Budapesti Hírlap, 1933. április (53. évfolyam, 74–99. szám)

1933-04-04 / 76. szám

W83, APBQJB B. H. HÍREK ...................——»«——— » .. Hz Unió lakosai nem kölcsönözhetnek oly állam­nak, amely nem fizet LONDON, ápr. 3. A washingtoni szenátus igazságügyi bizott­sága jóváhagyott egy törvényjavaslatot, amely az Egyesiüt Államok területén lakó bármely ssemélynek megtiltja, hogy pénzt kölcsönözzön olyan idegen államnak, amely nem tett eleget az Egyesült-Államok kormányával, vagy népi­nél szemben fennálló kötelezettségének. Hason­lóképpen tilos az ilyen államot részéről kibo­csátott kötvények vétele és eladása az Egyesült Államok területén. NAPIREND 1933. ÁPRILIS A KEDD. Rm. kát: Izidor pk. Prot: Izidor. A Nap kél 5 óra 34 perckor, nyugszik 18 óra 33 perckor. A Hold kél 11 óra 15 perekor, nyugszik 2 óra 56 perckor. Nyitvalévő múzeumok: Magyar Nemzeti Múzeum (Múzeum-körűt 14.) régészeti osztály, új szerzemé­nyek, fegyverkiállítás 9—%2. Mezőgazdasági Mú­zeum (Városliget, Széchenyi-eziget) 10—L Szép­művészeti Múzeum (Aiéna-űt 41.) régi és modern képtár 9%2. Iparművészeti Múzeum (ÜH5i-út 33.) 9—Aquincumi Múzeum (Szentendrei-út 7.) 9 —12, 3—6. Néprajzi Múzeum (Hungária-körút 337.) 9—yffL Parlamenti Múzeum (Országháza, XVTIkapu) 10—2. M. kir. Postabélyeg-Múzeum (Krisztina-körút 12.) 10—1. Akadémián (Akadé­mia-utca 2.) Vörösmarty-szoba 10—4. Erzsébet ki­rályné-emlékmúzeum (Királyi palota) 9—Yfi, 3—5. Hopp Ferenc Kéletázsiai Múzeum (Andrássy­­út 103.) 10—1. Ráth György-Múzeum (Vilma ki- Tálynö-út 12.) 9—^2. TJj Magyar Képtár (An­­dTássy-út 69.) 10—%2. Népegészségügyi Múzeum (Eötvös-utca 3.) 10—6. Országos Levéltár (Bécsi­­kapu-tér A) csak kutatóknak K10—%2. Királyi Várpalota termei megtekinthetők 9—3. Országháza 9— 4. Nyitvalévő könyvtárak: Fővárosi nyilvános könyvtár (Reviezky-utca 1.) 9—12. Egyetemi könyvtár (Ferendek-tere 5/a.) nagy olvasóterem 8— 8, folyóiratolvasó %9—2, 3—8. Akadémiai könyvtár (Akadémia-utca 2.) 3—7. M. kir. Mező­gazdasági Szakkönyvtár (Városliget, Széchenyi-szi­­get) 10—i. Iparművészeti könyvtár (Üllői-út 33.) 10— 6. Országos Pedagógiai könyvtár (Hold-utca 17.) 9—2. Fővárosi Pedagógiai könyvtár (Mária Terézia-tér 8.) 9—2, 5—8. Állatkerti könyvtár (Városliget) 10—Vakok könyvtára (Ida-utca 5.) 2—A Technológiai könyvtár (József-körút 6.) 9— 1, 5—8. Statisztikai Hivatal könyvtára (Keleti Károíy-utea 5—7.) 9—2, 3—6. Budapesti Kereske­delmi és Iparkamara könyvtára (Szemere-utea 6.) 9—'ú2. Erzsébet Népakadémia könyvtára (Szent­­királyi-utea 7.) 5—8. Széchenyi-könyvtár (Mú­zeum-körűt 14.) 9—2. Ráday-könyrtár (Ráday­­utca 28.) 3—6. Nyitvalévő kiállítások: Szépművészeti Múzeum '(Aréna-út 41.) németalföldi rajzok kiállítása %10 —2. Iparművészeti Társulat állandó kiállítása (Andrássy-út 69.) 9—%2. Nemzeti Szalon (Erzsé­bet tér) gyűjteményes kiállítás 9—2. Tamás Ga­léria (Akadémia-utca 8.) mai magyar festők mo­dern képeinek kiállítása 10—5. Budai Szépművé­szeti Társa at (Pálffy-tér 5.) Elekes Mária művei­nek kiállítása IC—í. Szépművészeti F,állítások (Mára Valéria-utca 8.) Earkasházy Miklós művei­nek kiállítása 9—6. Tudomány egyetemi Növénykert (Romár‘fi-utea 25.) 9—2, 3—6. ■— (Az olasz közlekedésügyi miniszter ma­gyar kitüntetése.) Rómából jelenük: Hóry András kvirináli követ a kormányzó nevében átadta Ciano közlekedésügyi miniszternek az I. osztályú magyar érdemkeresztet a magyar­­olasz kapcsolatok kimélyítése terén kifejtett eredményes munkásságáért. — (Békebarát franciák Trianon ellen.) Pá­rizsból jelentik: A Béke Tűzhelye nevű fran­cia egyesület tegnap műsorral egybekötött teát rendezett a párizsi magyar kolónia tisz­teletére. Marc Sangnier író, az egyesület el­nöke, meleghangú beszédben üdvözölte a ma­gyar vendégeket és hangsúlyozta, hogy a bé­kebarát franciák a legnagyobb megértéssel vannak Magyarország jogos követelései iránt. Magyar részről Dobay-Székely Andor, a Fran­ciaországi Magyar Szövetség elnöke mondott beszédet, majd pedig magyar és francia nép­dalok kerültek bemutatásra. — (A Balatoni Szövetség ülése.) A Bala­toni Szövetség, Szigethy János felsőházi tag elnöklésével ülést tartott, amelyen Cséplő Jenő igazgató beszámolt a Szövetség multévi műkö­déséről. Javaslatára elhatározták, hogy megkérik a MÁV-ot a balatoni menetrend megjavítására. A földművelésügyi minisztériumtól a balatoni kikötők építésének megindítását kérelmezik, a kultuszminisztériumhoz pedig beadvánnyal for­dulnak a tanulók nyári szünidejének meghosz­­szabbítása érdekében. Állást foglalt a Szövet­ség a hitelellátás államosítása melett, valamint javasolja a Szövetség, hogy az állami hivatalno­kok weekendje péntek déli 12 órától hétfő reg­gelig tartson. Kleidin Hugó és Sümeghy József a bálázni kamara' felállítását sürgette, ami ellen Bencze Ákos és llovszlcy János szólaltak fel. Végül a közgyűlés úgy határozott, hogy ebben a tárgyban részletes tervet dolgoznak ki. HÁZASSÁG Pfeiffer Ilonkát (Kaposvár), eljegyezte Ásbóth Gyula m. kiér. ev. banvédMhéez (Debrecen), — (József Ferenc királyi herceg Szolno­kom.) Szolnokról jelentik: Hétfőn délelőtt fél­­tiz órakor autón Szolnokra érkezett József Ferenc királyi herceg szárnysegéde kíséreté­ben. Szolnokra érve egyenesen a Ferencren­­diek zárdájába hajtatott és ot gyóntatóatyját, Páter Borsányi Balázs ferencrendi plébánost látogatta meg. Látogatása tisztán magánjel­legű volt; szokásos havonkénti gyónását vé­gezte. A királyi herceg délután visszautazott Budapesrte. — (Chorin Géza meghalt.) Vasárnap hirte­len meghalt Chorin Géza, az Újság munka­társa, az ismert zeneszerző, a Szövegírók és Zeneszerzők Egyesületének alelnöke. Hatvan­egy éves volt Chorin Géza, amikor vasárnap hajnalban a szívszélhűdés megölte. Sokáig kül­földön, Párizsban élt és hazatérve, mint zene­szerző, mint kritikus tette ismertté és népsze­rűvé nevét. A zeneszerzők szövetkezetének egyik alapítója volt. Feleségén kívül fogadott leánya, Bállá Zsuzsi színésznő gyászolja. Chorin Géza temetése kedden délben 1 órakor lesz a rákos­keresztúri temetőben. — (Franciaország új követet küld Buka­restbe.) Bukarestből jelentik, hogy Puaux Gáb­riel bukaresti francia követet kormánya bé­csi francia követté nevezte ki. Puaux helyére Lefevre d'Ormesson, Franciaország müncheni követe kerül. liá Lipótvárosi gyógyszertár, V, Gróí Tisza István-*. 7, — (Lelkőezbeik tatás.) Az újoinnan szervezett Csillaghegy—Szentendre—Pilishegyvidéki evan­gélikus missziói kör első lelkészét, Mikler Sá­muelt vasárnap ünnepies keretek között iktatta Csillaghegyen hivatalába Kemény Lajoe, a bu­dapesti evangélikus egyházmegye esperese. — (Hegedűs Lóránt előadása a világválság­ról.) A Magánalkalmazottak Nemzeti Szövet­ségének meghívására Hegedűs Lóránt előadást tartott a világválságról. Előadásában rámuta­tott arra, hogy jelenleg a világ legnagyobb válságát éljük, de nemcsak Európában, hanem a tengeren túl, Amerikában is. A válságot többféle ok idézi elő, de elsősorban az, hogy harmincmillió ember van munkanélkül. A je­lenlegi határok tarthatatlanok, s a helyzet addig nem javul, amíg erre rá nem jönnek azok, akik a mostani kaotikus helyzetet elő­idézték. — (A mohamedánok juháldozatl ünnepe.) (Kurbo/n Bajram). A Kurban Bajram ünnep al­kalmából április 5-én, szerdán délelőtt fél 9 érakor istentiszteletet fog tartani Ab dúl Latif, a magyar­­országi mohamedánok főpapja a Gülbaba sírjánál; hideg vagy esős idő esetén a főpap hivatali bel. | gégében: Budapest, II., Mecset-utca 17., IL em 20. alatt. A megszokott temetői látogatás ugyanaz nap délután 2 érakor lesz; esős idő esetén e látogatás május havának első pénteki napjára, a (Djuma Namazi) utánra halasztódik el. Ab dúl Latif fendi felkéri összes magyarországi mohamedán vallású híveit, hogy pontosan jelenjenek meg, mert kül­földről érkezett mohamedánok is részt fognak venni az istentiszteleten. — (Ritoók Zsigmomd a központi kórházigaz­gató, Wolff Károly dr. a Rókus igazgatója.) Huszár Aladár főpolgármester hétfőn intéz­kedett a Borszéky Károly halálával megüre­sedett központi kórházigazgatói és a Szent Rókus-kórház igazgatói állásának betöltése iránt. A főpolgármester a szombaton lejárt pályázat és a polgármester előterjesztése alapján a fővárosi közkórházak központi igaz­gatójává Ritoók Zsigmond dr. e. egyetemi rendkívüli tanárt, egészségügyi főtanácsost, a Szent Rókus-kórház igazgatójává pedig WolS Károly dr. egyetemi magántanár, közkórházi főorvost nevezte ki április elsejei hatállyal. Az új központi kórházigazgató és az új igaz­gatófőorvos kedden délben teszik le a hiva­tali esküt a főpolgármester kezébe. — (Magyar siker a római fényképkiállításon.) A római nemzetközi szakfényképkiállításon Musso­lini aranyérmét, a kompozíció első díját Uegyey Tibor nyerte el. Kunszt János dr. ezüstérmet, Va­das Ernő pedig díszoklevelet kapott. A nyertesek mindegyike műkedvelő fényképész. — (Az érsek ihelytartó befejezte az Élet Iskolája kurzusát.) A Katolikus Háziasszo­nyok Oszágos Szövetsége a székesfőváros iskolán­­kívüli népművelési bizottságával kapcsolatban Élet Iskolája címmel hathetes előadássorozatot rendezett, amelyben a házasság és család etikai alapjait, valamint egészségi feltételeit vitatták meg. Az előadássorozat két utolsó előadása hét­főn este volt, amikor is Babaxczy Mária dr. fő­orvos az anyagcserebetegségekről és azok házi kezeléséről és étrendjéről tartott előadást, míg Bausch Zoltán dr. egyetemi tanársegéd a nyers­koszt ma annyi vitára alkalmat adó problémájá­val foglalkozott. A két nagy érdeklődéssel foga­dott előadás után Mészáros János dr. érseki helytartó, a szövetség egyházi elnöke tartott záróbeszédet. — (Tűzoltóparancsnokok országos értekez­lete.) A Magyar Országos Tüzoltószövletség meghívására a városi tűzoltóparancsnokok orszá­gos értekezletet tartottak, amelyen Teasdale Ottó dr. budapesti főparancsnok elnökölt. Az értekez­leten Erdélyi Ernő dr. tartott előadást, amely­hez hozzászóltak a megjelent tűzoltóparancsnokok. HAVAI HASHAJTÓ — (Kin István püspök előadása Salgótar­jánban.) A dunáninneni evangélikus egyház­kerület ősz fópásztora, Kim látván, vasárnap megjelent Salgótarjánban, az Evangélikus Nő­egylet böjti estéjén, és előadást is tartott A Megváltót sirató asszonyok evangéliumával kap­csolatban magasszámyalású szavakkal vázolta a történelem és a mai idők asszonyának sorsát, akinek önmagokon és fiaikon, a mai magyar hazában annyi a siratnivalójuk. Nagy hatással mutatott a püspök arra, hogy a mai nő lelké­nek a Krisztus-siratásb&n megtisztulva kell a jótékonykodás, a szeretetmunka terén résztven­­nie a magyar feltámadás előkészítésének mun­kájában. Közreműködtek még az estén: Könt­­zey Ferencné ének, Vüezsdl Richárd és Szalay Kálmán hegedű- s Urbán Gyula csellószámmal, továbbá az egyház vegyeskara, fúvósnégyese, míg as orgonánál Kovács Géza, Röder Alfréd szolgáltak, az oltári funkciókat a helyi lelké­szek látták el. Csengődy Lajos dr. lelkész ren­dezte a kiválóan sikerült ünnepet. Anglia szovjetképvíselete nem hagyja el Oroszországot' LONDON, ápr. 3. A Reuter-iroda illetékes helyről nyeri érte­sülése szerint nem felel meg a tényeknek, hogy az angol kormány szovjétképvisdete hazautazá­sát tervezi, vagy arra készülődik. — (A hercegprímás is résztvesz az Aquinói Széni Tamás Társaság ünnepi ülésén.) A kö­zépkori tudományos élet kimagasló alakjának, Szent Anzelmcek születése kilencszázados év­fordulója alkalmából szerdán délután fél 6 órakor a Központi Papnevelőintézet díszter­mében az Aquinói Szent Tamás Társaság ün­nepi gyűlést tart, amelyen Seréül Jusztinién dr. bíboros-hercegprímás is résztvesz. Az ün­nepi ülésen Sohütz Antal dr. egyetemi tanár Szent Anzelm tudományos egyéniségét jel­lemzi, Kühár Flóris dr. egyetemi m. tanár pedig Szent Anzelm istentanáréi tart elő­adást. — Böjti teaest.) A Deák-téri Luther-szö­­veteég gyárocKtó szakosztálya vasárnap este Raffay Séndorné dr.-né vezetésével nagysikerű jótékonyélcú böjti tea-estét rendezett az evan­gélikus leámyliceum dísztermében. A megjelent előkelő közönség soraiban ott voltak Raffay Sándor dr. evangélikus püspökkel az élen az evangélikus egyház vezető tagjai. A műsort Horusitzkyné Barthel Henriin szép, hatásos be­széddel vezette be, majd Hohetdohe Károly Egon herceg gondolatokban gazdag, sávhezszóló böjti elmélkedését hallgatta nagy figyelemmel ai közönség. Azután Vörös Anikó nagy sikerrel három áriát adott elő Vályné Babits Vilma tanárnő kíséretével, végül Szentmihályi Tibor operaházi tag énekelte el igen nagy hatás mel­lett Clement Károly „Tavasz" című dalát és Puccini egyik áriáját, Bfíhm Dezső dr. leány­­kollégiumi igazgató zongorakíséretével. — (Cserkészüinnep.) A budai református egyház Körösi Csorna Sándor cserkészcsapata vasárnap délelőtt tartotta fogadalomtételi ün­nepel a Sa&ágyi Dezső-télri templomban. Haypál Béla lelkész magas számyalású imája után Mirtse Árpád vallástanár, cserkészparancs­nok prédikált Igeirdetés után Haypál Béla lel­kész, mint a szervező testület elnöke, a protes­táns cserkészcsapatok közös zászlóját vette át megőrzésre. Ezután Puky Endréné dr.-né zászlóanya szólott a cserkészifjúsághoz lelkes beszédében. Az ünnepen ott voltak Puky Endre dr. főgondnok, Borbély Kálmán üt., Németh Béla presbiterek és sokan mások. A cserkész­­csapat vasárnap délután szépen sikerült műso­ros ünnepet rendezett, amelyen Haypál Béla tartott megnyitó beszédet, vitéz Faragó Ede országos vezető tiszt a Jamboreet ismertette, Harsányt Zsolt nagy érdeklődéssel kísért fel­olvasást tartott, a cserkészifjúság műsorszámofc­­kal szerepelt s Mirtse Árpád hatásos zárószót mondott. — (Megjelent a főváros új évkönyve.) A szokottnál is nagyobb terjedelemben jelent meg a Fővárosi Évkönyv 1933. évre szóló kö­tete, amely a székesfőváros hivatalos címtárát is tartalmazza. Az évkönyvet FeUcay Ferenc dr. tanácsi főjegyző állította össze nagy gonddal s ebben a munkában Végh Lajos dr. tanácsi fo­galmazó segédkezett. A Fővárosi Évkönyv be­vezetésében a múlt esztendő fővárosi eseményeit ismerteti tömör összefoglalásban. A könyv többi részében külön fejezetekben a bizottsági tagok és póttagok, a választmányok, az egyes szak­­bizottságok, a közigazgatási, a kórházi és üzemi személyzet névsorát, az ideiglenes személyzet név­jegyzékét, az altisztek, tűzoltók, javadalmiőrök felsorolását, — a személyzet kivatalok szerint való beosztását, az egyházi hivatalok címtárát és végül az összes fővárosi alkalmazottak be­­tüsoros névjegyzékét és lakáscímét találjuk meg. Az évkönyvnek az idén igen értékes függe­léke is avn, amely Budapest főpolgármesteeiről és polgármestereiről ad 1873-tól, a három város egyesítésének évétől, napjainkig kitűnő portré­kat. Ezt a kitűnő munkát Budó Jusztin székes­­fővárosi levéltáros írta. A székesfőváros polgár­mestereinek életrajzgyüjteménye nemcsak a hi­vatalos köröket érdekli, hanem a főváros társa­dalmának széles rétegeit, mert azokról a férfiak ról szól, akik Budapest életében a legnagyobb irányító szerepet játszották. rieffen*.! SZBRENCSBSORSJBGYfcT NÁLUNK még ma megvonni vagv levelezőlapon megrendelni BENK8 BANK RT. BUDAPEST, ANDRASSY-UT 56 Telelőn ZSS-A7. IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet jelenti április 3-dn este 10 órakor : Közép-Európában élénk nyugati légáramlás mellett borús és csapadékos az időjárás. A be­gyeken havazások vannak. Hazánkban is mindenfelé voltak esők, a Do­bogókőn kevés hó is hullott. A hőmérséklet a dél­utáni órákban 9—11 fokig, Budapesten csak 8 Celsius fokig emelkedett. Várható időjárás a következő 24 órára: Váltó-, zékony, hűvös idő, megélénkülő nyugati szelekkA és esőkkel. A hegyeken havazás. — (Bethlen István gróf dkke a „Magyar Szemlé “-ben.) A Bethlen István gróf és Szefcfű Gyula szerkesztésében megjelenő Ma­gyar Szemle áprilisi száma a következő tanul­mányokat és cikkeket tartalmazza: Bethlen István gróf: Magyarország az új Európában, OttUk László: Weimartól Potsdamig, Szekfű Ignác: Kapitalizmus és katolicizmus, Szent­­némedy Ferenc: Magyarország védtelensége légi támadásokkal szemben, Gyalókay Jenő: Gróf Batthyány Lajos főbenjáró pőre, Pethő Sán­dor: Nemzet és dinasztia szakítása 1848-bar^ Genthon István: A háború nttáni középítés re­tünk stílusa, Bisztray Gyula: A magyar han­gosfilm problémája, Steier Lajos: A csehszlo­vákiai magyarság politikája, Bajza Józsefi Jugoszlávia válsága. Ifj. Simontsits Elemér: Gazdasági szemle, Weis István: Közigazgatási regényirodalom. A Magyar Szemle megrendel, hető a Magyar Szemle Társaságnál, VI. Vil­mos császár-ut 3, vagy bármelyik könyvkeres­kedő utján. á — (Aranyéremmel és díszoklevéllel tűnte. it& ki a bécsi szakácskiállítás magyar résztve­vőit.) A „Budapesti Hírlap" részletesen be­­számolt a bécsi Nemzetközi Szakácsművészeti kiállításról, amelyen a magyar szakácsok is nagy sikerrel szerepeltek. Mintegy ötvenezer ember nézte végig a magyar szakácsok kiállí­tott műveit és Miklas szövetségi elnök mele­gen gratulált Gundel Károlynak, a Magyar Szakácsok Köre díszelnökének. — A Magyar Szakácsok Köre Bereczky László elnök veze­­tése mellett a következőket küldte ki a sza­­kácsversenyre: Rákóczi Jánost (Gundel gel­lértszállói konyhafőnöke), Rehberger Eleket (Gundel állatkerti konyhafőnöke), Váry La­jost (Vadászkürt-szálló), Lakatos Józsefet (Fészek Klub), Posztobányi Istvánt (Carlton­­szálló), Heinrioh Antalt (Hungária-szálló). A kiállítás zsűrije mindegyik magyar szakács­kiállítót aranyéremmel és díszoklevéllel tün­teti ki. — (A tokarhegyaljai borkiállításról) va­sárnapi mellékletünkön közölt kép alírásában tévedés fordult elő. Nem Borsos Endréné és Borsos Endre, hanem Baross Endréné és Ba­­ros Endre láthatók a fotográfián. — (Segédhivatali tisztviselők közgyűlése.) A Segédhivatali Tisztviselők Országos Szö­vetsége közgyűlést tartott, amelyen Kiss Szi­lárd országos elnök vezetésével állást foglal­tak a központi orvosi rendelő felállítása el. len. A közgyűlés elhatározta, hogy a fizetés­­csökkentések megszüntetése, a titkos minősí­tés eltörlése, a vidéki hivatalos órák egysége­sítése, a nyugdíjrevizió, a pragmatika, a ra­cionalizálás és a státusz-arányosítás kérdésé­ben elfogadott határozati javaslatukat emlék­iratba foglalva átadják a miniszterelnöknek. — (Hiterősítő előadások.) A budapesti evan­gélikus vallástanárok hiterősítő előadásai hétfőn délelőtt kezdődtek. A középiskolás fiúnövendékek számára tartják a kétnapos konferenciát és hét­főn aDeák-téri templomban Gaál József és Gáncsa Aladár, a fosori templomban Lamnek Vilmos és Danhauser László, a Vili., üllői-út 24. számú eegyetomes székházi imateremben Sólyom Jenő és Kuttkay-Miklián Gyula tartották az előadásokat. Kedden délelőtt 9 órától a Deák-téri templomban H. Gaudy László dr. és Jánossy Lajos dr. lesznek az előadók. Pénteken és szombaton tartják a hit­­erősítő előadásokat a középiskolás leánynövendékek sbámára, s a többi között Raffay Sándor dr. püspök is » szószékre ló.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék