Budapesti Hírlap, 1933. szeptember (53. évfolyam, 198–222. szám)

1933-09-28 / 220. szám

6 HÍREK LEVÉL két arszlánnőhöz Hölgyeim! Olvasom az újságban, hogy önök egy külön­ben ártatlan kártyacsata kapcsán páros viadal­ban akarták összemérni a kardjukat. Hiteles megállapítás szerint a késhegyig menő kártya­játék elviselhetetlen izgalmában egyikőjük sú­lyosan megsértette a másikat. A kínos ügynek, az eddigi szokásoktól eltérően, lovagias folyta­tása lett. A sértett hölgy megnevezte segédeit, megtörtént a kihívás és önök ketten, a párbaj­­szabályoknak megfelelően, dekoltálva kiállottak a vívóterem közepére, hogy borotvaélesre fent karddal, helyesebben vérrel mossák le a becsü­letükön ejtett gyalázatot. Hölgyeim, hála a se­gédek bölcsességének, önök nem hányták kard­­élre egymást, se levágott fül, se lemetszett orr nem maradt a porondon. Önök, miután tanú­­jelét adták férfias bátorságuknak, az összecsa­pás előtti utolsó pillanatban könnyekre fakad­tak és egymás karjába futva összecsókolództak. Hölgyeim, az ügy ezzel a lovagiasság szabályai szerint elintéződött és lezárult. Önök azóta való­színűleg ismét ott ülnek a játékteremben és foly­tatják a kínos körülmények között abbamaradt partit; önök azóta talán már el is felejtették, hogy hősi felbuzdulásukban készek lettek volna vért ontani, e sorok írója azonban még mindig nem tért magához szörnyű ámulatából. Hogyan? Hát önök, hölgyeim, már párbajoznak is? Bo­csánat ez ábrándos kérdésért, de eddig ezt nem tudtuk. Önöket a háború és az azt követő ne­héz idők kikényszerítették a csipkefüggönyös, fehér leányszobák halk és illatos csendjéből az élet, a kegyetlen élet, amely nincs tekintettel az álmukra, első remegő szerelmükre, odaparan­csolta önöket minden küzdelmes munkahelyre, ahol azelőtt mi férfiak dolgoztunk, teremtettünk és álltuk sokszor fogcsikorgatva a sarat, hogy maguknak vajasabbá tegyük a kalácsot, éde­sebbé a kávét, derültebbé a reggeleket, sejtel­mesebbé az alkonyatokat, könnyűbbé cipőcskéi­­ket és hetykébbé sörtés kalapjaikat; önök ma már mint ügyvédek, orvosok, titkárok, igazga­tók, képviselők és végrehajtók ott vannak min­denütt, ahol egymást gázolva mi, férfiak tüle­kedünk a mindennapi betevő falatért; önök ma úgy ülnek oda a repülőgép kormánykereke elé és úgy repülik át az óceánokat, mintha csak bálba mennének, szóval részint kényszerből, ré­szint az új idők új szellemétől megszálltan és tettre sarkalva lassan birtokukba veszik mind­azt, ami valamikor a mienk, férfiaké volt, — de az talán mégsem egészen helyénvaló, még­sem a szent és sérthetetlen emancipáció nevé­ben történik, hogy önök egyszerűen felcsapnak arszlánoknak, jól fésült urakat küldenek egy­másnak a nyakára, termet bérelnek, orvost fo­gadnak és rikítóan kivágott párbajkosztümben, kezükben fene szablyával kiállnak, hogy ketté­hasítsák egymást. Nos, minden tiszteletünk és hódolatunk a felmagasztalt női ideálé, minden rajongásunk az önöké, hölgyeim, férfit, igazi férfiembert aligha hevíthet más, hacsak az nem, hogy újból ott lássa önöket azon az eszményi magaslaton, ahová a szárnyaló képzelet és lo­vagi imádat emelte; de ez a hamvába hótt vér­ontás, ez az arszláni lendület kissé megzavar eddigi feltétlen térdhajtásunkban. Egy halvány érzés azt súgja nekünk, hogy a fakanáltól nem egészen egyenes az út a párbajkardig. A hor­golás sem merőben azonos a kártyázással. Ta­lán megállapodhatnánk a középen. Mondjuk, például a­­ tojásrántottánál. Elhisszük ugyan­is, hogy önök, hölgyeim, ragyogó kártyások, hisz­­szük azt is, hogy jobban forgatják a kelevért és a buzogányt bármely náció Botondjánál, nem tudjuk azonban, hogy tisztában vannak-e — mondjuk — a tojásrántotta elkészítésének a titkaival. Mert hatalmas, lélegzetelállítóan fér­fias teljesítmény a női óceánrepülés, még több tiszteletet és csodálatot követelő egy női véres kard-, avagy halálos végű pisztolypárbaj, de kettőjük közül, hölgyeim, melyikőjük vállalkoz­nék például arra a rendkívüli és grandiózus hőstettre, hogy megsüssön féltucat palacsintát? (6) — (Varga Sándor református esperes jubi­leuma.) Kápolnásnyékről jelentik: A vértesaljai református egyházmegye ott tartott közgyűlése lelkesen ünnepelte az egyházmegye esperesét. Varga Sándor csákvári lelkészt tíz évi esperesi ju­bileuma alkalmából. ­ — (A Mérnöki Kamara köszönete a keres­kedelemügyi miniszternek az építőipari tör­­vé­­ytervezetért.) Az építőiparok gyakorlásá­ról szóló új törvénytervezetet, — amely a ke­­reskedelemügyi minisztériumtól a napokban érkezett a kamarához, — többszörös bizottsági és választmányi előkészítés után népes érte­kezleten tárgyalta szerdán este a Mérn­öki Ka­mara. A tagértekezleten, — amelyen a mérnöki karnak minden számottevő csoportja kép­viselve volt, — mindenekelő­tt köszönetet mondtak a kereskedelemügyi miniszternek azért, hogy ezt a fontos, évtizedek óta vajúdó törvényalkotást a kamara és más érdektestüle­­tek kérelmének megfelelően az egész nyarat igénybevevő rendkívül gyors munkával tető alá hozta. A tagértekezlet a törvénytervezet­nek csak egyes legfontosabb kérdéseivel tudott az idő rövidsége miatt foglalkozni. Oly nagy jelentőséget tulajdonít azonban a kamara e törvényalkotásnak, hogy a tagértekezletet kö­vető választmányi ülés­en ebben a kérdésben rendkívüli közgyűlés összehívását határozta el a közeljövőben, amelyen nemcsak a ma érin­tett, hanem a tervezetbe tartozó összes kérdé­sekben a mérnöki kar egységes álláspontját kí­vánja kialakítani.­­ (ÖTVENEZER KÍNAIT ÖLT MEG A JANKCSEKIANG ÁRADÁSA.) Nankingból jelentik. Hivatalos részről most közlik az első becsléseket a Jankcsekiang júliusi és augusztusi nagy áradásai alkalmával áldoza­tul esett emberéletek számáról, ötvenezer kínai fulladt a vízbe. Egymillió ember még ma is élelmiszerhiányban szenved. A segély­es vizsgálóbizottságok jelentése szerint a helyszíni kutatások alapján kitűnt, hogy a szerencsétlenséget bizonyos mértékben az okozta, hogy a gátakat a rablóbandák és a kormánycsapatok között folytatott harcok­ban védősáncokul használták. Eközben ter­mészetesen részben megrongálódtak éspedig éppen abban az időben, amikor a Sárga­folyó gyors emelkedésben volt. Széles terü­letek még ma is víz alatt állnak, és nagy­részt évekre megművelhetetlen ékké váltak, mert a talajt mintegy négy-öt láb magas iszapréteg borítja.­­ (Meg sem mozdult a szovjet sztratosz­féra ballonja.) Moszkvából jelentő­­ hetek óta beharangozott orosz sztratoszféra-repülés csúfos kudarccal végződött. Az orosz ballon, amelynek kedden reggel kellett volna startolnia a moszkvai repülőtérről, hogy megjavítsa a Piccard-féle sztratoszféra-repülés magassági vi­lágrekordját, nem tudott felemelkedni a földről, annak ellenére, hogy egymás után dobálták ki a ballonból a nehéz műszereket, hogy könnyít­­senek a ballon súlyán. Órák hosszat tartó hiába­való kísérletek után kénytelenek voltak feladni a sztratoszférarepülés tervét. A ballon szerkesz­tői azt állítják, hogy túlságosan erős volt a le­vegő nedvessége és ezért nem tudott felemel­kedni a ballon.­­ (A csurgói ifjúság kérelme.) Csurgó so­mogym­egyei nagyközség már évekkel ezelőtt kije­lölte a telket katolikus templom részére. A reál­gimnázium diákjai s a többi iskolák tanulói a tel­ken ifjúsági templomot szeretnének építeni, mert a plébániatemplom messze van az iskoláktól. Az ifjúsági templomra a téglagyűjtést az óvodások kezdték meg és az első 5000 tégla árát ők játszotat­ták össze színdarabokkal. A csurgói diákok azzal a kéréssel fordulnak azokhoz, akik a gimnáziumot, vagy a tanítóképzőt Csurgón végezték, hogy ado­mányaikkal járuljanak hozzá az ifjúsági templom fölépítéséhez. A kegyes adományokat „Jézus Szive Ifjúsági Templomépítő Bizottság" Somogy-Csurgó címre kell küldeni.­­ (A hercegprímás befejezte bérmakörút­­ját.) Balassagyarmatról jelentik: Serédi Jusz­­tinián bíboros-hercegprimás kéthetes bértanút­­ját, amelynek során Szügy községben új tem­plomot is szentel föl, Balassagyarmaton fejezte be. Kray Pál báró plébános nagyszabású, ünne­pélyes fogadtatást rendezett számára. A várme­gye társasebédet adott a hercegprimás tisztele­tére és ugyanakkor 150 szegény kapott ingyen­ebédet. A banketten Soldos Béla dr. főispán köszöntötte föl a hercegprímást, aki válaszában is nemzeti összefogás szükségességét hangoztatta. A hercegprimás titkára, Hamvas Ede dr. kísé­retében visszautazott Esztergomba.­­ (SALAMON KIRÁLY ARANYBÁ­­UTÉPITŐ MÉRNÖKÖK.) Londonból jelentik: ÚTÉPÍTŐ MUNKÁSOK.) Londonból jelentik: Az Abesszíniában dolgozó olasz útépítő mér­nökök sziklarobbantás közben óriási földalatti barlangot találtak, benne sokezeréves ásókkal, csákányokkal, kezdetleges bányászszerszámok­kal és olvasztótégelyekkel. Azt hiszik, hogy a lelet Salamon király legendás aranybányáinak egy része. ___________B. H.____________ 1933. SZEPTEMBER 28. CSÜTÖRTÖK RÉGI VILÁG A Budapesti Hírlap írja TEGNAP KÖTTETETT MEG BÉCS­BEN a szövetség Oláhország, az osztrák­magyar monarchia és Németország között. Ezen nagy eseményt örömmel üdvözöljük, mivel hogy kezdettől fogva szükségesnek tartottuk, Oláhországra nézve inkább, mint Magyarországra. Az érdekközösség a kettő között oly kézzelfogható, hogy csak a leg­lelkiismeretlenebb izgatástól telt ki, koc­káztatni Oláhország létét, csak azért, hogy Magyarországnak árthasson. MENEKÜL A BOLGÁR FEJEDELEM. Szófiából jelentik táviratilag, hogy Sándor bol­gár fejedelem Lomon át Bécsbe utazott. Való­színűleg nem is tér vissza többé. Szófiában rendkívül izgatottság uralkodik. AZ ORSZÁGGYŰLÉS HÁZA, amelynek a Sán­­dor­ utca annyi reklámot köszön, ismét megélénkült. A honatyák mosolygó jókedvvel tértek vissza fala­­zásukból. A mai ülésen a képviselők nem tettek egyebet, mint egymás kezeit rázták. Még Göndöcs Benedek leghamarabb elvégezte, mert annak két tenyerét egyszerre nyolc ember kényelmesen meg­rázhatta. 1883 szeptember 28-án A PESTI HAZAI ELSŐ TAKARÉK PÉNZ­­TÁR EGYESÜLET, hogy viszonozza a bizal­mat és támogatást, melyet, a nagyközönség ré­széről élvezni szerencsés, elhatározta, hogy a Kálvin-téren díszes szökőkútat létesít. A Buda­pest díszítésére szolgáló vízmű szökőkút alakjá­ban már készen áll, s az egyesület a napokban adja át a művet a fővárosnak. FEJEDELMEK OSZLÁSA. A hadgyakor­latokat ma Homburgban befejezték. Vilmos császár elbúcsúzott a hadgyakorlaton megjelent idegen uralkodóktól. Alfonz spanyol király, Mi­lán szerb király, a walesi herceg és Muhtár basa elutaztak. TÁNCSICS MIHÁLY az elfeledt öreg író ja­vára az iparossegédek műkedvelői előadást rendez­nek egy nagy körúti vendéglőben. A tanácshoz fo­lyamodást nyújtottak be az engedély díjtalan kiadásáért, mit a tanács bizonnyal teljesít is. DAMALA ÚR, SARAH BERNHARD EX­FÉRJE Normandia magányából visszaért Pá­rizsba és pazar feleségének kiáltó ellentétéül szerény padlásszobácskában nyomorog. Két és félezer év után... Nagy dolog történt Jeruzsálemben. Sába királyné látogatását, amelyet Salamon király nem viszon­­zott, kétezeregynéhány száz év múlva megismé­telte a mai abesszinai királyné, ő a második ethiópiai királyi vendég az utóbbi két és fél év­ezred alatt Jeruzsálemben. Az első, Sába király­nője, ha elfogadjuk történelmi forrásnak Paolo Veronese képét, pompás bársony- és brokátöltö­zetben jelent meg a bölcs király előtt, két komorna kíséretében. Az egyik rút és öreg, a másik fiatal és csinos, éppen felhúzza aranyvirággal hímzett szoknyáját és átnyújtja Salamonnak a királyné egyik ajándékát, egy aranyvázát. Van a képen törpe is, — a tizenhatodik század tele volt udvari törpékkel, — aki egy kutyát, meg egy kis néger leánykát hoz ajándékba Salamonnak. Sába ki­rályné távoli dédunokája kíséret nélkül érkezett, kitűnő párizsi szabónál készült vörös kosztümben, szalmakalappal a fején. Amint a távirat írja, a császárnő mai öltözete nagy csalódást keltett, mindenki azt hitte, császári díszben fog bevonulni Jeruzsálembe. Az abessziniai császárnőnek határo­zottan nincs érzéke a szép, hangulatos, megható színpadi helyzetek iránt. Kétezerötszáz évi várako­zás után vonult be a színpadra és elrontotta a jelenetét. . (Börtönre ítélték a tolvaj házvezetőnőt.) A büntető törvényszék szerdán folytatta a lo­pással vádolt özvegy Kamonfalvy Jenőné bűn­perének tárgyalását. Kamonfalvyné Rapcsák Lajos dr. főorvos házvezetőnője volt és — mint megírtuk — azzal vádolják, hogy rengeteg fe­hérneműt, szőnyeget, evőeszközt és ékszert vitt el a lakásból, a holmikat elzálogosította és 10.000 pengő kárt okozott. Kamonfalvyné meg­lepő védekezéssel állt elő. Azt mondotta, az ér­téktárgyakat Rapcsák­né utasítására zálogosí­totta el. Szerinte Rapcsákné költekező termé­szetű és mivel nem kapott elég zsebpénzt az urától, így akart pénzhez jutni. Kihallgatták tanúként a főorvos fiát, ifj. Rapcsák Lajost, aki megcáfolta Kamonfalvyné védekezését. Ugyancsak terhelően vallat ellene Rapcsákék cselédlánya is. A törvényszék bűnösnek mon­dotta ki a házvezetőnőt folytatólagosan elkö­vetett lopás bűntettében és héthónapi börtönre ítélte. Az ítélet nem jogerős.­­ (Ideges embereknek és lelkibetegeknek) az enyhe természetes Ferenc József keserűvíz ren­des bér­működést, jó emésztést és elegendő étvágy­érzetet teremt. — Emésztési gyengeség, vérszegénység, leso­­ványodás, sápadtság, mirigy-betegségek, bőr­kiütések, kelések, furunkulusok eseteiben a természetes „Ferenc József" keserűvíz szabá­lyozza a belek annyira fontos működését. Az orvosi tudomány számos vezérférfia meggyő­ződött arról, hogy a valódi Ferenc József vía hatása mindig kitűnően beválik. Jelenet a londoni rendőrbíróságon LONDON, szeptember A Marlborough street-i rendőrbíróságon bájos, fiatal és káprázatosan elegáns hölgyet vezet­nek a bíró elé. A vádlottak padján egy rezes­orrú csavargó, meg egy hektikus zsebmetsző nézi tágra nyílt szemmel a szokatlan vádlottat. A hölgy előlép, lovaglódresszben van, cilinde­rét a kezében tartja. A bíró nagyvilági udva­riassággal, de a tényekhez ragaszkodva, elő­adja az esetet. — Madame, önt részegeskedéssel és illetlen viselettel vádolják. Bűnösnek érzi magát? — Igen — hallatszik zengő hangon, kissé fáradt mosoly kíséretében a válasz. A vádlott közli, hogy Park Lane-ben lakik, Grosvenor House-ban. Előkelőbb címet regényíró se tud kitaláln­i. — Asszonyom, — mondja a bíró, — ön teg­nap a Hyde Park egyik arisztokratikus fa­sorában kínos botrányt okozott. A híres Rotten Row-ban, ahol minden vidéki, gyarmati és kül­földi látogató kötelességének tartja, hogy meg­­tekintse Anglia legragyogóbb úrlovasainak a felvonulását, akik közé a felséges királyi párt is sorolhatjuk, kegyed egy tökéletesen részeg amazon siralmas látványát nyújtotta. — Nagyon sajnálom, méltóságos bíró úr. Igazán őszintén sajnálom. — Brosnan rendőrőrmester, aki végtelen saj­nálattal, de kötelességéhez híven, kénytelen volt önt letartóztatni, előadja az eset részleteit. Brosnan rendőrőrmester akkora, mint egy ruhaszekrény. Megesküszik a bibliára, hogy a tiszta igazat fogja vallani. A tiszta igazság lesújtó. — Gyönyörű pejkancán pillantottam meg ezt a hölgyet a Rotten Rowon. A ló cikk-cakkban ment. Vagy száz gyalogos ember követte. Mind nevetett és viccelt. — Megeszem a fejem, — mondja a bíró tréfásan, — ha világéletemben ehhez fogható látvány szemtanúja voltara. — Nekem szakasztott ez volt a véleményem — mondja a rendőrőrmester. —­ Első pillanat­ban azt hittem, a hölgy lova részeg. Az ember sohasem tudhatja. De, mikor közelebb léptem, meggyőződtem, hogy az „illető" nem a ló, ha­nem a hölgy. — Mire alapítja ezt a feltevését? — Arra a tényálladékra, méltóságos uram, hogy mikor megszólítottam, a hölgy csak értel­metlen hangokat hallatott. — Valóban elkövettem azt a könnyelműsé­get, hogy távozásom előtt a kelletténél több whisky-sodát ittam — szól közbe a hölgy. — Azután felszólítottam a hölgyet, — foly­tatja a rendőrőrmester, — hogy szálljon le a lóról. A hölgy nem engedelmeskedett. — Excuse me — mondja a hölgy. — Nem teljesíthettem a kívánságát. — Ez könnyen lehetséges — bólint a bíró. — Ennek következtében — fejezi be vallo­mását Brosnan rendőrőrmester — a hölgyet elővezettem az őrszobába. A bíró kihirdeti az ítéletet: ■ — Madame, a bíróság szabadlábra helyezi önt, azzal a komoly intelemmel, hogy a jövő­ben őrizkedjék a whisky-soda mértéktelen fogyasztásától. AA.I . (A paprikavitamin felfedezője egy hold földet bérelt kísérleti célokra.) Szegedről je­lentik: Szentgyörgyi Albert dr., a Szegedi Fe­­­renc József­ Tudományegyetem tanára, aki a paprikából előállított vitamin-kutatásaival kül­földön is nagy hírnevet szerzett magának, Sze­ged városától egy hold földet kért bérbe pap­rika-kísérleti célokra. Somogyi Szilveszter dr. polgármester a megfelelő területet már ki is je­lölte és a föld évi bérét 12 pengőben állapí­totta meg.­­ (Tanácskozás a magyar és német diák­­szövetségek együttműködéséről.) Szerdán este a Német Diákszövetség két képviselője Werner Bagert dr. és Klaus Schickert felkeresték a Ma­gyar Nemzeti Diákszövetséget és annak vezértit­kárát Menyhárt Pált, akivel megbeszélést folytat­tak a magyar és a német diákság­­együttműködé­sére vonatkozólag. Hagert dr. mint az Európa Újjáalakítására Alakult Nemzetközi Diákliga fő­titkára szóba hozta a revíziós propaganda kérdését is. A megbeszélés a legteljesebb egyetértés szelle­mében folyt le. A német delegátusok, akik a Ma­gyar Nemzeti Diákszövetség vendégei, elragadta­tással nyilatkoznak Budapestről.­­ (Kommunista összeesküvést lepleztek le Nagyváradon.) Bukarestből jelentik: Nagy­váradon a rendőrség kommunista összeesküvést leplezett le. Leleplezték az összeesküvők közép­pontját s egy földalatti veremben elásva nagy­mennyis­égei lazító röpiratot, kormány elleni me­rényletterveket és egyéb iratokat találtak. A rendőrség tizenkét embert letartóztatott.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék