérjük, hogy leveleikhez­ válaszbélyeget csatolni szí­veskedjenek. Ezzel a feltétellel minden kér­désre levélben is készséggel válaszolunk. Akik hibás negatívok, vagy pozitív képek oly hibáit illetőleg kérnek felvilágosítást, amely hibáik okaira önmaguk nem tudnak rájönni, ezeket kérjük, hogy negatívjaikat vagy képeiket is küldjék be. A felvilágosítást akár a „foto-üze­netek" közt, akár levélben, megadjuk. ____ KÉPES VASÁRNAPI B.­H 1930. március 2. vasárnap Ifj. B. Z., Pécs. Előhívófoltokat a ruhából stb. el lehet távolítani, azonban, sajnos, ez a procedúra azzal a veszéllyel jár, hogy a ruha színe is szenved vele. Előhívófoltok kénsavas káliumlúg permanganoldattal kezelve, utána kálium metabisulfitoldattal halványítva (ismé­telhető!) ruhából, kézből, padló, bútor fájából stb. eltüntethetők. A hypermangan azonban a színt is megtámadja s azért veszélytelenül csak fehér ruhaneműnél és kéznél lehet alkalmazni. Jobb tehát a tisztaságra ügyelni, az előhívó-foltot pedig frissiben gyenge kénsavas vízzel idejében kimosni, addig, amíg az nem oxidáló­dik! M. G., Sopron. A sárga színszűrőről ismer­tetést is közlünk.. A színszű­rők használata el­maradhatatlan lesz a közeli tavaszi szezonban virágzó fák, fehér felhők stb. felvételénél, amikor már az ég kékje is mélyebbé válik. A szűrők (legalább is úgynevezett közepes) be­szerzéséről tehát már most gondoskodjék s addig is, amíg komolyabb felvételekre kerül a sor, a kellő gyakorlatra tegyen szert. A világ legifjabb­ hölgyúszója Marjorie Best, Amerika szülötte, mindössze kétéves és négyhónapos, de azért — mint látható — a legcsekélyebb félelem nélkül „lép“ bele a Miene láb mély vízbe KERTÉSZET Rovatvezető DARVAS FERENC dr. Bokoralakú gyümölcsfák Aki figyelemmel kísérte az utóbbi években a kertészeti szakelőadásokat vagy lapokat, annak feltűnhetett, hogy milyen nagy mérték­ben ajánlják szakembereink a bokoralakú gyümölcsfákat. Érdemes lesz ezzel a kérdéssel bővebben is foglalkoznunk, mert nemcsak itt, de majdnem minden faiskolai árjegyzékben is igen ajánlják a bokoralakú fákat. A kö­zönség vásárolja is őket, de nagyon sokan azt sem tudják, hogy mit is vesznek? A bokoralakú fának alacsony a törzse, 30—40 cm. magas. Erről felismerheti min­denki, akár csemete, akár pedig idősebb ko­rában. A koronája azonban teljesen olyan és még kezelni is úgy kell, mint a rendes, köze­pestörzsű vagy magastörzsű gyümölcsfákat. Hogy mégis ilyen alacsonyan lehessen tartani és hogy a korona is kicsi maradjon, gyengén növő alanyra kell oltani. Almánál leginkább Doucinra, a körtét pedig birsre. A többit a legtöbb esetben a rendes­ alanyára. A törpe alanyok azonban elég kényesek. Ezek nagyon jó talajt kívánnak. Tehát ezeket csakis na­gyon jó kerti talajba érdemes ültetni, mely nemcsak meleg, hanem egyben nyirkos is. Ugyanazt kívánják, mint a redély- vagy ala­kított fák, hisz alanyuk is ugyanaz. A bokorfák, ha szabadon állanak, télen nagyon sokat szenvednek a nyulak rágásától. Ezeket nem lehet bekötözni, mert nagyon ala­csonyan van a korona is. A gyümölcsfakarbo­­lineum permetezést viszont nagyon gyakran kellene ismételni, úgy, hogy a bekerítés lesz a legkényelmesebb, a legolcsóbb és legbizto­sabb védelem nemcsak a nyulak ellen, hanem nyáron a tolvajok ellen is. A bokoriakról ugyanis nagyon könnyen lehet leszedni­ a­ gyü­mölcsöt, hisz az egész fa magassága nem sokkal nagyobb 3 méternél. Előnyei, hogy hamarább fordul termőre. Könnyebben lehet őket kezelni, a termést könnyebben lehet leszedni, kis területet igé­nyelnek, így a legkisebb kertben is lehet be­lőlük néhányat ültetni. A bokorfákat lehet rendszeresen metszeni is, épp úgy, mint az alakított fákat. Erre azonban nincsen szük­ség, mert enélkül is rendesen teremnek. Vi­szont könnyebben lehet a gyümölcsöt ritkí­tani, amivel a gyümölcs minősége is különb lesz, mint a magasabb fáké. A bokorfákat házikertekben érdemes csak ültetni, ha ugyanis a talaj és a levegő meg­felelő, különben inkább maradjunk a vadra oltott alacsonytörzsű fáknál, melyeknek törzse 80—100 cm. magas. Germersdorfi nagy cseresznye. A legnagyobb gyümölcsű és legmu­tatósabb fajtájú cseresznye. A közepes érésűét közé tartozik. Gyümölcseinek színe szép sötétpiros. Nemcsak a piacon, keresik szép színe miatt, hanem a kereskedők is nagyon kedvelik, mert keményhúsú és legjobban bírja a szállítást. Befőzésre is nagyon alkalmas. Meg­felelő vidéken érdemes nagyban termeszteni. Puster. Kecstdn, a merevarcú fümkomikus, aki csak a saját gyermekeire mosolyog Tanácsadó A virágágyak szélessége. A virágágyak szé­­lességét elsősorban a rendelkezésre álló terü­let szabja meg. Általában a nagyon keskeny ágyak nem szépek. Erre azonban nem lehet pontos méreteket felállítani. Irányadónk leg­feljebb az lehet, hogy a beültetett növények­nek mekkora lesz a terjedelme. A virágok egy kissé túlnőhetnek az ágy szélén. A legkisebb ágy, amit, változatosan be lehet ültetni 1 mé­ter. Ide egynyárunkat vagy alacsony évelőket ültethetünk. Az évelőknek azonban szélesebb kell, ha azt akarjuk, hogy azokkal erős ha­tást érjünk el Évelőket általában 2—3 méter széles ágyakba ültetik. Ha az évelőket cser­jékkel vegyesen ültetjük, úgy az ágy szélesebb legyen. Ekkor azonban tanácsos keskenyebb utat vezetni köztük, hogy a növényeket meg lehessen közelíteni. Szükséges ez a gondozás­hoz is. Silány talajok megjavítása. A silányabb ta­­lajok megjavítása általában nagyon költséges, ezért csakis abban az esetben hajtjuk végre, ha a rajta folytatható termesztés kifizeti eze­ket a kiadásokat. A talaj megjavítását nem lehet egyedül a trágyázással elérni Abból első­sorban a köveket kell eltávolítani, majd fellazítjuk a földet. A kötöttséget meszezéssel lehet részben megszüntetni és az állandó rendszeres talajműveléssel. Műtrágyákkal egyedül nem érhetünk el eredményt, mert azok nem változtatják meg a talaj fizikai tulajdonságait a legtöbb esetben. Mielőtt az ilyen nagyobb talajjavításba fognánk, vizs­gáltassuk meg talajunkat, hogy biztosan tud­juk a talaj összetételét. Alakja. Egy nagyobb közleményben meg­­emlékeztünk erről. Ahhoz most m­ég annyit fűzünk, hogy az alakják rendszeres metszés nélkül nem adnak termést, alakjukat se tart­ják meg. Ezek bizony nagyon sokba kerül­nek és csakis annak ajánlhatjuk, aki szeret a gyümölcsfákkal bajlódni és sajáttermésű csemegegyümölcsöt szeretne asztalán látni. Az alakfákon lehet a gyümölcsöt hizlalni. Ennek legegyszerűbb módja, hogy a gyümölcsöket felfüggesztjük vagy alatta egy másik vesszőt hozzá oltunk és így többszörösen tápláljuk a gyümölcsöt. A hizlalás csak úgy sikerülhet, ha a talaj elég lápdús és elég nyirkos. Vagy pedig a fákat öntözni kell. A gyümölcsöket halványíthatjuk is. Pergamen zacskóba köt­jük be, így a nap sugarai ellen megvédve szép viaszos sárga színük lesz. Ezt azonban csakis a sárga héjú gyümölcsökkel végezhetjük el. A színesebb gyümölcsökre valamilyen sötét lapot ragaszthatunk. Ennek helye világosabb marad, így felírhatjuk rá nevünket vagy címerünket rajzoltathatjuk rá a gyümöl­csökre. Ezeket azonban nagyon gondosan kell végezni, mert különben nem sikerülnek. A rovatvezető postája Többeknek kérdéseikre a Tanácsadó rovatunk­­ban adjuk meg a választ. A kérdezett növény, vagy dolog neve alatt találják­­ meg tanácsun­kat. — G. I., Tass. A talajban kell a hibát ke­resni. Valószínűleg vashiány, de lehet a túlságos nedvesség is az oka. Közölje pontosabban a helyi viszonyokat, úgy jobban tudnánk tanácsot adni. A közöltek alapján nem ajánlhatjuk az ifjítást. A gyümölcsfák metszésére vonatkozóan részletes útmutatást a tanácsadóban és az idő­szerű munkák közt fog találni. — V. Sz., Deb­recen. A philodem­on satnyulásának oka való­színűleg a rossz föld, vagy pedig a növény nem megfelelő helyen állt. A léggyökereket lehet ugyan vízbe állítani, de ez nem feltétlenül szük­séges. A kertészetekben nem teszik ezt és mégis nagyon szép növényeket nevelnek fel. Legjobb volna egy kertészetbe hosszabb időre beadni, hogy kellő kezelés mellett magához jöjjön. — M. F., Bála. Úgy a luxusokra, mint a Cam­ara a tanácsadóban talál felvilágosítást. — O. W. Z., Battonya. A díszfák metszéséről a tanácsadónk­ban talál részletes ismertetést. A beteg fenyő­kön trágyával nem nagyon lehet segíteni. A kö­zölt adatok annyira hiányosak, hogy abból nem tudjuk így láttatlanban megállapítani a sárgu­­lás okát. Lehet az betegségtől, de okozhatja a talaj is. — Egy előfizető. 1. Már nem lehet ezt a munkát elvégezni, ősszel kellett volna. 2. Pa­­lántákat akármelyik kertészetben kaphat. Nem érdemes Pestről meghozatni. A közeli kertésze­teikben is minden bizonnyal megtalálja. 3. Vala­melyik magkereskedésben, de a legtöbb drogé­riában vagy patikában is beszerezheti. 4. A gyümölcsfákat sokkal jobb ősszel megifjítani. Most ugyan elvégezheti még ezt a munkát,, ha az eredmény nem lesz olyan jó. — K. E. A Cinerám­ákat az elvirágzás után nem érdemes megtartani, mert a következő évben nem virá­goznak olyan szépen. A többi növényt azonban kezelje tovább, azok a következő években még szebben virágoznak. — P., Kecskemét. A kaj­szikat nem szükséges gyümölcsfakarbolineum­­mal permetezni­, csupán abban, az esetben, ha a kéreg­moly is bántja. Különben elégséges, ha mészkéntő téli permetezést ad nekik. — Fiim. Még dugványozh­ató. Egy vízzel teli edénybe kell a dugványokat állítani, de úgy, hogy csak az alsó rüg­yük legyen a vízben. Ha kellően meggyökeresedtek, beültetheti kis cserépbe. Ha nem akarná maga elvégezni, odaadhatja bár­melyik kertészetnek, szívesen elvégzi a szaporí­tást. Érte vagy pénzzel fizet'', vagy a megeredt dugványoknak egy részét átengedi. — V. T., Kunszentmiklós. Értesítjük, hogy magunk kert­tervet nem készítünk, hanem megbízható kert­­tervezőt ajánlunk. A beküldött tervet egyik megbízható tervezőnknek átadtuk, aki közvetle­nül fogja ebben az ügyben megkeresni. — F. J., Budapest. A gumós növényeknek más és más a kezelése, ezeket a tanácsadóban részletesen kö­zöljük. — T. E., Szek­szárd. A beküldött levelet és hajtást pajzstetű bántja. Legjobb volna a nagyobb leveleket 2 százalékos Thanaton­ia szappanoldattal lemosni, az Asparagust pedig kénporral behinteni-

Next