Budapesti Hírlap, 1935. február (55. évfolyam, 27-49. szám)

1935-02-10 / 34. szám

16 a január 27-iki rejtvény­­sportpályázat megfejtései és nyertesei Rejttvénykészítési pályázatunkra beérkezett dolgozatokat a jövő heti számunkban ismer­tetjük. MEGFEJTÉSEK: A három kérdés megfejtései: 1. A nap és bolygórendszer fejlődésének és kialakulásának tana. 2. Schliemann Henrik. 3. Hírhedt kalandor, igazi neve Giuseppe Balsano. Egyszeregy megfejtése:­­ 298 -1 19 + 27 + 37 + 381 Vasárnapi csemege: Vízszintes: 1. A francia rendőrség titkai. 2. Union Jack. Függőleges: 8. Imádkozzál, édes gyermekem. 32. Respektus. A nyertesek névsora a következő: Egy Rozgonyi és Révay-gyártmányú, fa­házas ébresztőórát nyert: Magyary László dr. (Makó). Egy Rozgonyi és Révay-gyártmányú kar­kötő­órát nyert: Alliquander Ilonka (Buda­pest) . 1—1 illatszer-csomagot nyertek: Márkus Györgyné dr.-né, Beck Zsigmondné, Kossu­­tány Istvánné dr.-né, Zsengery Melitta buda­pesti nyertesek, Janka Dezső dr. (Derbecen), Kolozsváry Ida (Gyömöre), Győry-Nagy La­jos dr. (Miskolc), Ludig Fanny (Salgótarján). 1—1 Diskay fényképész céghez szóló utal­ványt nyertek: Haán János, Csepeti Péter, özv. Kőibe Antalné, Bajor József, Dörényi Olga budapesti nyertesek. 1—1 szépirodalmi könyvet nyertek: Bács­­kay-Berwinkl János, Garlathy Alfréd, Ecser István, Hellinger Lajosné budapesti nyerte­sek, id. Blázy Lajos (Pécel), Fozmán Jenő (Szerecseny), Ergh Mihályné (Baross Gábor, telep), Galaczy Jolán (Derbecen), özv. Novoth Istvánné (Baja), Vértes Oszkár (Ercsi). A nyereményeket a budapesti nyertesek csütörtök estig kiadóhivatalunkban vehetik át, a vidékieknek postán küldjük el bérmen­­tetlenül.­­ (Istentisztelet a pozsonyi vértanukért.) Tizenhat évvel ezelőtt, 1919. február 12-én a megszálló cseh csapatok hét ártatlan po­zsonyi magyart gyilkoltak meg. A pozsonyi hét vértanú lelki üdvéért február 1--én, dél­előtt 10 órakor a királyi Várkápolnában ün­nepi istentiszteletet tart Mészáros János dr. érseki helytartó. A szentbeszéd­et Falka Já­nos dr. tábori főesperes mondja. *— (1.200.000 pengős költséggel vízveze­téket épít Keszthely.) Zalaegerszegről je­lentik: Keszthely képviselőtestülete a Ba­latoni Intéző Bizottság kiküldötteinek rész­vételével közgyűlést tartott és elhatá­rozta, hogy 1­00.000 pengős költséggel megépíti a vízvezetéket és a csatornaháló­zatot. A költséget részben az OTI 800.000 •pengős kölcsönével fedezik. * (Annabella súlyos balesete.) Párizsból je­­lentik: Annabellát, az ismert francia film­­színésznőt súlyos baleset érte. A színésznő egy cikuszi jelenet fémfelvételeinél volt elfoglalva, amikor hirtelen megtámadta az egyik nagy medve. A medve földre teperte Annabellát, aki kétségbeesett helyzetbe került. A veszélyes helyzetből Jean Murrat filmszínész, Annabella férje, több más színész segítségével mentette ki Annabellát, akit kettős lábtöréssel beszál­lítottak az egyik klinikára. MÓDIDÉN SZÉ­PSÉGÁPOIAS végleges villanyos szőrtelenítés, szemölcsirtás, quart. POLLYK SERDI.T8 ANDRASSY-írT 31. I. „Miracle” szépségápolószerek. — „Miracle*’ szőrtelenítő szétküldése utasítással. Kérjen prospektust. GYÁSZROVAT Özvegy Glaskó Mártonná, Hegedűs Gyula özvegyének, Berzétey Ilonának az édesanyja 89 éves korában Máriabesnyőn meghalt. Va­sárnap délután 3 órakor temetik Máriabes­­nyőn a családi kriptába Hegedűs Gyula mellé. Nagy részvét mellett temették el Nagykö­rösön a 89 éves korában elhunyt Sánta Béla nyugalmazott főgimnáziumi tanárt. Az el­hunyt a turini százas bizottsággal Nagykő­rös részéről Kossuthnál járt akivel annak haláláig állandó kapcsolatban volt Sánta Béla irodalmi működést is fejtett ki és az Arany János Társaság tagjai közé tartozott. Madán Ferencné szül. Boitner Irén, nagy­bányai magyar kir. bányakapitány özvegye, életének 72. évéből Dorogon elhunyt. Teme­tése 10-én, vasárnap délután háromnegyed 5 órakor lesz a dorogi temetőben. özvegy Vladár Imréné, született Zath­u­­reczky Kornélia február 8-án, pénteken el­hunyt. Temetése vasárnap délután négy­­óra­kor lesz a farkasréti temető halottash­á­­zából. Nagyéri Bartha Imre dr., igazságügyminisz­­tériumi miniszteri titkár február 8-án hirte­len elhunyt. Temetése vasárnap délután fél­­négy órakor lesz a farkasréti temetőben. B. H. 1993 FEBRULUS 10. VASÁRNAP — (Rákócziánum) érseki kat. reálgimn. 26. sz. Magyar Jövő cserkészcsapatának „rover raja” Kosinszki Imre, Asztalos Ernő, Haris Béla, Potovszky András cser­késztisztek vezetésével február 10-én dél­után 5 órai kezdettel rendezi első jótékony­célú kultúrdélutánját az intézet dísztermé­ben (Keleti Károly­ utca 37.). A kultúrdél­­utánon előadást tartanak: vitéz Nagy Iván min. titkár, „Mi is az a Népszövetség” cí­men és Aradi Zsolt „Világnézetek harca Európában” címen. A hangversenyszámok szereplői Ébenhöhe Ili énekesnő és Jakoby Antal operaénekes, továbbá az intézet zene­kara Gyemussi Endre zeneigazgató vezény­letével. Az énekszámokat zongorán kíséri Pongrácz Zoltán. Egy előadás belépti díja 50 fillér. Legközelebi kultúrdélutánunkat február 24-én tartjuk meg. .­ (A hálás Flemington.) Flemington vá­rosában, amelyben már hetek óta tárgyalják a Lindbergh bébi elrablásának ügyét, bizo­nyára hálásszívű emberek laknak. Minthogy a gyermekrabló Hauptmann bűnpörének he­tekig tartó tárgyalása több mint kétmillió dollár hasznot jelentett a városnak, hálá­ból utcát kívánnak elnevezni a gyilkosról. Hauptmannak esetleg meglesz az a felemelő érzése, hogy nem hiába ül a villamos­­székbe. Hírnevét a hálás Femington örök időkre megörökíti. De Flemington is a ma­ffiái a világ városainak sorában! ■ ■""■■"is­ mamámmal Holnap el­lított d. u. t or kor h­íjfalvii rád.:a-H(Lvetít s az OMIK (Országos Magyar T. ... ü vetkezeti Köz­­pont) budfiPv~«H w~- r»­. — (Karonfogva a Dunába ugrott egy fiatal pár.) Tegnap este Pestszenterzsé­­beten egy fiatal férfi és nő egymást át­karolva a Dunába ugrott A parton állók közül egy férfi, amikor az öngyilkos nő felbukkant a vízszín­­re, utána kiáltott: ,Joland­, tartsd magad!” A következő pil­lanatban a sikoltozó nő újra elmerült. A kivonult tűzoltók csónakon csáklyákkal órákon keresztül keresték az öngyilkos párt, de nem tudták megtalálni. Mind­össze annyit sikerült megállapítani, hogy a férfit Károlynak, a nőt Manóinak hív­ják. A rendőrség széleskörű nyomozást indított.­­­ (Revolvert fogott a soffőrre a Sem­­meringen egy magyar mérnök.) Bécsből je­lentik: A lapok egy K. nevű magyar mér­nök kellemetlen semmeringi kalandjáról ír­nak. A mérnököt a csendőrség letartóz­tatta, mert egy sofőrt vitatkozás közben töltött revolverrel megfenyegetett. K. mér­nök, aki autójával Budapestről jött a Sem­­meringre, a Panhans Hotel közelében kény­telen volt kocsiját leállítani, mert az autó defektust szenvedett. A mérnök egy sofőrt hibáztatott a defektus miatt, eközben tá­madt a vitatkozás, amely odáig fajult, hogy a budapesti mérnök revolvert fogott a sofőrre. A mérnököt a glognitzi kerületi törvényszék fogházába szállították. A vizs­gálat megállapította, hogy csak töltött fegyverviselés tekintetében hibás. Bünteté­sét azonban a kiállott vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vették és a mérnököt szabad­lábra helyezték. MÚLIK AZ IDŐ... — A mai lányok valóban nem azok, akik tíz év előtt voltak. —­ Hogy is lehetnének ! Hiszen azóta a legtöbb közülök öt évvel idősebb lett. Titulescu átvette a balkán szövetség elnökségét BUKAREST, febr. 9. Titulescu román külügyminiszter szomba­ton átvette egy évre a balkán­ szövetség elnöki tisztségét, miután Athénben egy év­vel ezelőtt így állapodtak meg. Tekintettel arra, hogy 1935 júniusáig Titulescu a kis­­antantnak is elnöke, az ő kezében most két szövetség elnöksége egyesül. fi nemzeti egység országos mozgal­mának hívei A nemzeti egység békésszentandrási szerve­zete nagyszabású gyűlést rendezett a község lakosságának nagy érdeklődése mellett. A gyűlésen Lóránt Gyula helyi elnök, Tóth Pál dr. országgyűlési képviselő és Fayl Gyula dr. nyug. polgármester mondottak nagy tetszé­sekkel fogadott beszédeket. A Nemzeti Egység Pártja Apagy és Nyir­­bakta községekben népgyűlést tartott, melyen megjelent Mikecz Ödön dr. főispán, Maday Gyula, Kálnoki-Bedő Sándor országgyűlési képviselő, Köllő Gábor, a párt budapesti ki­küldötte, és vitéz Elekes Gábor vármegyei titkár. Kálnoki-Bedő Sándor képviselő nagy­szabású beszédben ismertette a fiatalság prob­lémáját, majd Maday Gyula a nemzeti egység szükségességéről tartott beszédet, mely után Köllő Gábor lelkeshangú beszédben hívott fel mindenkit, hogy Trianon megdöntése érdeké­ben fogjon össze a nemzet, mert csak a régi határok között lehet boldog ez az ország. Gönyű­ község nemzeti egység szervezeté­nek évi közgyűlésén, Kund Béla helyi elnök megnyitója és Rádiós Dénes titkár évi jelen­tésének megtétele után, Gyéresi-Szász Ala­dár központi vármegyei titkár nagyhatású beszédben ismertette a nemzeti egység cél­kitűzéseit, valamint a belpolitikai helyzetet. A nemzeti egység bogyiszlói szervezetének jól sikerült propagandagyűlésén Gerendásy Endre helyi elnök a külpolitikai, Lénárd Béni titkár a belpolitikai és Csötöri István alel­­nök, valamint Vitéz Jó­földi Gábor a helyi kérdésekről mondottak beszédet. Valkó község nemzeti egység szervezetének propagandagyűlésén Mattyasovszky Lajos he­lyi elnök és Sólyom Sándor dr. titkár, nagy érdeklődéssel kísért beszédeikben ismertették a nemzeti egység szerepét a gazdasági kér­désekben és a falu életében. Veszprém nemzeti egység szervezete a na­pokban gyűlést tartott, ahol Kenessey Pongrác dr. főispán megnyitóbeszéde után Szoll Ferenc dr. titkár tette meg jelentését. Az országos központ képviseletében Papp Sándor dr. köz­ponti vármegyei titkár a nemzeti egység fon­tosságáról tartott nagysikerű beszédéért Ro­­senberg Jenő dr. mondott köszönetet. Felszó­lalt még Baek­ercs Lajos dr., az ifjúsági cso­­port titkára, aki az ifjúság problémáival fog­lalkozott. Devecser nemzeti egység szervezetének gyű­lésén Szálay László dr. társelnök megnyitó­beszéde után Papp Sándor dr. központi vár­megyei titkár, az országos központ kiküldötte az aktuális kérdésekről tartott beszéde után Antal Lajos dr. elnök, a nemzeti egység cél­kitűzéseiről mondott hatásos beszédet. Kerepes nemzeti egység szervezete nagy és lelkes hallgatóság előtt megtartott ülésén Hof­­mann Géza helyi elnök, Erhardt József alel­­nök, Isothay László titkár, Brászky György dr. körzeti alelnök és Vasa János szólaltak fel. A nemzeti egység dunaharaszti szervezeté­nek női csoportja kitűnően sikerült magyar hetet rendezett. Az ünnepélyen megjelent Ré­vész Béla dr., a központi járás főszolgabírája, Repsey Benedek, az ottani szervezet elnöke, az országos központ képviseletében Bzű­cs Já­nos dr. központi vármegyei titkár és Tóth Lajos dr. Megjelent továbbá a soroksári, taksonyi és a helybeli szervezet teljes vezetői kara. Az ünapály kitűnő sikere a rendezőbi­­zottság érdeme, melynek elemözv. Helle Já­­nosné, Kétsssy Béláné és Mok­sa Lajosné állottám­ A gazdag műsor után reggelig tartó tánc következett. — (Zilahy Lajos előadása.) A Magyar Cob­­den Szövetség szemináriumában február 12-én, kedden este 7 órakor Zilahy Lajos Az új embertípus címmel előadást tart. Az elő­adást a Pesti Lloyd Társulat (V. Mária Va­­léria­ utca 12.) előadótermében tartják. — Idegesség, fejfájás, álmatlanság, reg­geli rosszullét, levertség, bágyad­t­ság, szédülés esetében a természetes „Ferenc József” keserű víz az emésztőszer­vek hiányos működéséből eredő zavarok nagy részét azonnal megszünteti, az étvá­gyat erősen fokozza s visszaadja a testnek és szellemnek régi frisseségét, grófné és Feilits Rudolf báró nyitották meg a bált. Nyitás után elkezdődött az általános tánc, amely felváltva, cigány- és jazz-muzsikára, szünet nélkül tartott egész a kora reggeli­ órákig. Nagyban fokozta a hangulatot a hat­van tagú zenekar muzsikája, de a rendezőség i­s minden tekintetben gondoskodott, hogy az Atléta-bálon megjelent előkelő vendégsereg a farsang legszebb és legelitebb báljának em­lékével gazdagodjon. A hölgyeknek nagy örömet szerzett az ízléses táncrend, amely egy griffmadaras aranygyűrű volt. A nyitó csárdást a következő lányok tán­colták végig: Vengel Éva, Jankovich Marietta, Veress Ditty, Algya-Papp Martén, Nagy Baba, Orosz Csibi, Rácz Lea, Leitner Marci, Rácz Cári,­ Kovácsi Éva, Wikus Rózsi, Habesser Pál, Vasváry Éva, Kherling Magdi, Sacelláry Pipsó, Ligeti Bébi, Dolecskó Baba, Czeglédy Éva, Schummer Ari, Lavotta Igató, Debre­­czeny Babszi, Klész Mimi, Borsos Baba, Kosztolányi Éva, Rauscher Magdi, Czettl Buci,­­ Baitz Laci, Lencz Grete, Lázár Magda, Sólyomváry-Sneczer Lily, Mesterh­ázy Nelly, Kuppka Baba,, Titsch Juliette, Debreczeny Gyöngyi, Kirchknopf Lily, Gerlóczy Éva, Wein Sári, Faragó Vera, Novák Silvána, Márffy Babi, Dárday Szonya, Nagy Judith, Baue­ry ,Crucsay Maud, Samarjay-Lelkes Gaby, Járdy Éva, Uher Zita, Véghelyi Ily, Same­rjayi- Lelkes Lacy, Büttner Zsuzsa, Roskoványi Éva, Gootsch Marian, Bozóky Erzsi, Gaál Józsa, Wessely Lily, Bozó Gaby, Bozóky Laci, Péterffy Judith, Kéthly Éva bárónő, Hein­­rich Beatrix, Krantz Médy, Zadányi Éva, Borszéky Márta, Csupor Katinka, Madarász Emőke, Waldhauser Éva, Toldy-Asz­rigy, Gergely Klári, Fle­ischer Nóra, Erika Lutter­­han, Eleöd Márta, Molnár Gaby, Töreky Lívia, Ezinay Éva, Bartól Györgyi, Dalos Sári, Balá­­zsovits Herta, Várnay-Böhm Béby, Liszka Baba, Paulovits Baba, Schaffer Lívia, Krack Erzséb­e, Nagy Kató, Káraik Vily, Mitterdor­­fer Katinka, Török Éva, Mokcsay Éva, Szö­­rényi Irén, Czukor Éva, Telbisz Mici, Röszler Ildikó, Belassa Edith, Bátory Dagmár, K. Császár Margit, Hallossy Klári, Szinte Lily, Szombathy Évi, Tantó Zsuzsi, Kertész Sári, Udvardy Saci, Varga Lily, Wotzasik Lily. * OLYAN NINCS — Ki a világ legöregebb embere ? — Te szamár! Olyan most nincs is, hiszen Zéró Aga már meghalt. Társ­aság Atléta Bál Az a díszes társaság, előkelő vendégsereg, amely 1935. farsangjának Atléta-báljára felvonult, örökké emlékezetessé fogja tenni az atléták már úgy is nagyhírű mulatságát. Amit egy elite-bál nyújthat a közönségnek, fényt, színt, pompát és hangulatot, az min­den megvolt a MAC mulatságán. Nemcsak a sporttársadalom vonult föl, hanem társa­dalmi és közéleti vezetőink, a diplomáciai kar is megjelent. Az érkező előkelőségek sorában voltak: Lázár Andor, Kánya Kál­mán, Wlassics Gyula báró, Szendy Károly, Pekár Gyula, Kelemen Kornél, Sigray An­tal gróf, Múzsa Gyula, Eródy-Barrach Ti­hamér, Huszár Aladár, Hunyady Ferenc gróf, Thallas finn nagykövet. Kürtszó jelezte József királyi herceg, Auguszta királyi hercegasszony, Magdolna királyi hercegnő érkezését, akiket ifj. Wahl­­karr­pf Henrik bálelnök és Liedemann János ügyvezető­ elnök fogadtak és Hübner Nándor vezérpálcái nyomán a terembe vezettek föl, ahol Andrássy Géza gróf, Veress Imre dr., Van­gel Gyula dr., Algya-Papp Sándor, Dor­­mándy Géza és Laszgotner Zoltán fogadták a magas vendégeket. A bál megnyitása előtt Brada Rezső vezetésével az Operaház balett­kara táncolt, a nagyszámú közönség nagy tetszésére. Amikor az elnök a bál megnyitá­sára az engedélyt elnyerte, a cigány vonóján fölcsendítlt Édesanyám eresszen el a bálba.. . csárdás hangjaira Magdolna királyi hercegnő és ifj. Wahlkampf Henrik, Sigray Mária Közgazdász Bál Négy év óta nem szerepelt a báli naptár­ban a Közgazdász Bál. A hosszú szünet után most újra megrendezte bálját a közgazdaság­­tudományi kar ifjúsága. Harsonák jelezték az egyetem rektorának, Rohringer Sándornak érkezését, ak­it Kaas­­Albert báró, a bál dísz­elnöke és a bál elnökök fogadtak és a pálcát” urak sorfala között kísérték a díszes emel- ■ vényre. Itt láttuk Teleki Pál gróf ny. minisz­­­terelnök­öt, Vonház István dr. prodék­ánt, Bélák Sándor dr. orvosprofesszort, Doby Géza dr.,­­ Egyed István dr., Kuntner Róbert dr., Ihrig Károly dr., Laurentay Vilmos dr. egyetemi tanárokat és közéletünk számos kiválóságát. Amikor a rektor engedélyt adott a bál meg­nyitására, Szálay Karola, az Operaház príma­ballerinája és Harangozó Gyula élénk tetszés mellett eltáncolták a Farsangi Lakodalom matyótáncjelenetét Ezután a „Vékony deszkakerítés . . .” kezdetű csárdással tizenegy pár nyitotta meg a táncot, amely a kora reggeli órákig tartott. * Az Apponyi Poliklinisza hagyományos bál­ját február 16-án rendezi a Vigadóban. A bál legfőbb díszvédnökei: Auguszta királyi hercegasszony, József királyi herceg, Anna királyi hercegasszony, József Ferenc dr. ki­rályi herceg és Magdolna királyi hercegnő. A bál sikere érdekében a Poliklinika 150 orvostagja buzgólkodik. * A MAFC­ február­­ 16-án és március 9-én rendezi műegyetemi Atléta teaestéit a Gel­­lért-szállóban. * Az Árvalányhaj cserkésstáncestélyt az államgépgyári Ezermester’’ cserkészcsapat február 16-án rendezi az Állami Gépgyár (X., Golgota­ út 9—13.) nagytermében. Az Evangélikus Táncestélyt február 16-án tartják meg Fabinyi Tihamér dr. és N­ohoil­léke Károly Egon herceg legfőbb védnök­ségével a Pannónia-széke termeiben. A ren­­­­dezőség élén: Kulcsár Barnabás dr., Szép Sándor dr., Kovoczy Ferenc dr., Isépy Ist­ván dr. és Somogyi Gábor állanak. Bál­iroda: Ráday­ utca 17. Telefon: 93—6­07. * Az Urbana (Foed. Em. XIX.) február 16-án tartja jubiláns táncestjét a Bristolban. Kétszobás hallás egyszoba-konyhás és garzonlakás fürdő-,­ves, központi fűtéssel és f­a komforttal/ Andrássy-úti körömm­el, új bérházban, szonnft­ra, vagy máju­sra kiadók. — Aradi-utca 63. sz.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék