Budapesti Hírlap, 1937. február (57. évfolyam, 26-48. szám)

1937-02-07 / 30. szám

1937 FEBRUÁR 7. VASÁRNAP B. H. Serédi hercegprímásnak és Károlyi Árpádnak a Corvin-láncot adományozta a kormányzó Makkai Sándor, Németh Gyula, Némethy Ella és Szent-Györgyi Albert Corvin-koszorút kapott A kormányzó a vallás- és közoktatás­­ügyi miniszter előterjesztésére Serédi Jusztinián dr. bíboros, esztergomi érsek­nek, Magyarország hercegprímásának az egyházjogtudomány terén kifejtett kima­gasló és érdemekben gazdag munkássá­gáért a magyar Corvin-láncot adomá­nyozta. Ugyancsak a Corvin-láncot adományozta­­a kormányzó Károlyi Árpád dr. nyugal­mazott államtitkárnak, a kiváló történet­írónak a történelemtudomány művelése terén szerzett kimagasló érdemei elisme­réséül. Makkai Sándor dr. debreceni magyar királyi Tisza István tudományegyetemi nyilvános rendes tanár, írónak a magyar irodalom, Németh Gyula dr. budapesti ki­rályi magyar Pázmány Péter tudomány­­egyetemi nyilvános rendes tanár, turkoló­­gusnak a nyelvtudomány, M. Némethy Ella operaénekesnő, a Magyar Királyi Operaház örökös tagjának a magyar dal­művészet és Szentgyörgyi Albert dr. sze­gedi magyar királyi Ferenc József tudo­mányegyetemi nyilvános rendes tanárnak az élettudomány és vegyészet terén szer­zett kiváló érdemeiért a magyar Corvin­­koszorút adományozta a kormányzó. de A Corvin-lánc és Corvin-koszorú a leg­magasabb magyar tudományos irodalmi és művészeti kitüntetés, amelyet az 1930. évi október 11-én kelt legfelsőbb elhatározás létesített. A Corvin-lánc és Corvin-koszorú tulajdonosaiból álló testület, alapszabá­lyai értelmében, valamely tagsági hely megüresedése esetén titkos szavazás után maga tesz javaslatot a kitüntetés adomá­nyozására. Az alapszabályok értelmében a Corvin-lánc és Corvin-koszorú tulajdono­­sai számszerűleg meg vannak határozva; a Corvin-láncnak 12, a Corvin-koszorúnak pedig 60 tulajdonosa lehet. A Corvin-lánc tulajdonosainak sorában Klebelsberg Kuno gróf és Berzeviczy Al­bert elhúnytával megüresedett két helyet töltötték most be Serédi Jusztinián her­cegprímással és Károlyi Árpáddal, úgy­hogy a Corvin-lánc tulajdonosainak név­sora a következőképpen alakult: Dohná­nyi Ernő, Herczeg Ferenc, Hannan Bálint, Hubay Jenő, Karlovszky Bertalan, Károlyi Árpád, Korányi Sándor báró, Ravasz László, Serédi Jusztinián hercegprímás, Teleki Pál gróf, Wlassics Gyula báró és Zala György. A kormányzó Karafiáth Jenőt nevezte ki Budapest székesfőváros főpolgármesterévé A Magyar Távirati Iroda jelenti: A kormányzó a belügyminisztérium ideiglenes vezetésével megbízott mi­niszterelnök előterjesztésére Karafiáth Jenő dr. magyar királyi titkos taná­csos, nyugalmazott magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisztert Budapest székesfőváros főpolgármes­terévé kinevezte.* Budapest székesfőváros főpolgármes­teri székébe mindenképpen érdemes és nagytekintélyű közéleti férfiú került, aki­nek politikai pályája egészen a miniszteri székig ívelt. A magyar közéletnek régi, tevékeny munkása, akinek nagy szervező­­képességét már a háború előtti időben is nagyra értékelte a társadalom. Fáradsá­got nem ismerő férfiú, aki a közügyek iránt mindenkor, már kora ifjúságától kezdve nagy érdeklődést árult el, Budapest érdekeit pedig, mint annak hű fia, min­denkor lelkes és szeretetteljes odaadással szolgálta. Karafiáth Jenő háború előtti időkben társadalmi téren fejtett ki élénk tevékeny­séget. Neve mint író és költőé már az 1900-as évek elején ismert volt. Éveken át volt ifjúsági elnöke a Budapesti Egyetemi Atlétikai Klubnak és nagy szervező képes­ségével különösen a céllövészet terén szer­zett nagy érdemeket. A háborús összeom­lás után mint kincstári jogügyi igazgató­­sági tanácsost előbb a belügyminiszté­riumba, utóbb 1919 november 25-én a mi­niszterelnökséghez hívták meg államtit­kári székbe. 1923-ban a kormányzó az Or­szágos Testnevelési Tanács elnökévé ne­vezte ki és ebben a minőségében végzett nagy munkásságát akkor szakította meg, amikor Károlyi Gyula kormányában, mint vallás- és közoktatásügyi miniszter lépett be. Egyik legfontosabb parlamenti szerepe az 1921. évi Lili. tc. előkészítése volt. A nemzetgyűlés ugyanis ezt a testnevelésről szóló törvényt, amely főként honvédelmi szempontjából jelentő®, Karafiáth Jenő kezdeményezésére hozta meg. Úgy a nemzetgyűlésen, mint azóta is meg­szakítás nélkül az ipolyszalkai választóke­rület képviselője. A II. nemzetgyűlés ház­nagya volt és az 1927—32. évekre össze­hívott országgyűlés képviselőháza egy­hangúlag választotta meg újra erre a tiszt­ségre, amelyet miniszteri kinevezéséig töl­tött be. A magyar társadalom, de legelső­sor­ban Budapest székesfőváros közönsége örömmel és megelégedéssel veszi tudomá­sul, hogy Karafiáth Jenő a kormányzó és a kormány bizalmából új és nagyfontos­ságú területen fogja szolgálni a magyar közéletet. Egyénisége és múltja biztos ígé­ret arra, hogy méltó utódja lesz azoknak a kiváló férfiaknak, akik a főpolgármes­teri székben, elődei voltak. Predesztinálja erre nemcsak tehetsége, tapasztaltsága, de mindenkor higgadt és józan tárgyilagos­sága, amelyekkel a városházán is nagy eredménnyel szolgálhatja a pártközi békét és a főváros érdekében folyó eredményes törvényhatósági munkát. Nem illuzió-e ma kisantantról beszélni A bukaresti cseh követ könyvéről interpelláltak a román kamarában BUKAREST, febr. 6. Seicaru, a „Curentul” főszerkesztője, a képviselőház szombati ülésén a cenzúra ellen szólalt fel, amely megtiltotta a „Curentul” szombati vezércikkének közlé­sét. A vezércikk Seba bukaresti cseh kö­vet feltünést keltő könyvével foglalkozott és többi között a következőket mondotta: — Van-e egyáltalán a kisantantnak, mint szövetségi szervezetnek, gyakor­lati haszna és nem egyszerűen illuzió-e ma kisantantról beszélni? Hiszen Jugo­szlávia Németország oldalán áll és Csehország is a Románia szempontjá­ból oly fontos kérdésben — tudniillik az orosz kérdésben — Románia politi­kájával homlokegyenest ellenkező poli­tikát folytat. Csehország reszket Német­országtól és ezért fenntartás nélkül Szovjetoroszország karjaiba veti magát. Arra nem gondolnak a cseh államfér­fiak, mi lesz akkor, ha Szovjetorosz­­országban a mostani Trockij—Sztalin­ küzdelem hatása alatt szintén antisze­mita irányzat kerekedik felül és ezen az alapon Németország és Oroszország közeledni fog egymáshoz! Románia pe­dig itt áll a két ország között, amelyek egyikének helyzete tarthatatlan, a má­sika pedig külpolitikailag másokhoz húz. A román külpolitika alapja ennél­fogva a bizonytalan várakozás. Az interpellációra Antonescu külügy­miniszter egész röviden válaszolt. Rá­mutatott arra, hogy Seba könyve cseh nyelven jelent meg és a fordítás még nincs készen. Kijelentette, hogy Seba igaz baráti érzéssel viseltetik Románia iránt. Bratianu György tiltakozott az ellen, hogy a kormány a kérdést úgy állítsa be, mintha pusztán egy nem egészen pontos fordításról lenne szó. Goga kifogásolta, hogy Románia kül­politikáját nem nyíltan, az ország színe előtt tárgyalják. Ez volt Titulescu hibája is. A külügyminiszter pedig ne bújjék el a mögött az ürügy mögött, hogy nincs meg a fordítás, mert nyilvánvaló, hogy nem akar felelni a kérdésre. Az világos,­­ folytatta, — hogy Románia és Szovjet­oroszország között, talán más elnevezés alatt, kölcsönös segélynyújtási egyezmény megkötéséről volt szó. Mit gondol a világ közvéleménye Romániáról, ha Seba köny­vében éppen ő,­­ amit Titulescu annak idején mondott. Ro­mánia mondja meg nyíltan, hogy konflik­tus esetén Szovjetoroszországgal tart-e, vagy nem, fog-e vele kölcsönös segély­­nyújtású szerződést kötni, vagy sem. — Jugoszlávia és Magyarország között — mondotta továbbá Goga — bizonyos közeledés mutatkozik. gépen ezt az időtarta­mot és gondolkozzék! ön büszke lehet arra, ha olyan rádiója van, mint az ORION 55 vagy az ORION 44, amely­­lyel játszva veheti nappal is RÖVIDHULLÁMON a világ minden számottevő állomását olyan hangerő­vel, akárcsak a helyi adót. OriONItAMO Minden Orion rádiókereskedő­nél kapható Antonescu külügyminiszter kijelentette, hogy nem akar arról beszélni, ami volt, most azonban sem nem tárgyal, sem nem szándékozik Szovjetoroszországgal kölcsö­nös segélynyújtási egyezményről tár­gyalni. 3 A pápa koronázásának tizenötödik évfordulója Vasárnap délután rádiószózatot intéz XI. Pius a manilai eucharisztikus kongresszushoz RÓMA, febr. 6. XI. Pius pápa szombaton ünnepelte megválasztásának tizenötödik évforduló­ját. Szokás szerint ma nem voltak na­gyobb ünnepségek, mert a néhány nappal később, február 12-én lévő koronázási év­fordulót szokták ünnepélyes keretek között megülni. A Szentatya szinte teljesen helyreállott egészségben érte meg megvá­lasztásának tizenötödik évfordulóját. A pápa délelőtt fogadta Pacelli bíboros­államtitkárt, Rossi bíborost, a konziszto­­riális kongregáció titkárát és Tisserand bíborost, a keleti egyház kongregációjának titkárát, végül Vorbuchner Adolf erdélyi püspöki koadjutort. Vasárnap délután 2 órakor (középeurópai idő) rádiószázadot intéz a pápa a manilai eucharisztikus kongresszushoz. A rádió­­szózat után a pápa apostoli áldását adja a manilai kongresszus munkálataira. A vatikáni rövidhullám rádióállomás 19,8­ méteres hullámhosszon közvetíti a pápai szózatot, amelyet a világnak csaknem va­lamennyi rádióállomása átvesz. Egyébként a vasárnapi manilai eucha­risztikus körmeneten több mint kétszáz­ezer ember vesz részt. A pápai legátus va­sárnap este bezárja a kongresszust, majd San­ Franciscoba utazik. A XI. Pius pápának megválasztása évfor­duló napján, szombaton délután 5 órakor fogadás volt a nunciatura dísztéri palotá­jában, ahol ezúttal a politikai világ, a had­sereg, a székesfőváros képviselői s a dip­lomáciai testület tagjai jelentek meg, hogy a kitett üdvözlőív aláírásával tolmácsolják szerencsekívánataikat az egyháznak 15 év előtt megválasztott feje előtt. A szombati fogadások megjelentek Serédi Jusztinián bíboros-hercegprímás, Darányi Kálmán miniszterelnök, Röder Vilmos honvédelmi miniszter, Fabinyi Tihamér pénzügymi­niszter, Lázár Andor igazságügyminisz­ter, Apor Gábor báró, a külügyminiszter állandó helyettese, Tahy László, bárcziházi Bárczy István és Mikecz Ödön államtitká­rok, Lányi Hugó hadseregfőparancsnok, Szendy Károly polgármester, Ferenczy Ti­bor főkapitány, Marosy Mengele Ferenc köve­tségi tanácsos, a külügyminisztérium sajtófőnöke, valamint az összes követsé­gek vezetői, követségi tanácsosai, katonai attaséi és sokan mások. A vendégeket An­­gelo Rotta dr. c. érsek, apostoli nuncius Kaldewey Umberto prelátus, követségi ta­nácsos társaságában fogadta, majd vala­­mennyiüket teára látta vendégül. Purgly Emil válassza Matolcsy Mátyásnak Matolcsy Mátyás országgyűlési képviselő a képviselőházban február 3-án tartott in­terpellációja során egyik gazdaságomban fizetett mezőgazdasági cselédbérekre vonat­kozó adatokat tette szóvá. Miután az emlí­tett adatokat a nagy nyilvánosság­ előtt helyesbbíteni jelenleg más alkalmam nincs, válaszomat a következőkben adom meg. Az interpellációban részletezett me­­zőgazadsági cselédbérból egyes tételek kimaradtak. Tehát az összbér nagy­ságra vonatkozó megállapítás is hiá­nyos, ennélfogva az előadottakból le­vont következtetések sem állhatnak meg. A gazdaságaimban fizetett cse­lédbérek rendesen kiszolgáltatnak és semmiben sem térnek el a szokásos bérektől. Szükségesnek tartom ezeket az igazságon alapuló észrevételeket válaszul megtenni, nehogy az interpel­lációban elhangzott adatok alapján gazdaságaim helytelen megítélés alá kerüljenek. Kétségtelen ugyanis, hogy az interpelláló hangjából az tűnik ki, mint gazdaságaim mezőgazdasági cse­lédei és munkásai az országos átlagos színvonalnál rosszabb helyzetben vol­nának. Ilyen beállítás ellen a leghatá­rozottabban tiltakozom. Bu­dpest, 1937 február 6. VITÉZ PURGLY EMIL Lezuhant két angol hadirepülőgép LONDON, febr. 6. Alexandria közelében összeütközött két angol hadirepülőgép. Mindkét gép lezuhant. Az egyik gép kétfőnyi személyzete életét vesztette, a másik gép pilótája szintén meghalt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék