Budapesti Hírlap, 1932. augusztus (52. évfolyam, 171-194. szám)

1932-08-17 / 183. szám

I 1932. Augusztus 17, szerda B.H.9 IRODALOM, MŰVÉSZET A „Gyöngyös bokréta 46 idei csoportjai A ,,Gyöngyös bokréta“ idei Nemzeti Színház­­teli előadásain a következő helységekből szere­pelnek csoportok: Buják, Koppányszántó, Mikó­­falva, Mezőkövesd, Őcsény, Szentistván, Őrhalom,­­­unszentmiklós, Kalocsa, Bocsárlapujtő, Hor­tobágy, Boldog, Kapuvár, Kazár, Püspökbogád, Szany. Csupa válogatott csoport összesen három­­száz szereplővel vesz részt a reprezentatív magyar népi dalos, táncos játékban. A csoportok egy­­ré­sze két-két napig — augusztus 18. és 19., illető­leg 20. és 21.­­— lesznek Budapesten, egynéhány csoport szerepel csak mind a négy napon át. Egy­­egy este kétszázan szerepelnek. * Tizenkilencedikén, pénteken délután, este fél ó­r órakor az egész „Gyöngyös bokrétái” felvonul a­­Központi Városházára, ahol Ripka Ferenc főpol­gármester a főváros vezető tiszt­vvselői élén fo­gadja a népi játékok résztvevőinek üdvözlését. Külön érdekesség, hogy a köszöntők az idén mind ősi rigi­tusok lesznek. A felvonulás a következő útvonalon történik: a Nemzeti Színháztól kiin­dulva,, az Erzsébet­ körúton, Andrássy-úton, Vil­­­tor császár-úton át a Központi Városházára, ma­jd onnét vissza a Nemzeti Színházhoz a Ká­­rol­y király-úton és Rákóczi-úton át.­­ Az első csoportok különben már 18-án, a reg­geli órákban megérkeznek Budapestre s azonnal a­ Nemzeti Színházba mennek, ahol Paulini Béla az egyes csoportokkal, az érkezések sorrendjében próbál. Este fél nyolckor pedig már megtörténik a „Gyöngyös bokréta” idei első előadása. Magyary Imre, aki a „Gyöngyös bokréta” szín­házi előadását zenekarával kísérni fogja, bejelen­tette a rendezőnek, hogy olyan közzenét kíván­­játszani, amit régi népdalokból maga állít össze. * (,,Manolita“.) A Fővárosi Operettszínház Harmath Imre és Fényes Szabolcs Manolta című operettjével nyitja meg szeptember 17-én kapuját. A darab előadására a technikai előké­születek már megkezdődtek, amit az tett szük­ségessé, hogy egyik felvonása a párizsi Nagy Opera színpadján és nézőterén játszódik le. Ennek a díszletnek betonépítményeit már most kellett elkészíteni. A darab női főszerepét Honthy Hanna játssza, partnere Latabár Kál­mán, a színház újonnan szerződtetett táncosko­mikusa lesz. * (A színészek memorandumra készülnek a Labrid­a-Színház ügyében.) A Budapesti Szí­nészek Szövetsége ma délután elnöki tanács­ülésen foglalkozott a Labrid­a-Színház és Va­rieté ügyével Az elnöki tanácsülésen megjelen­tek Békeffy László alelnök, Bársony István Beregi Oszkár, Békássy István, Delly Ferenc, Gózon Gyula, Herczeg Jenő, Kertész Dezső, Máig Gerő, Ráday Imre, Sarkadi Aladár, Molnár Dezső dr. Sándor Zoltán dr.; a Zenész­ Szövetség nevében: Hircs István és a Lab­rid­a­ Színház részéről: Föld Aurél igazgató. Az elnöki tanács behatóan és kimerítő vitában tárgyalta le a Labrid­a­ Színház ügyét a ma­gyar színészek, írók és zenészek foglalkoztatá­sával kapcsolatban. A jelenlevő Föld Aurél igazgató felvilágosításai után az elnöki tanács kimondta hogy a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületével, az Országos Zenész­ Szövetség­gel és a Budapesti Színigazgatók Szövetségé­vel együtt memorandumot intéz Budapest szé­kesfővároshoz mint elsőfokú és a belügymi­niszterhez, mint másodfokú hatósághoz. Ebben a­ memorandumban az érdektestületek, hivat­kozással az 1891. évi rendőri törvényre, kérni fogják, hogy a Labrid­a-Színház és Varieté köteleztessék magyar társulat szerződtetésére. Amennyiben a memorandumnak sikere nem volna, a Színészek Szövetsége el fogja tiltani tagjait a Labrid­a-Színházban való fellépéstől, amit már most tudomására hoz­ott működő tagjainak. Föld Aurél igazgató egyébként be­jelentette hogy a Labrid­a­ Színház hajlandó törzstársulatot tartani és magyar íróknak, szí­nészeknek és zenészeknek is foglalkoztatást kíván nyújtani, de csupán második műsorától kezddődőleg. Ugyanakkor belép a színház a Budapesti Színigazgatók Szövetségébe is. * (Két új színházigazgató.) A Komédia Or­feum művészeti igazgatóul szerződtette Sala­mon Bélát, a népszerű komikust. Salamon Béla régi munkatársát, Sterczeg Jenőt vette maga mellé főrendezőnek. Leszerződtette továbbá Lengyel Gizit. •— Új művészeti igazgatója van a Bethlen-téri Színpadnak is, ahová Fekete Jó­zsef igazgató a színház kötelékéből kivált Korcsmáros Nándor helyébe Kardos Istvánt, az ismert színházi újságírót szerződtette. * (Megkezdődtek a próbák a Nemzeti Szín­házban.) A Nemzeti Színházban kedden meg­kezdődtek a próbák az új évad első felújításá­ból. Délelőtt a Peleskei nótárius és a Két szék k­öet a pad alatt próbáit kezdték meg, este pe­­­dig Herczeg Ferenc Bizánc­ ának a próbáit. Amelyeket Csathó Kálmán főrendező vezet. A Herczeg-darab a következő szereposztásban ke­rül a közönség elé: Konstantin császár: Pethes­­Attila; Iréné császárné: Bajor Gizi; Demeter nagyherceg: Harasztos Gusztáv; Tamás nagy­herceg: Somody Kálmán; Olga nagyhercegnő:­­Szabó Margit; A pátriárka: Fehér Gyula; No­­tarasz Lukács, fővezér: Pártos Gyula; Spiri­­idion: Nagy Adorján; Leonidas: vitéz Garam­­szeghy Sándor; Laszkarisz tengernagy: Mi­hály­fi Béla; Zenobia: Vizváry Mariska; Herma: Környey Paula; Rehmed khán: Peré­­ttyi László; Lala Kalil: Kürti József; Anna: Loinczy Margit; Zol: Pethcs Margit. * (Az „Üdvöske” felújítása.) A Király Szín­ház elhatározta, hogy új évadját egy klasz­­szikus operett, az Üdvöske felújításával kezdi meg. Az Üdvöske, La Mascotte címmel Párizs­ban eredeti bemutatója után ezerhatszáz elő­­­adást ért meg, de egyike volt a nyolcvanas évek­ben Budapest egyik legnagyobb színházi sike­reinek is. Hegyi Aranka, Vidor Pál játszották a darab főszerepeit. Az operettet Kellér Dezső dolgozza át és modernizálja a Király Színház számára. A Király Színház az Üdvöske után­­Hűvös Ivánnak, a Katinka grófnő és a Csoda­­váza című balett szerzőjének Palatínus Jósika darabját mutatja be, amelynek főszereplője, amint a cím is elárulja, József nádor. IMPERIAL-PENZIO Lipót­ körút 10. Tel.: 273—16 MODERN KOMFORTTAL berendezett otthon. Magyar-francia konyha. Polgári árak. 1 CORVIN Telef­on: 289-38. Augusztus 18-tól: Willy Fritsch, az asz­faltbetyár. Zenés vígjá­ték. — Híradó. Kezd. hétközn. %8. %10. vasár- és ünnepnap %6. VII. %10 órakor. Film­szinházak műsora FÓRUM Kossuth Lajos­ u. 18. Tel. 89-5-43. 89-7-07. 1 kék fény. 8 felv. _ Drezdai porcellán. — Han­gos magyar, vilighiradi. Kezd. hétk. 6, 8 és 10 órakor, vas, 4, 8, 8 és 10 órakor. HOMEKOS Hirrmina-út 7. Telefon 961—00 Keddtől: Ha a nő hazudik. Fősz. Ottó Walbur*. — Hat­hengeres szerelem. Kezd. hétk. 6, 8 és 1/410 órakor, vas. 3, 5, 8 és V4I0 órakor. BILVEOIW |-V2at­téLySiA* ‘'"ZVflM­EN , KAMARA ^ 1SxMt KaAtdySMaJ $ 00 Pm *­U/j £B!!sch­Magyar motivumaival is egyedülálló látványosság a KISR­ABLÓ frrTERMEK Kitűnő tájborairól, magyar ételkülönlegességeiről nem­csak a budapesti úriközönség, hanem a vidékiek talál­kozóhelye is. Szolid érek. Zene. — 1., Zenta-utca 8. száz. Gellért-tértől II. utca balra. Szüts Lajos, vendéglős. FE-színházak műsora KAMARA Dohány-u. és Nyár-u. sarok 1. 440—27. Augusztus 13-tól: Ne térj a tilosbal Zenés vígjáték. — Hangos ma­­gyar vilghiraci. Előadások 4. 8, 8. 10 órakor. OMNIA József-k­örút és Kelezfy-u- sarok Telefon 301—25 Renoválás miatt zárva. Erzsébet-körút 8. Telefon 865—23 Bor dal. eov csik. egy leány. Bolváry Géza nagysikerű operettje. — Magyar hangot világhir­­adó. Kezd. hétk. 6, 8 és 10 órakor, vas. és ünnep 4, 6, 8 és 10 órakor. RADIUS-METRO Nagymexe-utca 22. TeL 220—98, 292—50 A nagy attrakció. — Bimbó és a kísértetek. — Magyar hangos világ­­híradó. — Metro-Gold­­w­yn-Mayer, világhiradó. Kezd. hétk. 2-6-1­7 fol­yt., azután 8. 8, 10 ó.. vas. 1—4-re folyt., azután U­ránia Rákóczi-út 21. Tel. 460—45. 460—46. Szezonnyitó műsor Dolly Haas: Expressz házas­ság. Fősz. H. Rühmann, Fr. Grü­nbaum. Verebes E. — Pingvinek szigete. — Híradó. ROYAL APOLLO VII..­ Erzsébet-körút 45. Telefon: 419—02. 429—46. EMDEN — A hisök­­an­ja — a legendáshírű német cirkáló, hangos­filmen. Főszerepben: W. Futterer, R. Strobrowa. Magy. hang, világhíradó Kezd. hétk. 6. 8. 10. vas. és ünnep: 4. 6. 8. 10. Az első előadások fél helyár. Kezd. hétk. W. 18 és 10 órakor. Szombat, vas. és ünnep 4. 6. 8 és UFA Teréz-körút 80. Tel. 197—67. 197—68. Augusztus 13-től: Ne fi­rj a tilosban/ —X növényélet titkai. Kul­túr fim. — Nyitott tető. Kezd. hétk. V46. V48. V410. Szomb.. Un., vas.: */4­4. »/4S. »/,8. »/410. 1&30 § ELŐLEG NÉLKÜL­ZŐNYEG, BÚTOR és mindenféle lakberendezési cikk legol­csóbban ér a legkedvezőbb részletre. — tiúter, szőnyeg, kárpitosóra, paplan, füg­göny, modern lakberendezések. Központi Lakásberendező, Liszt Ferenc-tár 5. Ztaeikideid­ával makei * (A „írja, hadnagy“ próbái.) A jövő hétfőn kezdődnek a próbák a Belvárosi Művész Színházban Meller Rózsi dr., Bécsben már elő­adásra került darabjából, az írja hadnagy­ bál. * (Két magyar bemutató Bécsben.) A Theater an der Wien a közeljövőben mutatja be Ábrahám Pál Haway rózsája című operett­jét, amelynek előadására a híres Whiteman-ze­­nekar tíz tagját szerződtette le a színház saját zenekarának megerősítésére. Magyar bemutató­val szolgált a Theater in der Josephstadt is, amely ma mutatta be Halász Imrének Meddig fogsz szeretni című darabját. Színházak és mulatók műsora Nyári Operettszínházi Érik a búzakalász. Budai Színkör. (4 és 8.) Vasárnap d. u.: Amikor Weekend. Budapesti Színház. (4 és 8 órakor.) Vasárnap d. u. és minden este: Halló, itt Békeffi! Labrid­a Színház Varieté (volt Városi Színház) szombat este 8 órakor, vasárnap d. u. 4 órakor és este 8 órakor. Nemzetközi Varieté műsor és Az artista király Kabos Gyulával. Terézkörfü­l Színpad (9): Kacagó esték! Éjjel a patikában. Hacsek és Sajó. Édes álom. Péntek 13! Optimista — pesszimista. Jardin (Erzsébet királyné-út 1. Tel.: 97—0—07). Az augusztusi nagy műsorban a legjobb kül­földi tánc és varieté-attrakciók. Royal Orfeum (­9). Egész héten minden este: Ezerjó (8). Vasárnap, jövő szombaton és va­sárnap d. u. Ezerjó (4). SPORT 100 kilométeren mérkőzik pénteken Szekeres, Istenes, Wolke és Schafer A két magyar kerékpáros utolsó startja a római világbajnokság előtt Az augusztus 27-én kezdődő római motorveze­­téses kerékpáros világbajnokságra készülő két magyar versenyzőnek, Szekeresnek és Istenesnek pénteken este lesz az utolsó startja a magyar közönség előtt a Millenáris pályán. A Szent István-díjért 100 kilométeren mérkőzik Szeke­res és Istenes a két kitűnő német kerékpárossal, Weikéval és Schaferrel, akik szintén résztve­vői lesznek a világbajnokságnak. A pénteki ver­seny mezőnyét Nagy Béla egészíti ki. Az újabb találkozót különösen Schafer igyekszik kihasz­nálni, mert mindenképpen revanzsot akar venni legutóbbi legyőzetéséért amelyben nagy része volt annak, hogy vezető motorja felmondta a szolgálatot. Ugyancsak győzelemmel akarja ma­gát kárpótolni Szekeres is, akit a múlt pénteki versenyben pedáltörés ért. Zsuffka Viktor 4 méterre javította a rúd­ugrás rekordját Balogh Lajos a helyből távolugrás rekordját döntötte meg . A MAC kétnapos atlétikai viadala A világháborúban elesett hős atlétáinak emlé­kezetére kétnapos viadalt rendezett a Magyar Atlétikai Club. A Hősök emlékversenye két új országos rekordot hozott, amelyek közül elsősor­ban Zsuffka Viktornak a rúdugrásban elért ki­tűnő eredménye keltett nagy örömet az atlétika híveinek táborában. A fiatal atléta végre valóra váltotta a szakférfiak bizalmát, akik már a múlt esztendőben várták Zsuffkától a 4 méteres ered­ményt. Zsuffka megkísérelte a 4.10 méteres ma­gasság átugrását is, s bár ez most nem sikerült, remélhető, hogy hamarosan túlszárnyalja most már nemzetközi viszonylatban is elsőrangú, új rekordját. A másik rekordot Balogh Lajos érte el 3.29 m­-es eredménnyel a helyből távolugrás­ban. A verseny keretében dőlt el a 15X400 mé­teres stafétafutás, amelyet az idén is a MAC nyert meg. A Krempels Viktor emlékversenyben a BBTE nyerte a legtöbb pontot s ezzel a győ­zelmét is. A verseny részletes eredménye: Vasárnap: 400 m, síkfutás Fábián Vilmos­emlékverseny: 1. Kovácsy (BBTE) 51.2 mp. 2. Isteníts (MAC) 52.6 mp. 3. Lukács (Budafoki IE) 53.2 mp. — 15000 m. síkfutás: 1. Szabó (MAC) 4 p 04.2 mp. 2. Szerb (MAC) 4 p 08.4 mp. 3. Sárvári (UTE) 4 p 09 mp. — 200 m. gátfutás: 1. Valentin (Soroksári AC) 26.9 mp. 2. Szabó (MTK) 29.5 mp. 3. Bérczi (FTC) 29.6 mp. Nagy Géza MAC) elbukott. — Hármasugrás: 1. Somló (FTC) 13.91 m. 2. Goda (MAC) 13.17 m. 3. Jász (MAC) 13 m. — Diszkoszdobás: 1. Egri Kálmán (MAC) 43.48 m. 2. Bertalan (BBTE) 40.94 mp. 3. Kaufmann (MTK) 40.19 m. — Triatlon, Fóti S. emlékv. 1. Balogh (MAFC) 247.2 p. 2. Som­fai N­. (MAC) 2087.14 pont, Sziklai (UTE) 1979.45 pont. Balogh a triatlon helyből távolugró számában 3.29 m­-es eredménnyel új országos rekordot állított föl. A diszkoszdobásban 35.20 m, a 200 m síkfutásban 23.2 mp volt az eredménye. — Pentatlon, Mudin István emlékverseny: 1. Far­kas (MAC) 27­41.655 pont. 2. Czifra (BBTE) 2266.79 pont. 3. Bertalan (BBTE) 1960.83 pont. Hétfőn: 100 m. síkfutás. Bertalan Zoltán em­lékverseny: 1. Raggambi (BBTE) 11 mp. 2. Gye­­nes (MTK) 11.1 mp. 3. Balogh (MAFC) 11.3 mp.­­ 800 m. síkfutás: 1. Szabó (MAC) 1 p 58 mp. 2. Halász (MTK) 2p 02.8 mp. 3. Soller (BSC) 2 p 04.6 mp. — 110 m. gátfutás, Varga Pál em­lékverseny. 1. Jávor (MTK) 16.1 mp. 2. Várnai (MAC) 16.5 mp. 3. Füzesi (MAC) 16.6 mp. — Magasugrás, Szegedi Géza emlékverseny. 1. Kés­márki (BBTE) 184 cm. 2. Kerkovits (BBTE) 184 cm. 3. Csik (BBTE) 176 cm. — Távolugrás, Veres Sándor emlékverseny. 1. Fekete (UTE) 7.17 m. 2. Balogh (MAFC) 7.12 m. 3. Szabó (UTE) 7.03 m. — Rúdugrás: 1. Zsuffka Viktor (MAC) 4 m. Országos rekord. — Súlydobás, Mudán Imre emlékverseny. 1. Varró (Vác) 13.56 m. 2. Kovács dr. (BBTE) 13.25 m. 3. Hunyadi (BBTE) 12.72 m. — 15X400 m. stafétafutás névtelen hősök emlékversenye.. 1. MAC 13 p 23.2 mp. 2. UTE 13 p 33.6 mp. 3. BBTE 13 p 45 mp. — Pontverseny, Krempels Viktor emlékverseny. 1. BBTE 28 pont. 2. MAC 17 pont. 3. UTE 9 pont. 4. MTK 8 pont. A két ünnepen az atlétikai versenyek egész so­rát rendezték a fővárosi és a vidéki egyesületek. Az UTE ifjúsági viadalán Fried (UTE) Buda­­pest 400 m. gátfutóbajnokságában 59.4 mp.-re „ROCKET azélőpaliéta kilövetése naponta az ANGOL­ PARKBAN este 11 órakor, szerda, csütörtök, vasár- és ünnepnap délután 7 és este 11 órakor a rendes belépődíjak mellett. * (A közeli napokban felállítják Hegedűs Gyula szobrát.) Vas Viktor szobrászművész el­készítette Hegedűs Gyula színművész szobrát és a Közmunkatanács most megadta az enge­délyt a szobor felállítására. A Vígszínház hom­lokzata előtt két kis park van, ezek egyikében helyezik el a közeli napokban a nagy magyar színművész szobrát.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék