Budapesti Hírlap, 1930. augusztus (50. évfolyam, 173-197. szám)

1930-08-03 / 175. szám

1930, augusztus 3, vasárnap B.E. 21 AUTO ÉS MOTOR- .........— —.......■ AUTÓEÁI1PA-GYÜJTŐD0B02 MINDEN K0CSITIPUSH07 TELJES LÁMPAFELSZERELÉST TARTALMAI KAPHATÓ MINDEN SZAKÜZLETBEN Nagyszabásúnak ígérkezik az idei klauseni hegyiverseny Augusztus 9- és 10-éu tartják meg az idei Xlausen-hegyi-versenyt, amely egyik pont­szerző futama az európai hegyi bajnokságok­nak. A verseny igen nagyméretűnek ígérkezik és magyar részről is különös érdeklődésre tart­hat számot, mivel biztos indulóként szerepel Hartmann László Bugatti-verseny kocsijával, sőt Delmdr Walter, a klauseni versenyek nagy barátjának indulása sem lehetetlen. Úgylát­szik, az olaszok nagyban készülődnek az euró­pai hegyi bajnokságokra, mert a két Alfa Ro­­meo-győztes, Nuvolari és Campari, akik a Madda}énán befutottak, szintén beneveztek a versenyre. Ugyancsak leadta nevezését Chi­nan, Carraciola, Stuck, Stuber, Burggaller és Lumaclii. A túrakocsiversenyre a Fiat-gyár valószínűleg egy ötös teamot küld, amely egyike lesz a kontinens legnagyobb hegyi ver­senyeinek. Magyarországból egész kolónia in­dul el, hogy tanúja legyen a pompás küzde­lemnek. Valószínűleg kimegy a KMAC is hi­vatalosan, hogy az őszi svábhegyi versenyre vonatkozóan személyesen tárgyalhasson a ver­senyzőkkel. A verseny távja, mint tudjuk, 21.5 km. A magasságkülönbözet 1273 méter. A start Linthalban van (644 m.) és a cél a Klausen­­passon 1937 méter magasban, ahol már igen sokszor megtörtént, hogy a versenyzők hóban futották az utolsó métereket. Az átlagos emel­kedés 6.2%, míg a maximum 10% körül van. A jelenlegi rekorderek a következők: Motor­­kerékpárok: Cérésole (Harley-Davidson) 17:22.0. Átlag: 74.300 km. Oldalkocsis motor­kerékpárok: Lang (Standard-MAG) 20:27.8. Átlag: 63.050 km. Túrakocsik: Carraciola (Mercedes-Benz) 17:43.8. Átlagsebesség: 72.750 km. Sportkocsik: Carraciola (Merce­des-Benz) 17:35.4. Sebesség: 73.300 km. Ver­senykocsik: Chiron (Bugatti) 16:42.4. Se­besség 77.200 km., ami egyúttal útvonalrekord is és a múltén .Chiron—Stuck párharc szüle­ménye. A BEMÄC motoros delta­versenye Az északmagyaországi BEMAC automobil­feSub miskolci központja beadta kérvényét a SBolca—ongai delta motorverseny megfartha­­tására vonatkozóan. Ezen a minden Grand Prix kelléknek megfelelő pályán még akkor is kiváló teljesítményeket értek el, mikor a két országúti egyenes igen rossz állapotban volt. Most, hogy kitűnő karba helyezték ennek a háromszögnek a két befogóját, biztosra ve­hető, hogy 100 km.-es átlagsebességeket köny­­'nyen ki lehet rajta futni. A versenyszabá­lyok a BÉMAC-nál, Miskolc, Széchenyi-ulca ff. tudhatok meg. A rendezőség szigorúan ra­gaszkodik a nevezési díjak megtérítéséhez. Propaganda szempontjából és gyülekezéskép­pen a BÉMAC Lillafüredre csillagtúrát hir­det és már készülnek is a résztvevők szá­mára a művészi kivitelű plakettek, amelyet mindenki megkap, aki a Lillafüredtől Eger felé vivő úton a bükki hegyiszakon lévő 15 km. újonnan elkészült útat abszolválja. A verseny igen érdekesnek Ígérkezik. Hitelesítették a magyar álló­­startos világrekordokat Az AIACR hivatalos átiratban értesítette a KMAC-ot, hogy a tavasz folyamán Táton elért nemzetközi kategóriarikordokat, amelyek jog­gal nevezhetők automobil-világrekordoknak, hitelesítették. így az állóstartos sebességi ver­senyben két magyar automobilista, Szénássy Alán Magyarország 1929. évi versenykocsi­­bajnoka és Hartmann László, a kiváló quali­­tásokkal rendelkező magyar sportsman beér­keztek az automobilizmus nagyjai közé. Ugyanekkor még a következő rekordokat hite­lesítették: 1930 június 4. Brooklands, 500 kcm. Morgan, H. C. Lones 1 km állóstart 89.82 km, I mfd állóstart, 101.31 km. 1930 július 8. Brooklands, 346 kém. AJS, A. Denly (oldal­kocsi) 500 km 138.16 km, 4 óra 137.721 km, 1930 július 8-án Tát, Hartmann László 2262 kcm Bugatti: 1 km állóstart 127.186 km, 1930 július 8-án Tát, Szénássy Alán, Bugatti 1998 kcm: 1 km állóstart 129.449 km, 1930 július II Brooklands, Kaye Don és Eyston, 1988 Sunbeam: 500 km 169.610 km, 3 óra 169.500 km, 1930 július 17, Brooklands, Eyston 2262 Bugatti: 1 km rep. start 198.238 km, 1 mfd rep. start 195.532 kni, 1930 június 10, Eldridge cs Eyston, 1903 kcm Riley, 24 óra 107.227 km, 48 óra 103.587 km. Eyston világrekordja tulajdonképpen nem igazi világrekord. A legnagyobb sebességet Zichy Tivadar gróf érte el a táti kilométer­versenyen. 2.3 literes Targa Florio Bugattijá­­val, ahol kétszáz km-en felüli sebességet futott. Sajnos, a KMAC akkoriban nem jelentette be a kitűnő eredményt és igy az nem került hite­lesítés alá. Olasz alpesi verseny. Az alföld—alpesi túraúthoz hasonló, de ennél is nagyobb távon, 1800 kilométeres lúrautat rende­zett az A. C. déllé Venezdc „Coppa déllé Venezie“ címen az elmúlt héten. A nehéz feltételű verseny, amely az olasz tenger­partról kiindulva az olasz alpesek legme­redekebb hágóin vezetett végig, a FIAT- kocsik nagy diadalával végződött, amely­ben különösen a FIAT 514-es másféllite­resnek volt nagy szerepe. Ez a pompás kiskocsi 45 kilométeres átlaggal futotta be a hosszú távot és 5059 ponttal fölé­nyes első lett az általános osztályozásban egy 4902 pontot elért O. M. előtt. A vert mezőnyben több kompresszoros kocsi is volt, amj mindenesetre igen jó színben tünteti fel a normális széria 514-es ered­ményét. Kategóriájában természetesen még nagyobb fölénnyel nyert a FIAT 514-es, amelynek társai egyébként a team­verseny első és második diját is hazahoz­ták. A beiktatott sebességi versenyekben a FIAT 525/SS gépek voltak a leggyorsab­bak, amelyeknek túraátlaga a 60 kilomé­tert is meghaladta. Autósok és motorosok hódoló felvonu­lása Szent István napján. Szent István napján, Szent Imre herceg emlékére nagy­szabású autós- és motoros-felvonulást ren­dez a MAC motorsport osztálya a Magyar Touring Clubbal és a Hungária Automobil Clubbal egyetértve. A tisztelgő felvonulás az Ismeretlen Katona jelképes sírjától indul ki és viszi az autósok hódolatát Szent Imre herceg szobrához. A feldíszí­tett autók és motorkerékpárok ezrei Bu­dapest főútvonalain végig-kígyózva méltón fogják emelni a nagyszabású ünnepségek fényét. A KMAC outboard versenye. Ma és holnap futják le a KMAC outboard-versenyél. Verseny­vezetőség: Sportbiztos és verseny vezető: Teleki János gróf. Versenyintéző: Petrovils Vidor. Versenytitkár: HUd Károly. Műszaki bizottság: Berkovits László, Nagy Pál Sándor. Célbíró: Simon Gábor dr. Időmérők: Berkovits László. Borsos Endre, Nagy Pál Sándor. Starter: Dé­ván István. Pályabiztos: Ottlyk Lajos. A ver­seny nevezői névsora: Kováts Gyula, Schmidt Gyula dr., Steiner Ferenc, Majláth Mihály, Veress György, Urbach László, Balázs László, Delmár Walter, Gyurkovits, Pctyerity Lajos, Kálmán Mihály, Gyöngy Pál, Fölső Lajos, Medgyessy Zoltán. • Mercedes-Benz nyerte Írország idei nagy díját! Jóleső örömmel regisztráljuk a Mercedes-Benznek újabb győzelmi hí­reit. Írország nagy díjáért július 18-án és 19-én Dublin mellett a Phönix-parkban folyt le az izgató verseny, melynek ossz« távolsága 482 km. volt. Ezt a versenyt a világhírű versenyző, Caracciola Berlinből egy Mercedes-Benz „SS“ géppel rekord idő alatt nyerte, amennyiben óránkinti 136.7 km. átlagsebességgel sikerült győ­zelmesen helytállnia a legerősebb nemzet­közi konkurrenciával szemjben. híromIBI ÚRVEZETŐ EREDMÉNY A Dunántúli Autó- és Motorclub turauíjának absolut győztese Pintér János (D. A. M C.) A „Gölte della Maddalena“ hegyiverseny túrakocsi osztályának három első helyezettje A „Coppa déllé Venezie“ absolut első győztese FIAT „514“ FIAT AUTOMOBILOK MAGYAR ELADtSI R.-I. Budapest, IV, Váci-utca 1—3. Telefon > 828— 48. & nflRVfl S A m A AR8B «k AA jótállással évi Karbantartás DUNLOPSTOCK ÍS,0Ai6°£Tn • • W 0 V “w II., F6-«lca 45. Teaion i Ast. 521-51 „és mindezek után milyet?“ „csak MAVAG MERCEDES BENZ en ^§F SAKK A hamburgi sakkolímpiász Tizennyolc nemzet részvételével az egész vilá­got érdeklő sakkolímpiász kétheti küzdelem után véget ért. Magyarország rossz start mellett a ver­seny középén az élre került, de Lengyelország ■bámulatos finise az utolsó fordulón megfosztotta attól a világraszóló eredménytől, hogy harmad­szor is győzedelmeskedjék a résztvevő nemzetek fölött. Lengyelországot Eubinstem, Tartakowar dr., Tvsepiorka és Makarcyk dr. képviselte. Az első három világhíres nagyság, míg Makarcyk a ná­lunk járt Regedzinsky mester, Neumann és a leg­erősebb lengyel játszók elől nyerte el a nemzeti bajnokságot. Bubimtein tizenhét játszmából ti­zenötöt nyert s kettőt tett döntetlenné s ezzel a kapcsolatos egyéni verseny első díját megnyerte. Bár sokan Lengyelország fölényesebb győzelmét várták, tekintve, hogy tartalék nélkül játszottak, eredményük imponáló. ________ A magyar csapat minden dicséretet megérde­mel- Két hétig naponta körülbelül nyolc órát ját­­ezani nem irigylendő teljesítmény. Idegen környe­zetben, változott étkezés mellett, nem csoda, ha egy-egy lépés nem sikerül. A gyors játék (órán­­kint 20 lépés) legjobban megfelelt Havasi Kor- Bfíwk, ki bámulatosan jó eredményt ért gl. Ti­zennégy játszmából tizet nyert s négyet tett dön­tetlenné, tehát veretlen maradt (85.71%). Igaz, hogy majdnem minden partiéban világos figu­rákkal játszott s rendszerint a negyedik helyen, de ez még szépséghibának sem tekintendő. Itt került össze Siimisch sel és Thomas-sal, kik csa­patukban a legjobbak voltak. Kitűnő eredményét értékelték is és második díjul aranyórát nyert. Steiner "Endre tizennégy játszmából 9% egysé­get szerzett (67.85%). Tréning nélkül indult a küzdelembe, ezért eleintén egyes partiekban bi­zonytalanul játszott. Később már elemében volt s a kilencedik fordulótól kezdve egy döntetlenen kívül minden partiját megnyerte. Hatalmas tel­jesítményét emeli, hogy majdnem minden játsz­májában másodhúzónak osztották be. Maróczy Géza tizenkét játszmából nyolc pontot szerzett (66.67%). Minden partiéban nagymesterien ját­szott. Betegességének és pillanatnyi kimerültsé­gének következménye volt, hogy a norvég Olsson ellen nyert állásban vezérét ütésben hagyta. Ezt beleszámítva, 75 százalékos az eredménye. Csa­patkapitányi tisztségét, hatvan éven felüli korát tekintve, végzett munkája bámulatra méltó. Min­dig az első táblánál játszott s a legerősebb ellen­feleket kapta. Vajda dr. tizennégy ellenféltől 9 egységet szerzett (64.28%). Megfelelt a várakozásnak. Eredménye javára írandó, hogy általában sötét figurákkal játszott. Takács 814 pontot nyert 14 játszmából (60.71%). Betegsége menti csalódást keltett sze­replését, A nagy versenyen tűi vagyunk. Ha nem is győ­zedelmeskedtünk ismét, de a magyar, mint méltó ellenfél, a győztes testvér lengyel mellett volt s fölényesen megelőzött tizenhat nemzetet, melyek előtt elismerést, megbecsülést, sőt csodálatot szerzett a csonka Magyarország válogatott csa­pata. Részletes eredményt itt közöljük: 1. Dánia —, 14, 1%, 2%, 2, 1, 3, 2%, 3, 1, 4, 1, 1%, 3, 1%, 2, 1%. 2. Németország 3%, —, 3, 3, 3, 1%, 2, 2%, 3%, 3%, 4, 3, 2, 2%, 3, 2, 2, 2%. 3. Anglia 2%, 1, —, 3, 3%, 2%, 2%, 3%, 3, 2, 3%, 2% 4, 2(4, 2, m, 2, 2. 4. Finnország 114, 1, 1, —, 1, 0, %, 2, 2, 3, 2, 1.14, U4,14,14, 0, 0. 5. Franciaország 2, 1, 14, 3, —, 1 114, 3, 2, 314, 214, l, 14, 214,1, *4, 14, 214: 6. Hollandia 3, 2%, 114, 4, 3, —, 214, 3, 1%, 1, 2, 2, 214, 314, 114, 314, 214, 1%. 7. Island 1, 2, 114, 314, 214, U4, —, 1, 0, 4, 2%, 14, 0, 14, 14, 0, 0, 1. 8. Spanyolország 114, 1%, 14, 2, 1, 1, 3, —, 1, 3,1%, 2, 0, 14, 1, 1, 0, 1. 9. Lettország 1, 14, 1, 2, 2, 2%, 4, S, —, 3, 314, 14, 114, 3, 2, 3, 1, 114-10. Litvánia 3, 14, 2, 1, 14, 3, 0, 1, 1, —, 2, 1, 114, 3,14, 2, 0, 14. 11. Norvégia 0, 0, 114, 2, 1%, 214, %,'2, 0, 14, 114, 0, 14, 1, 0. 12. Ausztria 3, 1, 114, 3, 3, 2, 314, 2, 314, 3, 4, ___ 2, 2 2 2 2 4. 13. Lengyelország 2%, 2, 3, 314, 314, 114, 4, 4, 3.14, 214, 314, 2, —« 3, 4, 134, 314, 3. 14. Románia 2, 114, 1%, 214, U4, 14, 3%, 314, 1, 1, 214, 2, 1, 1, 114, 14, %. 15. Svédország 214, 1, 2, 314, 3, 214, 3%, 3, 2, 3%, 4, 2, 0, 3, —, 14, 2, 2. 16. Csehország 2, 2, 214, 314, 314, 14, 4, 3, 1, 2, 314, 2, 214, 214, 3%, 2%, 2. 17. Magyarország 314, 2, 2, 4, 314, 1‘4, 4, 4< 3, 4, 3, 2, 14, 314, 2, 114, —, 3. 18. H. S. A. 214, 314, 2, 4, 114, 214, 3, 3, 214, 3%, 4, 0, 2, 214, 2, 2, 1, —. Végeredmény: I. Lengyelország 4S14, H. Ma­gyarország 47, III. Németország 4114, IV. Auszt­ria 43%, V. Csehország 4214. Sahhhírek * A MSSz legutóbbi választmányi ülésért elhatározta, hogy szeptemberben tisztújító köz­gyűlést tart. * A Győri SK augusztus hóban magyar is amerikai mesterek részére versenyt rendez. Rovatvezetői üzenetek Többeknek. Anyagtorlódás miatt megfejtések a jövő hétre maradnak. Ugyanakkor „Miért vesz­tettünk Hamburgban!" Ajtay Kálmán (Bucea- Románia) két-három levelezési játszmát óhajt váltani. — „B. honvéd, Eger.*1 A kezdő lépés helytelen, mert a világos király (a3) sakkba ke­rül. Sokkal rejtettebb. A fáradság megéri az örö­met. — Cs. L. Sokkal nehezebb! 1. Bb2-re Kgö! . a védelem. — K. Z. Va8 hibás. — Id. E. G. Nem a megfejtés. Megfejtéseket mindaddig, mig kö­zölve nincs, elfogadunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék