Budapesti Hírlap, 1932. szeptember (52. évfolyam, 195-219. szám)

1932-09-11 / 203. szám

■ 1932. SZEPTEMBER 11. VASÁRNAP t­t . (Magyar zarándokok megható fogadta­tása Máriaradnán.) Tizennyolc esztendő óta most történt meg először, hogy magyar za­rándokok mehettek át Máriaradna kegyhelyre. Gyuláról és környékéről Apor Vilmos báró apátplébános vezetésével tegnap a MÁV által rendelkezésre bocsátott különvonaton 500 magyar zarándok ment át Máriaradnára. A határátkelésnél úgy a magy­ar, mint a román hatóságok részéről a legnagyobb előzékenysé­get és figyelmet tapasztalták a zarándokok, akiket Máriaradnán Juan Braja román kép­viselő és a Minorita-rendház főnöke fogadott. A zarándokok magyar énekszóval vonultak végig Radna főutcáján. Meghatódott emberek­kel teltek meg az utcák és a magyarokat a radnaiak a nyílt utcán a szeretet minden je­lével elhalmozták. A megszállt területi ma­gyarok ragaszkodása nagyon megható volt, akik egész nap kitartottak a magyar zarándo­kok mellett és egy percre sem hagyták ma­gukra őket. A zarándokok este tizenegy óra tájban érkeztek vissza a magyar határra.­­ (Lelkészválasztások és áthelyezések.) A dunaföldvári evangélikusok Csaby József admi­nisztrátort, a bényeiek Kiss Györgyöt, a bodzás­­ottlakai evangélikusok Gabcsó Andrást választot­ták lelkészüknek. Geduly Henrik dr. tiszakerületi evangélikus püspök a diósgyőr-vasgyári hitoktatói állásra Moravcsik Sándor s. lelkészt nevezte ki. Köpf Béla dr. dunántúli evangélikus püspök Bojsza János celldömölki c. lelkészt Porrogszentkirályra helyezte. Raffay Sándor dr. bányakerületi evan­gélikus püspök a következő új beosztásokat ren­delte el: Danhauser László egyházkerületi missziói lelkész a pesti magyar egyháznál lett vallástanár; helyébe, kerületi misszió lelkésznek Virág Jenő fasori s. lelkész került, a fasori gyülekezethez vi­szont s. lelkészül Sztehló Gábort, Pesterzsébetre vallástanárnak Peér P. Sándort küldötte. Végül Blatniczky Jenőt, Blatniczky Pál főesperes fiát, aki Sopronban bevégzett teológiai tanulmányai után Amerikában, a hartford egyetemen a „teoló­gia mestere" címet szerezte meg, Raffay püspök a Deák-téri központi lelkészi hivatalhoz rendelte be. — (Egyetemi hallgatónőknek) pár kedvezmé­nyes hely a Belvárosban, kenesei Kenessey Jose­­phine családias leányinternátusában. Szép lakás, elsőrangú ellátás, német, francia, angol nyelvtaní­tás, fűtés stb.-vel havi 100 P. Csupán lakás, vagy csupán ellátás nyelvtanulással 50 P. Jelentkezés szeptember 20-ig délelőtt 11—1 és délután 3—5-ig. IV., Egyetem­ tér 5. Telefon: 83—1—99. Szombaton éjfélkor teljesen automatizálták a budapesti telefont A budapesti m. kir. táviró- és távbeszélő­­igazgatóság értesíti a távbeszélő­t igénybevevő közönséget, hogy szeptember 10-én, szombaton éjjel a József távbeszélő központot teljesen automatikus üzemre kapcsoltatja át. Ettől az időponttól kezdve az összes „J“-jelű (József) kapcsolási számmal ellátott állomá­soknak egymást is automatikusan, mind az öt számjegynek letárcsázásával kell felhívni. Meg­szűnik tehát a „J“-jelű kapcsolási számmal el­látott állomásoknál az az eddigi eljárás, hogy a József-állomások, felhívá­ánál a ,,3“-as szám­jegynek a letárc­ázása után jelentkező kezelőnő létesítse a kívánt kapcsolást. A Kőbánya központba kapcsolt „K“-jelű állomásokat ugyanettől az időtől kezdve a Jó­­zsef-állomásokról is a 48—2—20 szám letárc­á­­zásával kell felhívni, amelynek letárcsázása után a Kőbánya központban jelentkező kezelő­nőtől kell a kívánt „K“-jelű kapcsolási számot kérni. Az igazgató ág nyomatékosan felkéri a Jó­zsef kapcsolási számú állomások előfizetőit és használóit, hogy a fenti kezelési szabályokat saját érdekükben tartsák be. GYÁSZROVAT Matkovich Elek volt római kat. kántortanító életének 84. évében, Jánoshidán, szeptember 5-én elhunyt, özvegy nyírbátori Báthory Istvánná született Klenovics Teréz, életének 83. évében, rövid szen­vedés után meghalt. Temetése szeptember 12-én, hétfőn délután 4 órakor lesz a Kerepesi­ úti temető halottasházából. A gyászmise szeptember 13-án délelőtt 10 órakor lesz bemutatva a pasaréti­ úti kápolnában. Bolgár Imre szerkesztő pénteken Bécsben szív­­teélküdésben meghalt. Bolgár, aki évekig külön­böző magyar napilapok szerkesztője volt, az utóbbi időben a rádiómozgalomnak szentelte tevékeny­­ségét. . özvegy szilasi és pilisi Szilassy Ernőné született kemesmiliticsi Kuluncsics Erzsébet folyó hó 10-én Hetének 79. évében meghalt. Temetése a Kerepesi­­temető halottasházában történő beszentelés után Pándon lesz, folyó hó 13-án, a családi sírboltban.­­Az elhunytban szilasi és pilisi Szilassy Tibor dr. székesfővárosi felsőkereskedelmi iskolai tanár édes­anyját gyászolja. Remeczei Szokolyi Alajos, az 1896-iki athéni olimpiász első magyar győztese, bemecebaráti bir­tokán meghalt. Alapítója volt a Magyar Atlétikai­­Szövetségnek, a MAC-nak és társelnöke a mostani olimpiai bizottságnak. Vármegyéjének és nagy­számú barátainak szeretete kiséri vasárnap dél­­ut­n koporsóját a dernecebaráti temetőbe, ahol török nyugalomra helyezik Hont vármegyének nyug­­főlvéltára­it. — (A Ginstizia per l’Ungheria fogadtatása Szegeden.) Szegedről jelentik: Szeged vá­rosa fényes ünnepségek közepette zászlódíszben fogadja vasárnap délelőtt a Ginstizia per l'Ungheria repülőgépet, amely előreláthatóan délelőtt 10 órakor érkezik a város fölé. A re­pülőgép a Himnusz hangjai mellett száll le a repülőtérre, ahol azt vezetőjével, Kálmán László légügyi felügyelővel ünnepélyesen fogadják. A Giustizia per rUngheria elé három gépből álló repü­lőraj megy a város határáig. A gép délután két órakor tovább repül Békéscsabára. Csipírcsóka STRESA :A világ egy kopott szekér Vagy ha tetszik: cséza. Nem húzza ki a kátyúból Se Lausanne, se Stresa. Kijelentem, bár nem jártam iskolába jósnál, Egy-kettőre meggyógyulna, Ha az a pénz együtt volna, Amit a zsok gyűlésezés kóstál .. . A LEGÚJABB AUTOMATA Örüljetek a korzón Szívet őrzőn Sétáló Mancik, Jucik, Ellák, Udvarlótok eztán Nem virágot vesz mán, De kivilágítja nektek, Ha jók lesztek, A citadellát. DILEMMA Egy kérdés izgatja a kedélyeket itt ma: Zárva legyen a tőzsde, avagy nyitva? Miután kedélyem szűz még, A kérdéshez egy pótkérdést fűznék. Mi jobb, ha a tőzsde csukva van és árva, Vagy ha nyitva van, De a tőzsdések vannak zárva? Pack — (A magyar filléres vonat kirándulóit ki­hallgatáson fogadja a pápa.) Rómából jelen­tik. A szeptember 21-ike és 22-ike táján Ma­gyarországról Olaszországba érkező filléres vo­nat rendezőségének kérésére a pápa kihallga­táson fogadja a magyar kirándulókat. Amikor a kérést tolmácsolták a pápának, nyomban bele­egyezett, csupán a kihallgatás időpontjának meghatározását tartotta fenn magának. — (Ha hashajtó) kell és barátja a természe­tesnek, igyék Igmándit, hatása teljesen fájdalom­mentes.­­ (A szatmári református egyházmegye lel­­készegyesü­lete) évi gyűlését Tiszabecsen tartotta, az egyházmegyei gondnok, Gaál Endre dr. ny. ál­lamtitkár, országgyűlési képviselő meghívására. Az egyházmegyének 35 lelkésze volt jelen, akik előtt Tóth Sándor nábrádi lelkész a gyülekezeti szegénygondozásról tartott előadást, majd Kocsis János szamoskéri, Török József kömörői és Feigl József fülpösdaróci lelkészek fejtegették a pre­­desztináció hitelvét, a Biblia, a tudomány, a hit­­tapasztalat és a történelem megvilágításában. Fe­kete Lajos tiszakóredi lelkész a telepítés és a munkáskérdés megoldásáról értekezett. Az egyesü­let újból elnökévé választotta Szabó János ko­­csordi, alelnökévé Juhász László dr. győrteleki és jegyzőjévé G. Szabó Mihály csahold lelkészt.­­ (A posta illetéktelen konkurrensei.) A postaigazgatóság az utóbbi időben megfigyelé­sei alapján több oly vállalkozás nyomára jutott, amely a helybe szóló levelek egy ré­szét a posta kezeléséből elvonja akként, hogy azokat a felektől üzletszerűen összegyűjtik és az így összegyűjtött leveleket a címzettek­nek kézbesítik. A levelek gyűjtését és kézbe­sítését a vállalkozók megállapított díjszabás mellett végzik. Tudomására jutott a budapesti postaigazgatóságnak az is, hogy hasonló gyűj­tés és kézbesítés a pestkörnyéki helyekre is tör­ténik. A vizsgálat megállapította az érdekelt egyének és cégek kilétét s azok ellen, a postá­nak kizárólagos szállítási jogát sértő cselek­mény miatt, a jövedéki büntető eljárás folyik. Az eljárás előreláthatólag érzékeny bírságot fog jelenteni az érdekeltekre. Ezzel kapcso­latban a m. kir. posta kizárólagos joga alap­ján utal arra, hogy másoknak levelek és idő­szaki lapok gyűjtésével, továbbításával és kézbesítésével foglalkozni nem szabad, mert ez jövedéki kihágás és súlyos büntetéssel jár.­­ (Katyuki&u­ttils a Beltetorr­etikus clmű.) A Matgyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete szep­tember 30-án, vasárnap tartja meg az Országos Derby kutyakiállítást a városligeti Beketow-cirkuszban. Ezen az ebkiállításon az összes '■'ismert ebaj­tikhoz tartozó fajkutyák kiállíthatók, ha a kiállítás napjáig legalább a nyolchónapos kort betöltik. Ezen a koron felül bármily korú ebek nevezhetők. A kiállítás ke­retében a Derby-győztes cím elnyerésére kiírt ver­senyre azonban csak azok a fajkutyák nevezhetők, amelyek az 1931. naptári évben születtek. A nevezé­sek legkésőbb szeptember 15-ig jelentendők be. Ér­tékes és szép tiszteletutj­ak kerülnek kiosztásra. A kiállítással kapcsolatos mindennemű felvilágosításért Ilosvai Lajos Károly m. kir. gaz£. tanácsoshoz kell fordulni. Budapest, VIII Conti-utca 71. Telefon: 38—1—64. — (Nyugdíjasok és Magánosok Otthona Egye­sület) Hidegkuti­ út 74. teljes ellátást olcsó pt­sál áron, állandó tartózkodásra, vagy rövid időre is nyújt magánzóknak és nyugdíjasoknak. Tele­fon: 640—S5. — (Szerencsétlenségű orvvadászat.) Az abauj-torna megyei Szala és Szend község ha­tárán Madarász István, Szala község szőlő­pásztora és erdőőre megfigyelte, hogy a már érőfélben lévő kukoricacsöveket alaki dézs­málja. Szeptember 7-én este magához vette János nevű 17 éves fiát s elmentek az erdő kö­zelében lévő kukoricásokba tolvajt lesni. Az­nap indult el orvvadászatra az alsószendi bérlő mező- és erdőőre, Fehér Antal egy 9-es Flobert-fegyverrel ugyancsak az erdő mel­letti kukoricásba. A két Madarász külön-kü­­lön helyezkedett el a kukoricásban, nem mesz­­sze egymástól. Mikor sötét volt, a fiatal Ma­darász János mozgást hallott, amit Fehér Antal orvadász okozott. A fiatal Madarász János a mozgásra a kukorica szélére bújt ki, mire Fehér Antal állatnak nézvén, rálőtt. Az öreg Madarász a lövés után csak annyit hal­lott: Jaj, édesapám! Mire hozzárohant, fia meghalt. A boncolásnál kiderült, hogy a Flo­­bert-golyó a bal oldalon ment be, a szívet át­fúrta és jobboldalon a bőr alatt akadt meg. A csendőrség Fehér Antalt letartóztatta.­­ (Orvosi hír.) Betteghyné Lányi Hedda dr. fogorvos, rendelőjét áthelyezte Horthy Miklós­ út 84. sz. I. 4. alá. (Új telefonszáma: 584—81.) MOZI HÍRADÓ Olimpiai bajnokból — filmsztár Johnny Weismüller filmkarrierje A filmgyárak, különösen az amerikai filmgyá­rak vezetőinek lelkisége megegyezik az újgazda­gok mentalitásával abban a tekintetben, hogy nekik minden és mindenki kell, főképpen, ha sokba kerül. Van azonban ennek a tulajdonság­nak előnyös oldala is. A válogatás nélküli rek­lámszerződtetés néha valódi értékeket is fedez fel. Ezek közé a ritka felfedezések közé tartozik Johnny Weissmüller, az amsterdami olimpiász úszóbajnoka, akinek filmszereplése annyira be­vált, hogy búcsút mondott a versenyezésnek. Mindjárt első filmjében, a Tarzan-ban, világ­sikert aratott. Weismüller ebben a filmben a szó szoros értelmében az életével játszott, úgy, hogy a kiállott izgalmak után, most hosszas pihenésre van szüksége, amíg újra a felvevőgép elé állhat. A világhír azonban nem tette elbiza­­kodottá. Keresetlen szavakkal, minden póz nél­kül mondta el életét az interjúvoló újságírók­nak. Elmondta, hogy Amerikában született. Vézna, csenevész, beteges fiúcska volt. Az orvos meg­állapította, hogy vérszegény, sok mozgásra van szüksége és azt ajánlotta, hogy taníttassák úszni. Johnny örült ennek az „orvosságnak". A csiká­­gói uszodákban megfigyelte az akkori verseny­úszók tréningjét, igyekezett eltanulni techniká­jukat. William Bachraeh, az Illinois Atlétikai Club úszótrénere fedezte fel képességeit. A fiatal Johnny pontosan követte trénere utasításait és minden szabad idejét az úszásnak szentelte. A tudásával egyre javult a fizikuma is. Csakhamar büszkén mutogatta édesanyjának az első érmet, amelyet egy úszóversenyen nyert. De az édes­anyja nem sokat törődött az érmekkel. Weismüller harminckilenc bajnokságot nyert, mielőtt az 1924. évi amsterdami olimpiászon világbajnok lett. — A Tarzan — így folytatta — megváltoz­tatta az egész életemet. Már évek óta feladtam az amatőr­ úszást, hiszen már nem volt mit meg­­nyernem. Egy fürdőtrikó gyárral volt szerződé­sem és tulajdonképen ennek is köszönhetem a filmszerződésemet. Johnny minden évben megjelent a gyár meg­bízásából Floridában, ahol a gyár kiállítást ren­dezett. Az elmúlt évben Johnny itt megismerke­dett Bobbe Amst nevű színésznővel, aki az édes­anyjával utazott Floridába, üdülésre. Az ismer­kedést követő két hét múlva már meg is tartot­ták az esküvőjüket. — Mikor feleségem megtudta, hogy a Tarzan eljátszására főszereplőt keresnek, nem nyugo­dott addig, míg a rendező rólam is nem készített próbafelvételt. Azt hiszem, ez volt a százötvene­dik próbafelvétel. A többit már tudja. Éjjel­nappal valóságos transzban éltem és csak a fil­mezéssel törődtem. — És nem félt a felvételek alatt? — kér­dezte a riporter. — Néhány karcolással szerencsésen megúsz­tam a veszedelmeket — felelte. — A felvételek annyira igénybevették minden idegszálamat, hogy nem is volt időm a veszélyre gondolni. Most néha éjjel felriadok álmomból és megbor­zongok, ha eszembe jutnak az átélt izgalmak és veszedelmek, az oroszlánok, meg a többi vadak és a nyaktörő ugrások. De most már túl vagyok rajta és az eredmény minden kiállott izgalomért kárpótol. * (Dohnányi filmzenét ír.) Most folynak Fe­jős Pál rendezésében és Nádosy Imre vezetése alatt a Mihály István filmdarab külső felvételei. A darab címe Lelkek a viharban és a főszerep­lőkön, Csortos Gyulán és Práger Antalon kívül számos ismert magyar színész és színésznő ját­szik a filmen. A balatoni felvételek már elké­szültek, a társaság most a velencei tónál dolgo­zik. Most a belső felvételek következnek, végül pedig a zenei szinkronizálás. Ez a szinkronizálás külön szenzációja lesz a filmnek. A film zenéjét ugyanis Dohnányi Ernő szerzette, akinek ez lesz Ml agerepéae a világában. 3 dí ok­szti­rtfenk­ 1 3 részes Szirmatrac 38.­** Paplan 10- „ Lepedő 150 „ Csak Kovácsevicsnél IV., Petőfi Sándor utca 3. Az udvarban. Fióküzlet­­ VIII., József­ körút 53. szám. Halló! Itt szerelem Bemutató a Décsi-moziban Magda Schneiderrel a főszerpben került bemu­tatóra ma, az újonnan átalakított moziban a Halló! Itt szerelem című film, amely egy nagyon, kedves és derűs, bár egyáltalában nem kompli­kált cselekményt bonyolít le. A bonyodalom egy rosszul szedett, illetve el­tördelt apróhirdetésnek köszönheti megszületését. A két egybetördelt hirdetést egy milliomos lány és egy állást kereső szegény elárusítónő adta fel. Minthogy a mese el sem indulhatna másként, mint a kínálkozó helyzet félreértésből, vagy he­lyesebben a félre nem érthetően kínálkozó cse­réből, természetes, hogy a befejezés sem lehet más, mint az eredeti helyzet visszaállítása. Ám ez nem hiba, annál kevésbé, mert ezekben a dallal fűszerezett film-vígjátékokban a legrit­kább esetben múlik a siker a szcenárium ötletes­ségén, sokkal inkább a rendező életrevalóságán és mesterségbeli tudásán, nemkülönben a színé­szek játékán. Ebben az esetben pedig a rendező és a színészek Magda Schneiderrel és Thininggel az élükön kitűnően állják meg a helyüket. A film szórakoztató és mulatságos. Egyetlen ki­fogásunk, hogy a film hangerő­ssége nem egészen megfelelő és a dialógusok sokszor elmosódnak. A közönség élénk tetszéssel kísérte a filmet és méltán gyönyörködött az újjá, még­pedig igen ízlésesen újjáalakított mozi interiőrjében. SAKK 35. sz. végjáték. Prokop F. J.-től (Ceskoslov, Sach, 1930) Sötét: Ke8; Fe4. Világos: Ke6; Ha4; a7gy. Világos indul és nyer! Megfejtési határidő szeptember 7 (8 pont). 160. sz. játszma. Vidmár dr. — Walter (Játszották a szliácsi versenyen 1932 VI. 16-án) 1. 04. Hf6. S. c4, c6. S. Hf3, d5. 4. e3, e6. 5. Bd3, Hbd7. 6. 0—0 (6. HcS-ra de. 7. Fa, b5 kö­vetkezik.) de. (Ha Fd6. 7. HcS, 0—0. 8. e4, de. 0. He4, He4. 10. Fe4, Ve7. 11. FcS, Be8. 12. VdS, Hf8 a szokásos folytatás.) 7. Fc4, Fd6. 8. Hc3, 0—0. 9. e4, e5. 10. Fg5, Ve7. 11. Be1, h6 (Bd81). 12. Eh4, ed. IS. Hd4, He5. 14. Hf5! Ff5. 15. ef, Ve7. 16. Ff6, gf (Ha-re Vg4!). 17. Fb3, Kg7. 18. He4, Fe7. 19. Be3, Bh8. 20. Vh5, c5. 21. f4, c4. 22. fe, Vb6. (Hiba lenne eb. 23. ef­­, Ff6. 24. Hf6\ Kf6. 25. Vh4­, Kg7. 26. f6­, Kf8. 27. Vb4i stb. miatt!) 23. Bael, eb. 24. e6! fe. 25. fe, Bhf8. (Valamivel jobb lett volna Baf8.) 26. Kh1, Bg8i 27. Vf7t, Kh8. 28. Bh3, Ff8. 29. Hf6 után Vidmár dr. nyert. a­b­c­a­e 1­0 h­ V­­?0 V 9 / b­H 8 HÜ sü mtH 8 7m mé■ Üt fül 7 6­j§§ §§§ §§ HV6 5§§§u­m ■ 5 4&■ jjjTül Hl4 31§ §§§m­u­3 2 n­B ■ ül2 1HEn ■ fűt 1 OBY és DAISY k­­özönség kedv­ecel a székesfő­városi Allaskertben. PRlmaház — Akvárium. Nyitva «gé» nap.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék