Budapesti Hírlap, 1933. július (53. évfolyam, 146–171. szám)

1933-07-04 / 148. szám

12 ffilaaal'ygá <xa>toA ÖRÖK HŰSÉG — Mond édesem, szeretni fogsz engem akkor is, ha már öreg és csúnya leszek? — Akkor is. — Nem hiszem. — Esküszöm. — Mire esküdsz? — Arra, hogy idősebb lehetsz, édesem, de csúnyább nem. LÁMPALÁZ — A rádióban szerepelek legközelebb. Már előre nagy lámpalázam van. Mondd, te beszéltél már nagyszámú hallgatóság előtt­! — Igen. — És nem volt lámpalázad? — Nem. — És mit beszéltél? — Azt mondtam: Tekintetes bíróság, én ártatlan vagyok. AJÁNDÉK Az asszony a hivatalba induló férjhez: Édesem, itt van egy üveg hajvíz. Biztos szer a hajhullás ellen. A férj: Nagyon kedves vagy. De talán nem akarod, hogy a hivatalba magammal vigyem? Az asszony: Éppen azt akarom. Már nem győzöm lekefélni kabátodról a titkár­nőd haját. Időjárás A Meteorológiai Intézet jelenti július 3-án este tíz órakor. Közép-Európában északnyugati légáramlatok uralkodnak. Az időjárás mérsékelten meleg és túlnyomóan száraz. Hazánkban is inkább csak a Dunántúlon voltak még jelentéktelen lecsapódá­sokkal járó futóesők. A hőmérséklet elérte az átlagot és nyugaton 24—25, egyebütt 26 fokra emelkedett. Budapesten este kilenc órakor a hő­mérséklet 19 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 766 milliméter és sülyedő jellegű. Várható időjárás a következő huszonnégy órára. Gyenge északnyugati légáramlással mele­gebb idő. Elvétve kisebb fűtőesők még lehetsé­gesek. Gyásszrovat Baksai Baksányi Gyula okr. építészmérnök július 2-án reggel, életének 37-ik évében elhunyt. Teme­tése július 5-én délután 4 órakor lesz a farkasréti temető halottasházából a református egyház szer­tartása szerint. Wojtha Elemér, a minap elhunyt honvédtüzér alezredes özvegye, salamonfalvi és rimanóczi Rima­­nóczy Erzsébet július 2-án meghalt. Temetése jú­lius 4-én délután 4 órakor lesz a rákoskeresztúri új temető­­ halottasházából. . (A főváros vezetői megtekintették a Ma­gyar Film Iroda telepét.) A főváros törvény­hatósági tanácsának tagjai Huszár Aladár dr. főpolgármester, Sipőcz Jenő dr. polgármester, és Lieber Endre h. polgármester vezetésével hétfőn délután felkeresték és megtekintették a Magyar Film Iroda Hungária­ úti telepét A nagyszerűen átépített intézmény előcsarno­kában vitéz leveldi Kozma Miklós miniszteri tanácsos, a Magyar Távirati Iroda R. T. el­nökigazgatója és Taubinger Zoltán dr. a Ma­gyar Film Iroda igazgatója fogadták és üd­vözölték az előkelő vendégeket. A főváros ve­zetőit és a tanács tagjait ezután a nagy stú­dióba kalauzolták, ahol vitéz leveldi Kozma Miklós ismertette a Magyar Film Iroda kelet­kezését, eddigi munkásságát és úgy nemzeti, mint kulturális jelentőségét. Elmondotta, hogy a Magyar Film Iroda telepén most már évente félmillió méter pozitív és negatív film készül és a külföldre szállított negatív filmek hossza is meghaladja a tízezer métert, ezeket a filme­ket azután a külföldön sokszorosítják. A ma­gyar hangos híradó megelőzte sok, nálunk nagyobb európai ország filmtermelését is és ma már alig van ország, ahol nem mutatnák be ezeket a filmeket. Legújabban már Csehor­szágban is vetítik a magyar híradó képeit. A Film Iroda stúdiójának és laboratóriumainak berendezése több mint félmillió pengőbe ke­rült. Különös jelentősége van annak, hogy az egész berendezés úgyszólván kivétel nélkül magyar termék, a vállalat fiatal, huszonhat éves mérnökének, Pulvárinak a találmánya és konstrukciója. Leveldi Kozma Miklós a továb­biakban ismertette a Film Iroda egyébirányú tevékenységeit és különösen hangsúlyozta a pedagógiai filmgyártás rendkívüli jelentősé­gét. Magyarország ezen a téren is előkelő sze­repet tölt be és tagja a nemrégiben Rómában alakult nemzetközi filmoktatási intézetnek is. Befejezésül azokra a lehetőségekre utalt, ame­lyek a vállalat berendezései révén kisebb já­tékfilmek készítésénél is jelentkeznek, e té­ren azonban a Magyar Film Iroda csak kise­gítő szerepet vállal a Hunnia filmgyár mellett. A nagy tetszéssel és érdeklődéssel fogadott előadás után Taubinger Zoltán dr. a Magyar Film Iroda igazgatója számolt be azokról az új építkezésekről, berendezkedésekről és újítá­sokról, amelyek az alatt a másfél év alatt lé­tesültek, amióta a Magyar Film­iroda a tele­pet a székesfővárostól átvette.­­ (Plébános-iktatás.) A törökőri egyházköz­ség első plébánosát Török Zoltán dr.-t, vasárnap délelőtt tíz órakor iktatták be hivatalába a Kis Szent Teréz-templomban.­­ (Podmaniczky-emléktábla.) A Fővárosi Közmunkák Tanácsa még 1929. év végén elha­tározta, hogy a Podmaniczky-utca ezentúl Pod­­maniiczky Frigyes báró nevét és emlékét őrizze. Az emléktábla most elkészült és a Podmaniczky- és Nagymező-utca sarkán levő ház sarokhomlok­zatára erősítették fel. Ma délelőtt a Fővárosi Közmunkák Tanácsának elnöke, Rakovszky Iván dr. ünnepélyes formában átadta az emlék­táblát megőrzés és fenntartás végett a székes­­főváros képviseletében megjelent Sipőcz Jenő dr. polgármesternek. Rakovszky Iván dr. lelkes szavakkal emlékezett meg Podmaniczky Fri­gyesnek mint a Fővárosi Közmunkák Tanácsa töb­b, mint három évtizeden át volt vezetőjének érdemeiről.­­ (A BSzKRT alkalmazottainak 1100 gyermekét küldi nyaralni.) A BSzKRT, mint az előző esztendőkben, ez idén is gondoskodott az alkalmazottak gyermekeinek nyaralásáról­. Az idei nyaralási akció keretében különböző üdülő­telepekre 1100 gyermeket küld nyaralni a saját költségén.­­ (Katolikus tanítónők közgyűlése.) A Ka­tolikus Tanítónők és Tanárnők Országos Egye­sülete vasárnap tartotta közgyűlését a Szent Szív-zárda dísztermében. Ernszt Sándor dr. volt miniszter megnyitójában megemlékezett a Szent Szív-zárda fennállásának ötvenedik évfordulójá­ról, azután Tordai Grail Erzsébet negyven éves irodalmi munkásságát méltatta és megemléke­zett a kiváló pedagógusról, Zemplényi Irén an­gol kisasszonyról. Beszéde során örömmel álla­pította meg, hogy a legutóbbi időkben a keresz­tény pedagógusok sokkal szorosabban fogtak össze ideáljaik szolgálatára, mint azelőtt. Prágai Mária főtitkári jelentése után Halácsy Sarolta a pénztári, Szamkay Danny a számvizsgáló bi­zottság jelentését terjesztette elő. Katonánné Turánszky Irén ny. képzőintézeti igazgató Tor­dai Grail Erzsébet irodalmi munkásságát ismer­tette. A jelenlévő jubilánst melegen ünnepelték. Ezután egyházi elnökké újból Szmrecsányi Lajos egri érseket választották meg, egyházi alelnökké Ernszt Sándort, elnökké Petz Lujzát, főtitkárrá Prágai Máriát. Viszállás A földmívelésügyi minisztérium vízrajzi osztálya jelett: A Duna Steinig és Komárom—Baja kö­zött apad, másutt árad, közepes vízállású. Mai dunai vízállások: Passau 383, Struden 490, Stein 173, Bécs 185, Pozsony 343, Komárom 390, Buda­pest 354, Paks 296, Baja 402, Mohács 427. A Dráva Barcsnál 81. A Tisza Vásárosnamény— Tiszafüred között apad, másutt árad, Záhonyig kö­zepes, lejjebb magas vízállású. Mai tiszai vízállá­sok: Tiszabecs 192, Vásárosnamény 322, Tokaj 595, Tiszafüred 600, Szolnok 606, Csongrád 544, Szeged 555. A Szamos Csengernél 124, a Körös Békésnél 446, Gyománál 458. A Balaton Siófok­nál 90. * (Voinovich Géza átvette hivatalát.) Voi­­novich Géza, a Nemzeti Színház kormánybiz­tosa, vasárnap reggel megjelent a Nemzeti Színházban, ahol Csathó Kálmán dr. főrende­zővel, Bálint Lajos dr. dramaturggal és Mészá­ros Sándor igazgatói titkárral konferenciát tar­tott. Miután tájékozódott az időszerű kérdések felől, magához kérette Csámolszky Vince gazda­sági főnököt, akivel a színház gazdasági ügyeit tárgyalta meg. Ezután fogadta Táray Ferencet, akinek szerződtetését eddig gazdasági akadályok hátráltatták. A kormánybiztos Táray Ferencet a Nemzeti Színház tagjai sorába szerződtette. * („Jó az öreg a háznál", ha­­ operett nincsen.) A Budai Színkör július közepén akarta színre hozni a Sok szerencsét című ope­rettet, amelynek három főszerepét Honthy Hanna, Gombaszögi Ella és Habos Gyula ját­szották volna. A Magyar Színház azonban, ahol a három főszereplő jelenleg játszik, úgy hatá­rozott, hogy július 9-én nem fejezi be a szezont, hanem egyelőre tovább játszik legalább július 16-ig és legkésőbben augusztus 16-án már ismét folytatja az Egy csók és más semmi című ope­rettjük előadását. A Magyar Színház elhatáro­zása felborította a Budai Színkör tervezetét. Minthogy más operett nem volt kéznél, Sebes­tyén Géza elhatározta, hogy sorozatos előadásra Siegfried Geyer, Ende schlecht, alles gut című bohózatát tűzi műsorra, amelynek magyar címe ez lesz: Jó az öreg a háznál. A darab főszere­pét, amelyet Bécsben Hans Moser alakított, Rátkai Márton játssza. * (A Magyar Színház igazgatósága helyén marad.) Színházi körökben tudni vélték, hogy a jövő szezonban a Magyar Színház hármas direkciójában változások lesznek. Ez a hír nem felel meg a valóságnak. Heltai Jenő, Bródi Pál és Wertheimer Elemér a jövő szezonban is együttesen intézik a Magyar Színház vezetését. * (Stróbl Zsigmond új munkái.) Londonból jelentik: Kisfalusi Stróbl Zsigmond, a híres magyar szobrász, befejezte Lady Alexandra Metcalf gyönyörű mellszobrát. Műtermében lát­ható a kész munkák között számos közéleti ki­válóság remek szobra, köztük Sir Ian Hamilton tábornok, Lady Astor és Lady Snowden szobor­portréja, valamennyi határozottan monumentá­lis és kifejezően élethű alkotás. * (A Katolikus Szemle) júliusi új számában Hermann Egyed, Melichár Kálmán dr., Lippay Lajos dr. cikkei Toronyi István, Hámori Ödön és Székely László versei Dénes Gizella és Auer Ist­ván elbeszélései sorakoznak egymás mellett A könyvismertetések és bírálatok gazdag rovata egé­szíti ki az érdekes lap tartalmát. * (Jótékonycélú garden party Péchy Erzsi javára.) A nagybeteg Péchy Erzsi javára a legkitűnőbb művésznők garden partyt rendez­nek július 14-én a ligeti Gerbaudnál. A meg­hívót Cs. Aczél Ilona, Bajor Gizi, Báthy Anna, Bedáth Sári, Gombaszögi Frida, Gaál Franciska, Honthy Hanna, Kosáry Emmi, Márkus Emília, Sándor Erzsi, Somogyi Nusi, Sólyom Janka és Titkos Ilona írták alá. A garden partyn való résztvételi jegy 10 pengőbe kerül, amiért teát, kávét, süteményt, fagylaltot, vermuthot szolgál­nak fel. A rendezőbizottság élén Rózsahegyi Kálmánná áll. Herczegh Géza miniszteri tanár esős Jeritza Máriát is felkérte a rendezők és háziasszonyok nevében, hogy a garden party sikeréhez járuljon hozzá fellépésével. A garden party bizonyára a legteljesebb siker jegyében fog lezajlani, ami nagyban hozzájárulhat Péchy Erzsi felgyógyulásához. * (Artista Vásár az Angol Parkban.) A leg­nagyobb méretű ünnepélye az évadnak július 4-én, d. u. 3 órától kezdődőleg száz attrakcióval, bohó­cok felvonulásával. Göre Gábor bíró úr, Durbints sógor és Kátsa cigány falujukbeli cigányzenekar­ral. A párizsi Palais de Dance legújabb attrak­ciója, a Taxi-görlök is bemutatkoznak. A szabadszínpadokon folytatólagos varietéelő­adások. Délután gyermekszínház díszelőadása, gyermekjátékok, varietéelőadások. Artistavizsga az Alpesi Faluban. Éjjeli 12 órakor nyílik meg az artista-bár világattrakciókkal. A belépőjegy elő­vételben 60 fillér. Jegyek a Corvin Áruházban, újságárusítóknál, dohánytőzsdékben kaphatók. Helyszínen 1 pengő. Az Igmándi vízben ősgyógyerő rejlik. Mesterséges pótlás nem sikerült eddig. k­i . ( A zalai kommunisták a pécsi törvény­szék előtt.) A pécsi törvényszék hétfőn dél­előtt kezdte tárgyalni a zalai kommunista szervezkedés vádlottainak­, Heimer Ödön dr. le­­tenyei orvosnak és tizenhat bűntársának az állami és társadalmi rend felforgatására irá­nyuló­­­bűnügyét. Az egész Dunántúlt behálózó kommunista szervezkedést a szombathelyi csendőrnyomozó alosztály leplezte le.. A vád­irat ismertetése után elsőnek Heimer Ödön dr.-t hallgatta ki a bíróság. Heimer elmondotta, hogy már nagykanizsai gimnazista korában foglalkozott szociáldemokráciával és Marx ta­naival. Pécsett mint egyetemi hallgató 192­7-ben belépett a szociáldemokrata pártba és amikor Pestre került 1930-ban, ott is folytatta szocia­lista irányú működését. Letenyére 1931 decem­­bereste a szegény néposztály barátságát, hogy kedében került. Több szegény emberrel került össze, tagadta azonban, hogy azzal a célzattal köztük kommunista szervezkedést indítson. Sem vallásellenes, sem antimilitarista kijelentéseket nem tett. Semmiféle törvénytelen mozgalomban nem vett részt, mert sem érzésben, sem meg­győződésben sohasem vet kommunista. Délután kihallgatták Matecz Jánost és Lovrek Józse­fet. Tudták, hogy Heimer szélsőséges szociál­demokrata, de senkinek sincs tudomása arról, hogy ő is részt vett volna a kommunista szer­vezkedésben. Több vádlott azt vallotta, hogy nem tudták, miről van szó és csak tudatlansá­guk miatt kerültek bele a mozgalomba. ítéltet kedd délutánra várható.­­ (Bélrenyheség,) a máj és az epeutak bán­talmaz, gyomor- és bélhurut, aranyeres bajok ese­tén a természetes „Ferenc Józseft ” keserűvíz gyor­san és fájdalom nélkül megszünteti a hasiszervek pangását.­­ (Tízéves a Széchenyi Népfőiskolai Szövet­ség.) A Széchenyi Népfőiskolai Szövetség most tartotta tizedik évi közgyűlését, amelyet Kocsán Károly elnök nyitott meg. Rozsonday Albert ismer­tette a Szövetség működését. A közgyűlést követő serlegavató bankett szónoka Schamdl Károly kép­viselő volt. — Gyomor- és bélzavaroknál, étvágytalan­ságnál, szorulásnál, felfúvódásnál, gyomor­égésnél, felböfögésnél, szédülésnél, hri­ml­okfá­jásnál, hányingernél 1—2 pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz alaposan kitisz­títja az emésztőutakat. B. H. 1933. JÚLIUS 4. KEDD 1 SZÍNHÁZ A magyar dal kétnapos ünnepe Az­ Országos Magyar Dalosszövetség szomba­ton és vasárnap rendezte kétnapos országos versenyét, amelyen több mint kétszáz dalegye­sület tízezer dalosa vett részt. A Dalosszövetség szombat esti közgyűlésén Sipőcz Jenő polgármester elnöklése mellett fel­szólalt Huszár Károly főpolgármester, Pettko Stavnoff, a bolgár dalosok vezére, Tárczay Ber­talan, a romániai magyar dalosszövetség elnöke és Frühwirth Mátyás. Vasárnap már a reggeli órákban megkezdő­dött a dalegyesületek vonulása szálláshelyeikről a versenyhelyekre, a Zeneakadémiára, ahol a nagyteremben és a kisteremben párhuzamosan, továbbá a Kamaraszínházban, a Fővárosi Ope­rettszínházban, a Király Színházban, a Royal Apolló és a Rádius mozgószínházakban párhu­zamos csoportokban folytak a versenyek. Dél­ben a Labrid­a Színházban volt meg a legjobb dalárdák versenye a Király-díjért és a Kor­mányzó-díjért. Délután három nagy menetben a Keleti, a Nyugati és a Déli pályaudvarokról vonult fel a 15.000 dalos a­ Millenáris verseny­­pályára, a 6 órakor kezdődő szabadtéri ünnep­ségre és útközben koszorút helyeztek a dalosok az Országzászlóhoz és a Hősök emlékéhez. A Millenáris pályán óriási közönség gyűlt egybe. A díszpáholyban a kormány képviseletében Wlassics Gyula báró dr. államtitkár, a főváros képviseletében Huszár Aladár dr. főpolgármes­ter és a Dalosszövetség elnöksége foglalt helyet. A zászlók ünnepies megkoszorúzása után a da­losverseny külföldi résztvevőinek, az európai hírű bolgár Gussla-dalkörnek énekszámait tap­solta meg a közönség, különösen akkor, mikor bámulatos precizitással magyar nyelven énekel­tek. Este a Zeneakadémián díszhangverseny volt, melyen a dalosverseny Király-díj nyertese, a Budapesti Elektromos Művek dalköre Mü­ller Károly vezetésével és a Kormányzó-díjat el­nyert Homeros-vegyeskar Schnitzl Gusztáv ve­zetésével, továbbá a bolgárok énekeltek óriási hatást keltve. A külföldi vendégek tiszteletére rendezett díszvacsorán Frühwirth Mátyás üd­vözlő szavaira a bolgár vendégek részéről Staj­­noff zeneszerző-elnök szólalt fel és lelkes kö­szönő szavak kíséretében adta át a bolgár dalo­sok ajándékát, nemzeti hangszerük, a guzla egy művészi kivitelű példányát. * A verseny végleges eredménye a következő: Király-díj: első díjat nyert az aranyérmes Szé­kesfővárosi Elektromos Művek Dalköre, karnagy* Müller Károly. Ebben a csoportban első helyezet­tek lettek: a Debreceni Városi Dalegylet és az aranyérmes Ganz Gyári Dal- és Zeneegyesület. Kormányzó-díj első lett a vakokat Gyámolító Országos Egyesület Homeros-énekkara. Karnagy: Schnitzl Gusztáv. Helyezettek lettek: a Szegedi Dalárda és Oratórium­ Egyesület és az aranyérmes Székesfővárosi Elektromos Művek Ülköre. Nehéz vegyeskar: elsők lettek: a Szegedi Dalárda és Oratórium-Egyesület és a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület Homeros-énekkara, helyezett lett a Hajdúnánási Dalárda. Könnyű vegyeskor: első lett a Budapesti Tö­rekvés Dal-, Zene- és önképző Egyesület, helyezet­tek lettek a Gyulai Református Énekkar és als­óbudai Dohánygyári Munkások Hiszekegy Dal­köre. Nehéz műdal: elsők lettek: az Újpesti Dalkör és a Budapesti Dal-, Zene- és önképző Egyesület. Helyezettek lettek: a Nyíregyházai Városi Dal­­egylet, a Szombathelyi Máv Haladás Dalegyesü­let, a Diósgyőri Vasgyári Tiszti Dalegylet és a Budapesti Székesfővárosi Gázművek Dal- és ön­képzőköre. Könnyű műdal: első lett a Miskolci Mozdony­­vezetők Otthonának Dalárdája, helyezettek lettek: a Szolnoki Máv. Milleneumi Dalkör, a budapesti Erkel Ferenc Dalkör, a Nagykanizsai Ipartestü­leti Dalkör, a Jászberényi Palotás Dalkör, a bu­dapesti Máv. Visszhang Dal- és önképzőkör, a csömöri Petőfi­ Dalkör és a Veszprémi Polgári Dalegylet. Nehéz népdal: első lett: Debreceni Harmónia Dalegylet, helyezettek lettek: a Fővárosi Altisz­tek Dalkara, a Borsodnádasdy Olvasóegylet, a Felsőmiskolci Műkedvelők önképző és Dalköre és a Celldömölki Máv. vasutasok Kre dalárdája. Könnyű népdal: első lett a Kömlői Római Ka­­tholikus Dalárda, helyezettek lettek: a Rákosfalo­vai Dalkör, a Denecskei Polgári Dalkör, a Szek­szárdi Iparos Dalkör, a Szegedi Visszhang Dalkör, a Fóti Református Dalkör és a Várpalotai Iparos Dalkör. Kezdők csoportja: első lett a Mátészalkai Re­formátus Dalkör, helyezettek lettek a Budatétényi Dalárda, a Szilhalmi r. k. Dalkör, a Hódmezővá­sárhelyi Törekvés Dalkör, a Székesfővárosi Akna­ Dalkör. Versenyen kívüli csoport: első lett a pénzjegy­­nyomda Egyesület Dalköre, helyezettek lettek: Karcagi Kisgazda Dalárda, Nagytétényi Iparos Dalkör, Budakeszi Dalárda, Jog, Igazság, Szere­tet Dalegyesület. M­OZI HÍRADÓ * (Új csoportosulás a bemutató­ mozik kö­zött.) Az elmúlt idényben, — mint ismeretes, — az Omnia és Corso mozgószínházak a Royal­­filmszínházak érdekköréhez tartoztak. A két filmszínház igazgatósága a jövő évre ezt az ér­dekközösséget megszüntette és megállapodott a Capitol és City mozgó­ igazgatóságával abban, hogy a négy színház a jövő idényben egyenlőt műsort fog a közönségnek bemutatni. A négy színház fogja játszani a nagy bemutató színhá­zak különleges fimjeit és ezenkívül számos filmet mutat be. * (Filmcompass) címmel hasznos és hézagpótló kézikönyv jelent meg Radó István és Farkas J. Manó szerkesztésében. A kézikönyv tartalmazza az összes megjelent filmek szereplőit, szerzőit, rendezőit és az összes érdekes adatokat a filmek­ről. A kézikönyv ára 2 pengő és kapható a kiadó­nál. (VIII., József­ körút 19.). * (Ferenc József filmen.) Néhány nap múlva új film felvételei kezdődnek Berlinben és ebben ismét szerepel a király, akinek alakját Anton Ed­­hofer, a király hasonmása, személyesíti meg. A többi főszerepeket Slezák Leó és Hansi Niesa játszák.

Next