Budapesti Hírlap, 1932. szeptember (52. évfolyam, 195-219. szám)

1932-09-11 / 203. szám

f* lifcére» SPORT A Ferencváros átalakí­totta csapatát A vasárnapi labdarúgó mérkőzések A Ferencváros pillanatig sem sopánkodott csütörtöki vereségén, hanem újabban nekilátott, h­ogy a tapasztalt hibákat kijavítsa. Fogyaté­kosság csapatában a védelemben és a csatársor­ban mutatkozott. A védelem kérdését úgy ol­dotta meg, hogy visszahelyezte helyére egykori­­válogatott játékosát, Hungler II.-t, aki a múlt évben Kispest színeiben szerepelt. Hunglerrel egyelőre ideiglenes szerződést kötött a Ferenc­város, remélhető azonban, hogy a zöld-fehér hí­vők előtt oly népszerű hátvéd véglegesen tagja marad a ferencvárosi együttesnek. Jelentős változás a csatársor új összeállítása. Lázárt a fedezetsorból előrevonták a támadó oszlop ten­gelyébe, Túróira viszont a balfedezet szerepét bízták. Lázár gyors és okos játékos, a kellő len­dülettel dolgozik s ha az irányító szerepkörébe bele tud illeszkedni, úgy a ferencvárosi közép­csat­ár-probléma a legjobb megoldást nyeri. A Ferencváros új csapatösszeállításának va­sárnap lesz a próbája Miskolcon, ahol a baj­nokcsapat őszi ligamérkőzését vívja az Atti­lával. A miskolci meccs eredménye még akkor sem vitás, ha az új összeállítás az első kísér­letre nem bizonyulna tökéletesnek. A mi­skolci mérkőzés mellett még egy ligameccs szerepel a vasárnapi programmon s ennek is Vidéki város a színhelye. Debrecenben kerül le­játszásra a Bocskay—Soroksár FC mérkőzése. A Bocskay most már kipihente a túrafáradal­­­makat s e mellett megerősítette a védelmét is. Fehér ismét elfoglalja helyét a kapuban s a hátvédpárt Janizsó és Vanicsek alkotja. A So­roksár a legjobb esetben csupán tisztes vere­ségre számíthat. A II. liga különleges érdekessége a Buda­foki Taxi mérkőzésében Schlosser Imre sze­replése. A már régen nyugalomba vonult re­korder válogatott elvállalta Budafok csapatá­nak a trenirozását s még annyira fiatalnak­ érzi magát, hogy besorakozott csapatának csa­társorába. Az amatőr bajnokságban az utolsó helyeken álló csapatok próbálkoznak helyzetük javítá­sával. Kaposvárott a Somogy a Magyar Kupáért játszik a püspökladányi vasutas csapattal. Sze­geden a Dréhr-serleg döntőjét vívja a buda­pesti amatőr válogatott csapat a délkerület vá­logatott csapatával. A mérkőzés megtekinté­sére Szegedre utazik Máriássy Lajos szövetségi kapitány, abban a reményben, hogy az amatő­rök között válogatott jelöltekre is bukkan. Az Újpest Genovában, a Hungária Firen­zében, a III. ker.­Nemzeti kombinált csapata pedig Franciaországban vendégszerepel. Mint a vasárnapi események ismertetéséből trtünik, egy héttel a magyar—cseh válogatott mérkőzés előtt egyetlen olyan mérkőzés sem szerepel a programmon, amely támpontul szol­gálhatna a válogatásra. A vasárnapi mérkőzé­sek a következők: Professzionalista ligabajnokság, I. osztály: Ferencváros—Attila, Miskolc, 4 óra. Bocskay— Soroksár, Debrecen, 4 óra. II. osztály: Szentlőrinci NFC—Bak TK, Állami telep, 4. Vasas—Phöbus, Béke-u., 4. Vác FC— Shell, Béke-u. 2. Drascke—Bőrös, Tárna-u. 4. Cse­pel—Rákospalota, Csepel, 4. Eto FC—Droguisták, Erzsébet­ u., 4. Budafok—Taxi, Budafok, 4. Amatőr-bajnokság. PSC—Fér. Vasutas, Pest­újhely, 4. FTC—33 FC, elős­ út, 4. Magyar Kupa. Somogy—Püspökladányi MÁV, Kaposvár, fái 3. Dréhl-serleg döntő. BLASz—OLASz, Szeged, 4. Külföldi mérkőzések: Genova, Újpest—Ge­nova 1893. Firenze: Hungária—Fiorentina. Fran­ciaország: III. ker.—Nemzeti kombinált vendég­játéka. * Pelle köszönete Hódmezővásárhely üdvöz­léséért. Hódmezővásárhelyről jelentik: Hód­mezővásárhely sporttársadalma Pelle Litvánt­­díszokmánnyal üdvözölte az olimpiászról való hazatérésekor. Az üdvözlésre tegnap érkezett meg Pelle válasza. Az olimpiai bajnok levélben köszönte meg a kitüntetést és hálájának tolmá­­­csolására a Hódmezővásárhelyi Torna és Vívó­­Egyesületet kérte föl. Pelle István levele így hangzik: •­ A város sporttársadalma nevében hozzám eljuttatott nagyon kedves és művésziesen kiállí­tott kitüntető okmányokat nagy örömmel fogad­tam és kérem a tekintetes Elnökséget, fogadja­­ezért őszinte és hálás köszönetemet. Büszke va­­­gyok, hogy a HTVE révén Hódmezővásárhely volt az első, amely az olimpiai győzők iránt ér­tett ragaszkodásának és szeretetének kifejezést tett. Annak idején Hódmezővásárhely színe­i előtt tettem ígéretet, hogy a magyar színeket az "óceánon túlon diadalra juttatom. Boldog vagyok, hogy ezt az ígéretet beválthattam, ezzel hazám­nak dicsőséget szerezhettem és megelégedés tölt­ő fel, hogy nem csalatkoztak, akik bíztak bennem.­­ Felle Istvánt meghívta a kalocsai MOVE ok­tóber 2-ára tervezett sportnapra. Pellét rokoni­­kötelékek fűzik Kalocsához, amelynek egész tár­sadalma készülődik az olimpiai bajnok ünnep­. Nagy ünneplésben részesítették a Pannó­nia győztes evezőseit. A Pannónia Evezős Club szombaton este klubhelyiségében 300 tagú banketten ünnepelte a Belgrádban Európa-baj­­nokságot szerzett négyes­ csapatát. A klub tag­jain kívül számos társadalmi előkelőség vett részt az ünnepségen, köztük Liber Endre al­polgármester, a klub elnöke, aki magasszárnya­­lású beszédben üdvözölte a négy bajnokot. Be­szédében kiemelte, hogy bár az evezés egyike a legrégibb sportoknak, mégis még soha ilyen klasszikus győzelmet magyar csapat nem ara­tott. A belgrádi nemzetközi versenyeken két Európa-bajnokságot, a nemzetek díját és Sán­dor király serlegét hozták el a magyarok, s ezeket a győzelmeket olyan nemzetek előtt arat­ták, akik talán legnagyobbak az evezés terén. De különös jelentősége ezeknek a győzelmek­nek, — mondotta az alpolgármester , hogy ezeket a győzelmeket a magyarok jugoszláv földön aratták, ahol ezer és ezer elszakított magyar leste szívszorongva a magyar győzelmet, a magyar zászló felrebbenését, a magyar Him­nusz akkordjainak felhangzását. S mindaz nem­csak röpke örömöt okozott elszakított testvé­reinknek, hanem megerősítette őket abban a hitükben, hogy a magyar feltámadás már nem soká késik. Liber Endre alpolgármester beszédét percekig tartó éljenzés fogadta, majd a vacsora résztvevői még sokáig éltették a baj­nok Török-négyest. m.® wpmítíBR tí, TASXtarap Országos rekord a négyszázméteres hölgy gyorsúszásban A Magyar Úszó Szövetség szombaton este a nemzeti sportuszodában , úszóversenyt rende­zett, amelyen több országos ifjúsági és Buda­­pest-kerületi szenior bajnokság került eldön­tésre. A részletes eredmények a következők: Országos ifjúsági bajnoki számok: 3X200 m gyorsúszó-staféta, bajnok SZUE (Vágó, Körösy II., Kőrösy I.) 7 p. 46.4 mp. 2. UTE 7 p. 52.2 mp. 3. MAC 8 p. 14 mp. 3 X100 m vegyesstaféta: bajnok SZUE (Bistyák, Degő, Kőrösy I.) 3 p. 51.4 mp. 2. MAC 3 p. 52 mp. 3. BBTE 4 p. 02 mp. 100 m hölgy gyorsúszás: 1. Bíró Ági UTE 1 p. 21 mp. 2. Szily Ilona UTE, 1 p. 29 mp. 3. Vadas Liei UTE, 1 p. 34 mp. 200 m hölgy mellúszás: bajnok Antal Kató HTVE, 3 p. 29 mp. 2. Vidtor Olga NSC, 3 p. 41.2 mp. 3. Bécsi Klára III. ker. TVE, 3 p. 47 mp. Budapest kerületi bajnoki számok: 400 m hölgy gyorsúszás: bajnok Tóth Ilonka MUE, 6 p. 14.4 mp. Országos rekord: 2. Fekete Médi MUE, 6 p. 52.2 mp. 3. Koch Bözsi MUE, 6 p. 57.2 mp. 400 m mellúszás: bajnok Csik BEAC, 6 p. 32.4 mp. 2. Mezei FTC, 6 p. 50.3 mp. 3. Zah­orán MUE, 6 p. 55.6 mp. A másodiknak beúszó Forrait sza­bálytalan fordulás miatt diszkvalifikálták. Műugrás: bajnok Hódy László MTK, 145.66 ponttal. 2. Kovács UTE, 138.5 ponttal, 3. Lenhardt 125.43 ponttal. * Az olimpiai vizipóló-csapat a Terézkörúti Színpad keddi előadásán. Az olimpiászról diadallal hazatért vizipólócsapatot a Teréz­kör­úti Színpad kedden este vendégül látja. A teljes csapat megjelenik Komjádi Béla kapi­tány vezetésével, hogy megtekintse a „Tőlünk tanulhatnak!..." című revüt. * India gyephokki-csapata Budapesten. A los angelesi olimpiász egyik szenzációja volt az indiai gyephokki csapat csodálatosan tökéletes játéka. Az indulok az olimpiai győzelem birto­kában európai körútra indultak és amerre jár­tak, elragadtatták a nézőket mesteri játékukkal. A csapat hozzánk is ellátogat s szeptember 15-én, csütörtökön délután 4 órak­or a margitszigeti sporttelepen mutatkozik be a magyar közönség­nek. Az olimpiai bajnokcsapatnak a MAC, Ma­gyar Hockey Club és a BBTC játékosaiból vá­logatott csapat lesz az ellenfele. A Énekest lepontozták Newyorkban. A ma­gyar olimpiai boxolók szerdán Newyorkban sze­repeltek. Nagy közönség előtt Énekes István olimpiai bajnok az amerikai Selicával, — akit az olimpiászon legyőzött, — Szigeti Lajos pe­dig E­di Doeseherrel mérkőzött. A pontozóbírák Selicának kedveztek döntésükkel . Énekest nyil­vánították vesztesnek, holott a magyar olimpiai bajnok szemmel láthatóan fölényben volt. Szigeti győzelmet aratott amerikai ellenfelén. A ma­gyar sportkörökben kellemetlen hatást vált ki Énekes veresége és hibáztatják a Magyar Ököl­vívó Szövetséget, mert gazdasági okokból elő­segítette, hogy a magyar olimpiai bajnok dicső­ségén csorba eshessék. * Eleanore Heim új női hátonüszó világre­kordja. Az Arizonában lévő Tempe nevű város­ban Eleanore Keim, az olimpiai hölgyhátonúszás győztese, pénteken 220 yardos hátonúszásban 2 p. 57.8 mp.cel új világrekordot ért el. Heim eredmé­nyével öt másodperccel javította meg Joan Scheeg eddigi világrekordját. A 220 yardos távolságon azonban hivatalos világrekordot nem tart nyilván a nemzetközi úszószövetség. * Turistakirándulás. A Magyar Vegettárius Egyesület turista osztálya szeptember 18-án ki­rándulást rendez Dobogókőre. Indulás reggel fél 8 órakor a Pálffy­ térről villamossal Pomázra. Vissza aznap délután Szentlőrincről. Vendégeket szíve­sen látnak. — S­zeptember 25-én Vácra weekerd­­kiránduást rendez a szakosztály. Indulás a Nyu­gati pályaudvarból reggel fél 8 órakor. Álmatlan éjszakái nem lesznek, ha fürdőjébe valódi Pilavin tablet- s kivonatot tartalmaz s így megnyugtatja fát tesz, mert az tengeri sőt és szibériai fenyő- i idegeket Ara 40 fillér. az * Az atlétikai bankbajnokságok. A Pénzin­tézeti Sportegyesületek Ligája szombaton dél­után a BBTE pályáján rendezte atlétikai baj­noki mitingjét. A pontversenyben a Vásár­pénztár győzött. A zárt bajnokságok mellett két H. osztályú országos nyílt verseny is szerepelt a miting programmján. A verseny eredménye: Távolugrás: 1. Farkas Gyula (Hermes) 647 cm. 2. Soós Tibor (Magyar Általános Takarék) 638 cm. 3. Kajcsos Ferenc (OKH) 604 cm. — 500 méteres gátfutás: 1. Kálmán János (Magyar- Olasz Bank) 27.9 mp. 2. Kajcsos Ferenc (OKH) 30.8 mp. 3. Magyar Valér (OKH) 36 mp. — 1500 m. síkfutás: 1. Buday József (Vásárpénztár) 4 p. 26.4 mp. 2. Hadi Sándor (Angol-Magyar Bank) 4 p. 44.8 mp. 3. Sándor Mihály (Pénzinté­­­zeti Központ) 4 p. 50 mp. — Súlydobás: 1. Vathy­ Antal 10.38 m. 2. László István (Postatakarék) 10.64 m. 3. Jakschitz József (PK) 10.51 m. — 100 77t. síkfutás: 1. Andrássy Béla (Községi Taka­rék) 12 mp. 2. Szilassy László (Magyar—Hollandi Bank) 12.1 mp. 3. Soós Tibor (Magyar Általános Takarék) 12.3 mp. — Magasugrás: 1. Hermann István (Giro) 160 cm. 2. Vésey Ferenc (Tisztvi­selő Takarék) 156 cm. 3. Kajcsos Ferenc (OKH) 140 cm. — 3000 m. síkfutás: 1. Buday József (Vásárpénztár) 10 p. 10 mp. 2. Tass József (Tiszt­viselő Takarék) 11 p. 44 mp. — 400 m. síkfutás: 1. Kálmán János (Magyar-Olasz Bank) 54.2 mp. 2. Szilassy László (Magyar Hollandi Bank) 55.4 mp. — Gerelydobás: 1. Berkes Gyula (OKH) 48 m. 35 cm. 2. Német László (Postatakarék) 40 m. 05 cm. 3. Kajcsos Ferenc (OKH) 38 m. 85 cm. — 100 méteres síkfutás: 1. Bánk László (Moktár) 24.8 mp. 2. Soós Tibor (Magyar Általános Taka­rék) 25 mp. 3. Andrássy Béla (Községi Takarék) 25.4 mp. — Diszk­oszdobás: 1. Jaksitz József (PK) 33.90 cm. 2. Magyar Valér (OKH) 33.82 cm. 3. Berkes Gyula (OKH) 33.60 cm. — 800 m. síkfu­tás: 1. Buday József (Vásárpénztár) 2 p. 08 mp. 2. Vigh Gyula (Postatakarék) 2 p. 19 mp. 3. Sán­dor Mihály (Pénzintézeti Központ) 2 p. 19.9 mp. — 100—200—300—100 m. staféta: 1. Vásárpénz­tár (Weisz, Gál, Kratochwill, Buday) 2 p. 13.8 mp. 2. Angol-Magyar Bank 2 p. 16 mp. 3. Pénzin­tézeti Központ 2 p. 17.8 mp. Szabálytalan váltás miatt az OKH csapatát az első helyről diszkvalifi­kálták. Pontverseny: 1. Vásárpénztár 23 ponttal, 2. OKH 21 ponttal. II. osztályú országos nyílt versenyszámok: 100 m. síkfutás: 1. Kovács (FTC) 11.5 mp. 2. Alberty (MAFC) 11.7 mp. 3. Pöb­öly 11.8 mp. — 1500 m. síkfutás: 1. Juhász 4 p. 23.2 mp. 2. Gyöngyösi Imre (MAFC) 4 p. 24.8 mp. 3. Kohanek Zoltán (BBTE) 4 p. 25 mp. LÓVERSENY A vasárnapi futtatás A szeptemberi miting negyedik napja kerül sorra vasárnap meglehetősen szerény pro­grammal. A Rák­osi-hendikep a főverseny, amelynek 4000 pengős első díjáért nyolc négy­éves és egy hároméves pályázik. Az öreg súly j­afító-nak, a legkisebb teher pedig Sutádnak jutott. Sátán az utóbbi időkben egészen gyön­gén szerepelt, alig hihető tehát, hogy most egy­szeriben rátalálna egykori formájára, amely éppen csak sánszot biztosítana a számára. An­nál nagyobb figyelem illeti Sutát, már csal,, rendkívül kedvező súlya miatt is, úgyszintén Tékozlót, amelynek a mérföld a legmegfelelőbb távolsága. Livorno az őszi díjban már jól fu­tott, most alkalmasint még többet fog adni Sebejbal kezében, Palma pedig sorozatos jó szereplésekkel szerzett jogosultságot egy győ­zelemre. A mezőny egyetlen háromévese, Nap­lemente, papíron nem jelent sanszot. A Kelenföldi díjban hosszú pihenője után ismét a pályára lép Árosa, a Mr. Comer-is­­tálló St. Leger-jelöltje. A súlyviszonyok alap­ján szoros verseny várható Árosa és Csibész között. Lehetséges, hogy Satun is ebben a ver­senyben tesz eleget kötelezettségének. Az el­adó kétévesek versenyében Fegyelem és Legyes egyenlő realitás, de jó futás várható Mesélő­től és Jollytól is. A kétévesek versenyében Avanti győzelmét csak Felka akadályozhatja meg, feltéve, hogy Babiek­a II. távolmarad a starttól. A welter-hendikep népes mezőnyéből Arme Gredlt, Barátnőt, Vadvirágot és Hétrét lehet leginkább számításba venni. A napot be­fejező hendik­ep jó dolog lehetne Herbstreitlose részére, ha könnyűterhű lovagolná. Lesbia 2000 méteren a maga társaságában mindig komoly sansz, Pálinkát pedig jó lovasa ajánlja. Meg­lepetés Beaurivagetól várható. A verseny dél­után 3 órakor kezdődik. Jelölésünk a követ­kező: I. Árosa—Csibész. II. Fegyelem—Legyes— Mesélő. III. Suta—Tékozló—Livorno. IV. Avanti—Felka. V. Arme Grecil—Barátnő— Vadvirág. VI. Lesbia—Pálinka—Beaurivage. ) ( A szombati Ügetőverseny. A szeptemberi miting harmadik napjának eredménye:­­ Nyeretlen kétévesek versenye. 400, 80, 40­0. 1300 m. Stein J.­ Macoulis (4,10), Feiser első. Km. idő: 1:34.5. Ed L. (10), Worst második. Lon­don (2)4), Zwillinger harmadik. Ind. m.: Margot, Paris. Könny. Tót.: 10,12, 10, 15. Olasz: 28. IL Hendikep: 400, 80, 40 F. 3100 m. Baik örök.: Lacff (111­)* Fityó első. Km. idő: 1.321. Petila (20), Maszár F. második. Tündérlány N­. (4), Wiesner harmadik. Ind. m.: Beczecze, Feri, Viki, Gizella, Mirha Guardian Todd Dombóvár, Czigány­­báró. Bizt. Tót.: 10:27 16, 30, 28. Olasz: 97. III. Amateurhajtá­s. S50, 70, 35 F. 3100 ifi, Hantzmann J., Jeles O. S. (7,10), Hantzmanns első. Km. idő: 1.31. Muscicapa (1­4), Zeller má­­sodik. Hiába (10), Friedmann harmadik. Ind. m-1 Suhancz B., Többsincs, Ili, Karola, Matyóka, Könny. Tót.: 10:17, 12, 11, 13. Olasz: 27. Kettős fog.: Lacy és Jeles O. S. 10:42. IV. Mimosa díj: 500, 100, 50 P. 3500 m. Sződ­­várdombi m.: Naplopó (p), Kovács II. első. Km, idő: 1:29.7. Gjerdan (2), Maszár I. második. Dárda (2), Wiesner harmadik. Ind. m.: Nuxmi, Bizt. Tót.: 10:21. Olasz: 30. V. Rómaifürdői díj. 400, 80, 40 F. 3330 m. Kossuth L.: Ecuador (1%). Tulajd. első. Km. idő: 1:33.5. Darius N­. (8:10), Feiser második. Galli­­nula (6), Kallinka harmadik. Ind. m.: Irma, Ali- Baba. Bizt. Tót.: 10:21, 10: 10. Olasz: 28. VI. Hungária-díj: 700, 140, 70 F. 3600 m. Szád­­várdombi m.: Páviánlánya (4,10), Kovács IL első. Km. idő: 1.29.5. Flórika (2)4), Sütő harmadik. Generális (10), Marschall harmadik. Könny. Tot.1 10:12, Olasz: 13. VII. Hölgyek és urak ügetőlovaglása. 400, 80, 40 P. 1610 m. Mudroncsik P. Ibrány (2), Gode­szds, első. Km. idő: 1:29.7. Jeles O. S. (10), Jeney fh­­második. Gondolat II. (10), Turcsiny fh. harma­dik. Ind. m.: Gyurka, Ervira, Viki, Lacy, Bufe­­lejtő, Katinka Dombóvár Orbán. Igen könny. Tot:f­­. 0:35, 14, 17, 23. Olasz: 62. ) ( A bécsi verseny. A Frendenauban szomba­ton kezdődött a szeptemberi miting. A megnyitó nap eredménye: I. Maidenrennen der Zweijahrigen. 3000 S. 1000 m. Osw. Schiller, Leicester (p), Szilágyi első. Taquin (2), Szabó L. második. Bamba (3), Telt­­eehik harmadik. F. m.: Salambo, Daisy, Carneval, Nurmi. ötnegyedh.­­h. Tót.: 10,16, 11, 11, 11. II. Good Hope-Kennen. 3000 S. 1300 m. Cser­novits A.-né: Pezsgő (1%) Balog első. Orco (8:10), Szabó L. második. F. m.: Kamerád, Kir­­gise, Monté. 1 h. 5 h. Tót.: 10,23, 16, 12. III. ’ Cadd­-Hendikep. 1500 S. 900 m. Mr. Dago­bert: Polka (4), Nagy G. első. Buccola (234), Szabó L. második. Fatalist (2)4), Boska harma­dik. F. m.: Parsifal, Waterlend, Dark­filly, In­kább. 1 h. 1 h. Tat.: 30,79, 14, 12, 11. IV. Grosses TWiener-Hendikep. 3000 S. 1600 m. H. Seilern gróf: Schwarzwald (4), Teltschik első. F. m.: Volat, Baló, Pascal, Georgette, Boska. 3 h- 1 h. Tat.: 10:40, 20, 34 28. V. Lotus-Steeple­chase. 3000 S. 3300 m. Ju. Dobner: Evian (2) Guttmann E. első. Széplak (5), Hintschich második. Gangri (4), Frosch harmadik. F. m.: Banvecchiati, Glutton. 1­4 h. 1% h. Tot.S 10:30, 21, 19. VI. Welter-Hendikep. 1500 S. 3000 mn. Ernst Zwieker: Happy-Horse (4), Csuta első. Tabrin (3), Szabó L. második. Annabel (5), Kaszián F. harmadik. F. m.: Gin, Romulus, Cifra, Carolnas V­ágoe, Talon, Fejhi Fejh. Tót.: 12,50,17,19,19. A Kehrling-Zichy gróf pár legyőzte az angol ellenfeleit A Margitszigeten folyó nemzetközi tennisz­­bajnokságok során szombaton már a férfi páros döntőjére került a sor, amelyben a Kehrlingg- Zichy g­róf magyar­ pár legyőzte a­ngol ellen­feleit. A női­ egyesben a német Schomburgkné Eecumtjorten Magda legyőzésével már a dön­tőbe jutott, ahol a Hemmer—Kalrmjer-v mérkő­­zés győztese, tehát egyik honfitársa lesz az ellen­fele. A vegyespárosban­ a Grandguillot—Schré­­derné egyiptomi-magyar együttes a német Schwenker—Kalmayer legyőzésével már be­jutott a döntőbe. A 24 éven aluli játékosok számára kiírt Szent Imre-pajzs döntőjében Gabrowitz sima győzelmet aratott az osztrák Bawarovaki gróf felett. A részletes eredmé­nyek a következők: Férfi egyes: Gabrovitz—Grandguillot 6:0, 6:1 0, Gabrovitz ezzel bejutott az elődöntőbe. Férfi páros: Sertorio—Destiani (olasz)—gróf Nemes, Márffy 6:3, 6:3. Elődöntők: Kehrlimg —Zichy gróf—Sertorio, D’Ostiani 7:5, 6:4, 3:6, 6:0, Sharpe, Bitchie, (angol)—Grandguillot (egyiptomi) ,Schwenker (német) 4:6, 6:1, 6:2, 7:5. Döntő: Kehrling—Zichy gróf—Sharpe, Biteci­ 6:1, 5:7, 6:4, 6:2. Női egyes: Baumgarten—Okolicsányiné 6:­0, 6:1, Kallmayer (német)—Somogyi 7:5, 6:1. Elő­­döntő: Schomburgkné (német)—Baumgarten 6:1, 6:3. Női páros: Schomburgkné (német)—Szapáry gróf—Schréderné, Paksyné 6:3, 6:1, Okolicsányi­né, Bokorné—Baumgarten, Wienerné 6:3, 6:1, Hammer, Kallmayer (német)­—Okolicsányiné, Bo­­korné 6:4, 3:6, 6:0. Vegyespáros: Schwenker, Kallmayer (német) —Straub, Paksyné 6:3, 6:0, Sertorio (olasz), Sárkány—Márffy, Kiss Travers (angol) 10:8, 6:­­, Schwenker, Kallmayer (német), D’Catiani (olasz), Okolicsányina 0:6, 6:1, 9:7, Grandguill­­ot, Schréderné—Balázs, Mattyasovszky 6:0, 6:0. Elődöntő: Grandguillot (egyiptomi), Schréderné, Schwenger, Kallmayer 6:4, 6:2. Szent Imre-pajzs döntője:­ Gabrovitz—Bawar­­ovski gróf (osztrák) 6:2, 7:5, 6:0. A versenyt holnap folytatják. Vasárnap dél előtt a második női egyes elődöntőre, délután a női és vegyespáros döntőre és a férfi egyes két­ elődöntőjére kerül a sor. A női páros és a férfi egyes döntője hétfőre marad. *­l. I. I. IV. V. VI.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék