Budapesti Hírlap, 1930. május (50. évfolyam, 98-122. szám)

1930-05-07 / 102. szám

El*­ffr 1930. május 7, szerda —HIHI» IIIIIII II111...111 És ők ott maradtak,... Diószeghy Miklós háborús regényét Komjáti Gyula művészi rajzával a Budapesti Hírlap mai számának 16. oldalán kö­­zöljü­k. — (Időjárás.) .A Meteorológiai Intézet jelenti május 6-án este 10 órakor. Európa területét éles légköri diszkon­tinuitás szeli ketté: Német- és Lengyelor­szág északi felét hűvös sarki légtömegek borítják. Bajorországot Dél-Lengyelorszá­got és az innen délre eső területeket igen enyhe levegő tartja hatalmában. A két lég­tömeg határvonala mentén zivataros esők hullanak. Hazánkban a fokozatos felmele­gedés tovább tartott. Az ország egy-két pontján néhány futó záporeső és kisebb zivatar zavarta meg az egyébként barátsá­gos időjárást. Időjelzés: Mérsékelten meleg idő, helyen­­kint zivatarokkal.­­ (A belü­gy­miniszter ebédje a finn ven­dégek tiszteletére.) Scitovszky Béla dr. bel­ügyminiszter ma délben egy órakor a belügy­minisztérium fogadótermében ebéden látta vendégül a Budapesten időző finn rendőr­tisztviselőket. A finn vendégeket Scitovszky Béla belügyminiszter köszöntötte s a ven­déglátásért a finn rendőrtisztviselők veze­tője, Esco Heilimo, a finn belügyminiszté­rium rendőri osztályának főnöke mondott köszönetet. Az ebéden a miniszteren és a finn vendégeken kívül részt vettek: Sztra­­nyavszky Sándor államtitkár, Peresei Mik­lós min. főtanácsos, Issekutz Aurél állam­titkár, Vay Kázmér min. tanácsos, Braun Wimmer Viktor folyamőrfőkapitány, Tom­­csámyi Kálmán, Vécsey József min. tanácso­sok, Bezegh-H­uszágh Miklós főkapitány, Andréka Károly h. főkapitány, Doming Henrik dr. főkapitányhelyettes, Kovács Dé­nes dr., Sass Elemér min. osztálytanácsosok. A finn vendégek jó hangulatban délután há­rom óráig maradtak a belügyminisztérium­ban. — (Az igazságü­gyminiszter fogadónapja.) Zsitvay Tibor igazságügyminis­zter május 8-án, csütörtökön délben 12 órakor aznap délelőtt 11 óráig történő előzetes jelentkezés alapján általános kihallgatást tart. — (Pest vármegye kisgyűlése.) Pest vár­megye törvényhatóságának kisgyűlése ked­den délelőtt Preszly Elemér dr. főispán elnöklése alatt ülést tartott. Az elnöki megnyitó után Erdélyi Lóránt dr. alispán ismertette a háztartási szükségletek fede­zésére felveendő kölcsön­ügyet, majd több felszólalás után az alispáni javaslathoz, illetve az 1,800­ 000 pengős függőkölcsön felvételéhez a kisgyűlés hozzájárult. Fog­lalkozott továbbá a kisgyűlés a népműve­lési kiadások kérdésével. Az adófelszólal-­lási bizottsá­gok megalakításával, számos útügyi, községi háztartási, közvilágítási, segélyezési, il­letményi, stb. ügyekkel fog­lalkozott a kisgyűlés.­­ (Festetich Tasziló herceg üdvözlése.)­­Wlassics Gyula báró, a felsőház elnöke, Festetich Tasziló herceg, királyi főudvar­mester nyolcvanadik születésnapja alkal­mából meleghangú levélben fejezte ki üd­vözlését a jubilánsnak.­­ Zala vármegye törvényhatósági bizottsága kedden délelőtt Gyömörey György főispán elnöklésével tartott közgyűlésén a főispán megemléke­zett Festetich Tasziló herceg nyolcvanadik születésnapjáról. Indítványára a közgyű­lés kimondotta, hogy táviratban üdvözli a herceget, aki Zala vármegye és különösen Keszthely érdekében nagy áldozatkészség­ről tett tanusá­got. — (Pezsgő Pilavín) fenyőtablettával készít­tesse el fürdőjét. — (Eckhardt Tibor dr. előadása Ame­rikában végzett munkájáról.) Eckhardt Tibor dr., a Magyar Revíziós Liga ügyve­­zető­ alelnöke május 10-én, szombat dél­után 8 órakor a régi képviselői ház nagy­termében (VIII., Főherceg Sándor­ utca 6.) Amerikában végzett munkájáról, s ott szerzett tapasztalatairól előadást fog tar­tani. A Magyar Revíziós Liga a nagy ér­dekű előadáson mindenkit szívesen lát, aki a revíziós mozgalom iránt érdeklődik. NYILTTER "(E rovatban foglaltakért nem vállal felelőssé­­get a szerkesztőség.). NYILATKOZAT. Miután Feinsilber Róbert úr viselt dolg­ai tudomásunkra jutottak, szükségesnek tartjuk kijelenteni, hogy őt már f­z­­. ápr. 7-én misz­­sziótársaságunk szolgálatából elbocsátottuk és vele többé semmiféle összeköttetésben nem állunk. London, 1930. máj. 1. Hebrew Christian Testimony to Israel Bares E. Meyer APRÓ HÍREK 1930 május 7. Szerda. Róm. kát.: Sz. József, p. — Prot.: Napoleon. — Ujgörög: Sz. kér. mt. — Ógörög: 24. Szaba út. — Izr.: 9. Ijar. — A Nap kól 4 óra 35 perckor, nyugszik 7 óra 19 perckor; a Hold két délután, nyugszik 2 óra 3 perckor. 1930 május 6. Kedd. Róm. kát.: János ap. — Prot.: Frida. — Ujgörög: Job. — Ógörög: 23. György v. — Szr.: 8. Ija M. 1—­ A Nap kelt 4 óra 37 perckor, nyugodott 7 óra 17 perckor; a Hold kelt 11 óra 40 perckor, nyugodott 2 óra 12 perckor. . (Az olasz idegenforgalmi tanács lá­togatása Egerben.) Az olasz idegenfor­galmi tanács küldöttei ma délben autón Parádról Egerbe érkeztek, ahol a polgár­­mester fogadta, s a város lakossága meleg ünneplésben részesítette őket. A látogatók között ott volt Mario Arlotta budapesti olasz követ és családja, valamint Oxilia ezredes, budapesti katonai attasé is. Fibéd utánra vendégek a város nevezetességeit tekintették meg, este hat órakor a MESE úszói rendeztek versenyt tiszteletükre és bemutató vizipólómérkőzést játszottak. Hét órakor Hedry Lőrinc főispán adott teát, este az egri dalkör szerenádja, majd va­csora következett. Az olasz kirándulók szerdán reggel utaznak tovább Lilla­füredre.­­ (Zala vármegye közgyűlése.) Zala vármegye kedden tartotta közgyűlését, amelyen Bődy Zoltán alispán azt indítvá­nyozta, hogy a közgyűlés forduljon fel­irattal a kormányhoz és az országgyűlés­hez és kérje fel őket, hogy megfelelő for­mában fejezzék ki tiltakozásukat az orosz­­országi kegyetlen vallásüldözések elén. A közgyűlés egyhangú helyesléssel hozzájá­rult az előterjesztéshez. A Gózony László halálával megüresedett örökös tagsági helyre Hajós Kálmánt, a zalabaktai kerü­let országgyűlési képviselőjét választották meg. Ezután elhatározta a közgyűlés, hogy községi bekötőutak építésére 1.170.000 pengő svájci kölcsönt, vicinális utak építé­sére pedig 300.000 pengő függőkölcsint veszek fel, majd elhatározták, hogy Nagy­kanizsának magasabb tisztviselői lakás­­pénzosztályba sorozása érdekében feliratot intéznek a kormányhoz.­­ (Magyarok a londoni szállógyűlésen.) A Kölnben székelő Nemzetközi Szállótu­lajdonosok Egyesülete most Londonban ülésezik Sir Francis Towle elnöklete alatt. Magyarországot a kongresszuson Glück Frigyes és Marencich Ottó képviseli, aki a Nemzetközi Szállóigazgatók Egyesületé­nek alelnöke. A gyűlésen a nemzetközi személyzetcsere-akciót tárgyalták, amely­nek kiszélesítését határozták el. Marencich Ottót felkérték arra, hogy a szállóigazga­tók és a szállótulajdonosok egyesületei kö­zött segítsen a harmonikus együttműködés megteremtésén. Elhatározták, hogy fellép­nek a felburjánzó kisebb utazási irodák ellen, amelyek nem dolgoznak pontosan. November végén Kairóban rendeznek ta­nulmányával kapcsolatos nagygyűlést. A díszebéden Sir Towle elnök abból a re­mekművű serlegből ürített tokajit az an­gol király egészségére, amely a magyar iparművészet alkotása és Glück Frigyes ajándékaként került az Egyesület birto­kába. — (Ellopták Apponyi autóját.) Apponyi Albert grófnak a Bp. 28—976 rendszámú autója ma este nyolc órakor, az Operaház elött várakozott, ahonnan ismeretlen tet­tes elhajtotta. A soffőr bejelentette a lo­pást a főkapitányságon, ahol megindult a nyomozás. Három óra múlva, este tizen­egykor egy rendőrőrszem jelentette, hogy az Operaház mögött gazdátlanul megtalálta az autót. A tettes, aki elhajtotta, úgy lát­szik fuvarozott vele, a kocsi igen sokat ment és négy liter benzint fogyasztott. Ezenkívül leszerelte a tettes a kereső lám­pát is. A rendőrség nyomozza a vakmerő autótolvajt.­­ (Zsinka Ferenc temetése.) Kedden dél­után helyezték örök nyugovóra a Magyar Nemzeti Múzeum fiatalon elhunyt könyvtár­­igazgatóját, a „Protestáns Szemle“ szerkesz­tőjét, Zsinka Ferenc dr.-t. A Kerepesi-temető halottasházában tartott gyászszertartáson a többi között jelen voltak: Benedek Zsolt dr. református konvent- tanácsos, Imre Sándor dr., Horváth János dr., Kállay Kálmán dr., Zolnai Béla dr., Ke­rg Lajos dr. egyetemi, B. Pap István teológiai tanár, Gesztelyi-Nagy László dr. mezőgazdasági kamarai igazgató, Ferenczi Károly gazdasági főtanácsos, Madai Gyula dr. országgyűlési képviselő, Taubinger Rezső cv. főesperes és sokan mások. Bloksz László dr. dunamelléki református püspök mondotta a gyászbeszédet. „Egész ember volt Zsinka Ferenc, úgymond a püspök, a jellem misszionáriusa, tele őszinteséggel. Munkája egy megkezdett fejezet a magyar történetírás történetéből, félbenmaradt fejezet; hűbb szívet kevesen adtak át a magyar ifjúságnak, mint 8 . . .“ A gyászszertartás után Végh Gyula, az Iparművészeti Múzeum főigazgatója, az Országos Gyűjteményegyetem nevében, Hó­mon Bálint dr. államtitkár, főigazgató, a Nem­zeti Múzeum, a Magyar Történelmi Társulat és a Magyar Heraldikai Társulat nevében beszélt. Kemény Lajos budapesti evangélikus igazgatólelkész a „Protestáns Szemle“ mun­katársai részéről, mint felelős szerkesztőt és mint a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság volt főtitkárát méltatta az elhunytban. A sír­nál az ifjúsági szervezetek megbízásából Sza­lay Károly dr. és Szőllőssy István mondott beszédet, majd végül Victor János dr. teoló­giai tanár olvasott Bibliát és mondotta el az Apostoli Hitvallást.­­ (öngyilkos orvos.) Kedden este a Szent István-kórház egyik lakószobájából, ahol Léviusz Lajos dr. 40 éves orvos, Mansfeld Ottó tanárnak, a kórház igaz­gató-főorvosának a titkára lakott, revol­verdörrenést hallottak. A személyzet bero­hant a szobába, ahol átlőtt halántékkal találták Léviusz dr.-t. Orvostársai segítsé­gére siettek, segíteni azonban már nem lehetett rajta, a golyó a halántékába fúró­dott, s pár pillanat múlva meghalt, ön­­gyilkosságának okáról különféle verziók keltek szárnyra, pontosan azonban még senki sem tudja, miért vált meg az élettől. Nyílegyenes nagyvárosi utca, erős délelőtti nap­világításban. Tovasiető lábak egyenle­­letes, gyors kopogása. Pillanatra azt érezni, hogy az idő élőlénnyé vál­tozott és könyörtelenül űzi, hajtja az embereket, mint egy rabszolgahajcsár. Autóbusz, villanyos őrü­­letes dübörgéssel rohan soha véget érni nem akaró száguldással. Mint mesebeli sasmadár ,feszített szárnyakkal a levegőben, úgy lebeg a megélhetés szörnyű problé­mája a mai ember feje felett. Itt ebben az üzleti részé­ben a városnak nincsenek virággal díszítve az abla­kok, minden a rideg, tár­­gyilagos számítást szolgálja, kezdve a reklám- és cég­tábláktól egész a fantasz­tikus színekben ragyogó sarki villanyoszlopig. Úgy áll itt ez a lángoló alkotmány, mint egy tarka­­ruhás bohóc, az az élet zűr­zavaros forgatagában, titkon kacagva, egy-egy tanácsot lop az emberek agyába. És egyszerre! Mintha ennek az üzleti utcának a lázas szívdobogása egy pil­lanatra m­egállana. A tova­siető lábak megtorpannak. Villanyos, autóbusz izga­tottan csenget, tülköl — de végre ők sem mozdulnak. A pénzkeresés örök, nagy vágya futva menekül ebben a percben a ragyogás bűv­köréből. De mi az, hát mégis? Egy Ms cirmos cicának a lába, fent a tető alatt elfutó esőcsatorna nyílásába szorult, és már percek óta teljes erejéből nyávog az ijedség, de még inkább a szörnyű fájdalma miatt. Lent az utcán az embe­rek a szánalomtól reszketve állanak, csak néznek, bá­mulnak tehetetlenül, felejt­ve, milyen kegyetlen nagy hatalmat jelent számukra az idő. Csak nézik, nézik a fent vergődő kis állatot, aki egyszer, talán még nem­ is olyan régen a dorombolásá­val a boldog, gondtalan életet juttatta az őszökbe. A szánalom csendjét egy munkáskülsejű ember futó léptei törik meg, úgy sza­lad, mintha tündérszép gondolatok űznék a cél felé. Egy-két pillanat és már újra dübörög, rohan, zaka­tol az utca. Csengetés , tülkölés. Szirénák búgása. Megérkeztek a tűzoltók, úgy kapaszkodik az óriás létra felfelé a ház pere­mére, mint valami végnél­küli kígyó teste. Fényes sisakjában úgy néz ki, mintha repülne, és nem fokonként kúszna a tűzoltó fel a magasba, a szegény boldogtalan kis­­eregért, amelynek a sírása, vergődése egyre kétségbe­­ejtőbb lesz. Minden­ visszafojtott lé­legzettel lesi, mi lesz. Iste­nem, csak a Mseicát meg­mentsék ! Jaj ja­­ szegény kis cirmos! ... Csak egy pilla­nat, már biztos kezekkel szabadítja­­ a derék tűz­oltó a Ms állat lábát a fogságból. Két kézzel magához szo­rítja a derék ember — bele néz azokba az ijed­ségtől egészen kerekre nyí­lott cicaszemekbe és fel­teszi a cirmost a tetőre, visszaadva neki a szabad­ságát. Amikor a kiscica boldo­gan futni kezd a ház ge­rince felé, az emberekből egyszerre tör elő a boldog­­ság szava, és csap fel a magasba, mint a megköny­­nyebbülés szökőkútja — a tovaszaladó kismacska után. A tavasz langyos szele suhan át az utcákon, paj­kosan összeborzolja az asz­­szonyok lenge fürtjeit és a boldog cica cirmos szőrét. Maguk elé nézve, hitet­lenül csóválják a fejüket az emberek, és közben meg­mosolyogják ezt a kis csoda­félét. Mindenki szemében az ellágyulás fényét látom fel­csillanni. Sietnek tovább. Már újra érzik, hogy az idő pénzt Mér újra dolgozik az utca szíve, újra lázasan dobog. A járművek szakadatlan dübörgése ismét elölről kez­dődik. Soha el nem múló vad vagy a pénz után sötét fel­­legként ül az utca felett újra. Messziről hallom már csak a tűzoltók szirénájá­nak hangját, a tűzoltókét, akik csak azért vonultak­­ ebbe a csúnya gondoktól agyongyötört utcába, hogy egy Ms cirmos cica életét megmentsék. P. L- ber ez éli Berczelly Magda FEHÉR HOLLÓ ÉTTERMEI I. MÁRVÁNY.!!. 19 lertfisliféne neműt! Perils muzsikái Asztal rendelés: Tol­of on Automata 520—4$ — (A TESz díszgy­űlése Szegeden.) A­ Társadalmi Egyesületek Szövetsége május 17-én délután Szegeden a városháza köz­gyűlési termében gyűlést tart. E díszgyű­lés kereté­ben, amelyen a központi vezető­ség teljes számban megjelenik, József ki­rályi herceg kitünteti a TESz jubileumi érdemkeresztjével azokat a közéleti férfia­kat, akik az utolsó tíz évben a haza és a magyar nemzet és társadalom szolgálatá­ban hathatósan közreműködtek.­­ (Négy kevermesi magyart hazahoz­nak Szibériá­ból.) Békéscsabáról jelentik: Kevermes község közügyévé tette a község hadifoglyainak hazaszállítását. A napok­ban értesítés érkezett Kevermesre a rigai magyar konzultól, hogy négy Szibériában sínylődő kevermesi magyar hazakívánko­zik. A konzul hozzáteszi, hogy hazaszállí­tásukra ezer pengőre van szükségük. A­ község elöljárósága és képviselőtestülete megszavazott 500 pengőt erre a célra, majd elhatározta, hogy a másik 500 pengőt társadalmi úton teremti elő.­­ (Megalakult a KONSz mezőtúri cso­­portja.) Vasárnap tartotta a Hadirokkantat Országos Nemzeti Szövetségének helyi cso­portja Mezőtúron alakuló közgyűlését. Disz­­elnökké Vértes Vilmos István országgyűlési képviselőt és Angyal Kálmán dr. miniszteri tanácsost választották meg. A csoport elnöke Kegyes Sándor dr. orvos, társelnöke pedig Vértes István hadirokkant lett.­­ (Három ügyvéd szabadulása a fog­házból.) A Markó-utcai fogház kapuja ma három ügyvéd előtt nyílt ki: az egyik hazame­hetett, a másik ideggyógyintézetbe került, a harmadikat a toloncházba vitték. Penész Jó­zsef dr. ügyvédet néhány héttel ezelőtt kom­munista üzelmek gyanúja miatt letartóztatták. A vádtanács vád alá helyezte Penész Józsefet, de elrendelte 40.000 pengő óvadék ellenében való szabadlábra helyezését. Egy rokona le­tétbe helyezte az összeget, mire az ügyvédet szabadlábra helyezték. Ugyanekkor azonban a rendőrség intézkedésére a toloncházba vitték, ahol felügyelet alá helyezik. — Elek Ákos dr. ügyvédet a múlt hónapban azért tartóztatták le, mert nagyösszegű váltókat hamisított Dá­niel Tibor báró feleségének a nevére. Elek Ákost ma s­zabadlábra helyezték azzal a meg­­okolással, hogy rendes lakása, foglalkozása van és a szökésétől nem kell tartani. — A harmadik ügyvéd Szemző Sándor dr., azért került a fogházba, mert házmester­ állások szerzésének az ürügyével többektől pénzt vett föl, de állást nem szerzett nekik és a pénzt el­költötte. A vizsgálóbíró rendeletére orvosszak­értők vizsgálták meg Szemző Sándort, akik megállapították, hogy nem beszámítható. A vizsgálóbíró ezért zárt intézetben való elhelye­zését rendelte el.­­ (Divatbemutató.) A Katolikus Egyetemi Nőhallgatók Lisieuxi Szt. Teréz Menzájának és Kollégiumának elnökségie május 8-án, csü­törtökön, délután fél 6 órakor a Szt. Gellért­­szálló márványtermében divatbemutatót ren­dez. Meghívók igényelhetők az Egyesület Kol­légiumában (IV., Kossuth Lajos­ utca 1.) . (Műsoros teadélután.) A Magyar Nők Szentkorona Szövetsége VI. és VIIi. kerü­leti csoportjának május 9-én délután 5 órakor a Dunapalota-szálló Bonbonnierjé­­ben rendezendő teadélutánján a műsor utolsó pontjaként szereplő divatrevű tech­nikai okokból elmarad, s helyette a ma­gyar királyi Operaház balletkara ad elő magyar táncokat. H­ÁZASSÁG Nagydiósi Dénes és Galambos Mari házas­ságot kötöttek. — (Balatoni szállodák és penziók szobái) előjegyezhetők a Balatoni Irodában, IV., Kígyó­ utca 2. — (Rozgonyi) udvari és kamarai fény­képész műtermei Kálvin-tér 5. és Vili., Üllői­ út 34. Margitszigeti Terívácsarnok (Víztorony mellett) a mai n­apon megnyílt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék