Budapesti Hírlap, 1930. május (50. évfolyam, 98-122. szám)

1930-05-04 / 100. szám

r 1Ö30, mű Jus ?, vasárnap B.H. Mbbázia legszebb g fekvésű penziója * Kitűnő konyha, mérsékelt árak, figyelmes kiszolgálás A magyarok találkozóhelye Szerkesztői üzenetek Kéziratok megőrzésére, visszaadására, vagy visszaküldésére még kivételes eset. lien sem vállalkozik a szerkesztőség. Felkérjük a Budapesti Hírlap elő­fizetőit és olvasóit, szíveskedjenek mindenféle sorsjegykérdésben, a Bu­dapesti Hírlapra való hivatkozással, Delej László bankházához (Erzsébet­­körút 34.) fordulni, aki válaszbélyeg beküldésével minden kérdésre készsé­gesen ad felvilágosítást* K. L. (Pécs). Budapesten a mozgószinhá­­eak részletezésű pontos statisztikával utoljára az 1928-iki évről van kimutatva. Az X. kerületben 304.020 lakóra nyolc mozi jutott, befogadó ké­pességük 2586 hellyel. A II. kerületben 51.705 lakóra négy mozá jutott 2045 hellyel. A Hl. kerület 57.554 lakójának két mozija volt 1090 férőhellyel, a Belváros 26.389 lakója öt moziba járt, a helyek szánra itt 2597 volt, az V. kerület 73.567 lakójának igényeit négy mozi elégítette ki 1502 férőhellyel, a VI. kerület 165.708 lako­sára 18 mozi esett 9683 hellyel. A legtöbb volt a vii. kerületben, ahol 183.281 lakó járt 22 mo­ziba, amelyeknek 92.016 helyük volt. A VIII. kerület 146.GS6 főnyi népessége 15 mosit láto­gatott, 7679 ülőhellyel, a IX. kerület 101.065 lakosságára 9 mozi közt oszlott aneg 3553 hely­­lye], végül a X. kerületben 67.943 lakónak hat mozi jutott 3232 hellyel. Amint látnivaló, a IV. kerületben a legfeltűnőbb a lakosság és a mozik számának az aránya, mert itt egy ülőhelyre tíz lakó esik. Hogy a moziengedély megszerzése milyen nehézségekkel jár, arról már bizonyára tájékozódhatott. Különben sem találjuk ez idő szerint valami rentábilis üzleti befektetésnek, mert amint elég gyakran olvashatta mozirova­­tnnkban, a kis- és nagymozisok állandóan pa­naszkodnak a rossz üzletmenet, miatt és egyre­­snásraeZínházaik bezárásával fenyqgetődznek. Vidéki szülő. 1. Az a kérdés, hogy. „fia Ireálgimnáziumba, vagy humanisztikus gimná­ziumba akar-e jutni a IV. osztály elvégzése titán. 2. Gimnáziumok: a Piarista gimnázium ;(IV., Piarista-utca 5.), Református gimnázium [(IX., Lónyai-ntca 4/c), Tanárképzöintézeti gya­korló gimnázium (VIII., Trefort-utca 8.), Ma­dách Imre-gimnázium (VIII., Barcsay-utea 5.), Ágostai evangélikus gimnázium (VII., Vilma királyné-út 17—21.). Reálgimnáziumok: I. kér. Verbőczy István (I., Attila-utca 1—3.), II. kér. Mátyás király (II., Jurányi-utca 1.), II. kér. érseki (II., Kelety Károly-utca 37.), III. kor. áll. Árpád (III., Zsigmond-u. 1114.), VI. kér. áll. Kölcsey Ferene (VI., Munkficsy-utca 26.), VII. kér. áll. Szent István (VII., István-út 69.), Izraelita (VII., Abonyi-utca 7.), VIII. kér. áll. Zrínyi Miklós (Tavaszmező-utca 17.), Ben­césrendi (VIII., Baross-utca 62.), IX. kér. áll. Fáy András (Mester-utca 00.), X. kér. Szent László (Felső Jászberényi-út 32.), X. kér. Szé­chényi István (Elnök-utea 3). 3. Payot, Paris 306., Boul. Saint-Germain. 4. A Beszkártnál a forgalmi személyzetben nincs üresedés. Első próbálkozás. A kultuszminisztérium, igen helyesen, arra az álláspontra helyezkedik, hogy csak elsőrangú, tehát nemcsak nyelvtanilag kifogástalan, hanem az író stílusát is visszatük. rözfető, tökéletes irodalmi fordításokat vesz figyelembe. Az eddig beküldött próbák közül sok nem állotta meg a helyét és nagyobb kiadó­­vállalatok az első pár oldal elolvasása után félredobták a legtehetségesebb magyar írók müveit. Az, hogy Franciaországban egy-két nya; iát eltöltött, még nem mond semmit, az sem fontos, hogy állandóan tovább tanul franciául. Aki egy jó kereskedelmi levelet megír fran­ciául, még nem okvetetlenül jó műfordító. Lá­tatlanban persze nem akarunk véleményt mon­dani munkájáról, csak figyelmeztetni akarjuk arra, hogy a fordítások elbírálásánál igen ma­gas mértékkel mérnek. Koller Sándor. A valorizációs tőrvény sze­rint a takarékbetéteket nem valorizálják. Lacsny Ferenc. Kérésére, annak elinlézése Után levélben válaszolunk. . ”ifi Gsfpheüzlef a Belvárosban. Kedves vevőimnek és b. ismerőseimnek szives tudomására hozom, hogy 3V., Kamevmeayev Xtíroly n. jf- 19-its számú üzletben „Kató“ néven csipke­­üzletet nyitottam, ahol a legszebb válasz­tékú csipke, szalag, fiiggöny­­kaíms diszgalíévok és Jatto­kat a iegkjcibb kivitelben igen olcsó árakon árusítok Ugyanitt a legjobb karisnydk, Itazfyiifc, r>örjld és divatának is olcsón kaphat ó k. Schlitz Kató Äaeaeraayer Kfiroly-a. I. Hajó-utcával szemben K., Székesfehérvár. A „saga“ az északi né­­pék irodalmában a prózai regény kezdetét je­lenti; az izlandi irodalomban a 13. században a próza minden más népet megelőzően nagy virágzásnak indult, hazájuk történetét, Norvé­gia haditetteit írták meg, idegen országok iro­dalmi termékeiből fordítottak stb.; a „Forsyte“ családnév Galsworthy fantáziájában termett. „Zsaru“ a pesti argot-ban a rendőr neve; a „zri“: lárma, kavarodás. Az angol politikusok nevét csak megközelítően lehet átírni fonétikus formában: eszkuisz, sznouden, de ez persze nem födheti teljesen az angol kiejtést. A „bati­kolás“1 Keletázsiábél származó s újabban rend­kívül fejlett eljárás színe3 minták készítésére. A kelmén előbb megcsinálják a rajzmintát s azt a részt, amelyet természetes színében akar­nak hagyni, valamilyen anyaggal, többnyire viasszal befödik, majd ezt kifözés útján eltávo­lítják. Hollandiában legerősebben fejlett a batikteclmika; nálunk a húsvéti tojások festé­sénél is használják. Az uvularis a torkot ketté­osztó nyelvesap latin nevéből, az uvula-ből kép­zett szó. „Skurc“ a festői távlat egyik szituá­ciója, ■ amikor a képen a tagok ipegrövidülve látszanak. Az „cmereneiás“ stb. kérdésére jövő héten] K. J. dr. cime: Teréz-körút 10, fogad délután 3—5-ig. Alexander 18. 1. Minden esztendőben kora ősszel közli a Budapesti llirlap a folyamőr­­toborzásról szóló felhívást. Feltételek: magyar állampolgárság (illetőségi, állampolgársági bizo­nyítvánnyal), büntetlen előélet (erkölcsi bizo­nyít vánnyal), nemzeti szempontból való megbíz­hatóság (községi erkölcsi bizonyítvánnyal iga­zolandó). Betüítött tizenhét év és meg nem ha­­ladott huszonöt óv igazolására születési anya­könyvi kivonatot kell mellékelni. Húsz éven aluli jelentkezők hatóságilag hitelesített szülői bele­egyezést kötelesek felmutatni. Ha huszonötödik életévét betöltötte, csak feltételesen vehető fel. Ez esetben iratait a belügyminisztériumihoz ter­jesztik fel. Családi állapotának igazolására köz­ségi bizonyítványt kell mellékelni. Kivételes ese­tekben (ha a jelentkező a tengerészeknél szol­gált, folyamhajós, különös előképzettsége van), belügyminiszteri engedéllyel házas, családos em­ber is felvehető. Ebben az esetben házassági-, születési anyakönyvi kivonatot, családi értesí­tőt is bo kell szerezni. — A próbaszolgáiat le­telte után 39 pengő havi zsoddot kap. önként be­lépettek három hónap után, ha mindenképpen megfelelőek és a folyamőrségi szolgálatot élet­hivatásnak választják, a folyamőr részére meg­állapított magasabb illetményben részesülhet­nek. Az I. oszt. folyamőr havi zsoldja 41, rajos 47, negyedes 50, hajúmester 70, törzshajómester S0—20, tiszthelyettes 105—125—140 pengő. A havi zsoldon kívül minden családtag, feleség és gyermek után fejenkint 12.40 pengő jár a próba­szolgálat letelése után. Az önként jelentkezők a zsoldon kívül természetbeni ruházatot, elhelye­zést is élveznek és minden évben négyheti sza­badságot kapnak teljes illetménnyel. 2. Katonai altisztképző iskola csak egy van Magyarorszá­gon, Veszpróm-Jutason. Ebbe az iskolába való felvételnél négy polgáriiskolai végzettséget kí­vánnak. Hogy minő okmányok csatolandók ezen­felül a folyamodványhoz, azt csak az iskola parancsnokságától lehet megtudni, amely levél­ben való kérdezösködésre is készséggel ad tájé­koztatást. 3. Pécsett, a volt hadapródiskola épü­letében van a közrondészeti akadémia négy év­folyamból álló kurzusa. Itt nevelnek rendőri és folyamörségi tiszteket. Jelenleg csak csendőr-és folyamörtisztek kerülnek ki az iskolából. A szabályzati feltételeket a Budapesti Közlönyben május folyamán fogja a közoktatásügyi minisz­térium közzétenni. De szívesen ad útmutatást válaszbélyeg beküldésével a Közrendészeti Aka­démia, Pécs. A felvételnél elsőbbséget élveznek a katonák s állami tisztviselők hozzátartozód, vagy azok gyermekei, akik a háborúban érdeme­ket szereztek. Régi előfizető. Egy csomag 72 filléres pipa­dohány száz gramm. A* útban vagyok. Túlzottan és tragikusan ■látja a dolgot, viszont nem tagadható, hogy valami igaz is van a megállapításában. A vőle­gényével — amint írja — a legnagyobb szere­lem fűzte össze hónapokon keresztül, de utóbb nem egyszer mintha terhére lenne neki. A vő­legénye festő, a művészetéért rajong, s mégis megismerkedésük első idejében elhanyagolta maga miatt a palettáját. Utóbb azonban mind több időt szentel a festésnek, amit nem bánna, ■ha magát is odaültetné a műterembe, amikor dolgozik. „Mi adhatna neki inkább ihletet, mint az én jelenlétem, ha igazán szeret?“ — kór­­dezij és szomorúan állapítja meg: „A vőlegé­nyemre egyenesen akkor talál reá az ihlet, ha nem vagyok vele, hanem egyedül marad. Érzem, hogy útjában vagyok, s talán a legokosabb lenne, ha kitérnék az útból és hagynám, hogy verseny­társ nélkül a művészetet szeresse.“ Nagyon rosszul tenné ezt, mórt először is, nincsen reá semmi oka, másodszor pedig nem vinné vele közelebb a vőlegényét az érvényesüléshez. Hiszen bizonyára azért merül el fokozódó buzgalommal a festésbe, mert nagyot akar alkotni, hogy magának imponáljon. A szerelmük serkenti a munkára és a maga lénye ad ihletet neki arra, hogy a tehetségét érvényesítse. Hogy a mun­kára közvetlenül nem maga inspirálja, hogy magába kell mélyednie s hogy a jelenléte ■— talán éppen azért, mert nagyon szereti, — el­vonja a figyelmét a munkától, ez a művésznek egyéni sajátossága, amelyből a legkevésbbé sem vonhatja le azt a következtetést, hogy az út­jában van. Elégedjék meg azzal, hogy magáért dolgozik szorgalmasan s legyen boldog abban a tudatban, hogy a jelenléte csókra inspirálja és nem arra, hogy a palettáján a festéket keverje, amikor neki ehhez nem magára, hanem egy fűz­fára vagy lehullt vakolaté kőkerítésre van szük­sége. Mosolygó János. f. A békákat kiirthatja kémnél, de ez csak az clöbékákat öli meg. Eső után ismét elszaporodnak. Biztosan csak úgy szabadítja meg tőlük pincéjét, ha kiszá­rítja. 2. A népjóléti minisztérium rendelete értelmében ingyenes kórházi kezelésre van joga, kedvezményes gyógyszerellátást nem igényelhet. 3. Bátyja harminc éves szolgálat után, korára való tekintettel kérheti nyuga­lomba helyezését, de ha tovább kíván szol­gálni, ennek semmi akadálya sincsen. 4; Egy­házi adót állami tisztviselő is köteles fizetni. 5. Váltótartozásnál nincsen maximális ka­mathatár, magánfeleknél rendesen a hivata­los kamaton felül liárom-négy százalék, vagyis 10—12 százalék. . VrwStWWBBJ elílec nélkül 1« olcnS érőn vásárolhat Io-15-2o havi rolváfisúmla-liitelre —» ■ B e ! 51 o E nélkül in olcoö áron BÚTORT ÍN IS ítMaÉsiS butorúruhásábzin ff IV., Veres Páinc-u. ® Apponyi*tőrnél. Köztisztviselők­nek kivételes kedvezmény botor 20 SS., RÉSZICnE’%: CORVIN Dohány-utca 39 BÚTORCSARNOK HulltEll'tlégü engedmény V iktorla BOTOS szalon Lakberondo zések olcsón fizetési kedvezménnyé Tulajdonos: FÖLDES BÉLA, .Mj-kint 3 KŐIT ^ililTészleifizeté^ I Il ii Dohány utca /H ü EB Iá m íinx laczy-a. sáskán «»öJ xts? ör? nem fudiaü pénzének felét megtakarítja, £>a árvoívs'bőlaiilg Snaskníí't mübutori: káló, ebédlő, uriszoba, szalon berendezést, egyes buto: darabokat potom arcn nálunk vásárol Alkalmi Butorliáz; iekl 4 iuioiferiileli és Értékesítő 1T. Vili., József utca ló. (Címre ügyelni 1) ízléses, jó és olcsó bútorok kedvező fizetési föltételekkel. BÚI ___ na» ^ oIc?6* részletre is IgfD BLUMEWTHAL IIH Wesselényi-utca 26. sz. aíSSi ®!« Bojirai aNsgydióia utcébój MQasz’alostói remek hálók, ebéd­lők, konyhák kész­­pénzárban részletre lYUCÍlIOacn jézssf-korut 44. Bejárai Jó/.sef-atcíibáu matracok, stb., kárpitos­­munkák részletre is kap­­, hatók, a 37 éve fennálló fferzka kárpitosnál, VI., Jókai-tér 9, szám. Seziert, Bútorok áruházamban legelőnyösebben beszerezhetők részletre is Földes Bertalan VlI.,KáPOiy-k8rútlL sz Vas-, rézágyat, összecsukóságyat, ágybetétet, kerti bútorok, legolcsóbban Profiftszlca­­gyár szállít. VI., Gróf Zichy-Jenő-utca46 ; fiók :Üllői-út 9. BÚTOR 20 havi részletre előleg nélkül Is Garantált jóminőség Közalkalmazottaknak engedmény ROYflL Bútorcsarnok, Barcss-u.42 és 34 szemben Művészi éa mégis olcsó a „Stílus66 csillár Ehrlich, VI., Lázár-utca 6. Tel. 173—03 Csillárok réssSeftre 10—20 pengős havi törlesztésre előleg nélkül is ban^ kaphatón:. Corvin Csillárftás Vila, Akácfa-utca 6. ez. Dohány-utcai bejárattal. Tisztviselőknek ái engedmény. Maira BÚTOR szalbi állandó nagy kiállítása, Üllöl-út 14. Hitelképes egyéneknek készpőnzáron fizetési kedvezmény. BÚTOR HITELRE Megcsodálják lakását-, ha bor .«idézését a 3. év éta fenn­álló bútoráruházam szállítja. Óriási választék háló-, ebédlé- és uriszobakból Nagyonkodvezö fizetési feltételek Qánflnr* Intlác bntoráruh&za, Budapest, VI, Des­­oalluul lyllab eowffy-utca 18t-20 (Saját házában) Bútor legolcsóbban részletre BODON asztalosmester bútorára házában. Vili., PéteriySándor- u. 4*. SKÚrn, Guru-léiméi * Ékszerek foglalása, javítása, antique érák, Kilométer «ebeuéémérSK Jayftíez jú SAKK 50. sz. feladvány. Schiffmam/n 1. A.-tál . j Az üpsalai SK versenyén első díjas “ Sötét: Kb2; Vh7; Bd4 és £5; FÍ4j Hf7$ V9 9 p 9 i 6 H 8 II! B8 7 Hl m■ % ■ 2 6 H!I ■ w H 9 5in ül■ I 9 4JL n ?Hl B■ f 3B Hl■ e o ? m » Wm& s 1 m ggf ■ T a b e d 6t 9h Világos: Kg2; Vf6; Fa4 és b4; BbS és élj Hc3 és e2. Világos indul és a S. lépésre mattot ad. W Megfejtési határidő május 14. (2pont)' 1 í 1 ,t I t ' Megfejtéseit: 57 sz. fölad vány. T. Be7>(d7. Helyesen megfejtette: Gvga Gabriella, Lasz­­lovszky Helén, Ajtay K., Bucsinszky V., Babay G., Bankó J., Fábián A., id. Ferenczy G„ vitéz Fileip G. dr., vitéz Filep L., Halász A. L., Halács A. dr., Hubinszky A., vitéz Horváth B. dr., Ivánvi M., Kolumbán G., Kozmann L., Lukács L., Németh I-, Parragh F., ifj. Sulyok K-, Papp E.j Tandnry I., Zsinkú E. és Fővárosi SK. 91. sz. játszma. Tartaltower dr.—Coll« , 1. c4, Hfö. 2. He3 (T. ez Aljechin védőiem­ben a legegyszerűbb fejlődést keresi. A huszár a középen úgy védelemben, mint támadásban a leghatásosabb.) dó. 3. eö, Hfd7. 4. Hd5, He5„ S. HA3, Hbc6. 6. b3, gü. 7. Fb3, Fg7. S. d4, Hg6. <?. Fb5, Vd6. 10. Vd2, Fd7. 11. 0-0-0, 0-Ü-0. 12. Hge2, Hf4. 13. Hf4, gf. 14. Hc4, Vgtí. lő. (15, f 3. 16: ff, Fb2t. 17: Kbß, a6. 18. Fc6, Fc6. 19. Ve3!l (A nehéz tisztekkel mindig aján­latos a király-vonalát megszállni. Hb6) előb b ­­utóbb fenyegetni fog.) Fb5. 20. d6M ed. 21, Bhgl, Vh5. 22. Bd5! Vh2. 23. IId6t, Kb8. 24. Hb5, ab. 23. Bgdili, BcS. 26. Bb5, c6. 27. Be5, Bc7. 28. Ba5, BeS. 29. Vd4! Bee7. 30. fii Vh6, SÍ. Vb6, Vg7t. 32. c3, Vf8. S3. Ba7 után Tarta­­lcower nyert. Vad fenyegetés ellen nincs védelem. (Iskolapéldája a haderők ügyes felhasználásámkj A sötét vewór elkalandozott és végső támadásábanj kényszerlépései után bezárva, tehetetlen maradt.} Sahkhírek * MSSz meghívást versenyén: a tegnap megejtett sorsolás a következő képet mutatja; 1. Pikier, 2. Tóth Gy., 3. Grünfeld, 4. Michló, 5. Kovács G., 6, Szabó dr., 7. Elekes dr., 8. Ba­konyi, 9. Filep dr., 10. Heim, 11. Boros, 12. Cigoj, 13. Petrovay, 14. Ghcvassus dr„ 15. Gru­ber, 16. Wiesel. A versenyt a BSK helyiségében (IV., Fereneiek-tere 3. I. 1.) tartják csütörtök és vasárnap kivételével naponkint este 7 óráj tói 12-ig. * A magyar nemzeti meslerversenyt, me» lyet még a múlt évben óhajtottak volt megren­dezni, kárpótlásul a nemzetközi versenyen részt nem vettek ambíciójának kielégítésére, egyelőre nem tartják meg. A többszörösen elhalasztott verseny újabb dátuma szeptember hónap. A hamburgi világbajnokságra váló készülődést sem gondolja szükségesnek a MSSz, pedig a részt­vevő államok mindegyike már a megrendezett versenyek után kijelölte csapatának tagjait. Nincs az a sportág a világon, hol válogatóver­seny nélkül jelöljék ki a résztvevőket. Csak n. MSSz példauélküli ebben. A kétszeres világbaj­nok Fuchs Richárdnak som engedték meg, hogy válogatóverseny nélkül szerepelhessen harmad­szor a világbajnokságban, bár tudták azt, hogy naponkint a legerősebb tréninget folytatja. A válogatóverseny szükséges a stándárdtagok for­máinak fenntartására és egyúttal a tarta­lékok tudásának fokozására. Az évenkintí verseny megnyugtatásul és fokmérőül szolgál ai mesterek erőviszonyának megállapítására, egy­szersmind az esetleges kiküldésekre is. Nagy kárnak tekinthető, hogy nagymesterünk, Maróczy Géza még egyetlenegy nemzeti versenyen sem vett részt s harminc év óta csak egy háziverse­nyen szerepelt. Ez elszigeteltséget a standard­­tagok is hasznosnak vélik, bár az egyetemleges magyar sakkéletnek nagyon sokat ártanak, trj ideákkal kísérleteznek most a szövetségi közgyű­lésen s remélhető, hogy pezsgő élet és munka­kedv váltja majd fel az eddigi patópálságol. Balta Zoltán, Baráth Géza, Chevassvs dr., Száv-ag Zoltán dr. és Tóth László urak általános köz­­becsülésnek örvendenek s az ő tetterős munkál­kodásuk és sakkszeretetük meghozza az új Ma­gyar Sakk Szövetség jövőjét.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék