Budapesti Hírlap, 1935. július (55. évfolyam, 147-172. szám)

1935-07-16 / 159. szám

1935 JÚLIUS 16, KEDD B. H A barátság minden jelével halmozzák el Lengyelország­ban cserkészeinket SPALA, júl. 15. A magyar cserkészcsapatnak a lengyel ha­tárállomástól kezdve szakadatlan ünneplés­ben volt része. Minden állomáson ünnepélye­sen köszöntötték a magyar cserkészfiúkat és mindenünnen lelkes éljenzés és világözön kö­zepette bocsátották útjára különvonatukat. A krakkói fogadtatásra a lengyel kormány is elküldte megbízottját, Blazevic képviselőt, Lineczki polgármester meleg szavakkal kö­szöntötte a testvérnemzet fiait. — Krakkó sok vendéget látott már ősi falai között, — mondotta — de egyetlen nem­zetet sem fogad olyan őszinte örömmel, mint a magyart, amelyhez annyi történelmi kap­csolat fűzi. Teleki Pál gróf, a magyar cserkészkülönít­­mény parancsnoka meghatottan mondott kö­szönetet. A magyaroknak is szent a lengyel föld. Egyforma érzések és eszmények kötik össze a két nemzetet s ezért nem csoda, hogy alig áll két nemzet cserkészete oly közel egy­máshoz, mint a lengyelé és a magyaré. Min­den magyar fiú boldogan jött volna Lengyel­­országba, annyira ösztönös és kitörülhetetlen az örök barátság a két nemzet között. Árvalányhajas koszorú a legszerényebb lengyel hazafi sírján Az ünnepélyes fogadtatás után a cserkész­­csapat zászlódíszben, zárt sorokban vonult végig a városon. Első útja a Wawelbe veze­tett, ahol először Pilsudski tábornagy sírját koszorúzta meg, majd hódolata jeléül elhe­lyezte koszorúját Hedvig királyné és Báthory István síremlékén. Teleki Pál gróf a követ­kező szavak kíséretében tette le Pilsudski tábornagy sírjára a hatalmas árvalányhaj­­koszorút: — A legkeményebb és legszerényebb len­gyel hazafinak, aki világtörténelmi szempont­ból is jó munkát végzett! A Wawel megtekintése után a cserkészeket társasgépkocsik a Las­wolszki erdőbe, a most készülő Pi­sztefoldi-emlékhalomhoz vitték, ahol mindannyian egy-egy talicska homokkal já­rultak hozzá a nemzeti emlékmű elkészülé­séhez. Este a cserkészcsapat a krakkóiak tiszte­letére szabadtéri hangversenyt rendezett a város legnagyobb terén, amelyet a lakosság zsúfolásig megtöltött. Szombaton, július 13-án délelőtt a cserkész­­csapat Czenstochowába, délután pedig Spa­­lába, a tábor színhelyére érkezett. Bemutatkozás a táborban SPALA, júl. 15. A jubileumi nemzetközi nagytábor vasár­nap nyílt meg, Moscicki lengyel köztársasági elnök jelenlétében. A külföldi csapatok közül az ötszázfőnyi magyar csapat a legnagyobb létszámú. A ma­gyar cserkészeket mindenütt rendkívül nagy rokonszenvel fogadják. A megnyitó ünne­pélyen a díszfelvonuláson a magyar csapatot valóságos zászlóerdő előzte meg. A Teleki Pál gróf vezetésével és a Rákóczi-induló hangjai mellett felvonuló magyar csapatokat harsogó üdvözléssel fogadták és amikor a közönség részére felállított emelvények előtt elléptek, a lengyel cserkészek sapkájukat a levegőbe dobálva lelkesen éljenezték a ma­gyarokat. Nagy feltűnést keltett a magyar zenekar a lengyel indulók előadásával. A megjelent lengyel előkelőségek és a külföldi diplomaták a legmelegebben üdvözölték Te­leki Pál grófot és Háry András varsói köve­tet a magyarok szép szerepléséért. A felvo­nulás után tartott díszlakomán Teleki Pál gróf tb. magyar főcserkész Moscicki elnök oldalán ült. A megnyitó ünnepélyen résztvevő Hóry András varsói magyar követ és Öivéky Ador­ján kulturális előadó délután meglátogatta a magyar tábort. A követet és kíséretét Te­leki Pál gróf, Papp Antal, vitéz Sebesken Oszkár, Temesy Győző és Borsiczky Sándor vezették végig a magyar táboron. A vendé­geket a magyar csapat zenekara nemzeti indulókkal fogadta és búcsúztatta. A megnyitás napján a magyar cserkészek levélben üdvözölték Lepkowsk­i Szaniszló bu­dapesti lengyel követet. A lengyel lapok egy­hangúan megállapítják, hogy a magyar csa­patnak rendkívül megnyerő fellépése volt és kiemelik a magyar cserkészek kedvességét. Koszorút dobtak a vonatból a Piavéba a magyar diákok RÓMA, júl. 15. Ma reggel érkezett meg a termini pálya­udvaron az a kétszáz magyar diák, akik az olasz kormány vendégeiként egy hónapot töltenek Ostiában. A pályaudvaron Parini követtel az élükön megjelentek az illetékes olasz hatóságok képviselői. Ott volt továbbá az érkezésnél Villani Frigyes báró római kvirináli magyar követ, a kvirináli és vati­káni magyar követség tagjaival. A vonat érkezésekor a fasiszta zenekar a magyar Himnuszt és a Giovinezzát játszotta. A kü­lönvonat útközben a magyar fiúk kérésére megállt a Piove­ hídján és Heyyl László ta­nár, a csoport vezetője, a Budapest székes­főváros polgármestere által ajándékozott ko­szorút, amely a magyar és olasz színekkel volt díszítve, a világháborúban elesett hősök emlékére megható szavak kíséretében a Piave-folyóba dobta. A fiúk megérkezésük után kivonultak Os­­tiába, ahol az ottani diáktáborban ünnepé­lyesen felvonták az olasz és a magyar lobo­gót. Parini követ meleg szavakkal üdvözölte a magyar fiúkat, megemlékezett az olasz— magyar barátságról és Magyarország kor­mányzójának éltetésével fejezte be szavait. A magyar csoport vezetője és az egyik magyar fiú olasz nyelven köszönte meg a rendkívül barátságos fogadtatást és az olasz­magyar barátságot hangoztató beszédük vé­gén Olaszországot, az olasz királyt és a Ducét éltették. A magyar tábor ez ünnepélyes megnyitá­sán részt vettek a magyar fiúk mellett tá­borozó osztrák fiúk is Turn-Walsassin gróf­fal , továbbá Koszk kapitánnyal az élükön. Új h­ajóösszeköttetés Fiume és a Levante között RÓMA, júl. 15. Mint Fiuméból jelentik, a Lloyd Tries­­tino társaság a Calibea motoros hajóval új összeköttetést létesít Fiume és a Le­­vante között. Az új vonal főképpen ide­genforgalmi jellegű s így Zárát, Inireust, Rhodost, Alexandriát érinti. A fiumei ha­tóságok és a külképviseletek a megnyitó­­járatra érkező hajó fogadása alkalmával megtekintették a gőzhajót és elismeréssel nyilatkoztak annak tökéletességéről. A sajtó hangsúlyozza az új vonal fontossá­gát az olasz-osztrák-magyar politikai és gazdasági megállapodások szempontjából. — („A fehér K-rendőr”-t) rajzolta meg sok ötlettel Gáspár Antal a Borsszem Jankó új számának címlapjául. Számos művészi rajz és karikatúra szenzációs viccek, érdekes ke­resztrejtvény 17 értékes jutalommal teszi tel­jessé a lap tartalmát. A Borsszem Jankó utcai árusoknál, pavillonokban és pályaud­varokon is kapható. Kérjen mutatványszá­mot. Bpest, VT., Mozsár­ u. 9. — (Kérelem.) Nemes Krausz Ervin zene­tanár, számos kitüntetés tulajdonosa, aki ál­lás nélkül van, valamint 23 éves fia, aki tele­fonműszerész, nagy nyomorban van és bár­minő alkalmaztatást elvállal. (II., Batthyány­ié. sz.l . (Gyomor- és bélbán falviak), hasüreg­ben vérpangás, izgékonyság, migrén, kime­­­rültség, szédülés, szivsz­orulás, rémes álmok, ijedősség, általános rosszullét, a munkaképes­ség csökkenése sok esetben rövidesen meg­szűnnek, ha a beteg néhány napon át reg­gel éhgyomorra egy pohár természetes ,Ferenc József­ keserűvizet iszik. GYÁSZROVAT Tamás Sándorné, szül. gelvácsi Deésy Anna 67 éves korában július 14-én, hosszas szenvedés után meghalt. Temetése július 16-án, kedden délután 4 órakor lesz a far­kasréti temetőben a református egyház szer­tartása szerint. Kaksa Kristóf Kálmán, ciszterci rendi ál­dozópap, az egri Szent Bernát-gimnázium ta­nára vasárnap reggel Balatonfüreden 41 éves korában meghalt. Temetése július 16-án, ked­den délután 3 órakor lesz Zircen­ A boldo­gult mint tanár tizennégy évig működött Egerben. Vitéz Fáy Máté ny. székesfővárosi élel­mezési felügyelő 51 éves korában, harctéren szerzett betegségében elhunyt. Kiváló katona, derék, hűséges barát s a székesfőváros egyik igen értékes tisztviselője költözött el vele az élők sorából. Halálát kiterjedt rokonság, a bajtársak és jóbarátok tömege gyászolja. Papp Ernő dr., a M. kir. József Nádor Mű­egyetem orvosi rendelőjének és az OTI kő­bányai rendelőjének vezető főorvosa, július 14-én, rövid szenvedés után, elhunyt­ Teme­tése 16-án délután 5 órakor lesz a Kerepesi­út melletti temető halottasházából. It SZÍNHÁZ művészet • Horváth Árpád a Magyar Színház főrendezője Horváth Árpádot, a Nemzeti Színház volt főrendezőjét hétfőn főrendezői minő­ségben szerződtette a Magyar Színház. A kitűnő fiatal főrendező nem régen tért vissza Debrecenből, ahol megpályázta a Csokonai Színház igazgatói állását. A színház bérletét a város a régi igazgató­nak ítélte oda.­­Horváth Árpádnak azonban hamarosan kínálkozott szerencsés elhelyezkedés. A Magyar Színház igazgatósága szerződte­­tési ajánlatot tett neki, amelyet Horváth Árpád két napi tárgyalás után ald­ás írt. Horváth Árpád történelmi drámákat és társadalmi színműveket rendez a Magyar Színház színpadán a jövő évadban, ahol kétségen kívül tehetségéhez méltó helyre jutott. Az őszi évad elején, szeptemberben kezdi meg munkáját. * A Magyar Színház új főrendezője szer­ződtetéséről a következőket mondta: — Nagy boldogsággal és komoly öröm­mel töltött el Wertheimer Elemér és Bródy Pál igazgató uralmak, az a megtisztelő ajánlata, amelynek alapján, pontosan egy héttel debreceni visszatérése után, mint a Magyar Színház főrendezője működhessen a jövő szezonban. Ezt a gesztust azzal az intenzív munkával és a színház művészi céljaiért való megalkuvástalan szolgálattal szeretném viszonozni, amit ennek a szín­háznak művészi célkitűzései és színvonala megérdemelnek. — Ezen a szerződésen belül, amely na­gyon kedvező­ működési területet biztosít számomra, természetesen, nem fogok válo­gatást ismerni a munkában, ami nélkül élni eddig se tudtam, s úgy érzem, ezután sem tudok. Igen nagy megnyugvás, ha az ember harmincötödik életévének betöltése előtt komoly, nagy értékű és sza­bd munka­­területet nyer igyekezete, ambíciói és sze­rény képességei számára. Többet nem is mondhatok, mint hogy dolgozni fogok — nagyon boldgan! * (Az Országos Kamaraszínház művészi sikerrel végezte idei évadját.) Az Alapi Nán­dor vezetése alatt álló Országos Kamara­­színház az elmúlt színházi évben húsz város­ban négyszáz előadást tartott. Szinre került magyar szerzők művei közül: Z. Szalay László: Szuhay; Bodor—Lakatos: Helyet az ifjúságnak; Góth Sándor: Fizető vendég; Körös Andor: Szürke hályog; Lengyel Meny­hért: Taifun; Molnár Ferenc: A hattyú; Herczeg Ferenc: Gyurkovics-lányok; Kóbor Tamás: Hat hónap; Mohácsi Jenő: Madách; Hunyadi Sándor: Lovaglás ügy; Novinszky Rezső: Azért is szeretlek, összesen 213 elő­adásban. A klasszikus és külföldi szerzők művei közül: Sohöntan: Szabin nők elrab­lása; René Fauchois: Szegény Maurier; Paul Anthelme: Az abbé; Shakespeare: Hamlet; H. Bratt: A sziget; André Paul Antoine: Szembekötösdi; John v. Druton: Mindig lesz­nek Júliák; G. B. Shaw: Candida; Gorkij: Éjjeli menedékhely; Ibsen Henrik: Solnes- építőmester; Pirandello: Hat szerep keres egy szerzőt; Vrvantzov: Marjusa; Seribe: Máról­­holnapra; Dario Nicodémi: Hajnalban, délben, este, összesen 187 előadásban. A tizenkét magyar szerző darabja közül a legtöbb elő­adást a Szuhay ért el. A külföldi szerzők közül Schöntant é­s Shakesperet játszotta legtöbbször az Országos Kamaraszínház. A három eredeti bemutató Mohácsi Jenő Madách­­misztériuma, egy nálunk ismeretlen Scribe­­vígjáték és Novinszky Rezső darabjai közül Mohácsi Jenő darabjának bemutatása a szín­ház egyik­ legerősebb érdeme.­­­ A Nemzeti Színház tagjai közül Somogyi Erzsit és Könyves-Tóth Erzsit látta vendégül színpa­dán Alapi Nándor, aki beszámolóját az el­múlt évadról a következő sorokkal zárja: „Hála munkatársaim odaadó munkájának, a magyar sajtó megértő szeretetének, a városi hatóságok vendégszeretetének s különösen az Országos Kamaraszínház barátainak, művészi szempontból a régi megértés vett körül. Hi­szem, hogy jövő esztendőre az anyagi ered­mény sem marad el, s mint a múltban, a jövőben is az Országos Kamaraszínház lesz a vidék Nemzeti Színháza.” * (Aida — estélyi ruhában.) Kedden este adják elő a margitszigeti Póló Színpadon Verdi Aidáját, amelyben a két főszerepet Németh Mária és Anday Piroska éneklik. A többi sze­repekben Somló József, Sidy Pál, Arany Jó­zsef, Vermes Jenő, Falus Edith és Csabay László lépnek fel. A Póló Színpad vezetősége először ifjú Oláh Gusztávot kérte fel az Aida rendezésére, de a fiatal főrendező a Szegedi Színpadtéri Játékok előkészítésével foglalko­zik és így nem tudta elvállalni az opera ren­dezését. Hétfőn a vezetőség úgy döntött, hogy az Aida előadását hangversenyszerűen tartja meg. Tekintettel arra, hogy a két illusztris énekesnő fellépése és nem a színszerű­ előadás döntő az Aida keddi színrehozatalában, a kö­zönség bizonyára szívesen fogadja ezt a meg­oldást. Aminthogy tavaly nyáron is igen nagy sikere volt a koncertszerűen megrendezett szabadtéri előadásoknak. Színházi konfetti A Budai Színkörnek szombaton, elő­kelő vendégei voltak. Antal István dr. államtitkár sajtófőnök, Szendy Károly polgármester és Szemethy Károly tisztifőügyész végignézték az előadást. A közéleti kitűnőségeiének tetszett a vidám hangulatú, kedves zenéjű ope­rett, amelyet ismét telt ház előtt ját­szottak, mint mindennap. # »■- ■ Németh Antal dr. megkezdte szabadság­­át. A Nemzeti Színház igazgatója felesé­gével, Peéry Piroskával együtt Olaszország­­ba utazott. Hétfőn érkeztek meg Velencébe, ahonnan Milánóba mennek. Németh An­tal dr. tíznapos utazás után visszatér Bu­dapestre s ismét átveszi a Nemzeti Színes ház ügyeinek vezetését.­­­­,­­­í­g Fedák Sári pestszentlőrinci házában egymásnak adják a kilincset a látoga­tók. A kitűnő művésznő nem mozdul el édesanyja betegágya mellől. Még arról sem döntött Fedák Sári, hogy hol lép fel legközelebb. A Magyar Színházhoz régebbi szerződése köti, s a színház érvényesíteni is kívánja ezt a megállapodást. A Vígszínház ugyan­csak igényt tart Fedák Sári fellépé­sére. Roboz Imre igazgató már tárgyal is a kiváló művésznővel. Egyelőre azonban pihen Fedák Sári, családi kö­rében. Jerábek Boriska, akit — mint jelentettük — Amerikából, Pasadená­­ból hozott magával a művésznő, — hosszabb időt fog tölteni Budapesten. Jerabek Boriska — Fedák Sári bereg­szászi tantónőjének rokona — egye­temi hallgató. Budapesten is be szán­dékozik iratkozni az orvosi fakultásra. Egyelőre azonban Jerabek Boriska is nyaral, Budapest tetszik neki. De az európai méreteket túl „kicsiknek” ta­lálja az amerikaiakhoz viszonyítva. * A napokban készült el Kálmán Imre a vi­lághírű magyar zeneszerző új operettjével, a Josephine császárnővel. A történelmi témájú operett, amelynek partitúrájából már csak az utolsó csiszolások hiányzanak, jövőre a Thea­­ter an der Wienben kerül bemutatásra,­­ Karinthy Frigyes és Szép Ernő közö­sen írnak darabot. A két kitűnő író már megkezdte a munkát. Darabjuk a jövő évadban kerül színre egyik színházunk színpadán.­­ A Király Színházban nemcsak az igaz­­gatósági irodákban folyik a jövő évad elő­­készítésének munkája, hanem a színpa­don és a nézőtéren is. Átépítik a színpadot és új rendszerű világító berendezéssel lát­ják el. A nézőteret is kicsinosítják, hogy az új rezsim alatt új köntösben kezdje meg munkáját a színház.­­ Hollós Ilona, Zsolt Bélának, az ismert író­nak és publicistának a felesége visszatér a színpadra­ A művésznő több darab főszere­pét játszotta visszavonulása előtt, jelentős sikerrel, ősztől kezdve ismét játszani fog, még­pedig a Kamaraszínházban, ahová a na­­pokban leszerződött. * Díszelőadással nyílik meg július 18-án, csütörtökön este a győri Városi Színház, az új kultúrházban, amelynek építkezé­sét csak a minap fejezték be. Sziklai Jenő társulata színházavató díszelőadá­sul a Bánk bánt és a Parasztbecsületet játssza el. A Bánk bánban Kiss Ferenc és Fehér Gyula vendégszerepeinek, a Parasztbecsület főszerepeit vendégképpen Darvas Ibolya, Szűcs László és Lenvay Andor éneklik. . * Maurice Decobra megnősült„ A színházi világot annyiban érinti ez a hír, hogy a népszerű francia regényíró felesége Thea Worth, akinek első férje Lukács Pál volt, a neves amerikai filmsztár, a Vígszínház, volt tagja.­­

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék