Budapesti Hírlap, 1936. július (56. évfolyam, 148-174. szám)

1936-07-18 / 162. szám

10 B. h; 1936 JULIUS 17, PÉNTEK SZINIIÁX ŰVÉSZET Bayreuth jubilál Volt hadifoglyok találkozója a miskolci Hét-en MISKOLC, júl. 16. Az augusztus 2-töl 29-ig megrendezendő Miskolci Hét ünnepi programja csak most bontakozik ki a maga impozáns valóságában. A kiállítások főattrakciőja most is a mis­kolci ipari és kereskedelmi vásár, a mellett a nagyszabású mezőgazdasági kiállítás tart­hat hatalmas érdeklődésre számot, amelynek keretében erdészeti, vadászati, gyümölcs, vi­rág, bor, galamb, házinyúl, baromfi, méhé­­' szeti, magyar kutyafajták kiállítása és a méz­vásár mutatják be a Felvidék fejlett mező­gazdasági kultúráját. Lesz ezenkívül képző­művészeti, bélyeg, fotoamatör, OTI-propa­­ganda, a bükki kultúrára vonatkozó múzeumi és népművészeti kiállítás, görögkeleti egy­­házmüvészeti, MANSz háziipari, hadifogoly művészeti és tizes honvéd hadikép-kiállítás, a tanszermúzeumnak az egész országban egyedülálló, páratlan kiállítása és amit elő­ször kellett volna megemlíteni: a légvédelmi kiállítás, amely olyan nagyarányú lesz, mint a budapesti tavaszi vásáron volt. A közgyűlések és kongresszusok közül ki­emelkedik a Magyar Városok Országos Szö­vetségének rendkívüli közgyűlése, az Orszá­gos Magyar Erdészeti Egyesület közgyűlése, az országos magyar írói hét, ahol a magyar irodalom reprezentánsai adnak egymásnak találkozót. Országos érdeklődésre tarthat számot a hadifoglyok országos találkozója, valamint a volt 34-es és volt 65-ös gyalogezred baj­társi szövetségének találkozója. Az ünnepi hét műsorát megszínesítik a különböző ün­nepségek, sport- és lóversenyek. A Miskolci Hét-re az ország minden vas­úti állomásáról 50 százalékos menetdijked­­vezményt engedélyez a MÁV mindazok szá­mára, akik a Miskolci Hét utazási igazolvá­nyát felmutatják. Az utazási igazolványok kaphatók az IBUSz és a MÁV menetjegy­irodáiban. Ezenkívül 75 százalékos kedvez­ményű ünnepi gyorsvonatokat is indít a MÁV az ország minden részéből. — (Tűzvizsgálat a kénutcai petróleum­­gyár telepén.) Csütörtökön reggel tűzvizs­­gáló bizottság jelent meg a Magyar Petró­­leumipar Részvénytársaság kénutcai tele­pén, ahol szerdán este tűzvész pusztított. A tűzoltóság, rendőrség és városi mérnöki hi­vatal szakembereiből alakult bizottság vé­gigjárta azt a területet, ahol a tűz pusztí­tott, megtekintette a romokat, alapos szem­lét tartott, de nem sikerült megállapítani minden kétséget kizáróan, hogy mi idézte elő a tüzet. A rendőrség, mint az ilyen ese­tekben szokás, megindítja a vizsgálatot, hátha a rendőri nyomozás során sikerül tisztázni a tűz okát. — (Szívbetegeknek és érelmeszesedésben szenvedőknek) reggel éhgyomorra egy fél po­hár természetes „Ferenc József” keserüvíz — á legkisebb erőlködés nélkül — igen könnyű ürül ist biztosit, a gyomor és a belek működését elősegíti s az emésztés renyhesé­­gát csakhamar megszünteti. Orvosok ajánl­­pják. — (A Zöld Kereszt egészségvédelmi mun­kája;) ismerteti Johan Béla államtitkár a Családi Kör július havi számában. Vitéz Fa­ragó Ede A szerelem a serdülőkorban cím­mel minden szülőt és nevelőt közelről érintő, eleven és meggyőző színekkel teli cikkben tárja föl a fejlődő gyermeki lélek egyik leg­fontosabb problémáját. Zsoldos Benő a ja­pán nemzet ősi gyermekszeretetéről ír. Ba­rabás Zoltán dr. a gyümölcs táplálóértékéről mond el sok hasznos tudnivalót. Sz. Weress Jolán színes riport keretében rajzolja meg egy magyar falunak nyaralóhellyé fejlődését. Madarász Aladár a kert nyári munkáiról és Faragóné Kincs Irma a nagymosásról közöl hasznos gyakorlati útmutatásokat. Szabó Gábomé Édesanyámtól tanultam. . . című cikke. Bodor Aladár és Kissné Tóth Lenke versei, gazdag Egészségápolás, Otthonunk és Udvar és kert” rovat, valamint a változa­tos tartalmú Gyermekbokréta-melléklet, B. Czeke Vilma szerkesztésében, egészíti ki az immár országszerte nagy népszerűségnek ör­vendő folyóiratot. A Családi Kör egész évi előfizetési ára 4 P. Megréndelhetö a kiadó­­hivatalnál: Bpest XI., Horthy Miklós-út 16. 7 íz évig „fölöslegesnek lariotta a beszélgetést“ egy testvérpár LONDON, júl. 16. Egy jómódú angol fiatalember öngyilkossá­got követett el a napokban. Az öngyilkos szü­lei halála óta fivérével élt együtt, aki ismert angol újságíró. A vizsgéilóbiró magához ké­rette M. Treleavsnt s megkérdezte, hogy Al­bert fivére miért dobta el magától az életet. — Fogalmam sincs róla, — hangzott a vá­lasz. — Nem panaszkodott? — kérdezte a vias­­gálóbíró. — Nem, mert tiz év óta nem igen beszél­tünk. Egy házban laktunk, együtt étkeztünk, de. egymás személyes dolgairól soha nem be­széltünk. Éppen csakhogy, köszöntöttük egy­mást. — Talán haragban voltak? — kérdezte a bíró. — Nem. Egyszerűen fölöslegesnek tartottuk a szóbeszédet. — (Izgalmas hajsza betörők után a Conti-utcában.) A főkapitányságra mosta­nában sok panasz érkezett betörések miatt. A betörések ügyében nyomozó detektívek megtudták, hogy az utóbbi hetekben a Conti-utca környékén, a józsefvárosi szűk kis utcák korcsmáiban feltűnően költekezik négy fiatalember. Ezek közül kettő keres­kedősegéd, a harmadik nyomdász, a negye­dik pedig fodrász. Keresni kezdték őket és csütörtökön az egyik korcsmában megtalál­ták a nyomdászt és vele együtt az egyik kereskedősegédet. Vallatóra fogták őket, de tagadtak, kijelentették, semmiféle betö­résről nem tudnak. Erre a lakásukra kí­sérték őket. Itt egy írógépet találtak. Most már nyilvánvaló volt, hogy mégis valami közük lehet a betörésekhez, elindultak ve­lük, hogy a főkapitányságra kísérjék őket. A ház kapujában a detektívek megpillan­tották az elfogott emberek két barátját, akiket már napok óta kerestek. A két fia­talember futásnak eredt. A detektívek ül­dözőbe vették a menekülőket, kerékpáros rendőrök is csatlakoztak hozzájuk és per­cekig tartó üldözés után a Bérkocsis-utcá­ban sikerült elfogni őket. Mind a négy em­bert előállították a főkapitányságra. Most folyik a nyomozás, hogy tisztázzák, miféle bűncselekményeket követtek el. Szeged külön telepet épít koldusainak SZEGED, júl. 16. A belügyminisztérium koldusrendezési ter­vével kapcsolatban a városnak a terve, hogy a koldusokat összegyüjteti és azokról maga kíván gondoskodni úgy, hogy Csengéién kol­dustelepet létesít. Ez a telep nagyobb tanya­ház lesz a várostól mintegy 25 kilométernyire és itt helyezik el a koldusokat. — (A varsói közigazgatási kongresszus ma­gyar résztvevői Krakóban.) Varsóból jelentik: A varsói nemzetközi közigazgatástudományi nagygyűlésen résztvevő magyar küldöttség csütörtökön reggel Krakóba utazott, hogy koszorút helyezen el Pilsudski tábornagy és Báthory István sírján. Háry András varsói magyar követ • tegnap este vacsorát adott a magyar küldöttség tiszteletére. — (Pályázat három altiszti állásra.) A mis­kolci és a székesfehérvári törvényszéki fog­háznál egy-egy fogházfelügyelöi és a pécsi egyetemen három másodosztályú altiszti állás kerül betöltésre. Az 1931. III. törvénycikk értelmében az igazolványosoknak és ha ilye­nek nem pályáznak, a vitézeknek, fronthar­cosoknak és hadirokkantaknak minden más ' pályázót megelőző igényük van. X (A Magyar Világhíradó) legújabb szá­mának tartalma a kővetkező: Magyar nyolc­­evezős bajnokság; Csodarevü az Angol Park­ban; Magyar-német vízipóló 5:1; A magyar rendőrség díszszemléje; Az első olimpikonok Berlinben; 4442 km-es francia kerékpárver­seny; Menhely — elaggott állatoknak; Euró­pai motorkerékpár Nagy Díj. — (Középiskolai tanárok továbbképző' tan­folyama.) Az 1924. évi középiskolai reform rendszeressé tette a középiskolai tanároknak tanfolyamok útján való továbbképzését. Az 1925. évtől minden nyáron rendez a buda­pesti Tanárképzöintézet három vagy négy hétig tartó tanfolyamot a középiskolai okta­tóiban mutatkozó szükségletek szerint éven­ként más-más középiskolai tárgyból. Az el­múlt tanév végén Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelkezésére há­rom hétig tartó történelmi tanfolyam volt, amelyen 65 működő középiskolai tanár vett részt. A tanfolyam előadásai július 15-én fe­jeződtek be. Ez alkalommal Melich János egyetemi tanár, a Tanárképzöintézet elnök­. helyettese a tanfolyamot bezáró beszédében rámutatott arra, hogy minden szakembernek állandóan tökéletesítenie kell a maga szak­tudását. Az uLlsó évtizedben 700 középisko­lai tanár vett részt a Tanárképzöintézetben tartott tanfolyamokon. A tanfolyamon részt­vevő tanárok nevében Körmöczi-Schindler Gyula megköszönte a közoktatási kormány­nak és a Tanárképzöintézet vezetőségének a tanfolyam rendezését, az előadó tanároknak pedig gazdag tartalmú, tanulságos előadá­saikat. X (Maradékok a rendes árak egy töredé­kéért.) Páratlan érdeklődés kíséri a Kálvin­ién Fenyves Aruház rendkívül jutányos ma­­ratíSk árusítását. Sokezer selyem-, szövet- és mosómaradék szinte fillérekért kerül eladásra. Például: krepdesin, marokén stb. maradékok méterje 1.50 P.-ért; krepdesin imprimé 1.90 pengőért; cloque imprimé, különleges minő­ségűek, maradékok méterje 2.90 pengőbe; bu­­rett-, müselyem-, delén-, kretonmaradékok méterje csak 55 fillérbe kerül. — (A GYÖNGÉD FÉRJ MEGÖLTE FELE­SÉGÉT.) Medgyesről jelentik: Kräftel Mihály cipészmester 24 év óta maga ápolta elmebe­teg feleségét, akit nem akart zárt intézetbe elhelyezni, nehogy ott rosszul bánjanak vele. A szerencsétlen ember idegei teljesen tönkre­mentek a hosszú idő alatt. Szerdán este Kräf­tel elővette revolverét és több lövéssel meg­ölte az asszonyt, majd felment háza padlására és ott felakasztotta magát. — (Egyesített községek.) A belügyminisz­ter az egyesített Lukácsháza és Kiscsömöte község végleges nevét „Lukácsháza“ névben állapította meg. A belügyminiszter Kiscsö­möte község nevének, mint lakott helynév­nek, az országos községi törzskönyvben való nyilvántartását és a helységnévtárba való fel­vételét elrendelte. Az ide: bayreuthi ünnepi játékokat ritka évforduló jegyében tartják meg: augusztus­ban lesz a bayreuthi ünnepi játékok hatva­nadik jubileuma. * 1872 május 22-én, Richard Wagner ötven­­kilencedik születésnapján, Bayreuthhan az ün­nepi játékok színházának alapkőletételekor a bayreuthi hagyomány szerint érdekes eset játszódott le. Mikor Wagner Richárd már az alapkőnél állott, észrevették, hogy az ilyenkor szokásos kalapács hiányzik. Hamar beszaladtak a mun­kások kantinjába, azonban ott csak egy sörös­hordócsapot találtak. Wagner nem jött zavarba, nevetve ütött hatalmasat az alapköre és Így szólt; — Stehe fest, mein Stein! Ez a sajátságos „kalapács“ még ma is megvan. * Az idei bayreuthi ünnepi játékok megnyitó estje július 19-én lesz, amikor Wagner ope­rája, a Lohengrin' ‘ kerül bemutatásra. Az ünnepi játékok keretén belül kétszer kerül előadásra a teljes ,Jíiebelungok gyűrűje“, ötször a „Parsifal“ és hatszor a „Lohengrin” Az Olimpiai Játékok tartama alatt nincsen előadás. Ezek szerint idén kot részletben, még pedig július 19—30. és augusztus 18-tól 31-ig tartanak előadásokat. * Liszt Ferenc emléke oly szorosan össze­függ Wagner Richárddal és Bayreuth-ta.1, hogy az ünnepi játékok rendezöbizottsága Liszt Ferenc Emléknapot is rendez idén, október 19-ike és 23-ika között. Ennek az ünnepi hétnek a keretén belül — mint már jelentettük — az Operaház vendégjátéka is szerepel, Liszt „Szent Erzsébet Legenda“ ­­jának előadásával. , Szinßözi konfetti A Nemzeti Színházban a jövő évad folyamán felújítja Zilahy Lajos „A hazajáró lélek” című háromfelvonásos drámáját. Zilahy Lajos drámáját teljesen új formában dolgozta fel. A darab meséje megmaradt, csak egyes jelenetei lettek koncentráltabbak, ami által a drámaisága növekedett, viszont egy sor új képet iktatott be. „A hazajáró léleknek” ez az új for­mája tehát nem egy egyszerű feleleve­nítés, hanem valósággal új Zilahy­­premier lesz a Nemzeti Színházban. * „Meine Tochter tut so etwas nicht“ címmel mutatja be a bécsi Scala Színház Csathó Kálmánnak, a kiváló írónak „Az én lányom nem olyan‘ ‘ című darabját jövőre. # Pénteken este érkezett el huszonötödik elő­adásához az Erzsébetvárosi Színházban Er­délyi Mihály kedves operettje, a Csavargó­lány. A jubiláns előadást a rádió is közve­títette. A telt nézőtér szeretettel fogadta a vidám darabot és sokat tapsolt a kitűnő fő­szereplőknek, elsősorban Dayka Margitnak, aki sok kedvességgel játssza a női főszerepet. De kijutott a tapsból az együttes többi ki­tűnő tagjának: Somogyi Nusinak, Dajbukát Ilonának, Vágó Märynek, Bokor Máriának, Gázon Gyulának, Békássy Istvánnak, Sziklay Józsefnek és Bársony Istvánnak is. A ren­dezés Tihanyi Vilmos, a zenekar munkája Nagyál Béla karnagy érdeme, akinek szin­tén nagy részük van abban, hogy a Csavargó­lány nagy nyári siker lett. # Heltai Jenő A néma levente című da­rabját Gilbert Miller jövőre a londoni Lyric Színházban adja elő. A női fősze­repet, Zilia Dúcát, amelyet nálunk Ba. or Gizi játszott, Edna Best fogja alakítani. Üt Szombaton este fél 31 órai kezdettel a Fészek Művészek Klubja „Tarka estét“ rendez. * Henry Bernstein, a híres francia drámaíró befejezte új darabját. A leg­újabb Bernstein-dráma. címe Láz. ősz­szel mutatja be a Gymnase Színház Valentine Tessier-rel a női főszerep­ben. # André Gide, a hires francia költő, újrafor­dította Shakespeare Antonius és Cleopatrajät s a párizsi rádió számára hang játéknak dol­gozta át. Gide több Shakespeare-dráma új le­fordítására készül. A tél folyamán több pá­rizsi színház műsorára, tűzi Shakespearet. * (Saljapin, Gigli, Lauri-Volpi a Városi Színház operaestéin.) A Városi Színházban jövőre az operaelőadások sorában több érdekes vendég lép fel. Bemutatják Boro­din Igor herceg című operáját, amelynek főszerepét Saljapin fogja énekelni. Egy­ben ő rendezi is az előadást. Benj amino Gigli is fellép az operasorozatban, s Lauri- Volpi elénekli az Aida Radameszét. Ales­sandro Granda és Francesco Merli neve is a vendégénekesek sorában szerepel. Az előadásokon a Budapesti Hangverseny Zenekar működik közre. * (A Belvárosi Színház most lett Belvárosi Színház.) A Petőfi Sándor-utcai Belvárosi Színház hivatalos neve és cége eddig Művész Színház Kft. volt. Az érdekelt ügyvezetők most kérelmet terjesztettek a cégbíróság elé, amelyben a régi cégszöveg törlése mellett új cégszöveg bejegyzését kívánták. Az új cég szövege: Belvárosi Színházüzem Kft. A cég­bíróság helytadott a kérelemnek, úgyhogy mostantól kezdve hivatalosan is Belvárosi Színház lett a Művész Színházból. A Művész Színház pedig a volt Fővárosi Operett Színház helyiségében kezdi meg működését. * (Nyári hangverseny.) Jól sikerült hang­versenyt rendezett a Szentimrevárosi Kaszinó és a Moktár-tisztviselők Sporttársasága a Moktár sporttelepén július 15-én. Krivoss Ár­pád dr. bevezető beszéde után Kéthelyiné Va­­kots Margit hangversenyéneksnö énekelt ki­váló művészettel, Csákváryné dr.-né szül. Ti­­bai Takács Erzsébet zongoraművésznő zongo­rázott nagy elöadóképességgel, Gergelyffy Gábor dr. író tartott előadást a „Nőkről”, Szervánszky Sári, Szervánszky Judit, Bruck Ferenc dr., Szönyi József, Madary Zoltán, Stenger Pál, Szabó Lajos adtakelő kamarazenét nagy művészettel Mozart, illetve Beethoven müveiből. Ifj. Kertész Árpád kísért. Előadás után társasvacsora volt. Dráma és operett Az Ufa-bemutató második napja Az Ufa-filmgyár budapesti telepe csütörtö­kön egy drámát és egy operettet mutatott be a szakközönségnek. A dráma címe A csá­bító. Paul Weyenr rendezte és Gustav Fröhlich és Lida Baarova játsszák a fősze­repeit. Ez a három név teljes biztosítékot nyújt arra, hogy a moziközönség érdekes, művészi és feltétlenül szórakoztató filmet kap. A csábító bűnügyi vonatkozásokkal tar­kított társadalmi dráma, amelynek robogó tempójára legjellemzőbb az, hogy az egész nagy házasági és emberi dráma egy Rigo­­lctto-elöadás alatt pereg le. Paul Wegener a mese ötletes bonyolításával és néhány pompás jelenettel adott bizonyítékot arra, hogy nemcsak kitűnő színész, hanem első­rangú rendező. A másik film, amelyet az Ufa bemutatott, a magyar közönség számára különös értéket jelent, mert Rökk Marika játssza benne a főszerepet. A film Milöcker örökbecsű ope­rettjéből, A koldusdiák-ból készült. A klasz­­szikus filmoperettet az Ufa milliós költség­gel vitte vászonra Georg Jacoby rendezésé­ben. Az ismert, finom és fülbemászó zenét hamisítatlan operett-stílusú képek és cselek­mény illusztrálja és különösen Rökk Ma­rika temperamentumos alakítása lesz a film meglepetése. A két filmet a színházat zsúfolásig meg­töltő szakközönség nagy tetszéssel fogadta. X (Megmossák a levegőt!) A technika új csodája lép működésbe pénteken este Buda­pesten. A Metro Filmpalota amerikai rend­szerű légmosó gépezetet állított fel a színház nézőtere alatt és ennek a gépezetnek a lé­nyege abból áll, hogy a külső levegőt egy olyan helyiségen préselik át, amelyben lehű­tött vízből állandó zápor zuhog és a levegőt minden szilárd alkatrésztől, füsttől, portól megtisztítja. Ez az ózondús, megmosott, lehű­tött levegő kerül azután a Metro Filmpalota nézőterére az elhasznált levegő helyett. Az új légmosó berendezés pénteken este a Metro Gála Évének megnyitása alkalmából, a Bot­rány az Operában című slágervígjáték bemu­tatóján kezdi meg működését.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék