Budapesti Hírlap, 1931. augusztus (51. évfolyam, 173–196. szám)

1931-08-06 / 177. szám

to A mozi bölcsőjénél Hogyan született meg a rajz­­sorozatból majd a dobozban mutogatott „mozgó“-képből a művészetté előlépett film Ellentétben a közfelfogással a mozi meg­előzte a fényképezést. A mozgófénykép minde­nestől benne foglaltatik ebben a Pierre Roger által felállított tételben: a vízió állandó, ugyan­akkor, amikor a képek mozgásban vannak. A mozinak semmi köze sincs az elektromossághoz, tisztán optikai alapon készült felfedezés. Nem is amerikai találmány a film. Belgiumban és Ausztriában jöttek rá először, ugyan­abban az időben, 1832-ben, hogy egy tekercsre, egymás mellé felragasztott rajzok, egy ugyanazon a tengelyen, de ellenkező irányba forgó korong résein keresztül nézve a mozgás illúzióját kel­tik. Von Stampfer bécsi professzor stratoscop­­nak nevezte ezt az elmés találmányt. 1852-ben Actatius bécsi ulánushadnagy a stratoscopot kombinálta Kircher jezsuita atya laterna ma­gicájával és ilymódon mozgó árnyakat sikerült a falra varázsolnia. 1860-ban egy francia mér­nöknek sikerült egy ügető lovat, ugyanabban az évben egy amerikainak a hintaszékben him­­bálódzó fiát negyvenszer-ötvenszer lefotografál­­ni. A fotográfiákat felgömgyölték egy kerékre és ily módon beillesztették a stratoscopba. Az első­ beléptidíjas mozielőadást szintén a hatva­­­nas években organizálta egy Heyl nevű rajzoló Philadelphiában. Ezer főből álló publikum nézte végig ezt az előadást, amely egy épülő puritán templom céljaira hatszáz dollárt jöve­delmezett. Ugorjunk át tíz évet. 1872-ben Kaliforniában már nyoma sem volt a tíz év előtti aranyláz­nak. De másféle lázak léptek a helyébe: az acél, a cement és a petróleum. Megszületik a nagy­világi élet, Kalifornia kormányzója lóversenye­ket rendez, egyszerre valakinek eszébe jut, hogy le kellene fotografálni a galoppozó lova­kat. Negyven fotográfus egymástól egy lépésnyi távolságban fotografál, a képeket összerakják, egy Muybridge nevű fényképész világhírű lesz. Európai körútra indul, bemutatják a walesi hercegnek, a fiatal Dumasnak, előadást tart a párizsi Instantban, a mozgófénykép végleg ki­szorítja a régebbi kezdetleges rajzokat. A nyolcvanas évek végén Edison a grammofón­­nal egyidejűen a mozgóképekkel is foglalkozni kezdett. Tíz évig kísérletezett vele. A csikágód kiállításra készen kellett lennie. Napfény meleltt fotografált Dickson, a famulusa, aki egy sze­mélyben gépész, operatőr s rendező volt. A pri­madonna szerepét egy Fred Ott nevű villamos­szerelő töltötte be. Később kutyák, macskák, cirkuszi majmok és medvék szerepeltek a filme­ken, a nők legutoljára következtek. Majd egész­­ jeleneteket vettek föl: foghúzást, mosó­nők közreha­rcolt, betanított papagájok tornáját. A filmek szereplői azóta valószínűen mind meg­haltak, kivéve a papagájokat, amelyek állítólag száz évig élnek. Ezek között a filmek között egy se volt hosszabb tizenöt méternél. 1894-ben a Latham testvérk részvénytársasá­got alapítottak azzal a céllal, hogy Edison ké­szüléke segítségével felveszik a boxmérkőzéseket. Ekkor készítették a leghosszabb filmet, amelyre addig példa volt: egy háromszáz méteres box­­mérkőzést Leonard és Cushin között. Eddig azonban a mozgófényképeket kis dobozokban mutogatták, mindenki külön nézte meg őket és az egész látványosság egy-két percig tartott. Ekkor a két Lathamnak az az ötlete támadt, hogy a filmeket falra vetítik. Dickson el volt ra­gadtatva, de Edison kereken visszautasította a dolgot. A zseniális feltaláló többnyire csak rá­fizetett a találmányaira; távolról sem volt olyan jó üzletember, min­t amilyen feltaláló és mihelyt befejezett egy találmányt, már elment a kedve attól, hogy üzletileg értékesítse. A tárgyalások­nak az lett a vége, hogy Dickson, a mester leg­kedvesebb tanítványa elhagyta Edisont és át­pártolt Lathamékhoz. 1895-ben végre elkészült az első vetített mozgófénykép a Latham-testvé­­rek vállalkozásában. Egy boxmérkőzést ábrázolt és óriási sikert aratott. Ez a kísérlet még igen kezdetleges volt, a ké­pek­ valóságos vitustáncot jártak és folyton ki­szaladtak a lepedőről. Ebben az időben ugyanis a Latham-testvérek, ugyanúgy, mint Edison, még nem tudták megoldani az intermittens ve­títés problémáját. Nem tudták, hogy a szem csak akkor tudja regisztálni a képeket, ha minden ké­pet egy, bármily minimális szünet követ. 1895- ben ezt a problémát is megoldotta egy Armat nevű francia telekügynök és Jenkim, aki kincs­tári hivatalnok volt. Ez a két ember összeveszett, Jenkin­s végül kétezer dollárért eladja a szaba­dalmat Armatnak, aki némi vagyont keresett, tönkrement, épp úgy, mint a Latham-testvérek, de a film­üzlet lassan kint megindult.­­ (Kinevezés a Johannita-rendbe.) A Jo­hannita-rend nagymestere a rendkáptalan javasla­tira felsoroi Jalsoviczky Zoltán dr. m. kir. pénz­ügyminiszteri osztálytanácsost a rend tiszteletbeli lovagjává nevezte ki.­­ (Községi főjegyző- és aljegyzőválasztás.) Gerjen tolnamegyei községben a nyugdíjazás foly­tán megüresedett főjegyzői állást Polgár István paksi főszolgabíró elnöklésével tartott tisztújító gyűlésen Wallner Lajos ottani adóügyi jegyző­vel töltötték be. — Dunaszentgyörgy község kép­viselőtestülete közfelkiáltással egyhangúan köz­ségi aljegyzővé választotta Orosz István ottani helyettes segédjegyzőt. — (A köztisztviselők Ügye.) A Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti­ Szövetsége (KANSz) a tényleges és nyugdíjas közszolgálati alkal­mazottak illetmény csökkentése és kereseti adó­jának emelése ellen állást foglalt és részletes emlékiratban tárta fel a helyzetet az illetékes tényezők előtt. A KANSz elnöksége újabban is beható tanácskozásokat folytatott és min­dent elkövet, hogy a tényleges és nyugdíjas közszolgálati alkalmazottakat minden megter­heléstől megóvja.­­ (Szalay „bácsi" Pécsett.) Pécsről jelentik: Szalay Emil, amerikai hentesárugyáros, a ma­gyar óceánrepülés mecénása, szombaton automo­bilon Pécsre érkezik, hogy itt gazdasági érde­keltségekkel húsfeldolgozó gyár ügyében tárgyal­jon. Ezzel kapcsolatban Szalay Emil megtekinti az uradalmak és gazdák hússertéstenyésztését is.­­ (Uj lelkészek.) Sebestyén Sándort, azelőtt bajai református lelkészt a tiszvalki lelkészi ál­lásba, Takács Mihály egyházmegyei tanácsbíró, Kardos Lajost a h­ajdúbagosi református lelkészi állásba, F. Varga Lajos esperes, Nyitray Béla bátyúi református lelkészt Fóris Endre esperesi megbízott iktatta tisztjébe. Kurucz Gyula pálfai református lelkészt az ászári reformátusok, Szabó Lajos dr.-t a nagyváradi reformátusok hívták meg papjuknak­. A székesfehérvári önálló hitoktatói állásra Antal Géza dr. dunántúli református püs­pök kinevezte Szabó Dezső eddigi segédlelkészt, a diósgyőri önnálló hitoktató-lelkész­ állásra Ki­­gyóssy Dezső mezőkeresztesi segédlelkészt nevez­ték ki. A budapesti skót misszió új zsidó misszio­­náriusa Kev. J. Calder lett. Az erdélyi, ákosfalvi református gyülekezet új lelkészét, Pálffy Károlyt Farkas Jenő esperes, az új mezőbergenyei lelkészt, Zsigmond Pált testvérbátyja, Zsigmond Dezső lelkész iktatta be.­­ (Kiemelik a Saint-Philibert roncsait.) Saint-Nazaireből jelentik: A Saint-Philibert kiemelési munkálatait egész nap folytatták. A roncsot fel­emelték és este hét óra felé a parancsnoki fülke teljesen a víz fölé került. Ez pontos megállapí­tást tett lehetővé abban a kérdésben, hogy kit terhel a felelősség. A parancsnoki fülkében lévő jelzőkészülékek állásából eddig megállapítható, hogy a hajó paran­csnok­a minden lehetőt elköve­tett a fenyegető veszedelem elhárítására. Meg akarják még azt is állapítani, hogy a hajó gé­pezete az adott parancsoknak milyen mértékben tudott engedelmeskedni. Néhány nap múlva erre a kérdésre is választ adnak a vizsgálatok. A ki­emelés munkálatainak előrehaladásával a szak­értők nincsenek teljesen megelégedve, minthogy a roncsot csupán néhány méterrel sikerült a parthoz közelebb vontatni.­­ (Autós banditák egy mecklenburgi bank­ban.) Hagenoufból jelentik: A mecklenburgi betéti és váltóbank itteni fiókjában két ismeret­len ember megtámadta Peter fiókvezetőt, akit revolveres fenyegetéssel arra kényszerítettek, hogy feltartott karokkal végignézze a rablást. A rablók elvitték a napipénztár ezüstérmekész­letét, továbbá tíz- és húszmárkás bankókat, me­lyeket bőrtárcában őriztek. Az egész zsákmány összege körülbelül 1500 márkát tesz ki. A fiók­vezető megpróbálta az egyik rablót elfogni és sikerült is neki a rabló kezéből kiütni a revol­vert s az illetőt földhöz vágni. Végül azonban mind a két rabló elmenekült egy kis vörös autó segítségével, amely a banképület közelében várakozott rájuk.­­ (Klinikai árakon) jótállással hozathatja rendbe fogait — részletre is — a középosztály, Batizfalvy dr. főorvos, ki. egészségtani tanár ma­gán fogorvosi intézetében (Múzeum-körút 17.) Szaktanács díjmentes. — (Róma dr városrendezési tervei) Rómából jelentik: Róma kormányzója egy gyűlésen, amelyen az olasz és a külföldi sajtó képviselői m is megjelentek, részletesen ismertette és rajzok­kal illusztrálta az olasz főváros nagy város­­rendezési tervét, amelynek végrehajtását három hónapon belül megkezdik. A városrendezési munkálatok révén a római korból érdekes emlé­keket tárnak fel. A terv szerint nagy új utakat és tereket építenek, rendezik a római fórumot és több mint 3000 helyiséggel új néplakásokat építenek. A városrendezési munkálatok révén több száz munkás jut munkához. Az örök város új rendjének ismertetése so­rán a bel- és külföldi sajtó képviselői előtt Mussolini beszédet mondott, amelyben a tervr­e­­vett városrendezés több pontját ismertette, majd rámutatott arra a tényre, hogy a tervezetben szereplő lebontásoknál nem fognak képrombo­lók módjára eljárni, hanem csupán kis, piszkos és egészségtelen házakat rombolnak le, lakóikat pedig új épületekben helyezik el. A Duce ezután közölte, hogy a feketeingesek forradalmának tizedik évfordulója alkalmából, amely 1932 ok­tóber 28-ára esik, az olasz királyi akadémia az egész világ tudósait hívja meg, hogy a hely­színen láthassák, miként hozta napvilágra és őrzi a fasizmus a republikánus és a császári­ Róma szobrait.­­ (Előadás Zürichben Magyarországról.) Al­bert Uh dr., a Svájci Idegenforgalmi Szerve­zetek Szövetségének elnöke, aki egyúttal a zü­richi rotaristák elnöke is, nemrég a Rotary- Klubok világkonferenciája után Budapestre ér­kezett és tanulmányozta a Balatont és a Horto­bágyon Tapasztalatairól most Zürichben elő­adást tartott. A vetített képekkel kisért elő­adás a zürichi Rotary-Klub­ban volt.­­ (A Dunába öntik és petróleummal öntik le Bécsben az el nem adható uborkát.) Prágá­ból jelentik: A napokban Bécsben három vágón uborkát kellett a Dunába önteni, mert a piaci ár még a szállítási költséget sem fedezte. A la­pok ez esettel kapcsolatban jelentik, hogy Ji­­csiny városában tegnap az élelmiszerpiacon az eltenni való uborka ára olyan mélyre zuhant, hogy az eladók készleteiket halomba rakták és a közel hétszáz méter mázsa uborkát petróleum­mal és mésszel leöntve, élvezhetetlenné tették.­­­ (A bojtár halála.) Székesfehérvárról jelen­tik. A székesfehérvári vizsgálóbíró a gyanús körülményeik között elhunyt Pribék András boj­tár ügyében befejezte a vizsgálatot. Pribéket a minap a Csorda-kútban holtan találták. A bon­colás megállapította, hogy halálát fejsérülés okozta és halott volt, mikor a kútba esett. A csendőri nyomozás kiderítette, hogy Pribék Ma­­rancsik József tehénpásztorral, a sógorával, a kút szájánál dulakodott és ez rántotta Pribéket a kútba. Marancsik ellen megindult az eljárás.­­ (Egy német község tűzkatasztrófája.) Meiningenből jelentik: A Wasungen mellett lévő Mel­mel községet szerdán délelőtt nagy tűzvész sújtotta. Az egyik pajtában keletkezett a tűz, amely nagy gyorsasággal terjedt át a szomszédos telkekre, úgy hogy csakhamar a község egész középső része lángokba borult és elhamvadt. A környék tűzoltói csak a lángten­ger bekerítésére szorítkozhattak. B* ff» 1931. AUGUSZTUS 6. CSÜTÖRTÖK Harmadszor ismételjük meg szenzációs luxus autócam­tazásunkat augusztus 30-án Budapesti Hírlap előfizetőinek és olvasóinak kedvezményes árban! Az útvonal a következő : Budapest - Wien — Salzburg — München—Augsburg—Tilbingen— Stuttgart—Strassbourg—Nancy-n át Párizsba. Útvonal a visszautazásnál: Párizs — Dijon — Gent — Interlaken — Andermatt — Buchs — Feldkirch — Zeit am See — Semmering — Wien — BUDAPEST. AZ UTAZÁS IDŐTARTAMA TELJES 22 NAP. TARTÓZKODÁSOK: M­ienben 1 nap, Salzburgban 1 l­., nap, Münchenben 1 nap, Augsburg­­ban 1 nap, Stuttgartban 1 nap, Strassbourgban 1 nap, Nancyban 1 nap. Párizsban 6­7, nap teljes megtekintési programmal. Kirándulá­sokkal Versailles, Malmaison, Fontainebleau, Sèvre. Gyarmat­ügyi kiállítás teljes megtekintése. Körutazások Párizs teljes megtekintésére. Autoulaxus a Bois de Boulogneba: Dijon 1 nap, Genf 2 nap, Interlaken 2 nap, St. Anton Arlberg 1 nap, Radstatt 1 nap, Semmering */. nap. Az utazás összköltségei Budapesttől—Wienig HL­L.gyorsvonattal, vagy .autócaron* Wientől—Wienig a megadott útvonalon, luxusautócaron, Budapesttől—Budapestig teljes étkezéssel, mindenütt első­rangú éttermekben, elhelyezések mindenütt elsőrangú szállodákban, körutazásokkal és megtekintési lehetőséggel, borravalókkal, gyógydíjakkal az egész vonalon, a francia vízummal, a koloniális kiállítá­sára jogosító igazolvánnyal együtt (a Jungfrau hegység megtekintésénél a vasútjegyek nincsenek bele­számítva, azonban ezeket is 50% kedvezménnyel tudjuk vendégeinknek megszerezni). Jelentkezni lehet a fürdő- és utazási ■rodá ánál az Budapesti Hírlap Utazási és Menetjegy Iroda B.T.-nél Budapest, VI., Andrássy­ út 2. szám. Telefon: 129—72. fi Magyar Filmalap vacsorája a Gellért-szállóban A Magyar Filmalap ma a Gellér-szívóban vacsorát rendezett a magyar filmgyártás sikeres megindulása megünneplésére. A vacsorán ven­dégül látta a magyar filmstúdióban német és magyar verzióban filmet gyártó német tőkecso­portot, a magyar, német filmművészeket és a magyar filmszakma vezető férfiait. A vacsora első szónoka Pekár Gyula volt, aki gondolatokban gazdag beszédben vázolta a ma­gyar filmgyártás megindulásának nehézségeit és méltatta azt az erős akaratot, ami a közös mun­kában a nehézségeket az sírból eltávolította. Utána Stein József a most készülő Hyppolit című film producerje méltatta a magyar-német együttműködés jelentőségét, majd Herman Ro­­senfeld, a német filmkölcsönzők részéről üdvö­zölte lelkes szavakkal a filmélet vezetőit. Szabó Oszkár a német színészek nevében kö­szöntötte föl a magyar színészeket, majd Bence Zoltán dr., a Hunnia művészeti igazgatója mon­dott köszöntőt az elfoglaltsága miatt távol lévő Scitovszky belügyminiszterre. A német színé­szek kollegiális köszöntőjét a magyar színészek részéről Góth Sándor köszönte meg. A vacsorán a magyar filmszakma vezetői ré­széről a felszólalókon kívül jelen volt Horváth Elek, a filmalap elnöke, Bingerth János, Fehér Ernő, a Hunnia igazgatói, Csortos Gyula, Gálit Sándor, valamint a magyar filmélet számos ki­tűnősége.­­ (Az óceánrepülő névmagyarosítás­ kér­vénye.) Magyar Sándornak, a hős óceánrepülő­­nek, mint köztudomású, idegen hangzású csa­ládi neve van. Wilczek Sándornak hívják és nevét ideiglenesen csak azért cserélta fel a Ma­gyar névvel, hogy a külföld pillanatig se ma­radjon kétségben a sikeres óceánrepülés egyik résztvevőjének magyarsága tekintetében. Így lett Wilczek Sándorból Magyar Sándor. Mint­hogy ennek a névnek el nem múló dicsőséget, .szerzett, elhatározta, hogy törvényesen is meg­szerzi magának. Képviseletében Eggenhofer Béla dz ügyvéd szerdán délelőtt eljárt a fővá­ros illetékes ügyosztályában, hogy Wilczek Sándor névmagyarosítási kérvényét előterjesz­­sze. A városházán soron kívül, azonnal elintéz­ték az ügyet, fölszerelték a szükséges iratokkal a névmagyarosítási kérvényt, amelyet azután az ügyvéd maga vitt fel a belügyminisztérium­ba. Kitűnik a kérvényből, hogy a névmagyaro­sításért folyamodó Wilczek Sándor a tolna me­­gyei Gindele-család nevű községben született. Odavaló illetőségű is. A hős óceánrepülő azon­ban régi nevéhez sem válik hűtlenné és a bel­ügyminisztériumot arra kéri névmagyarosítási kérvényében, hogy a Magyar-Wilnek kettős név használatát engedélyezze.­­ (Kitünti lett háztartási alkalmazott.) Szek­szárdról jelentik: A belügyminiszter Jankó Ágos­ton főispán előterjesztésére elismerő okmánnyal és pénzjutalommal tüntette ki Horváth Vera dombóvári háztartási alkalmazottat, aki Havas István hercegi uradalmi főfelügyelő szolgálatá­ban hosszú évtizedeken keresztül szorgalmával és hűségével szerzett erre érdemeket.­­ (A sikkasztó soproni ügyvéd bű­npörc.) Győrből jelentik: A soproni törvényszék Kurely István dr. ottani gyakorló ügyvédet egy évi börtönre ítélte sikkasztás bűntettéért. Az ítélet ténymegállapítása szerint az ügyvéd 1600 pen­gőt vett át múlt év áprilisában egyik ügyfelé­től azzal a megbízással, hogy az összeget he­lyezze bírói letétbe. Az ügyvéd azonban a letétbe helyezési megbízatásnak nem tett eleget, hanem a pénzt irodakisasszonyának a lakására vitte, majd másnap felvett belőle 700 pengőt és Né­meth Lajos nevű gazdatiszt barátjával egy éj­szaka a különböző vendéglőket és kávéházakat sorra járva, az egész összeget eldorbézolta. A megmaradt 800 pengőt az ügyvéd később ugyan­csak elköltötte a saját céljára. A soproni tör­vényszék Németh Lajost, mint tettestársat szin­tén elítélte, — az enyhítő körülményekre való tekintettel — egy hónapi fogházra. Fellebbezés folytán foglalkozott ezzel az üggyel a győri ki­rályi ítélőtábla, amely az elsőfokú bíróság íté­letét teljes egészében helybenhagyta.­­ (Pályaválasztás is az orvosi pálya.) Az Országos Orvos Szövetség igazgatótanácsa a leg­utóbbi ülésén, amelyen Csilléry András dr. elnö­költ, elhatározta, hogy a pályaválasztás előtt álló ifjúságnak és szüleinek felvilágosítását célzó propagandairatot ad ki. A propagandairatnak célja felvilágosítani a pályaválasztás előtt álló ifjúságot és a szülőket arról, hogy milyen nehéz az orvosi pályán az ifjúságnak a boldogulása, megélhetése és elhelyezkedése. A propagandairat már legközelebb megjelenik.­­ (Húszezer idegent utasítanak ki az Egye­sült Államokból.) Washingtonból jelentik: Doak munkaügyi miniszter kijelentette, hogy az év folyamán az Egyesült Államokból húszezer ide­gent utasítanak ki. Véleménye szerint ehhez nagyban hozzájárul majd azoknak az idegenek­nek száma, akik önként távoznak el az Egyesült Államok területéről. Ez pedig nagymértékben ellensúlyozza majd a bevándorlókat, akiknek száma ez évben nem haladja meg az ötvenezret.­­ (Két öngyilkos asszony.) özvegy Dömötör Béláné 50 éves magánzónő a Bethlen­ utca 19. számú házban lévő lakásán, ismeretlen mérget vett be.­­ Vadász Károlyné háztartásbeli nő az Attila­ utca 58. számú házban lévő lakásán mor­fiummal megmérgezte magát. A Rókus-kórház­­ban ápolják.

Next