Budapesti Hírlap, 1931. augusztus (51. évfolyam, 173–196. szám)

1931-08-15 / 185. szám

20 C­ÁRITÓL IIlÉVAI) ÚJ VEZETÉS Bemutató filmünk | Varsói citadella Kizárólagos joggal Hely árak 60 fillértől Szent Antal Bemutató a Fórumban Páduai Szent Antal halálának hétszázadik évfordulója alkalmából a Fórum kegyeletes célból készült, de egyszersmind minden tekin­tetben művészileg sikerült filmet mutatott be ma este, nézőterét teljesen megtöltő, diszting­­vált közönség előtt. Páduai Szent Antal élete és csodái címmel. Ez az előadás újabb bizonyítékul szolgálhat arra, mennyire alkalmas a film csodás és misz­tikus témák feldolgozására. Nemcsak techni­kájának komplikált felvételekre különösen al­kalmas voltánál fogva,­­ amire a film már megszületésének első éveiben is ráeszmélt — hanem annál a szuggesztív hatásánál fogva is, amelyre újabban a hangos gép által tett szert. Ma ugyanis, amikor a hangos híradó érdekes felvételei által megszoktuk, hogy a film a való életet vetítse elénk, minden realisztikus körül­ményeivel egyetemben könnyebben adjuk át magunkat előadás közben annak az illúziónak, hogy amit látunk, az maga a való élet, akkor is, ha misztikum. Különösen szívesen hisszük ezt el akkor, ha a téma történelmi, ez alka­lommal vallástörténeti. Ezzel a lelki alaphangulattal magyarázható a közönségnek meghatódottsága, amikor Szent An­talt, mint kisgyermeket látta maga előtt és a film technikájának segítségével szemlélője lett a kisgyermek ama csodatételének, amikor a mada­rak, hívó szavára, beröppennek hozzá az abla­kon, vagy amikor fohászára az Úr a szegény asszony eltört korsóját újjá formálja. A csoda­tételek közül különösen megkapó volt a halak­kal való jelenet, amikor is a hitetlenek megtérí­tésére, a Szent szavára a halak a partra úsznak, hogy hallgassák az igét. Hosszas volna felsorolni a sikerült jeleneteket, amelyek mozaikszerűen sorakoznak ugyan egy­más mellé, de mégis befejezett és egységes cse­lekménnyé alakultak. A film főszereplője, egyben legkitűnőbb színé­­sze Pinzanti Carlo volt, aki a Szentnek érzés­­világát bensőségesen ábrázolta. A filmet bevezető kép során Violetta di Strozzi énekelte el szár­nyaló koloratúrával az Ave Máriát. Bevezető­­beszédet a kép előtt, ugyancsak filmen, Zadra­­vetz püspök mondott. A műsor első részében a Foz-híradó mutatta be szenzációsnak mondható, felvételeit, a Zeppe­lin északsarki útját (un.) * (Befejezték a H­yppolit felvételeit­) Zágon István Hyppolit című filmjének felvételeit csü­törtökön este fejezték be a Hunnia műtermé­ben, amely most két hétig, a következő német film felvételéig, néma lesz. Két hét múlva kez­dik meg Autó, ohm Geld című német film fel­vételeit. Erről nem készül magyar verzió, csu­pán magyar statisztáknak, laboratóriumoknak és iparosoknak jelent foglalkoztatást. A német film elkészítése után újabb két verziós film felvételei kezdődnek. * A Capitol Filmpalota, a főváros egyik leg­szebb és legnívósabb mozgószínházának új évadja szombaton kezdődik. Az új színház a pesti mozik között a jövő szezonban műsorának kivételes össze­állításánál fogva vezetőszerepet kíván elfoglalni. A színházat az új igazgatóság, trösztön kívül, füg­getlen vezetéssel indítja meg, igazgatója Lederer Lajos, aki a Capitol műsorát úgy állítja össze minden más érdek kikapcsolásával, hogy csakis és kizárólagosan közönsége érdekeit szolgálja. Az új igazgatóság áldozatkészsége lehetővé teszi, hogy a jövő szezonban a piacra kerülő összes nagy filme­ket bemutassa az újonnan felszerelt, immár világ­hírű Telefongyár rendszerű legújabb típusú han­gos gépének tökéletes interpretálásában. És hogy a gazdasági helyzetet is szem előtt tartsa a Capi­tol, annak ellenére, hogy premier-filmszínház, a legolcsóbb helyárai lesznek a budapesti bemutató­­mozik között. Már 60 filléres hely is szemnek, ké­nyelemnek minden tekintetben megfelel. Egyetlen szakszerű cukrászkönyv Hegyes­ József cukrászmester hírneves Házi Cukrászat eímű könyvének 7-ik kiadása megjelent Ára bekötve P 4.— 36 gezdasszony nem nélkülözheti ! Megrendelhető a Budapesti Hírlap könyvkereskedésében Budapest, VII., József­ körút 5. Filmszínházak műsora Orion Színház (Eskil-fk­ 1. Tel.: Aut. 831—02 és 812—39), Az ikerférj. Komédia 12 f elvonásban. Főszereplők: Maria Paudler, Halmay Tibor és Hau­s Riemann. — Miki egér. — Magyar is kül­földi híradók. —z Előadások kezdete hétköznap: tél 6. tél 8. tél 10; ünnep és vasárnap: tél 4, tél 6, tél 8, tél 10 órakor. Forum F­ilm­szí­b­ili­­IV., Kossuth Lajos­ utca 18. Telefon Aut. 897—07 és 895—43. páduai Szent Antal élete is csodás. A dicsőséges szent csodálatos élete és boldog halála két részben, 16 fejezetben. A kísérő zenét összeállította és a milánói Scala zenekarát vezényli Francesco Ca­talini d'Abruzzo. A vatikáni kórust vezényli prof. Monte Foretti. — Ave Maria. Énekli Vio­letta di Strozzi. — Hiradik. — Előadások kez­dete hétköznapokon, szombat kiv­elével 5, egy­negyed 8 és fél 10 órakor; szombat, vasárnap és ünnepnapokon 4, 6, 8 és 10 órakor. Andris-Metro Filmpalota (VI., Nagymező­ utca 22—24. Telefon: Automata 220—98, 292—60). Marie Dressler, Folly Marán és Anita Page mo­dern komédiája: fogyókúra. — Meggyilkol a feleségem! (Max Davidson burleszkje.) — Metró—Coldwyn— Mayer világhiradó. — Magyar hiradó. Előadások 2—6-ig folytatólagosak. azután 6. 8. 10 órakor, vasárnap 1—4-ig folyta­­tólagosak. azután 4. 8. 8. 10 órakor. A nézőtér 15 fokkal hűvösebb az utcánál. Ha He 1931. AUGUSZTUS 15. SZOMBAT SPORT Tizenhárom úszóbajnokság és két válogatott vízipólómérkőzés a M­USz kétnapos versenyén A magyar úszósport utolsó próbatétele a párizsi Európa-bajnokságok előtt . Szombaton és vasárnap délután 4 órakor a Császár-uszodában Minden esztendőben nagy eseménye a magyar sportnak a MUSz bajnoki mitingje, az idén azonban jelentőség dolgában minden eddigit felülmúl. A jövő héten ugyanis Párizsban sorral ke­rülnek az Európa-bajnokságok, a bajnoki ve­télkedések eredményéből tehát következtetést vonhatunk mi magyarok és velünk együtt a kül­földi nemzetek is, milyen szerepre jogosult a nagy világmérkőzésben a magyar úszósport. Úszósportunkat a jó szereplésre kötelezi fényes múltja és jelenleg elfoglalt pozíciója. A magyar úszósportnak erős vértezetben kell felvonulni az Európa-bajnokságok nemzetközi színpadán, mert a magyar tehetség diadala felbecsülhetetlen érté­ket jelent az egész nemzet számára. A Magyar Úszó Szövetséget — alakuljon bár­hogyan is a párizsi mérkőzések sorsa — minden­képpen elismerés illeti. A Szövetség vezérkara a lehető legtehetségesebb irányítással vezette az úszósport ügyét, olyan módon csoportosítva a versenyeket és intézve a tréningeket, hogy a ver­senyző gárdának pontosan a magyar bajnoksá­gok és az Európa-bajnokságok idejére kellett el­érni legjobb formáját. A bajnoki számok is, csaknem kivétel nélkül, összefüggésben állanak a párizsi versenyek várható eredményével, mél­tán mondható tehát, hogy a bajnoki miting döntő galopja lesz az úszóknak az Európa-bajnok­­ságra. Ugyanez a helyzet a vízipólóban is. Párizs előtt két komoly válogatott mérkőzés végzi el az utolsó simításokat, teljes reményt táplálva, hogy a magyar válogatott csapat Párizsban is meg fogja védelmezni Európa bajnoki címét. A MUSz kétnapos viadalán összesen tizen­három bajnokság jut lebonyolításra. Ezek között Párizsra tekintve a legnagyobb a jelentősége a 100 és 400 méteres úszásnak, a 200 méteres mell­úszásnak, a 100 méteres hátonúszásnak és a 4X200 méteres stafétának, mert ezek a verseny­számok az Európa-bajnoks­ág programmján is szerepelnek. Ugyancsak fontos kérdés, milyen formában van Vajda László toronyugró és Hódy László ralugró. Szombaton A kétnapos verseny első napjának programmja délután 4 órakor a miugróbajnoksággal indul."A bajnokságot előreláthatóan a múltévi védő, Hódi László nyeri Kovács és Lenhardt előtt. A 400 m. gyorsúszóbajnokságban remek küzde­lem várható Bárány és Halasy között s teljesen bizonytalan, hogy a két kitűnő úszó közül melyikük szerzi meg a győzelmet. A verseny érdekességét emeli, hogy Bárány és Halasy az idei bajnokság­ban találkozik első ízben a 400 m.-es távolságon. A harmadik helyre Mihályfi pályázik Baranyai előtt. Az 50 m. gyermekverseny után a 100 m. mell­úszóbajnokság dől el. A bajnokságot Hild László nyeri, Köves, Forrai, Mezei és Lantos előtt. A 200 m. hölgy mell­úszó bajnokságban Szép Klári szerezhet meglepetést. Ha ismét javul, le­győzheti a favorit Bethlen Margitot és Breuer Erzsit. Az ifjúságiak 200 m. mellúszóversenyét követi a 400 m. hölgy gyorsúszóbajnokság. Ebben a számban kis mezőny indul. A védő Tóth Ilonká­nak Mallász Gitta lesz az ellenfele. A Syfl00 m. vegyes stafétában fiúk mérkőznek, majd a hölgyek műugróbajnokságát bonyolítják le. A favorit Er­dős Vera, ellenfele Fonyó Lili. A sg.100 m. vegyes stafétabajnokságot meg­védi az UTE csapata, második az UTC vagy a SzTJE lehet. Az úszószámok ezzel befejeződnek s megkezdődik a válogatott vizipólómérkőzés. Magyarország és Ausztria válogatott vizipóló­­csapatának a találkozásában nem vitás a magyar csapat győzelme, s az sem kétséges, hogy nagy gólkülönbséggel veri csapatunk az osztrákokat. A mérkőzés mégis igen nagy jelentőségű, mert az E­u­rópabaj­nokság előtt ez az utolsó alkalom a szereplésre. A válogatott meccs után a MAC— MTK ifjúsági bajnoki mérkőzését játsszák le. Vasárnap A második napon ugyancsak délután 4 órakor kezdődik a bajnoki verseny. Az első szám a 800 m. gyorsúszóbajnokság. Indul a védő Halasi Oli­vér, továbbá Páhok István, a tatabányai Angyal, a kaposvári Lengyel és a szegedi Mihályfi. Halasi, ha kicsit megszorítják, rekordot javíthat. Az 50 m. gyorsúszó bajnokságban Bárány mel­lett fölsorakozik Székely, Wannie II., Boros Vik­tor, Wannie I. és Kánásy. A második helyért nagy küzdelem lesz Székely és Wannie II. között, Bá­ránytól a győzelem nem vehető el. A 100 m. ifjúsági hátonúszás és a sg.50 m. gyer­mek vegyes staféta után állnak föl a 100 m. há­­tonúszó bajnokság résztvevői. A győzelem Bitskey Aladár és Nagy Károly között dől el, valószínűen Bitskey javára. A 200 m. mellúszó bajnokságban ismét Hild győz, csupán az a kérdés, milyen eredménnyel. Má­sodik Köves vagy Forrai lesz. A 100 m. hölgy hátonúszó bajnokságban Lenkei Magda rekordra tör, de győzhet Mailász Gitta, Sípos Manci és Tóth Ilonka is. A küzdelem új re­kordot hozhat. A 40.200 m. gyorsúszó staféta bajnokság egyik legjelentősebb mérkőzése a bajnoki mitingnek. Indul a MESE, az UTE, a SzUE és az FTC csa­pata, tehát a válogatott versenyzők is valameny­­nyien szerepelni fognak. A verseny nyílt, talán az UTE-nak van valamivel nagyobb sansza a győze­lemre a többieknél. A toronyugró bajnokságot Vajda nyeri Nagy Károly és Kovács előtt s azután ismét átadják helyüket az úszók a vízipólózóknak. Magyarország és Ausztria csapatának második mérkőzésében változott összeállítású csapatok ta­lálkoznak, az eredmény azonban most sem lesz más, mint az első­ napon. A válogatott programm­ot az UTE, MTK kombinált csapatának a mérkőzése fe­jezi be a BBTE csapatával. A versenyt mindkét napon a Császár-uszodában rendezi az Úszó Szövetség. * Szombaton a BBTE, vasárnap az OTE rendez atlétikai versenyt Az országos bajnok­ságok elő­tt a két ünnepnapon a BBTE és az OTE rendez atlétikai versenyt. A BBTE szom­baton délelőtt 9 órakor és délután 3 órakor a Széll Kálmán téri sporttelepen bonyolítja le első és másodosztályú számokból álló versenyét. — Az ÚTE vasárnap délután 4 órakor a Hé­vízi úti pályán tartja versenyét, amelyben elő­reláthatóan találkozik a teljes diszkoszdobó­gárda, Madarás­­szél, Dorogáti-nal, Remetz-c­s és Marvalits-sal az élén. — A Törekvés SE va­sárnap délelőtt 9 órakor a Bihari úti pályán ifjúsági versenyt rendez. — A vidéken Szege­den a déli kerület ifjúsági és szenior bajnok­ságai, Székesfehérvárott pedig az északnyugati kerület szenior bajnokságai kerülnek döntésre. Ózdon az OVTK kerületi szenior és ifjúsági vándordíjas versenyt rendez. * Kerékpáros verseny Nagykőrösön. A buda­pesti kerékpáros-egyesületek szombaton és va­sárnap nem rendeznek versenyt s a fővárosi versenyzők a Nagykőrösi MOVE—TVE ver­senyén indulnak. Az országúti versenyzők a 162 kilométeres, öt osztályfutamos versenyben vesznek részt. A verseny útvonala: Budapest, Pestszentlőrinc, Vecsés, Üllő, Monor, Cegléd­­bercel, Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét, Laki­­telek, Alpár, Újkécske, Nagykőrös­ Az ifjúsági versenyzők a Budapest—Nagykőrös 75 kilomé­teres útvonalon futnak. A versenyre 241 neve­zés érkezett. A verseny keretében dől el a ván­­dorzászló sorsa, amelyet a múlt esztendőben a Postás védett. Délután 4 órakor pályaver­senyt is rendez a MOVE, a Széchenyi-kert mel­lett fekvő salakpályáán. A pályaversenyben legtöbb pontot szerzett egyesület a Revíziós­­serleget védi. * A zalaegerszegi Horváh és a szombathelyi Kálmán is indul az atlétikai bajnokságokban. A MASz irodájában ma újabb 10 nevezés érke­zett az augusztus 20. és 23. napján döntésre jutó atlétikai bajnokságokra. A nevezések száma ezzel 256-ra emelkedett. Az újabb neve­zések között kiemelkedik a szombathelyi Kál­mán és a zalaegerszegi Horváth neve. Kálmán a gátfutásra nevezett, Horváth pedig a súly­dobásban és a diszkoszdobásban indul. Horvá­­thot most szabályszerűe­n nevezték s a MASz elfogadta a nevezést. Horváth a Zalaegerszegi MOVE színeiben indul A Ferencváros temesvárott, az Újpest Zágrábban A vasárnapi labdarúgó mérkőzések Az őszi labdarúgó szezon előmérkőzés-soroza­­tának első hazai eseménye tegnap csúnyán meg­bukott. A Hungária jó szerepléssel kecsegtető temesvári és pozsonyi eredményei azt mutat­ják, hogy a Ripensia és a Makkabea jelenleg oly gyengék, hogy komoly küzdelemre nem te­kinthetők összehasonlítási alapnak. A kék-fehé­rek a súlyos kudarc után szombaton és vasár­nap pihennek , készülnek a jövő heti bécsi re­­vánsra, de a Középeurópai Kupáról máris le­mondtak. A többi csapat a két ünnepnapon kezdi, illetően folytatja bemelegítő mérkőzéseit a szezonra. Startol a Délamerikát járt Ferenc­város és az újpest is. A Ferencváros nem pi­hentette csapatát, hanem a megérkezés után folytatta a tréninget és holnap Temesvárra utazik, ahol vasárnap a Ripensiával méri össze erejét. A zöld-fehérek Amsei—Takács I., Papp —Lyka, Sárosi, Lázár—Táncer, Takács II., Túrás, Szedlacsek, Kohut összeállításban játsza­nak. Az Újpest ugyancsak pihenés nélkül folytatja a tréninget. A két ünnepnapon Zágrábba uta­zik két mérkőzésre. Szombaton a Concordiával, vasárnap pedig a Gmdjanskival mérkőzik. Szombathelyen a BLASz válogatott csapata Szombathely válogatottjaival játszik barátságos mérkőzést. A mérkőzést hosszú huza­vona előzte meg, mert a BLASz csakis abban az esetben volt hajlandó csapatát Szombathelyre küldeni, ha nemcsak a Sabaria játékosai alkotják Szom­bathely válogatott csapatát, hanem amatőr já­tékosok is szerepelnek a városi válogatottban. A megegyezés sikerült s a mérkőzésnek nincs akadálya. A III. ker. FC szombaton Nagyszombatban mérkőzik a Rapiddal, vasárnap pedig Pozsony­ban­ játszik a Ligetivel.. Az Attila Nagyboldog­asszony napján Kassán a K. Törekvés csapa­tával mérkőzik, vasárnap pedig Nagyszombatba utazik s a Rapiddal játszik. Az újpest és a Hungária kombinált csapata Újpesten délután fél 5 órakor tréningmérkőzést vív az újonnan alakult TTC FC-vel. A többi csapat tréningmérkőzéseken készül a szezonra. TURISTA ÉLET Ünnepi kirándulások Magyar Turista Egyesület. Augusztus 15. 18. Központ: Kirándulás a Gerecse-hegységbe. Nyer­­gesújfalu, Türköhegy, Nagyeménykes, Török­­bükk, Hajósvölgy, Paprét, Cigánybükk, Gerecse, Tardos (H), Hidegkút, Agostyán, Tatatóváros. (Fürdőzés.) Találkozás 15-én 6.30 órakor a nyu­gati pályaudvaron. Vezető Herdinánd Rudolf.— Sasok: Csatlakozás a központi túrához. — 2. Kirándulás a Balatonra megbeszélés szerint. — Vándorfiúk: Kétnapos túra a Börzsöny- és Mátra-hegységbe. Bővebbet az Asztalnál. — Bakonyi osztály: Szentgál, Bakonybél, Farkas­gyepü. — Diósgyőri osztály: Kirándulás a Bala­ton környékére. Vezető Oláh Sándor. — Augusz­tus 20. Központ: Gárdony, Velencei-tó. (Rossz idő esetén budai hegyek.) Találkozás 9 órakor a Délivasútnál. Vezető Gőzön Lajos. — Sasok: Délutáni kirándulás. Újlak, Pálvölgyi barlang (megtekintés), Látóhegy, Szemlőhegy, Rózsadomb. Találkozás 15.30 órakor az újlaki templomnál. Vezető Lieb Ferenc. —­2. Veresegyháza. Fürdő­kirándulás. Találkozás 9 órakor a nyugati pálya­udvaron. Vezető Schön Jenő. Magyar Munkások Turista Egyesülete. Augusz­tus 16—20. Fürdőzés Balatonvilágoson. Találko­zás 5.50 órakor a Délivasútnál. Vezető Godán Mihály. — Augusztus 20. Fürdőzés Veresegyhá­zán. Találkozás 7.30 órakor HÉV. Vezető Albuczi Ferenc. Budapest Sport Egyesület. Augusztus 15—20. Bükki kirándulás. Eger, Bánkút (H), Dédesi vár, Örvénykő, Szentlélek (Romok), Bánkút (H), Jávorkút, Lillafüred (H), Diósgyőr, Miskolc (H), Miskolc megtekintése. Találkozás augusztus 15-én 13.45 órakor a keleti pályaudvaron. Sólyom Turista Egyesület. Augusztus 18. 1. Fürdőkirándulás a lakihegyi week-end telepre. Találkozás 7 órakor a Gellért-téri HÉV. Vezető Eckert Bálint. — 2. Kereghegy, Solymár, Hűvös­völgy. Találkozás 8 órakor a hűvösvölgyi végál­­lomásnál. Vezető Czézner Márton. Vívó és Atlétikai Club. Augusztus 18. Evezős túra. Melk—Bécs—Budapest útiránnyal. Vezető Kádár László. Indulás augusztus 18-án a bécsi hajóval. Találkozás augusztus 18-án délután 5 órakor az Eötvös-téren. A túrán csak azok ve­hetnek részt, akik előzetesen jelentkeztek. Duna Sport Club. Augusztus 16. I. Strand­túra középső és alsó Göd között levő tisztáson felállított DSC sátorhoz. Találkozás a nyugati pályaudvaron 7.15 órakor. Vezető Bachrach Gy. — II. Evezős-túra középső és alsó Göd között levő tisztáson felállított DSC sátorhoz. Találko­zás 11—12 óra között a sátor előtt. Ha a belföldi forgalomban 8 napnak vagy az éjnek bizonyos meghatározott órá­­jában akar mindennap beszélni, kössön havi bérletet

Next