Budapesti Hírlap, 1932. május (52. évfolyam, 96-118. szám)

1932-05-11 / 103. szám

1982. MÁJUS 11, SZERDA B.H. Grácban elfogták a 100 kilós budapesti házasságszétfelgő­ GRÁC, máj. 10. "A rendőrség G­rácban letartóztatta Mayer Sándor elektrotechnikust és Blacieek Franciska nevű barátnőjét, egy pozsonyi építési vállal­kozó feleségét. A budapesti rendőrfőkapitány­­ság mindkettőjüket köröztette, mert Budapes­ten elloptak egy 4500 pengőről szóló takarék­­könyvet és 1100 pengő értékű értéktárgyakat. A pár Budapestről Linzbe utazott, ott egy hé­­tartózkodott, azután Grácba ment. Mayer itt több csalást követett el. A két letartózta­tottnál semmiféle készpénzt vagy értéktárgyat nem találtak. Mindkettőjüket átadták a járás­bíróságnak. I " gráci jelentésben szereplő "Mayer Sándort "­ár régen keresi a budapesti rendőrség. Mayer ellen több feljelentés érkezett házasságszedel­­gss miatt. Mayer, akinek villanyszerelés a fog­lalkozása, feltűnően kövér, több mint száz kiló a súlya.­­ Újsághírek révén ismerkedett meg menyasszony-jelöltjeivel. Amikor háztűznézőbe ment és egy óvatlan pillanatban egyedül hagy­­ták, minden keze ügyébe akadó értéktárgyat el­lopott. . (Szocialista terror a fővárosi házinyom­dában.) A Keresztény Községi Párt Bednárz Róbert elnöklésével kedden délután gyűlést tar­tott. Seemttmn Mihály szóvátette, hogy a fővá­rosi házinyomdából elbocsátották Mátr­ Eda gépmestert, egy hétgyermekes családapát, mert nem volt tagja a szociáldemokrata pártnak és a nyomdászszervezetnek., A párt tagjai nagy felháborodással hallgatták Seemann Mihály be­jelentését. Hohenburger Antal azt hangoztatta, hogy ha a szociáldemokrata párt terrorjára bo­csátották el a gépmestert, akkor fegyelmit kell indítani a nyomda vezetősége ellen. Cselényi Pál és Joanovics Pál hasonló értelemben szólalt fel. Csittén­ András hangoztatta, hogy az eset miatt felelőssé kell tenni a nyomda vezetőségét, sőt az elnöki ügyosztályt is. A párt nem tűri a szo­ciáldemokraták terrorját, s feltétlenül vissza­helyezi az elbocsátott gépmestert állásába. Ha a szociáldemokrata nyomdászok sztrájkba lép­nének e miatt, lépjenek sztrájkba, de a párt nem fog engedni. Szőke Gyula kijelentette, hogy más üzemeknél is történnek hasonló esetek- A párt ezután a tanerők véglegesítésének ügyét »tárgyalta. « | A Nemzetközi Vásár esti látványossága Schmoll-Possa gyár kivilágított repülőgépe­­­i­ s (Külföldiek jelentkezése.) A Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóság (Budapest, IX., Fővám­ tér 8.) felhívja mindazon állandóan Budapesten tartózkodó külföldi állampolgárokat, akiknek lakhatási engedélyük lejárt, hogy lakhatási engedélyük meghosszabbítása, illetőleg meghosszab­bított engedélyük átvétele céljából a hatóságnál jelentkezzenek. Azon külföldi állampolgárok ellen, akik a felhívásnak nem tesznek eleget, esetleg ki­utasítási eljárás indul. A jelentkezés a torlódás el­kerülése végett az alábbi módon történik: Az I., II., III., IV. kerületben lakó külföldi állampolgá­rok május 10—20, az V., VI., VII. kerületben la­kók május 21—30, a VIII., IX., X. kerületben la­kói június 1—10. között jelentkeznek, mindenkor a hatóság I. emelet 80. számú helyiségében hétköz­nap délelőtt 9—1 óra között. —­ (Székely szervezkedés Budapesten.) A Csonka-Magyarországon élő székely tudósok, írók és művészek akadémiaszerű társaságba szervez­kednek a székely szellemi kincsek feltárására és művelésére. Az előkészítő 25-ös bizottság az ala­kuló ülést pünkösd hétfőjén délelőtt 10 órára hívta össze V., Vilmos császár­ út 55. szám alá, az Erdélyi Ház első emeleti üléseimébe Csikszent- Simoni Endes Miklós dr. m. kir. közigazgatási bíró, Bar­át hősi-Balogh Benedek fővárosi polgári iskolai igazgató, Szépvízi Balás Béla nyög. ál­lami tanító. — (ötvenéves találkozók.) A Modorban vég­zett tanítók és tanárok pünkösd hétfőjén délelőtt 11 órakor 50 éves találkozót tartanak Budapes­tem, a Tanítók Házában. E találkozón szívesen létünk Modorban végzett minden kartársat. Fű­zési Márton nyugalmazott javítóintézeti igazgató Ezőreg, Szeged mellett, s közöljük a következő két felhívást is:­­ Felkérem azon iskolatársaimat, akikkel 50 ével ezelőtt Sárospatakon érettségit tettem, hogy a június 19-én Sárospatakon leendő találkozón megjelenni óhajtanak, abbeli szándékukról Bács Lajos dr. nyug. teológiai tanár sárospataki lakost értesíteni szíveskedjenek. Stipán László, nyug. kúriai bíró (Nyirábrány). Az iglói főgimnáziumban 1882. évben érettsé­gizett volt osztálytársaimat kérem, hogy a május 14-én este Budapesten, a Gellért-szálló földszinti termeiben, az Iglói Diákszövetség közgyűlésével egyidőben és helyen megtartandó ötven éves diák­társi érettségi találkozón családtagjaikkal együtt magystlaani szíveskedjenek. Bartsci János, nyug. Budapest, IL* "Eölgyömrtea 8. — (Anyák napja a Damjanich­ utcai tanítónő­­képző gyakorló iskolájában.) A tanítónőképző­­intézettel kapcsolatos gyakorló elemi népiskola a „Nemzeti Gyermekhét" keretében, vasárnap dél­után a Regnum Marianum nevelőintézet díszter­mében ünnepelte meg az Anyák napját. Az ün­nepséget ifj. Farkasiy Zoltán gyakorló iskolai tanuló nyitotta meg szép prológussal. Az ünnep­ség keretében szebbnél szebb alkalmi költemé­nyek, tánc, zene, karénekek és Kosáryné Réz Lola „A meseerdőben" című dal játéka kerültek előadásra gondos betanításban. Külön elismerést érdemelnek Pethő Erzsébet tanítónőjelölt művészi szavalatáért, továbbá Székely Klára és Vályi Éva gyakorló iskolai tanulók, előbbi bájos táncáért. Utóbbi szép hegedűjátékáért és a színdarab teljes együttese. Elismerés illeti azonban az ünnepség lelkes főrendezőjét, Simányi Kálmánná dr.-né gyakorló iskolai tanítónőt is a színdarab és a karénekek kitűnő betanításáért.­­ (A női betegségekről.) A népszerű orvos­­tudományi könyvek tulajdonképeni célja az egészséges szervezet és a betegségmegelőzés ismertetése, vagyis az élettani és az egészség­tani ismeretek népszerűsítése. Az emberi szer­vezet betegségeinek megértéséhez igen sok és alapos előismeretre van szükség és ezért még művelt laikusok számára is igen kényes feladat a betegségek ismertetése. Sohasem tudhatja az író, hogy milyen lelki reakciókat vált ki írásá­val és milyen félreértésekre adhat alkalmat az olvasóban, aki a szükséges előismeretekkel nem rendelkezhetik. Földes Lajos dr. A női beteg­­s­égekről c. könyvét a tudós alaposságával és a ■rutinirozott író könnyedségével veszi sorra a betegségeket és vázolja azokat minden olvasot­tabb nő számára érthető módon. Kellő súlyt he­lyez a megelőzési eljárások ismertetésére és könyvében láthatóan arra törekszik, hogy olva­sói ne váljanak sem hypochonderekké, sem öne­sgyógyító kuruzslókká. A hasznos könyvet sok Világos szemléltető ábra teszi könnyebben ért­hetővé. A csinos kiállítású munka Novák Rudolf­­kiadásában jelent meg. (K. D. dr.) — (A Protestáns Diákszövetség kongresszusa.) A Magyar Protestáns Diákszövetség szombaton és vasárnap tartotta országos kongresszusát, amelyen a jelentések után a magyar ifjúság problémái ke­rültek napirendre. Állást foglalt a jogakadémiák megszüntetése ellen, illetve a tanszabadság mellett. A titkos választójog kérdésével is foglalkozott az ifjúság szempontjából s a kérdést legközelebb ren­dezendő ankét elé viszi. A kongresszus elnökének egyhangúlag Menyhárt Pált választotta meg. Alel­­nökök lettek: Kulifay Gyula, Bartha Károly dr., Horváth István, Gonda Ferenc, főtitkár Bánó Pál eddigi főtitkára lett.­­ (A Baross Gábor Kör gyárlátogatása.) A Baross Gábor Kör gyáripari szakosztályának tagjai ma délelőtt Rab Lajos dr. vezetésével megtekintették a Chinoin gyógyszerészeti és ve­gyészeti gyárat. A Kör sorozatos gyárlátogatá­sának az a célja, hogy a diplomás és főiskolai ifjúságot megismertessék a magyar gyáriparral. A gyár három mérnöke, Reinhardt László, Koch Raul dr. és Saupe Ernő kalauzolta végig a Kör nagyszámban megjelent tagjait a gyártelepen.­­ (Ú­j magyar autótérkép.) A Kir. Ma­gyar Automobilclub hivatalos kiadványai sorá­ban a napokban jelent meg Magyarország autó­térképe, amely 1:400.000 léptékben készült. A tizennyolc szelvényre felosztott térkép felöleli Csonka-Magyarország területét, azonkívül a szomszédos területeket (így például az I. szel­vényen Dobsina, a II. szelvényen Kassa, a III. szelvényen Bécs stb­, stb. vannak még fel­tüntetve). A térkép az államépítészeti hivatalok adatai alapján készült; tartalmazza az I., II., III. rendű főútvonalakat, a mellékutaikat, vas­úti keresztezéseket, a jelentősebb lejtési viszo­nyokat,­ az egyes helységek közötti távolságo­kat, autóval használható kompokat, mentőállo­másokat, benzinkutakat, stb., stb. A térkép használhatóságát nagyban emelik a mellékelt város- és határátlépőhelyalaprajzok. A nagy gondossággal elkészített autótérkép a Magyar Földrajzi Intézet kiadása.­­ (Diáktanulmányi vonatok a magyar törté­nelmi helyekre.) Az Országos Magyar Idegenfor­galmi Tanács kezdeményezésére egyelőre a fővárosi iskolák tanulói számára lehetővé válik, hogy a fő­városhoz közel fekvő történelmi és kulturális szem­pontból fontossággal bíró városokat és helyeket ta­náraik vezetésével tanulmányozhassák. Ezért úgy a Máv, mint a Duna-Száva-Adria Vasút egyelőre má­jus és június hónapban hétköznapokon kaimvona­­tokat indít. Az Országos Magyar Idegenforgalmi Tanács gondoskodik az egyes városok vezetőségei­vel és a helyi szervezetek bevonásával a tanulók szakszerű kalauzolásáról és olcsó, jó élelmezéséről. A részletekről az egyes iskolák vezetősége nyújt majd felvilágosítást.­­ (A Nyugalmazott Postások Országos Egye­sületének) Gazdy Jenő ny. postafőigazgató el­nöklésével tartott választmányi ülésén a nyugdíjas postások súlyos helyzetével foglalkoztak. Többek felszólalása után kimondták a csatlakozást az újabb nyugdíjleszállítás elejtését célzó mozgalomhoz és megbízták az elnökséget, hogy a többi érdekeltség­gel egyetértően járjon el a mozgalom sikere érde­kében.­­ (A Magyar Nyelvtudományi Társaság) kedden délután a Magyar Tudományos Akadémia heti ülés­termében felolvasóülést tartott, amelyen Alföldy András tartott előadást „A tard­an méltóság ere­dete“ címmel. Utána Herényi Károly a „Pannó­nia" név eredetéről tartott előadást, amelyben azt a következtetést vonta le, hogy a Pannónia ország­­név értelme Peloponesos egyik régi neve a „Pan országa" volt.­­ (Jutalmak kiosztása a Pázmány Péter Tudo­mányegyetemen.) A budapesti kir. m. Pázmány Péter Tudományegyetem alapításának 297. és újjá­alakításának 152. évfordulója alkalmából május 13-án, pénteken délelőtt 12 órakor ünnepien köz­gyűlést tart az egyetem központi épületének dísz­termében. A közgyűlést Pete Gedeon dr. rektor ün­nepi beszéde vezeti be, majd Bei­nlein István dr. bölcsészetkari dékán felolvassa az 1931—32. tanévi egyetemi, pályamunkákról szóló kari jelentéseket, utána pedig a rektor kiosztja a pályázati és szor­galmi díjakat. A közgyűlés előtt az Egyetemi-tem­plomban délelőtt 10 órakor ünnelyes csentmise lhet. Ruttfcay Gábor koronaőrségi százados halálos tragédiája egy Szent János-téri lakásban Kedden este megrázó tragédia történt Budán, a Szent János-tér 2. számú bérpalotában. A pa­lota elé katonai autó érkezett, amelyen katonai bizottság foglalt helyet. A bizottság tagjai be­siettek a földszint 2. számú lakásba, ahol Litke Kálmánná 40 éves bécsi származású elvált asz­­szony lakik. A katonai bizottság megjelenésé­nek oka megrázó tragédia volt. A lakásban át­lőtt halántékkal feküdt Ruttkay Gábor korona­­őrségi százados. A bizottság zárt ajtók között kezdte meg a vizsgálatot és a kihallgatás a késő éjszakai órákig tartott. Litke Károlyné két esztendő óta lakik a Szent János-téri lakásban. Egy házaspár, Butyán Béla fodrász és a felesége végezte a takarítást. Butyán Béla délután az üzletben dolgozott és a lakásban Litke Kálonánnén kívül csak Bu­tyánné tartózkodott. Butyánné semmi gyanúsat nem hallott. Este 7 óra tájban Litkéné bement Butyánné szobájába. Egy megcímzett borítékot adott át Butyánnénak s arra kérte, hogy vigye a levelet a Bristol-szállóba egy alezredeshez és mondja meg neki, hogy azonnal jöjjön hozzá. Butyánné teljesítette a megbízást, átadta az üze­netet. Az alezredes azonnal a Szent János­ térre hajtott és ő értesítette a katonai hatóságokat is. A vizsgálat során Litke Kálmánná előadásá­ból az derült ki, hogy Ruttkay Gábor százados öngyilkosságot követett el. Katonai pisztollyal halántélűra lőtte magát. A holttest ott feküdt a szoba padlóján. A katonai bizottság azonnal hozzáfogott a házbeliek kihallgatásához. Elsősorban is Bá­tyáimét hallgatták ki, aki semmi közelebbit nem tudott mondani a tragédiáról. Az ő szerepe mindössze az volt, hogy a Bristol-szállóból el­hívta az alezredest. A katonai bizottság szükségét látta annak, hogy értesítse a polgári hatóságokat is. Késő éjszaka a főkapitányságról rendőri bizottság ment a Szent János-térre, majd értesítették a büntetőtörvényszék soros vizsgálóbíráját, aki rövidesen megjelent. A vizsgálóbíró, valamint a katonai és rendőri bizottság tagjai még lap­zártakor is Litke Kálmánné lakásában tartóz­kodnak, vizsgálatot végeznek és kihallgatáso­kat folytatnak, hogy tisztázzák Ruttkay Gábor százados tragikus halálának részleteit. Ruttkay Gábor koron­a­őrs­égi százados elő­kelő családból származik. Heves megyében, Tiszaszentimrén 200 holdas birtoka van. Nős, családos ember, felesége és 10 éves gyermeke van. A házbeliek szerint többször meglátogatta Litke Kálmánnét. Kedden délután 3 és 4 óra között érkezett a Szent János­ téri lakásba. Kö­rülbelül három-négy óra telt el megérkezése után, amikor Litke Kálmánna a takarítónőt a levéllel elküldte. Ruttkay százados akkor már, úgy látszik, hottan feküdt a szoba padlóján. Éjszaka 2 órakor kezdte meg a katonai bi­zottság Litk­e Kálmánná kihallgatását. Litkéné nagyjából azt adta elő, Ruttkay százados dél­után látogatóba jött hozzá. Nyugodtan beszélgettek, közöttük semmi össze­­szólalkozás nem volt. A százados leült egy karosszékbe, közben ő ki­ment a szobából s amikor néhány perc múlva visszatért, a századost átlőtt halántékkal vérében találta. A dörrenést nem is hallotta. A katonai bizottság 2 óra után eltávozott a lakásból s a holttestet is elszállíttatta. Ekkor a polgári hatóságok képviselői kezdték meg a kihallgatásokat. A soros ügyész és a rendőri bizottság vezetője lapzártakor, a késő éjszakai órákban párhuzamosan folytatják Lit­kéné és a többi házbeliek részletes kihallgatását. n m­m­i­i Zene délután és este Liszt Ferenc­ tér 9. Telefon: 139 — 20—•­ Olvasóinkhoz­­ 1932. évi május hónap 15-én­ új előfizet­­ést nyitunk a Budapesti Hírlapra. Tisztelettel kérjük előfizetőinket, akiknek előfizetése május hónap 15-én lejár, az előfizetést minél előbb megújítani szíveskedjenek, hogy a lapküldésben fennakadás ne legyen. Az újításhoz szükséges befizetési lapot mai számunkhoz mellékeltük. Előfizetési árak: ** — (Előadások a fasori református templom­ban.) „A szentlélek csodái és kiáradása az egy­házban" címmel, a fasori református templomban előadássorozat folyik esténkint fél 7 órakor. Elő­adóik: Bereczky Albert, Muraközi­ Gyula, Szabó Aladár dr., Szabó Imre, Vidor János dr., Benkő István, Patay Pál dr. — (ötven fillérből még kettőt visszakap,) ha egy tubus remek Diana fogkrémet vásárol. — (A Magyar Külpolitika­ legújabb számában Kézdy-Vásárhelyi Béla dr. (Székesfehérvár) érde­kes fejtegetést bocsát közre, melyben az ,Ara­diak 1­­ és a Reviziós Liga és a TESz szerepét ismer­teti, megemlékezvén Károlyi Gyula gróf miniszter­elnökről is az aradiak révén, mint volt aradi főis­pánról és nagybirtokosról.­­ (Még egy szép ötlet az Erzsébet-szobor el­helyezésére.) Az Erzsébet királyné szobrának el­helyezésére vonatkozóan kaptuk a következő lel­kes sorokat: Erzsébet királynénk­­műemléke miért kerül a legutóbb véglegesen Mjelölt helyre! A régi pia­rista épület helyére. Nem volna-e sokkal szebb — Erzsébet királyné egyéniségének, szívének­­lelkének megfelelőbben,­­ ha a Zugliget bármely gyönyörű pontján helyeznék el? A Zugligetben, a kies magányban, ahol anna idején gyakran magába merülve, fenkölt lelkével oly igazi áhí­tattal tudott nálunk időzni. Szeretve miniket és hódolattal szerettetve általunk. Hogy a Zugliget­ben való elhelyezés által talán túlságosan el volna rejtve sokak szeme elől? Lehet. De éppen ezáltal óvhatnánk meg tiszta emlékét úgy és ott, ahogy és ahol vált és van még most is —­­aj­izm­­kas csöndes mélyén! És nem a mindennapi életünk lármás forgatagában, ahogy ez bekövetkeznék azon a zűrzavaros külsejű helyen, ahol most az emlékművet fel akarják állítani. Kiváló tisztelet­tel maradtam Szerkesztő úrnak kész Mve Kelety Gábor. Egy hónapra . . . , 4 P —­1 Két hónapra •*•* 7 P 50 f Negyedévre . , a . , 10 P 80 f Félévre . . . . . . 20 P 80 f Egész évre . . . . . 41 P 60 f Budapesti Hirlap­ kiadóhivatala. utazhat) uIieUL.,Orit?kai*tt Hoffmanni József Hudapos!, «i­ a5. szerzi be. Sajói tiéazftiaéoyl Nemzetbe*! v&sUron KBlkeazám 1218. — (Jubilál a legrégibb magyar segély-egylet.) Nyolcvan évvel ezelőtt tíz pesti polgár megalapí­totta az Általános önsegélyző Egyesületet abból a célból, hogy a főváros vagyontalan betegeit gyógy­kezelésben és segélyezésben részesítsék. Az egyesü­let május 22-é­n tartja Bánó Dezső elnökletévé ju­biláns közgyűlését.­­ (Bencés diákok összejövetele.) A Bencés Diákok Egyesületének budapesti osztálya csütörtö­kön este fél 9 órakor tartja e havi összejövetelét a Váci­ utca 38. számú vendéglő különtermében.­­ (A tanítóképző intézeti tanárok közgyű­lése.) A Tanítóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesülete május 11-én délelőtt fél 10 órakor az I. kerületi állami tanítóképző-intézet dísztermében (I., Ferry Oszkár­ utca 40.) tartja közgyűlését, amelynek keretében Frank Antal dr. „A tanító­­képzés központja: a tanítónövendék" címmel elő­adást tart. — (Bridge-verseny a Dunán.) melyet jóté­kony célra május 11-re, szerdára hirdettek, a rossz idő miatt közkívánatra május 30-ra, hétfőre halasztódott el a régi feltételek mellett. Rendező­ségi iroda Bálvásty­ utca 20. Tel.: 215—61.­­— (A honvédtisztek tudományos és kaszinó­­egyesülete pályázatot hirdet a magyar katonáról szóló műre.) A Honvédtisztek Országos Tudomá­nyos és Kaszinó Egyesülete elhatározta, hogy a vi­lágháború harcterein magyar vitézséggel és ember­­feletti önfeláldozással küzdött magyar katonának örökké élő írásos emléket állít. Ennek a célnak el­érésére díjat tűz ki egy pályaműre. A pályamű magyar lelkeket nemesítő és magyar szíveket erősítő tanulságos és kegyeletes olvasmánya legyen a ma­gyar ifjúságnak és minden hű magyarnak. A m. kir. Honv. Tisztelt Orsz. Tud. és Kaszinó Egyesülete vitéz gyergyószentmiklósi Kary Béla pályadíj cí­men pályázatot hirdet az alábbi tárgyra: A magyar katona a világháborúban. A jutalom 1000 pengő. A jutalmat a bírálóbizottság azon legjobbnak ta­lált, önálló forráskutatás alapján írott, magas iro­dalmi színvonalon álló munka szerzőjének ítéli oda, kinek munkája a kitűzött magasztos célnak telje­sem megfelel. A pályamunka terjedelme S—10 nyomtatott ív legyen. A pályázók beküldött mun­kájukat csak jeligével lássák el és ahhoz egy a jel­igével ellátott borítékot csatoljanak, amelyben ne­vüket és lakcímüket közüljék. E boríték leragasz­tandó és jelzés nélküli pecséttel zárandó l­. A pá­lyamunkát 1033. május hó 1-ig az egyesület ügy­­vezető igazgatójának címezve kell beküldeni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék