Budapesti Hírlap, 1932. május (52. évfolyam, 96-118. szám)

1932-05-11 / 103. szám

8 » . (Kommunista üzelmek miatt letartóztat­tak egy színészt.) Megírtuk annak idején, hogy a rendőrség elfogta és letartóztatta a május elsejére tervezett kommunista tüntetések Vezérkarát. A kommunista vezérkar Jákó-t Cili­nek Pál színész Hajós­ utca 15. számú házban lévő lakásán tartotta gyűléseit. Jákó-Jelliteket akkoriban szintén előállították. Azt vallotta, hogy a társaság tagjait egy színészbarátja mu­tatta be, szívességből engedte át nekik a lakást, nem tudta róluk, hogy kommunisták. Jákó-Jel­­lineket el is bocsátották a rendőrségről, a kom­munista vezérkar tagjai az ügyészségre kerül­tek. Most azután a vizsgálóbíró a gyanúokok főlapján elrendelte a színész letartóztatását is. A detektívek tegnap este a Zeneakadémián talál­ták meg, ahol egy szavalóestén éppen szerepelt. Meg­várták, amíg befejezte az előadást­, azután a főkapitányságra kísérték, ahol letartóztatták­­és őt is az ügyészség fogházába vitték.­­ (Felvétel a szarvasi evangélikus gimná­ziumba.) A szarvasi ág. h. ev. Vajda Péter gim­názium internátusa az 1932—33. tanévre 25 nö­vendéket­ vesz fel. Folyamodni lehet június végéig. Felvilágosítással szolgál válaszbélyeg ellenében az igazgató.­­ (Dunavecse és Nagyigmánd határát el­verte a jég.) A vasárnap délelőtti jégverés nagy pusztítást­ okozott Dunavecsén. A község összes épületeinek a jég irányába eső tetőzete súlyosan megrongálódott. A cserép- és palatető­ket a tyúktojás nagyságú jégdarabok áttörték. A jégverés a mezőn lévő, menekülni nem tudó baromfiakat agyonverte, a csorda jószágai pedig silyos sebekkel az erdőbe menekültek. A temp­lom, a papi lakás, a polgári és elemi iskola, a községháza, a főbírói hivatal, s a járásbíróság ablakai összetörtek, tetőzetük megrongálódott, úgy, hogy a mai vármegyei közgyűlés alkalmá­val az­ elöljáróság sürgős támogatást vár az államtól, mert a határában lévő szőlő- és rozs­termés teljesen megsemmisült. — Nagyigmánd környékén is jégverés pusztított. 2700 holdon a rozsvetés 100%-ba elpusztult, úgy, hogy a gazdák már kaszálják. Péntek Pál, a kerület or­szággyűlési képviselője, Komárom—Esztergom megye mai közgyűlésén megdöbbentő adatokkal tárta fel a csapás következményeit és a káro­sult gazdák részére ingyen kukorica-vetőmag ki­eszközlését sürgette. — (A Protestáns Szemle) májusi száma vezető­helyén Slolter Károly, a kiváló erdélyi író cikkét közli, az „irodalmi sansculottizmus“-ról, Aprily I­ajos és Szász Béla a centennáriumos Goethe munkáiból mutatnak be fordításokat, vitéz Pé­tert/ Aladár dr. a vegyesházasságok és a vallás­­közi béke­­problémáját világítja meg, S. Szabó József az új Szekfü-kötetet bírálja, Kemény Lajos a hitetlen emberekről közöl meditációt, Sártót­ György az újabb Hegel-irodalomba enged bepillantást, Reményit, Sándor és Gulyás Pál versei és rendkívül gazdag kritikai szemle teszik teljessé a számot, amely a kiadóhivatalnál, Buda­pest, IX., Kálvin-tér 8. rendelhető meg.­­ (Gazdasági és szociális válság Ameriká­ban.) Londonból jelentik: MacGradh, az ame­rikai munkás­szövetség képviselője, a szenátus egyik bizottsága előtt kijelentette, hogy a for­radalom­­kapui tágra nyílnak, ha nem történik valami a munkanélküliség és az éhínség enyhí­tésére. Az ipari gócpontokban kitört zavargáso­kat azzal próbálták lekicsinyelni, hogy a kom­munisták rendezték azokat, holott a zavargó tömegek valójában csak kenyeret akarnak. Pen­­sy Irónia állam­jóléti bizottságának titkára kije­lentette, hogy ezt az államot olyan gazdasági és szociális válság fenyegeti, aminkre alig volt példa a történelemben. Legalább hárommilló embernek nincs semmiféle jövedelme, egymillió ember pedig segélyre szorul.­­ (A Rozsnyói öregdiákok Szövetsége) most tartotta közgyűlését nagyszandai Szekeres Kálmán és K. Jeszenszky Pál elnökletével. A közgyűlésnek érdekessége volt az ötven év előtt érettségizők: K. Jeszenszky Pál udvari tanácsos és Erőss Lajos ny. gimnáziumi igazgató jelenléte. A negyven és harminc évvel ezelőtt végzett tanulók is összejöt­tek. Az ünnepi beszédet Szabó Sándor dr. ny. fő­ispán tartotta. A közgyűlésen közreműködtek fel­­vinczi Takács Alice hegedűművésznő, aki remek já­tékával magával ragadta a hallgatókat, zongorán kisérte ifj. nagyszandai Szekeres Kálmán, továbbá Havas Jenő cimbalomművész, aki meleg játékával visszavarázsolta a hallgatókat a régi rozsnyói életbe. A közgyűlést 120 terítékes vacsora követte.­­ (A Prónay—Ranzenberger-ügy a Kú­rián.) Prónay Pál nyugalmazott alezredes esztendőkkel ezelőtt két cikket tett közzé, ame­lyeknek tartalma miatt Rinzenberger Viktor testőralezredes sajtó útján elkövetett rágalma­zásért eljárást indított ellene. A büntetőtör­vényszék Prónay Pált hathónapi fogházra és 17.000 pengő pénzbüntetésre és költségmegtérí­tésre ítélte. A tábla Prónay büntetését ezer pengő pénzbüntetésben állapította­ meg, a kü­lönféle költségeket pedig 2500 pengőre mérsé­kelte. A bejelentett semmiségi panaszok alap­ján kedden foglalkozott az üggyel a Kúria. A tárgyalás első napja az előzmények és iratok ismertetésével telt el. Előreláthatóan szerdán hirdeti ki ítéletét a Kúria.­­ (A Kelenföldi Társaskör) szerdán este 8 óra­kor Fehérvári­ út 24. számú helyiségében társasva­csorát rendez. Ebből az alkalomból Recsey Antal elnök a megoldásra váró időszerű kérdésekről elő­adást tart.­­ (Bécsben letartóztattak egy budapesti kereskedőt.) Bécsből jelentik: A rendőrség letartóztatta Gellért Márton budapesti születésű 51 éves kereskedőt, aki magát Heidelberg bá­rónak mondotta. Gellértet, akit a budapesti rendőrség többrendbeli csalás miatt köröz, de­­ki­érték a tartományi bírósághoz.­­ (Felmentették a gyilkossággal vádolt dorozsmai földmívest.) Ma este hirdetett íté­letet a szegedi törvényszék Csikós Antal 26 éves dorozsmai földmíves ügyében.. Csikóst az­zal vádolták, hogy­ a múlt év őszén meggyil­kolta Szabó Pál bognármestert, akit, az országút mellett balra találtak. A mai tárgyaláson a vádlott ártatlanságát hangoztatta. Megnyug­tató bizonyítékok hiányában a törvényszék Csi­kóst a vád és következményei alól felmentette.­­ (Rablótámadás az utcán.) Kendes An­tal mérnök felesége kedden este a Rókus-hegyi lépcsőn keresztül hazafelé tartott, amikor meg­támadta egy 20—22 év körüli fiatalember, ki­szakította kezéből a kézitáskáját, s elszaladt. A rendőrség keresi az útonállót.­­ (Ellopták az angol attasé autóját.) Mac Farreira, a budapesti angol követség attaséja, bejelentette a rendőrségen, hogy 26­7 DT rend­számú autóját, amelyet rövid időre őrizetlen hagyott a Királyhágó­ utcában, ismeretlen, tet­tes elhajtott. A rendőrség keresi az ellopott autót.­­ (Halálra gázolta az autó.) Kedden este a Lánchíd budai hídfőjénél egy 5-ös számú autóbusz elgázolt egy 25 év körüli mun­káskülsejű ismeretlen asszonyt. Több szemtanú azt állítja, hogy nem gázolás történt, hanem öngyilkosság, a fiatalasszony az autóbusz elé ugrott. A halálra­­gázolt nő holttestét a tör­vényszéki orvostani intézetbe szállították. A rendőrség igyekszik megállapítani a kilétét.­­ (Bankjegyek helyett újságpapírt csem­pészett a bank széfjébe egy szélhámos.) Lu­kács Jenő zenetanár felesége állást keresett. Hirdetés utján megismerkedett egy férfival, aki Habrovszky Sándor néven szerepelt és vál­lalkozott arra, hogy kétezer pengő ellenében nyugdíjas állást szerez Lukácsáénak. Megálla­podtak, hogy a kétezer pengőt borítékban el­helyezik a Pesti Hazai Takarékpénztár széfjébe, ahonnan csak közös belegyezéssel vehetik fel. Lukácsáé várta, hogy majd állást kap, de nem­­csak hogy állást nem kapott, hanem az állítóla­gos Habrovszky sem jelentkezett. Nem tudta mire vélni a dolgot és a rendőrséghez fordult. A rendőrség fölnyitotta a széfet, meg is talál­ták a borítékot, de nem kétezer pengő volt benne, hanem összevagdalt újságpapír. A szél­hámos fiatalember bűvészügyességgel kicserélte­ti pénzesborítékot az előre elkészített papírral teletömött borítékkal, a pénzt zsebrevágta és megszökött. A rendőrség gyanúja egy rovott­­múltú emberre terelődött, akit most rádión kö­röznek.­­­ (Elfogtak egy zsaroló áldetektivet.) Hecht Olivér földbirtokos a minap feljelentést tett a főkapitányságon egy zsaroló áldetektiv ellen. Hecht lakásán megjelent egy férfi, aki Lányi Kálmán államrendőrségi detektivnek mon­dotta magát és felszólította a földbirtokost, kö­vesse a főkapitányságra, ahol majd kihallgatja. Útközben ügyesen pénzkérdésre terelte a beszél­getést, a végén 1200 pengőt fogadott el a föld­birtokostól azzal, hogy ennek fejében az ügyet elintézi. Hecht Olivér később megtudta, hogy áldetektiv zsarolta meg és feljelentette. Hecht kedden este az utcán egy fiatalemberben, akinek erdész a foglalkozása, felismerni vélte a zsaroló áldetektivet és rendőrnek adta át. Az erdészt előállították és kihallgatták, hogy valóban ő zsarolta-e meg Hecht Olivért.­­ (Öngyilkosság a Margitszigeten.) Ked­den délelőtt a Margitszigeten, a kertészet felé vezető sétaúton revolverrel a szájába lőtt egy negyvenöt év körüli férfi. A golyó azonnal meg­ölte. Az öngyilkos zsebében Zeisler Sándor névre szóló bérletet találtak. A holttestet a tör­vényszéki orvostani intézetbe szállították. víz-, gáz- és csatornázási berendezést vállal garan- *­cia mellett, a legjobb ki-­í­vitelben olcsó áron FAZEKAS FERENC Vil­­­kert József­ körút 9. (Telefon : 1. 390—68) Költségszetések:htl díjmente­sen szóljatok GYÁSZROVAT Edin Johannes dr. titkos tanácsos, a nürn­bergi egyetem teológiai fakultásának dékánja meghalt, özvegy aknási Szalay József­né szül. Béressy Gizella életének 69. évében május 7-én Debrecen­ben elhunyt. Temetése hétfőn volt a református egyház szertartása szerint a Kossuth­ utcai teme­tőben. Varga Károly nyug. nagyselyki főjegyzőt, az Országos Jegyzőegyesület főpénztárosát ma te­mették el a kőbányai köztemetőben... Barátai és az Országos Jegyzőegyesület nevében Koncz János dr. mondott búcsúztatót. B.H. 1932. MÁJUS 11. SZERDA Az úszósport jubiláris nagyhete A kormányzó adja át a díjat a pün­kösdi vizipólótorna győztesének A Magyar Úszó Szövetség fennállásának 25 éves jubileuma alkalmából valóban nagyarányú programmot bonyolít le. Pünkösd hetét teljesen lefoglalják a MUSz, jubiláns ünnepségei, ame­lyek a pünkösdvasárnapi és pünkösdhétfői­­nem­zetközi küzdelmekben érkeznek el a főesemé­nyekhez. A programm szerdán délután 6 órakor a Császár-uszodában kezdődik az A) válogatott vízipóló-csapat tréningmérkőzésével, csütörtökön délután 6 órakor a B) válogatottak tartják utolsó tréningmeccsüket ugyancsak a Császár­uszodában s ezután Komjádi Béla véglegesen kijelöli a három egymást követő mérkőzés tar­talékjátékosait. Csütörtökön este megérkezik a verseny első külföldi résztvevője, az olasz Costoli, pénteken este befutnak a­z. osztrák válogatott vízipólózók és úszók, éjszaka pedig a cseh válogatott vízi­­pólócsapat érkezik a cseh és a német úszókkal együtt. A két magyar vízipóló-csapat az osztrák és ■a cseh válogatott csapattal a kormányzó aranyo­zott serlegéért vív körmérkőzést. Szombaton este negyed 8 órakor a fedett uszodában a magyar A) és a magyar B) csapat játssza az első mécs­­eset, majd pedig Ausztria—Cehország találko­zására kerül sor. Vasárnap a Magyarország B) és Csehország és a Magyarorszá­g A)—Ausztria mérkőzését játsszák le a Császárfürdő uszodájá­ban, hétfőn pedig a Magyarország B)—Ausz­tria és a Magyarország A)—Csehország meccse szerepel a programmon. A hétfői versenyeket végignézi a kormányzó is és a vízi póló-mérkő­zések befejezése után a győztes csapat kapitá­nyának átadja a serleget. A vasárnapi mérkő­zés előtt ünnepli a MUSz Halasyt, akinek 25-ik szereplése alkalmából a szövetség ezüstplakett­jét nyújtják át. A vasárnapra és hétfőre elosztott érdekes úszóprogramm számai között nagy édeklődésre tarthat számot az 1000 m. úszás, amelyben Ha­lasa, Costoli és az osztrák 400 méteres rekor­der, Wimmer között lesz remek küzdelem. A 100 m. gyorsúszásban, Bárány Istvánnal az élen, a legjobb magyar sprinterek találkoznak, a hátonúszásban pedig a német rekorder, Deutsch startját előzi meg nagy várakozás. Hétfőn a 200 m. gyorsúszásban hatalmas mezőny vonül fel. Az összes számottevő magyar gyorsíúszók, továbbá Costoli és a cseh Getreuer vesznek részt a versenyben. A nagyszerű versenyek iránt minden várako­­zást felülmúló érdeklődést tanúsít a sportközön­­ség és a jegyek előreláthatóan elővételben fogy­nak el. Vasárnap és hétfőn délután fél 4 óra­kor kezdődnek a versenyek. * A Ferencváros és a Hungária Prágában. Prágában e hét folyamon két magyar csapat vendégszerepel. Szerdán a Ferencváros, csütör­tökön pedig a Hungária mutatja be tudását­ a cseh közönség előtt. A Ferencváros a Spártával találkozik s a küzdelemben a zöld-fehérek a leg­­jobb összeállításukban állnak fel. A svájci túrán szerepelt Ferencváros—Hungária kombinált csa­pat játékosai ugyanis Bielből egyenesen Prágába utaztak, míg a bajnokcsapat válogatott játékosai ma este indultak útnak Budapestről. A kék-fehé­rek kiegészítő játékosai szerdán reggel utaznak Prágába, ahol csütörtökön a május 22-iki cseh­­osztrák Európa Kupa-mérkőzésre készülődő cseh válogatott csapattal mérkőzik a Hungária. A két magyar csapat a prágai mérkőzések után nem tér egyenesen haza. A Ferencváros Németország­ban játszik néhány mérkőzést, a Hungária pedig Bécsben vesz részt a pünkösdi nemzetközi tor­nán. * A Labdarúgó Szövetség a rendőrségre há­rítja a vasárnapi válogatott mérkőzés botrá­nyát. A Magyar Labdarúgók Szövetségét éles támadások érték a vasárnapi magyar-olasz vá­gatott mérkőzésen történt botrányok miatt s a közönség sorából sokan, akik megváltott jegyük­kel sem tudtak bejutni a pályára, kártérítési perrel fenyegetőznek. Az MLSz minden felelős­séget elhárít magától s kijelenti, hogy a közön­séget ért inzultusokért s a kapuk előtt lejátszó­dott botrányokért a rendőrség felelős. Az MLSZ elnöksége ebben az ügyben a következő hivatalos nyilatkozatot tette: — A magyar-olasz válogatott mérkőzés ren­dezésével kapcsolatosan súlyos támadások érték a Ma­gyya­r Labdarúgók Szövetsége elnökségét, úgyszintén az MTK-pálya vezetőségét is. A szö­vetség elnöksége, a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja hogy a mérkőzésen ötezer­­rel kevesebb volt a néző­létszám, mint évekkel ezelőtt, amikor ugyanezen a pályán válogatott mérkőzés alkalmával körülbelül 41.000 néző volt jelen. Ezeknek az adatoknak egybevetése utáni a szövetség elnöksége, de az MTK-pálya vezető­sége is annak a megállapítására szorítkozik, hogy a sporttelepen kívül történt események miatt őt felelősség egyáltalán nem terheli, nem is terhelheti, mert amikor még a skörlépcsőkön és a fedett állóhelyen többezer férőhely volt, a rendőrség lezáratta a kapukat, a­nélkül, hogy­an és előzetesen a szövetséget és a pályavezető­­séget értesítette volna és ismételt sürgetésre is csak 40 perc eltelte után nyittatta fel ismét a kapukat. Ennek következménye volt, hogy az állóhely közönsége is az ülőhely bejáratok felé tódult és ezzel a közlekedés, valamint a bejut­­hatás rendjét megzavarta. A pályán belül tör­tént apróbb rendzavarások egyedül az időjárás rovására írhatók. Hasonló felhőszakadások ese­tén mindig és minden pályán megtörtént, kü­lföld­­ön is, hogy az eső elől menekülő nézők az őket meg nem illető helyre tolakodtak és azokat a rendezőség felszólítására sem voltak hajlandók elhagyni. Ez történt vasárnap is, a rendezőség azonban minden esetben a legnagyobb határo­zottsággal és eréllyel biztosította mindenkinek az őt megillető helyet. * Hírek a futballvilágból. Kenyeres Ár­pád, az MLSz főtitkára és Fischer Mór Stock­holmba utaztak a nemzetközi futballszövetség kongresszusára. — A t,csihós válogatottak va­sárnap Pozsonyban, hétfőn pedig Nagyszombat­ban mérkőznek. — A Vasas szombaton, vasár­nap és hétfőn Csehországban játszik három mér­kőzést.­­ Kalmár Jenő, a jeles válogatott játé­kos, tegnap tartotta esküvőjét. * A Bocskay győzött Kolozsvárott. A Bocskay csapata ma délután 2500 főnyi közön­ség előtt 4:2 (1:2) arányban megérdemelt győ­zelmet aratott a kolozsvári Universitatea fö­lött. Az első gólt az egyetemi csapat érte el a 4. percben Sfera révén. Négy perc múlva Markos kiegyenlített. Változatos mezőnyjáték után az Universitatea a 35. percben Szepi ré­vén ismét vezetéshez jutott. A második félidő­ben a Bocskay nagy fölénybe került. A 9. perc­ben Markos tizenegyesből egyenlített, a 20. percben Mátéffy a kifutó kapus mellett lőtte a harmadik és a 30. percben Markos a Bocs­kay negyedik gólját szerezte meg. A Bocskay befejezte túráját és szerdán reggel hét órakor érkezik haza Debrecenbe. * A tőrvívással szerdán kezdődnek a főis­kolai bajnokságok. A Magyar Főiskolai Sportegyesületek Egyesülése május 11. és május 22. között bonyolítja le a főiskolások bajnoki versenyeit minden sportágban. A versenyeket a vívóbajnok­ vrgül­ nyitják meg. A Műegyetemen szerdán délelőtt 9 órakor az egyéni tőrbajnok­ság, csütörtökön délelőtt 9 órakor a tőrcsapat­­bajnokság, pénteken délelőtt 9 órakor a kard egyéni bajnokság, szombaton délelőtt 9 órakor pedig a hadcsapatbajnokság kerül sorra. Szom­baton este fél 8 órakor, ugyancsak a Műegyete­men a boxolóbajnokságok­ élőmér­kőzéseit tartják meg, a döntőkre pedig hétfőn este fél 8 órakor kerül a sor. Pünkösd vasárnap és hétfőn egy­mást követik az események. Mindkét napon dél­előttre a céllövést tűzték ki, délután a BEAC sporttelepén az atlétikai bajnokságokat rende­zik, este pedig a birkózóbajnokságok kerülnek sorra. Pünkösd vasárnapján délben tartják a Dunán az evezősbajnokságot, a magyar Oxford- Cambridge-mérkőzést. Május 21-én és 22-én este a fedett uszodában az úszóbajnokságok dőlnek el, május 22-én délelőtt pedig a tornászbajnok­ságokkal befejeződik a nagyszabású programm. A versenyekben az ország valamennyi főiskola­ijának legjobb sportolói vonulnak Jú könyvek alkalmi áron. (Rendeléseket csakis készleteink tartamáig intézhetünk el a feltüntetett árakon.) Gáspár Ferenc: A föld körül. Útleírás 6 kötetben, körülbelül 1200 képpel, sok műmelléklettel. Nagyon jó példány, eredeti, de helyenkint kissé sérült be­kötésekben. 120­0 helyett .... 40.— — A hat világrész. 18 kötetből álló könyvsorozat. A leghíresebb utazók leírásai. Fűzve....................................40.— Petőfi Sándor összes költeményei. Hazai művészek új rajzaival, a költő arc­képével. 2 nagy kötet, eredeti díszkö­tésben. Szép, használt példány . . . 30.— Rónan Ernő: A kereszténység eredetének története. 7 kötet, egész vászonkötés­­ben, szép, majdnem új példány. 80 P helyett...................................................30.— I. Jézus élete. II. Az apostolok. III. Szent Pál. IV. Az Antikrisztus. V. Az evangéliumok. VI. A keresztény egy­ház, VII. Marcus Aurélius. Kaphatók a Bü­dpgsti Hírlap kGííjfvesitorijában VIII. József-körút 5. Csekkszámla 11.575.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék