Budapesti Hírlap, 1931. április (51. évfolyam, 74–97. szám)

1931-04-01 / 74. szám

12 MAGYAR SZÍNHÁZ Ma, szerdán és holnap csütörtökön este 1/29 órakor A BÉCSI THEATER DER KOMIKER utolsó két vendégjátéka Fritz Otílián - Roll Sándor Ármin Springer, Türk Berta, Franz Ecgel, Grete Deditsch, Béla Laszky felléptével EE Rendes her­várak Szombaton, április 4-én először VASZARY PIROSKA, SZOKOLAY OLLY, TÖRZS JENŐ vendégfelléptével Viharos rászéjszaka Viharos kacagás 3 felvonáson él Karmester: Nádor Mihály levétett ott nincs! Hamupipőke úrfi A Vígszínházban az utolsó próbák folynak ..Vivian Ellis operettjéből a Jim és Jill-be­n, amely Mr. Cinders címmel került színre Angliában és Amerikában. Mister Cinders magyarul Hamu­­pipőke urat, illetve úrfit jelent. A darab hőse Jim, Sir George Lancaster unoka­öccse. A nagybácsi másodszor nősül és egy két­gyermekes özvegyet vesz el feleségül. Az özvegy és gyermekei nem nézik jó szemmel Jim-et, lép­­ten-nyomon kellemetlenkednek neki és Jim las­sanként a ház Hamupipőkéje lesz. Egy napon, mikor az özvegy nincs otthon, a ház elé robog egy elegáns autó, amelyet Kemp dúsgazdag olaj­mágnás leánya, Jill vezet. Jill elütött az ország­úton egy rendőrt és az üldözők elől menekül Lan­caster házába, ahol sietve ruhát cserél a szoba­lánnyal, hogy fel ne ismerjék. Jim mit sem sejtve a­ ruhacseréről, udvarolni kezd a csinos szoba­cicának. Az ismeretség folytatódik egy mulatsá­gon, ahová Jill elcsalja Jimet és végül is Hamu­pipőke úrfi elveszi feleségül az olajmágnás leá­­nyát. Az operett fő női szerepét, Jillt, akit Bécsben Palást­hy Irén, Berlinben pedig Grete Mosheim alakított, Gaál Franciska játssza. Latabár Kál­mán ábrázolja Jimet. Sir Georg Lancastert He­gedűs Gyula, a nagynénit Gazsi Mariska, a két fiút Jávor Pál és Somló István személyesíti, míg az olajkirály szerepében Vendrey Ferenc lép fel. * (A 60 éves színészegyesület díszköz­gyűlése.) Közel 150 színész gyűlt össze az ország minden részéből ma délelőtt tizenegy órakor a Fészek Klub nagyter­mében, ahol az Országos Színészeg­yesület fennállásának 60-ik évfordulója alkalmá­ból díszközgyűlést tartott. Ezen a dísz­­közgyűlésen Kertész I­. Róbert h. állam­titkár képviselte a kormányt. Az Orszá­gos Színészegyesület nevében Stella Gyu­la mondott beszédet. A díszközgyűlés meg­nyitásánál közreműködött az Operaház énekkara is. Részt vett a közgyűlésen Jera­novics Jenő dr. is, aki Kolozsvárról érke­zett fel erre az alkalomra. Az Országos Színészegyesületet, amely ma 60 eszten­dős, 1871-ben alapították. A kedd dél­előtti jubiláris díszközgyűlés délután Ba­­ross­ utcai székházában folytatta ülésezé­sét. A délutáni közgyűlés csak a megala­kulás formalitásaival foglalkozott. Stella Gyula tanácselnök üdvözlő szavai után Ferenczy Frigyes lett a korelnök. A köz­gyűlés elnökévé Tarján Vilmost, alel­­nökökké Cselle Lajost és Radó Bélát, jegyzőkké Farkas Ferenc dr.-t és S­alay Fárt választották meg. Ezután megalakí­tották a­­bizottságokat, amelyek rögtön megkezdték munkájukat. A közgyűlést szerdán délelőtt fél 10 órakor folytatják, amikor a beérkezett javaslatok felett ha­tároznak. * (Zenekari hangverseny Miskolcon.) A Miskolc városi Hubay Jenő Zeneiskola ötven tag­ból álló zenekara Koller Ferenc igazgató-karnagy vezetésével most tartotta harmadik zenekari est­jét. A műsoron Bizet-nek, az Arlésiai nő szvit­jén kívül helyi szerzők művei szerepeltek. Rákos Arnold Hámori legendája, Szabados Gusztáv ma­gyar hon nyitánya és Győri Elek Táncköltemé­nye. A Legenda énekszólamát P­auke Olga, az Angelus hegedűszólóját Gránát József adta elő. A közönség úgy a kiváló karnagyot, mint a szó­listákat, valamint a kitűnő zenekart melegen ünnepelte. * (Ajándékok a Szépművészeti Mú­zeumnak.) A Szépművészeti Múzeum gyűjteményei újabban több­ ajándékkal gaz­dagodtak. A képtár számára Fruchter Lajos, az ismert műgyűjtő Czóbel Bélának „Feny­vesek alatt" című tájképét vásárolta meg a művész kollektív kiállításán, egt Hindi Szabó Józsefné eihárt leányának, Hindi Szabó Kata festőművésznőnek önarcképét, Kallós Leó és István pedig Kallós Adrienné elhalt festő­művésznőnek „Nyár eleje" című képét adták ajándékba. Egy régi magyar festőnek, Simó Ferencnek 1828-ból keltezett két kis arckép­­festményével Ernst Lajos kormányfőtanácsos ajándékozta meg a képtárt. Igen becses Ko­­zm­a Sándornak, a XIX. század első felében élt kiváló tehetségű, magyar festőnek olasz­országi motívumokat ábrázoló ceruzarajz­­sorozata, amelyet vitéz Drask­óczy Istvánná adományozott a múzeumnak. A rajzgyű­jte­­ményt gyarapította Liebl József vasúti fő­felügyelő is, aki ifjan elhalt fiának, Liebl Ervinnek több igen érdekes rajzát és vízfest­­ményét adta ajándékul. Végül Farkas Zol­tán dr. szobrászművész Antoine Bourdelle­nek, a két évvel ezelőtt elhalt nagy francia szobrásznak „Íjjász" című művéhez készült kis bronz fejtanulmányát ajánlotta fel a mú­zeum modern szoborgyűjteménye részére.­­ (Megnyílt a Székesfehérvári Képzőművé­szek kiállítása.) A Székesfehérvárott lakó­­képzőművé­szete­ reprezentatív kiállítását vasárnap nyitotta meg Széchényi Viktor gróf főispán a vármegyeház dísztermében. A kiállítás anyagá­ból kiemelkednek Say Géza dr. festményei, vala­mint Bory Jenőnek, a Képzőművészeti Főiskola tanárának miniatűr szobrai, Say Teklának külö­nösen rajzai, Márton Jakab portréi, Bertalan Rózsi erdős tájképei, Pentsy Jenő humoros kar­­colatai, vitéz Oláh József és Fai­már István ele­ven képei aratnak nagy elismerést. Tetszést arattak Fess János szobrászművész és Márki Béla iparművész tárgyai is. Feltűnést keltenek a székesfehérvári Foss József dr. Hadiárvainté­­zet kerámiai műhelyének kiállított dolgai. Ezzel az iparággal az­­intézet nemzeti missiót teljesít. Egyrészt növendékeit új iparágra neveli, amellyel nagyon csökkenteni lehetne a cseh áruk behozata­lát, másrészről megóvja és megtartja a kihaló magyar népies motívumokat. A kiállításnak állan­dóan­ sok látogatója van, lesz őrá szüksége, ő maga csakhamar eléri azt a fejlődési fokot, amelyen felirat nélkül is ki tudja magát fejezni. Különben is érezte, hogy a felirat megzavarja stílusát. Átmenetileg, mint szükséges rosszal számolt csak vele. És egyszerre megtör­tént a csoda: a film beszélni kezdett. Az első pillanatban nyilván azt gondolta, hogy most már vígan megélhet felirat nélkül. Éppen az ellenke­zője történt. A már-már gyérülő feliratok a nyelvi különbségek miatt, egyszerre megsokasod­tak s láttunk olyan filmet, amely jobban hason­lított regényhez, mint darabhoz. A vérszegény és koraöreg gyermek a Filmfel­irat vállára tehát újabb teher hárult. Nemcsak újabb, nagyobb is. Nagyon meg kell gondolnia még szavainak a számát is, mert különben agyon­üti a filmszalag szinkron része, amely pontosan kiszabja neki az elolvasására szánt időt. Mindez enyhítő körülmény, de nem mentő ok a filmfelirat elbírálásánál. A közönség szívesen lel­kesedik minden művészi produkció iránt, de nem érdekli, hogy valami milyen nehézségek között jött létre, őt csak az eredmény érdekli. A többi nem az ő dolga. A mozi pedig, látva azt a rossz hatást, amit a kevésbé, vagy éppen rosszul sikerült feliratok váltanak ki a közönségből, azt teszi, amit tennie éppen nem volna szabad: — kapkod. Ma egy neves íróval íratja a film feliratát, holnap — ha az író tudománya csődöt mond, újra a hivatásos mozifeliratíróhoz fordul. Sajnos, azonban a mozi­szakember sem ér el több eredményt. A film ugyanis napról-napra fejlődik, a feliratíró pedig még mindig — a háborús mentalitásban él. Egyik filmvállalat költségmegtakarítás céljából, gyártási helyén, külföldön íratja meg valamely régen kül­földön szakadt honfitársunkkal a feliratokat, és az illető elszakadva az itthoni levegőtől, írja meg a szöveget. A közönség pedig bosszankodik, pisz­­szeg és haragjában magán a filmet sem értékeli kellőkép. Ezen a bajon pedig a filmvizsgáló bizottság sem segíthet. A filmvizsgálóbizottság ugyan eltávolítja azokat a feliratokat, amelyek erkölcsbe ütközőn ízléstelenek, de az ötletforszírozással, az üres szellemeskedéssel, a szellemtelenséggel nem szállhat szembe, mert ez ügykörén kívül esik. Minthogy a rossz felirat káros hatása nem ma­radhat közömbös sem a mozisok, sem a filmköl­csönzők előtt, foglalkozhatnának ezzel a problé­mával, mert ez is van olyan sürgős és halaszt­hatatlan, mint sok más aktuális gondjaik. HIPrlll Il­i víz-, gáz- és csatornázási berendezést vattai garan­cia mellett, a legjobb ki­vitelben olcsó áron FAZEKAS FERENC VIII. ker., József­ körút 9. (Telefon : 1. 390-68) -K Költségvetésekkel díjmente­sen szolgálok 1 A színházak heti műsora M. kir. Opera fe­sa Nemzeti Kamara Városi *1 Víg Belvárosi Magyar Király Főv. OperettUj Színház Andrássy-útiRoyal Őrt. Szerda PirsivaD Magyar PassióD291 Az elcseré tembiu-Nincs e­ladás-Feketeszárú cser.A tör­vény nevébRótt S. vendégj. A ballerina A harapós férj A szerelem n. div Tiha­né Variét* műsor Csütörtök I tenik a konyag As arany ember A 30 ia 000 ember Cigány szerelem­ Nincs előadás A törvény nevéb 1 ! r ifi I A balerina A ha após férj A sze­l­em n­y­iv. Tihamé­ Variét* műtét • Péntek Nincs előadás _ j Ni no e­őadás j* Nincs előadás j-1 Nincs cőadás ■­Nincs előadás Nmcs előadás Nincs előadás Nincs előadás Nincs előadás Nincs előadás Tihame* Variét* milao» Szombat Nincs cőa­dás-Maiyai Passió-A köcssziit ven.1-1 Hamna­­ csók [101 és |tll A tör­vény nevéb Viharos nasséi. A balle ina A Harapós fél A császár katonái Dh­a­mer Varieté (tio*c A troso-\­or*iaea-Ma­yai Pas­s­ó A* elvet­élt emb-Qarna'i c»afc-Feketeszarú esz . Aranyóra .Lámpa'as Amenkai lányok Kout« »X- Razzia riharnál Var­et* m­asoi este Scheie*ade A nagy*0301*-12.000 ember-Ilavian csók-Jim és Jil* A törvény nevéb. Viharos nászéi A ballerina A harapós fél]­­ császár katonai Tihamér Varieté műsor Hétfő d' ”•— Macryai Passió-Bunbury Hajnali csók-Feketesin­d cser Aranyóra Lámpa ’arc A haliéi­na Ivonto .X­Botrány a Savoya Tihamér Variete me«» este Bohémélet-Váltunk el 1B xa 000 ember Hajnali csók Jim és Jril A tör­vény névek Viharos nászér. A­ba­ler­ina A harapós férj A császár katonái Tihamér Variét* mi«no» FILM Filmek és filmfeliratok A filmfelirat, a film bölcsőjében nevelkedett, anélkül hogy kettőjük között vérszerinti rokon­ság lenne. A film néma volt, de némasága csak akkor kezdte feszélyezni, amikor fejlődése során kifejezési formájába a drámai cselekményt is fel­vette. Ekkor tűnt ki, hogy képpel nem tud min­dent kifejezni. Ekkor kapta az irodalomtól köl­­csöngyermekként a­­ feliratot. Saját bölcsőjé­ben ringatta a kisdedet, aki mint minden túl korán munkára­­fogott gyermek részben idő előtt meg­öregedett, részben visszamaradt fejlődésében. A film, a mindent üzleti szemszögből tekintő film, nem sokat törődött nevelt gyermeke vérsze­génységével, mert úgy gondolta, hogy nem soká B.H. 1931. Április 1. szerd­. * (Chaplin Nizzában.) Nizzából jelen­tik: Chaplin,­ a híres filmszínész, ma dél­ben ideérkezett. Körülbelül egy hétig szándékozik a Riviérán maradni. Filmszínházést műsora Del­i Árosz Mosgf* (IV., Irány­­*utca 21. szám). Március 30, 31, április 1, 2, 3, 4­5-én. Joe May remekműve, őfelsége a szerelem. Filmoperett énekkel, tánccal, 12 felvonásban. Fősz.: Nagy Kató, Szőke Szakáll, Halmai Tibor, Grell Thei­­­ner. — Tinta Muki kalózok réme. Rajzos trükk­­film. — Majomparádé. Burleszk 2 felvonásban. — Tinta Muki a párbajhős. Rajzos trükkülm. — Szerdáig hangos Fox Híradó. — Csütörtök­től Magyar Híradó. — Előadások kezdete hét­­köznap: j. t. 5, egynegyed 8, fél 10; b. t. 8 óra­kor. Vasárl és ünnepnap: j. t. 4, 6, 8; b. t. 5, egynegyed 8, fél 10 órakor. Capitol Filmpalota (Baross-tér a Keleti ) u. mellett. Teletón József 343—371. Hívjon és jö­vök! Bizarr burleszkoperett 12 groteszk felvo­násban. Rendezte Bolváry Géza. Fősz.: Willy Fem. — Fox hangos híradó. Magyar híradó. — Előadások kezdete hétköznap 5, egynegyed 8 éa fél 10 órakor; vasár­ és­­napnap fél 4, fél 6, és 8 éa fél 10 órakor. Corio (Váci­ utca 9. Telefon* Automata 874—02)­ Afrika beszél. Eredeti helyszíni hangos feltétel egy 23.000 kilométeres afrikai útról, 10 felvo­nás. — Híradók. — Előadások mindennap! 4, háromnegyed 0, háromnegyed 8 és háromnegyed 10 órakor, vasárnap délelőtt 11 órakor. Corvin Filmszínház (Ü­lősút és József-körút sarok. Telefon: József 389—88 és József 395—84)? Március 25-től, szerdától: Zoro és Hulu e!©At­beszélő filmbohózata: A futballhősök. — Miki a weekend-n. — Tinta Matyi házassága. — Indiai szigetek állatvilága. — Hangos híradó. — .Elő­adások kezdete hétköznap: fél 6. fél 8. fél 10, szerdán és vasárnap: fél 4. fél 6. fél 8 és fél 10 órakor. Decai Filmszínház (Tel.­ Aut. 213—43 259—52)? Marlene Dietrich főszerep­lésével. Marokkó. Paramount világattrakció, férfifőszerepben: Adolphe Menjou és Gary Cooper. — Híradók. — Előadások mindennap. 4. 6. 8 és 10 órakor-Fórum Filmszính­st* (IV Kossuth Lajos­ utca 18. szám Telefon Automata 895 -43 és 897 -07)? Magasabb diplomácia. Szép asszonyok és ravasz diplomaták játéka a politika és a szerelem kö­rül. 10 fej­ez­etben. Főszereplők: Olga Csehova, Ivans Junk­ermann és Arnold Korff. — Ami­t Höferből kimaradt. A bécsi hadimúzeum titkos filmfelvételei. — Fox hangos híradó. — Előadá­sok kezdete hétköznap (szombat kivételével): 6, egynegyed 8 és fél 10 órakor, szombat és vasár­nap 4. 6­8. 10 órakor. Emuarn Mornö (Tel.: József 440—27 Dohány* utca és Nyár-utca sarok.) Február 26-tó, cgü­­törtöktől. — Fox hangos híradó. — Mesék az írógépről (175—200-ik előadás). írták Szomaházy Békeffy—Lajthay. Filmzene: Ábrahám Pál. Fő­szereplők: Renate Müller, Herrraann Thimlg, Félix Bressart. — Előadások mindennap 4, 6, 8s 20 órakor. Om­nia (Kölcsey utca 2—4. Telefon 301—25)? Március 25-től: Richardt Barthelmess: Hajnali őrjárat (Dawn Patrol). A hazaszeretet, a baj­társi önfeláldozás, a győzni akarja himnusza IS felvonásban. — Vitaphone-zenekar. — Fox hír­adó. — Magyar híradó. — Előadások kezdete hétköznap- ó, egynegyed 8 és fél 10; vasár- és ünnepnapokon: 2, 4, 6, 8 és 10 órakor. Vasár­­os­ ünnepnap, az előadás 2 órakor fél hely­árakkal.. Jegyelővétel naponta délelőtt 11—1-ig és az előadások megkezdése előtt egy órával* Orion Szính­áz (Eskü út 1. Tel.: Aut. 831—02 és 842—93). Hajnali őrjárat. A nagy amerikai légi flotta harca a nyugati fronton 12 elvonásban. — Magyar és Külföldi .Híradók .Miki ,egér, — Jegyelővétel délelőtt 10 órától 1 óráig. Előadások előtt 1 órával. Az előadások kez­dete hétköznap: fél 6, fél 8, fél 10; vasár- és ünnepnap: fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. S­alace Filmszínház (Erzsébet-krt 8. Newyork­­palotával szemben Telefon: József 365—23)? Március 17-től: Afrika beszél. Az amerikai Colum­bia-Colorado végig magyarul beszélő han­gos expedíciós világattrakciója, 10 felvonók. Expedíció vezetője Paul Hoeffler. Magyar ver­ziót készítette Déri Imre. — Zenésznek áll a világ. Hangos trükkfilm. — Híradó. — Előadá­sok kezdete* 4, 6, 8, 10.. vasárnap délelőtt egy­negyed 12 órakor, délután 3, háromnegyed 1*, fél 7, egynegyed 9 és 10 órakor. Jegyelővétel délelőtt 11 órától. Rubilos-Metro Filmpalota (VI. Nagymező-ute* 22—24; Telefon Automata 220—98, 292—80)? Buffer Keaton első éneklő és táncos, banof* -filmje: Az elsodort B­ister. A női főszerepbárk Anita Page. — Anyós, te csalsz Charley Chase burleszk. — Híradók. — Az elő­adások kezdete 4, 6, 8, 10; ünnep és vasárnap 2, 4 6, 8, 10 órakor. Vasár- és ünnepnapon az első előadás mérsékelt helyárakkal. Royal Apolló (Erzsébet­ körút 45. sz. A Royal­ Szálló épületében. Telefon: 429—46 és 419—02)? Madame Fompadoui, a királyi maltresso ka­landja 12 fejezetben. Rendezte: Willy Wolff. Fősz.: Am­y Ahlers Verebes Ernő, Ambrus Irén. Flipps, a konyhatündér. — Fox hangos híradó. — Magyar híradó. — Előadások kezdete szom­bat kivételével 5, egynegyed 8 és fél 10 órakor, szombat és vasárnap 4. 6. 8 és 10 órakor. Info Filmszínsítás (Teréz­ körút 60. n­. Telefoni Automata 197—67 és Automata 197—68). Március 25-től, szerdától. Zoro é® Huru első beszélő filmbohózata: A futballhősök. — Miki a S weekenden. — Tinta Matyi házassága. — Z’­ön- és jégvilág Izlandban. — Híradók. — Előadá­sok kezdete hétköznap: fé 6, fél 8 és háromne­gyed 10, szerdán és vasárnap: 4 6, 8, 10 órakor. Jürflnia Filmszínház (Rákóczi­ út 21. 87. Tele­fon: József 460-45 és József 460-46). Március 24-től, keddtől, Marienne Dietrich fő­szerepléséve’ a ,,Marokkóó. Sivatagi történet • 12 felvonásban. Többi főszereplők* Adolph­ Monjou és Gary Cooper. — Miki mint moz­donyvezető. Hangos trükkülm. — Hangos Hír­adók. — Előadások kezdete hétköznap: 5, egy­negyed 8 és fél 10; szombat és vasárnap: 4, 8, 8 és 10 ónkor. húsvéti csokoládétojások ManUMUe cukrosboltban, IV. Kecskeméti­ utca 14 s minden jobb cukrosboltban! AAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA£ 4 ■4 Április 5-én, vasárnap d. e. 1/11-kor lesz Húsvéti gyermekelőadásunk a Meseszínházban (Magyar Színház) Kincses bácsi konferál és Rigler ajándékokat oszt. Hidy Pimpőke, a 4 éves zongoraművésznő fellép. — Színre kerül: a­­Piroska és a ►► farkas Énekes, táncos mesejáték 4 kénben. Irta : T. Maras Alice, zenéjét szerezte: Szili-Kováts László. Olvasóink nagyon kedvezményes áru jegyeiket a kiadóhivatalban vehetik át.­­ ’0TTTTTTTTTTT.1

Next