Budapesti Hírlap, 1938. március (58. évfolyam, 48-72. szám)

1938-03-18 / 62. szám

­ 1938 MÁRCIUS 18. PÉNTEK B. ) HÍREK Szent-Györgyi Albert pro­fesszor a szegedi egyetem tiszteletbeli doktora A kormányzó a vallás- és közoktatás­­ügyi miniszter előterjesztésére megen­gedte, hogy a szegedi magyar királyi Fe­renc József tudományegyetem Szent- Györgyi Albert dr. szegedi magyar királyi Ferenc József tudományegyetemi nyilvá­nos rendes tanárt kimagasló tudományos érdemei elismeréséül a bölcsészeti tudo­­mányok tiszteletbeli doktorává avassa és részére a tiszteletbeli doktori oklevelet ki­szolgáltassa. Tanszék Liégében Szent-Györgyi Albert egyetemi tanárt a belgiumi liégei egyetem meghívta az el­hunyt Franchi tanár tanszékére. Szent- Györgyi Albert a meghívást elfogadta és ez év őszén néhány hónapot tölt Liégeben. Erre a tanszékre az egyetem mindig világ­hírű fizika- vagy kémiatanárokat hív meg. Szent-Györgyi Albert francia és holland nyelven tartja előadásait. Ezzel kapcsolatban a Francia Biokémikus Társaság arról értesítette Szent-Györgyi Albert egyetemi tanárt, hogy ez évi ülését a belgiumi Liégeben tartja meg, hogy ott a világhírű magyar Nobel-díjas egyetemi tanár elnöklésével ülésezhessen. — (Kitüntetett iparosok.) Az iparügyi mi­niszter Bauer Mór szabómester és Miskolczi József sütőmester dunapataji iparosoknak há­rom évtizedet meghaladó eredményes ipari te­vékenységükért elismerését fejezte ki. — (Uj Johannita lovagok.) Oszkár porosz királyi herceg a rendkáptalan javaslatára a Johannita lovagrendbe tiszteletbeli lovagként felvette Bernáthfalvi Bernáth Gyulát és Né­­gyesi Szepessy Lászlót.­­ (Hivatásos Külföldi Laptudósítók Egyesü­letének új tisztikara.) A Hivatásos Külföldi Laptudósítók Egyesülete csütörtökön délután tartotta Nelky Jenő nyugalmazott rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter elnöklése mellett közgyűlését, amelyen egyhangú lelkese­déssel az egyesület tiszteletbeli tagjává vá­lasztották Szent-Istvány Béla dr. miniszteri tanácsost, a külügyminisztérium sajtóosztályá­nak vezetőjét. A tisztújítás során egyhangú­lag újra Nelky Jenőt az egyesület elnökévé, Ottlik György dr. és Satemus Artur választ­mányi tagokat alelnökökké, d’Ale Giovanni, Kosciuszko Zbignoev dr., Lányi Zsigmond, Scherl Ervin és Vassilev Nikoláj rendes tago­kat választmányi tagokká, Maurice Henri Cas­­tagné, Kun Andor dr. és Singer Leó rendes tagokat pedig felügyelő bizottsági tagokká vá­lasztották meg. A titkári jelentést Béndek Zol­tán egyesületi titkár terjesztette elő. — Lehangolt, étvágytalan, eldugult em­bereknél reggel felkeléskor egy pohár ter­mészetes „Ferenc József” keserűvíz meg­szabadítja az emésztőcsatornát a felgyü­lemlett erjedő és rothadó anyagoktól s az emésztőszervek további működését előmoz­dítja. Kérdezze meg orvosát.­­ (Elmarad Boissier előadása.) Megírtuk, hogy rövidesen Budapestre érkezik Leopold Boissier, az Interparlamentáris Unió főtitkára előadás tartására. Az előadás március 23-ára volt kitűzve. Miután Genfben influenzajárvány lépett fel, amelyben Boissier is megbetege­dett, az Interparlamentáris Unió főtitkára Bu­dapesten hirdetett előadását táviratilag le­mondta. A rendező társaságok a már megvál­tott jegyeket visszaveszik és értesítést fognak adni a lapok útján, hogy az előadást milyen időpontban tartja meg Boissier.­­ (A vádtanács is szabadlábra helyezte Schlosser Imrét és Braun Bélát.) Megírtuk, hogy a vizsgálóbíró elrendelte Schlosser Imre fővárosi tisztviselő és Braun Béla magántiszt­viselő szabadlábra való helyezését. Schlosser ellen tudvalevőleg köztisztviselői minőségben elkövetett lopás, Braun Béla ellen pedig, mint felbujtó ellen indult meg a bűnvádi eljárás. Az ügyészség a vizsgálóbíró végzése ellen felfo­lyamodást jelentett be és a büntetőtörvényszék vádtanácsa Jankovits Tibor dr. tanácselnök ve­zetésével és Kassay Gyula dr. törvényszéki bíró előadásában csütörtökön foglalkozott az ügy­gyel. A vádtanács magáévá téve a vizsgáló­bíró indokait, ugyancsak a letartóztatottak szabadlábra helyezése mellett döntött. Schlosser és Braun délután már elhagyták a törvényszék fogházát.­­ (Agyonlőtte magát Pósa Ernő nyugalma­zott bankigazgató.) Pósa Ernő hetvenegyéves nyugalmazott bankigazgató, aki az Attila­ utca 14. számú házban lakott, csütörtök este a Zug­­ligeti­ úton revolverrel mellbelőtte magát. A golyó nyomban megölte. Pósa Ernő nyuga­­lombavonulása után könyvizsgálóirodát nyi­tott és törvényszéki könyvszakértő lett. Búcsú­levelet hagyott hátra, amelyben azt írta, hogy anyagi gondok miatt követi el az öngyilkos­ságot. Holttestét a Törvényszéki Orvostani Intézetbe szállították. LEGÚJABB A német birodalmi kormány rendeletei az Osztrák Nemzeti Bank és a vasút beolvasztásáról A schilling és a márka értékviszonyának rendezése BERLIN, márc. 17. A vezér és birodalmi kancellár elren­delte : 1. Az Osztrák Nemzeti Bank üzlet­­vezetése a Birodalmi Bankra száll át. 2. Az Osztrák Nemzeti Bank felszámol. A felszámolást a Birodalmi Bank bonyo­lítja le a birodalom számlájára. 3. Az üzletvezetés átvételével a Biro­dalmi Bank kötelékébe átveszi az Osztrák Nemzeti Bank teljes személyzetét, a fenn­álló törvényes és szerződéses jogok fenn­tartásával. 4. Ez a rendelet kihirdetésével életbe­lép. BERLIN, márc. 17. A vezér és birodalmi kancellár a követ­kező rendeleteket bocsátotta ki Ausztria és a Német Birodalom újraegyesítésének vég­rehajtására: Az Ausztriának a Német Birodalommal való újraegyesítéséről szóló 1938 március 13-i törvény 2. szakasza alapján elrende­lem: 1. Ausztria országban a schilling mellett törvényes fizető­eszköz a birodalmi márka. Egy birodalmi márka egyenlő egy schilling 50 garassal. 2. A birodalmi gazdasági miniszter fel­hatalmazást nyer, hogy a fizetési forga­lomnak a Német Birodalom és Ausztria or­szág közt ezidőszerint érvényben lévő min­den korlátozását megváltoztassa, vagy egészben, vagy részben hatályon kívül he­lyezze. 3. A birodalmi pénzügyminiszter felha­talmazást nyer, hogy osztrák eredetű áru­kat egészen vagy részben vámmentesnek nyilvánítson. 4. Ez a rendelet kihirdetésével életbe lép. BERLIN, márc. 17. A birodalmi kormány rendeletet adott ki az osztrák szövetségi vasutak átvételé­­ről. A rendelet szövege a következő: 1. §. A Német Birodalmi Vasutak a bi­­rodalom külön vagyona gyanánt kezelik az eddig az „Osztrák Szövetségi Vasutak” vállalkozás által megbízás alapján kezelt osztrák szövetségi vagyont és az „Osztrák Szövetségi Vasutak” gazdasági intézmény vagyonát. 2. §. Az „Osztrák Szövetségi Vasutak” gazdasági intézmény feloszlik. Az eddig e gazdasági intézet által üzemben tartott vasutak és valamennyi melléküzem vezetése a Német Birodalmi Vasutakra száll. Ez lép be minden jogviszonyba, amely a gaz­dasági intézmény fennállásából, vagy üz­letvezetéséből származik. 3. §. Ez a rendelet 1938 március 18-án lép életbe. — (A székesfőváros műszaki igazgatásának átszervezését) tárgyalta a Mérnökpolitikai Társaság szerdai összejövetelén. Kolbányi Géza elnöki megnyitója után a kérdést Feh­­rentheil G. László dr. lovag ismertette. El­magyarázta a főváros műszaki ügyeinek ad­minisztrálását a mérnöki hivatalt és annak tagozódását s arra a megállapításra jutott, hogy ez a rendszer sok előnye mellett súlyos hibákat is rejtegetett. Ezeket az 1­911-ben végrehajtott átszervezés csak részben tudta kiküszöbölni. A hibák kiütköztek és szüksé­gessé vált a műszaki igazgatás új rendezése. A polgármester megszüntette a jogi ügyosz­tályok külön építkezéseit. Visszaállították a XIII. középítési ügyosztályt, majd visszaad­ták a mérnökségnek a II. városrendezési ügy­osztályt is. Kísérletek történtek, bár eddig eredménytelenül az üzemi és közlekedési ügy­osztály átminősítésére is. Végül 1931-ben visszaállította a közgyűlés a harmadik alpol­gármesteri állást, kimondva, hogy arra min­den egyetemi oklevél képesíthet, tehát a mér­nöki is. Ez a határozat felebbezés miatt ma sincs végrehajtva. Ha figyelembe vesszük, hogy a főváros költségvetésének 57 százaléka műszaki jellegű, megokolt volna a vezetésben a mérnöki képesítésnek több teret biztosítani. A mérnökök kezébe kell adni az üzemek és a közlekedés vezetését. Kimondandó az is, hogy vezető állásokra a mérnöki oklevél is képesít. A felszólalások során Petneházy Antal állam­titkár arra mutatott rá, hogy lehetővé kell tenni a mérnöknek a szintetikus műszaki tu­dás megszerzését. Lantos Zoltán szerint Euró­pát a jogászközigazgatás túltengése forradal­­masította. Dorner Gyula a mérnök alpolgár­­mesteri állás megszervezését sürgette, mert megoldást csak az ügyek egységes szervezése és irányítása hozhat. Kovács Andor, Fintor Zoltán és Babits Viktor felszólalása után Vér Tibor foglalta össze a hallottakat a magyar­ság és a mérnökség egyetemes kérdéseinek megoldásában összefogásra buzdítva a mérnök­séget.­­ (A magyar-japán kultúrkiállítás megnyi­tása Tokióban.) Nagy érdeklődés mellett nyi­tották meg Tokióban a magyar-japán kultúr­­kiállítást. A megnyitóünnepségen résztvett a tokiói német és olasz nagykövet, a magyar érdekek képviseletével is megbízott holland ügyvivő, valamint a japán tudományos, politi­kai és gazdasági élet minden számottevő té­nyezője. A kiállítás fogadótermében volt elhe­lyezve Magyarország kormányzójának arcképe, amelyet a császári múzeum számára Hosszú Márton, a Londonban élő kitűnő magyar festőművész festett, valamint József Ferenc királyi herceg bronzszobra, amelyet Borsodi- Bindász Dezső mintázott. Különös érdeklődést keltett Jaschik Álmosnak Petőfi „János vi­téziéhez készített illusztrációja, amelyet a ki­állítás után a Waseda egyetemen helyeznek el, mint a festő ajándékát. A megnyitóünnep­ség után fogadóestély volt a kiállítás magyar rendezőinek tiszteletére. fissm Sporthoz is kell Kobona. Kobona fok­ozza az idegerőt és teljesítő­képességet és véd a kimerültség ellen. Patikában p­i4o. ­ (Pekár-emlékünnep a Külügyi Társaság­ban.) Március 22-én, kedden délután 6 órakor leplezik le emlékünnepély keretében a Külügyi Társaságban (Országház, XI. kapu) a társa­ság tavaly elhunyt elnöke, Pekár Gyula dr. titkos tanácsos, ny. miniszter, országgyűlési képviselő arcképét, Lengyel-Rheinfuss Ede festőművész alkotását. Kenéz Béla dr. titkos tanácsos, v. miniszter, országgyűlési képviselő, a Tudományegyetem rektorának, a Külügyi Társaság elnökének megnyitóbeszéde után Paikert Alajos ny. államtitkár, a Külügyi Tár­saság megalapítója és társelnöke mond emlék­beszédet Pekár Gyuláról. _— (Esztergomban hódol szent István emlé­kének a Magyar Jogászegylet.) Március 15-én értekezletet tartottak az esztergomi vármegye­­házán, amelynek tárgya az volt, hogyan ünne­pelje a Magyar Jogászegylet Szent István ju­bileumát. Az értekezleten a Jogászegylet kép­viseletében megjelentek Osvald István, a kúria ny., elnöke és vitéz Szentkuthy István kúriai báró. Esztergom városát Glatz Gyula polgár­­mester képviselte. Osvald István bejelentette, hogy Szent István király halálának kilencszá­zadik évfordulóján a Magyar Jogászegylet Esztergomban kíván hódolni az első magyar törvényhozó emlékének. Balogh Albin igazgató a diszülés céljaira felajánlotta a bencés gimná­zium dísztermét. Elhatározta az értekezlet, hogy a Magyar Jogászegylet diszülését április 24-én­­ rendezik. A díszgyűlésen résztvesznek Serédi Jusztinián dr. bíboros hercegprímás és Mikecz Ödön dr. igazságügyminiszter is. Elő­adást tartanak az értekezleten Lázár Andor dr. ny. igazságügyminiszter, Stolpa József állam­titkár, Angyal Pál, Baranyay Jusztin, Eck­hardt Ferenc, Egyed István, Illés József, Ni­­zsalovszky Endre és Szladits Károly egyetemi tanárok. —■ (Rejtélyes tűzesetek a Berengaria fedél­zetén.) Londonból jelentik: A southamptoni hajójavító gyárban levő Berengaria angol óceánjáró gőzös fedélzetén szerdán este tűz ütött ki. Öt hét leforgása alatt már háromszor csaptak fel a Berengaria fedélzetén a láng­nyelvek. A rejtélyes tűzesetek okát nem sike­rült kideríteni. 7 Vadonatúj lesz szőnyege, ha H­örömpöly szabadalmával, festés nélkül regeneráltatja Tel.:297-595. Mindszent­ u.5 AZ IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet jelenti március 17-én este. Közép- és Nyugateurópa időjárása meleg óceáni levegő hatása alatt enyhe, többnyire borult, eső azonban csak kevés helyen fordult elő, az is csak kisebb mennyiségben. Hazánkban változóan felhős volt az ég, csak Budapesten hullott pár csepp eső. A hőmér­séklet általában 19—20 fokig emelkedett, sőt egyes helyeken elérte a 21 fokot is. Budapesten ma este kilenc órakor a hőmér­séklet 13 Celsius-fok, a tengerszintre átszámí­tott légnyomás 767 mm, mérsékelten emelkedő irányzatú. Várható időjárás a következő huszonnégy órára. Élénk nyugati szél. Változó felhőzet. Néhány helyen kisebb futóeső. A hőmérséklet nem változik lényegesen. — (Az erdei szalonka vonulásáról) jelenti a Madártani Intézet, hogy a h hetek óta tartó kedvezőtlen időjárási helyzet következtében az erdei szalonkák eddig igen gyéren jelent­keztek. Csak a Dunántúlon látták őket és mindössze öt helyen. Február végén Nagy­atádon és Királyszálláson kurrogva és pisz­­szegve húzó szalonka jelentkezett, március elsején Káknáncsán, Őcsényben, 7-én pedig Erdőmecskén láttak szalonkákat. A Mete­orológiai Intézet március 16-i időjárási tér­képe alapján most már a helyzet javulását lehet remélni, mert alacsony légnyomási terület helyezkedett el Izland és Anglia kö­zött. Ha ez az alacsony légnyomási terület még délebbre tud leereszkedni s ezáltal gyengíti a délnyugati magas légnyomási te­rületet, amely útjában áll a szalonkákat hozó meleg légáramlatnak, akkor hirtelenül kirob­banó bőséges szalonkahúzás várható.­­ (Megkezdték az Eucharisztikus Kongresz­­szus jegyeinek árusítását.) A 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítő főbizott­sága értesíti a közönséget, hogy az ünnepsége­ken való részvételre jogosító tagsági jegyek, úgyszintén a tribün- és ülőhely­jegyek már be­szerezhetők a kongresszus jegyirodájában (TV, Ferenciek­ tere 7., földszint) naponta d. e. 9—1 és d. u. 4—6 óra között. Az összes ünnepsé­gekre való belépésre jogosító tagsági jegy ára 1 P; tribün-ülőhely bérlet ára 10 P; számozott ülőhely bérlet ára 6 P. Akik az ünnepségeken valamely egyházközség, katolikus kör, vagy­ testület keretében csoportosan kívánnak részt­­venni, azok tagsági jegyüket és ülőhely jegyü­ket illetékes plébániájukon, vagy testületüknél együttesen rendeljék meg, mert csak így lehet biztosítani, hogy az ünnepségek színhelyén a csoportok tagjai egymás mellé kerüljenek. Cso­portos megrendelés céljára a jegyiroda kész­séggel ad megfelelő nyomtatványokat bármely testület rendelkezésére. Rendkívül fontos, hogy az ülőhely megváltásáról mindenki előre gon­doskodjék, mert a helyszínen jegyárusítás nem lesz.­­ (Aki egész nap ott görnyed az íróasztal mellett,) igyék reggelenként felkeléskor egy kis pohár természetes „Ferenc József” kese­rűvizet, mert az a bélműködést szabályozza, a gyomoremésztést előmozdítja, a vérkerin­gést élénkíti és a munkaképességet fokozza. Kérdezze meg orvosát.­­ (Világcsoda az a magyar találmány,­ melyet most szabadalmaztatott Hörömpöly szőnyegkészítő mester. Ócska, elhasznált, le­kopott, mindenfajta perzsa és szmirna sző­nyeget ez a magyar szabadalom csodálatosan széppé, minden festés nélkül friss, pompás, vadonatúj szőnyeggé regenerál.­­ (Az Iparművészeti Múzeum felhívása.) A Magyar Viselettörténeti Kiállítás az Iparmű­vészeti Múzeumban május folyamán nyílik meg. Az állami intézetek anyagán kívül ma­gánosok birtokában levők is kerülnek bemuta­tásra, hogy az időrendbe osztott kosztüm-soro­zatokból hiányzókat pótolni lehessen. Az inté­zet vezetősége kéri a nagyközönséget, hogy bocsássa a kiállítás rendelkezésére a tulajdo­nában levő régi ruhákat, ruhadarabokat, kellé­keket, így régi ernyőket, cipőket, kertyüket, tarsolyákat stb. A kölcsön adott tárgyakat a kiállítás lezárása után hiánytalanul visszaad­ják a tulajdonosoknak. Az anyagot kérik az Iparművészeti Múzeum címére IX., Üllői­ út 33—37 szám alá bejelenteni vagy beküldeni. GYÁSZROVAT Mesterházy Margit március 16-án huszonhét éves korában Budapesten elhunyt. Temetése pénteken délután fél 3 órakor lesz a farkas­réti temetőben. Özv. Bozóki Lengyel Vilmosné dr.-né szül. Sikari Kovács Zsuzsanna március 16-án 82 éves korában meghalt. Temetése március 18-án délután 4 órakor lesz a Kerepesi­ úti temetőben a róm. kat. egyház szertartása sze­­rint. Az engesztelő szentmiseáldozatot 21-én délelőtt 9 órakor mutatják be a felső-krisztina­városi plébániatemplomban (I., Németvölgyi­­árok 66).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék