Budapesti Hírlap, 1938. április (58. évfolyam, 73-96. szám)

1938-04-20 / 87. szám

1938 ÁPRILIS 20, SZERDA B. HU Stampfel Károly, a híres könyvkiadó, meghalt POZSONY, ápr. 19. Stampfel Károly, a híres Stampfel-féle könyvkiadóvállalat széni­óra, 90 éves korában meghalt Pozsonyban. Vállalata, amelyet 1873-ban alapított, az utolsó félszázad egyik legjelentékenyebb könyvkiadó cégje volt, kü­lönösen tudományos munkák kiadásával szer­zett érdemeket. A kilencvenes években kezdte meg Tudományos Zsebkönyvtárának folytató­lagos kiadását, amely az első komoly magyar­nyelvű enciklopédia , amely mint a német Göschen, az öszes tudományok feldolgozását tartalmazza, rövid, könnyen áttekinthető for­mában. Ez a sorozat a háború előtt az egész országban közkedveltségnek örvendett és nagy példányszámban forgott közkézen. Tudomá­nyos kiadványainak megírására a legelső szakembereket kérte fel, akik méltán képvi­selték a kor tudományos színvonalát s így könyvei tudomány»s érték és megbízhatóság szempontjából minden kritikán felül állottak. A Stampfel-cég kiadványai közt a kor legelső szépíróinak nevei is szerepelnek. Stampfel Károly könyvkiadó vállalata, amely egyúttal könyvkereskedés is volt, méltóképpen folytatta azt a kultúrkereskedelmi névsort, amely Lan­­dererékkel és Trattnerékkal kezdődött, a Stachel, Kilián, Heckenast, Weigand, Ráth György cégekkel folytatódott és elmúlhatat- lan érdemeket szerzett a magyar kultúra fej­lesztésének terén. . (Házak és üzletek díszítése az eu­charisztikus kongresszuson.) A kongresz­­szus rendezősége nagy súlyt helyez azok­nak az útvonalaknak megfelelő díszíté­sére, amelyeken a körmenetek és felvo­nulások végighaladnak. Itt elsősorban a háztulajdonosokra és az üzletek tulajdo­nosaira vár a feladat, hogy a házak hom­lokzatának, az üzletek portáljainak és a­­rakatok elrendezésének ünnepi díszítésé­vel fejezzék ki a magasztos és felemelő lelki megnyilvánulás hangulatát. Ilyen nagyarányú díszítő munka azonban nem forgácsolódhatik széjjel a sokszázféle egyéni elgondolás szerint, hanem a díszí­tésben is bizonyos egységnek, összhang­nak kell kifejezésre jutnia. Ennek a cél­nak a szolgálatában áll a kongresszus er­kölcsi támogatásában működő bérház­­díszítő akció, amely a Nagy Sándor­ utca 6. sz. alatti hivatalos helyiségében műkö­dik. A bérházdíszítő akció már megkezdte a budapesti ház- és üzlettulajdonosok megszervezését. Megbízottai sorra felke­resik a főútvonalak ház- és üzlettulajdo­nosait, akiket felhívnak arra, hogy kap­csolódjanak bele a díszítési munkába. Az a terv, hogy olyan zászlóerdő fogadja a kongresszus napjain Budapest vendégeit, amilyen még sohasem volt a magyar fő­városban.­­ (Felhívás a felvidékiekhez.) A Felvidéki Egyesületeik Szövetségén­ek elnöksége felkéri minidazokat, akik Felvidékről származnak, valamint azokat, akik iskolai tanulmányaikat a Felvidéken végezték, vagy hivatali állásuk, illetve foglalkozásuk folytán a Felvidéken laktak, szíveskedjenek nevüket, foglalkozá­sukért é­s lakcímüket a Szövetség főtitkárá­hoz (Budapest, VII., Rákóczi­ út 38. I. em. 4.) mielőbb bejelen­teni. • — (Világkiállítás.) Az Országos Magyar Kertészeti Egyesület tavaszi virágkiállítása áp­rilis 28-án délelőtt nyílik meg a Város­ligetben. A kiállításra lapunk kiadóhivatala 1 pengő helyett 60 filléres k­edvezményes be­lépőjegyeket árusít.­­­ A mezőgazdasági kenőolajok szabványo­­s mása. Az Országos Mezőgazdasági Kamara hosszas tárgyalások után vég­leges megálla­podásra jutott az ipari és kereskedelmi érde­keltségekkel a mezőgazdasági kemőolajok szabványosításának feltételeiben s így a szab­ványosítás a Szabványügyi Intézet elnöki ta­nácsának hozzájárulása után rövidesen ha­tályba lép. A jövőben a gazda, ha szabvány­­olajat vásárol, előre tudja, milyen minőségű olajat vesz s annak minőségét ellenőrizheti. Emellett a szabványosítás elengedhetetlen feltétele az olajárak megállapításának is, mert az olaj ármegállapítása csak minősé­gekre vonatkozhatik. A szabványosítás végét veti annak a zavaros helyzetnek, ami a sok elnevezéssel és különböző minőségekben for­­galom­ba hozott olajok miatt eddig fennállott, s ami a tájékozatlan gazdáiknak gyakran ká­rosodást okozott. A mezőgazdaság a szabvá­nyosítás után a kenőolajok árában is rendet kíván teremteni és kívánja, hogy az ármeg­állapításról is történjék megfelelő gondos­kodás. Ugyancsak kívánja a mezőgazdaság, hogy gondoskodjanak a kenőolajak minőségé­nek állandó állami ellenőrzéséről. A Szikvíziparosok országos kongresszusa. A Magyar Vidéki Szikvíziparosok Országos Szövetsége május 4-én délelőtt 10 órakor a Continenstál-szálló nagytermében országos szikvízügyi kongresszust rendez. A kongresz­­szu­s tárgysorozatán árvédelmi és üvegvé­delmi kérdések szerepelnek. A kongresszuson a német, lengyel, jugoszláv, román­, holland és svájci szik­vízipar képviselő­i is részt vesz­tek. SZÍNŰ A A Lear király felújítása Pénteken újítja fel a Nemzeti Színház Lear királyt, Shakespeare tragédiáját. A Lear királynak a felújítás napján lesz 113. előadása a Nemzeti Színházban. Először 1838 április 30-án, tehát a Nemzeti Szín­­ház első esztendejében került színre Eg­­ressy javára. A szabadságharcig tizenöt­ször játszották, huszonötödik előadását 1860 október 15-én, hetvenötödik előadás­­át 1906-ban, századik előadását 1923 ja­nuár 15-én ünnepelte. Utoljára 1927 ápri­lis 28-án szerepelt a Nemzeti Színház mű­során. A centenáris felújítás alkalmával a fő­szerepeket Kiss Ferenc, Tasnády Hana, Mátray Erzsi, Szörényi Éva, Amy, Leho­­tav, Táray, Abonyi Géza, Tímár, Makláry, Kovács, Onody, Újlaki, Szabó és Várkonyi játsszák. Rendező Németh Antal a díszle­teket Horváth János tervezte. Magyar asszony tanítványa. Paul-Boncour lánya — a táncművésznő PÁRIZS, ápr. 19. Párizsban élénk feltűnést keltett az a hír, hogy Paul-Boncour volt külügyminiszter Ka­talin nevű leánya — Churchill Sára példáját követve — táncosnői pályára fog lépni. Csak­hogy míg a Churchill-lány mint kartáncosnő szerepel, addig Paul-Boncour leánya kizáró­lag klasszikus tánckreációkban fog szerepelni. Paul-Boncour Katalin mint Paul Katalin fog megjelenni a nyilvánosság előtt. A művésznő a minap kritikusokból s művészekből álló meghívott közönség előtt mutatta be első­­ízben műsorát. A bemutató után kijelentette, hogy nemsokára Párizs egyik nagy táncszín­padán fog fellépni. Paul-Bonco­ur Katalin táncszereplésének magyar szempontból is érdekességet kölcsö­nöz az a körülmény, hogy a művésznő Pá­rizs egyik legismertebb s magyar vezetés alatt álló klasszikus táncakadémiájának, az Ecole de Danse Madiko-nak, növendéke. Az is­kola vezetője, dr. Szánthóné Madika, Párizs klasszikus táncművészetében ma csaknem azt a helyet foglalja el, amelyet hajdan a világhírű Duncan asszony töltött be. * (A KORMÁNYZÓ AZ ARANYSZI­GET ELŐADÁSÁN.) Húsvét hétfőjén este vitéz nagybányai Horthy Miklós kor­mányzó és hitvese megjelent a Nemzeti Színházban és végignézte Dékány András ,„Aranyszi­get” című nagysikerű darabjá­­nak előadását. Dék­ány András színjátéka különben nemsokára külföldön is színre ke­­rül. A bécsi Burg színház mutatja be a jövő színi évad elején. * (Jótékonycélú hangverseny.) A Zene­művészeti Főiskola nagytermében április 26-án, este 7 óra 15 perckor az ifjúsági ének­karok hangversenyt rendeznek. A műsoron Palestrina, Lasso, Schütz, Haendel, Bartók, Kodály, Ottó és Vásárhelyi szerzeményei sze­repelnek. A hangverseny jövedelmét az ifjú­ság segélyezésére fordítják. Jegyek Rózsa­völgyinél (Szervita-tér 5.) kaphatók. I * (Csathó-jubileum a Vígszínházban.) A Vígszínházban kedden került színre huszonötödször Csathó Kálmán pompás új vígjátéka, a „Fűszer és csemege”. A jubi­láns előadáson zsúfolt nézőtér lelkes kö­zönsége ünnepelte az illusztris szerzőt és a kitűnő szereplőgárdát . * (KIÁLLÍTÁST RENDEZNEK A KASTÉLYOK MŰKINCSEIBŐL SZÉ­KESFEHÉRVÁROTT.) Székesfehérvár­­ról jelentik: Széchenyi Viktor gróf főis­pán kezdeményezésére a Szent István ju­bileumi évvel kapcsolatban érdekes kiállí­tás előkészületei folynak Fejér megyében. Az egész országból összegyűjtik a kasté­lyok műkincseit, festményeit, szobrait, öt­vösmunkáit és egyéb történelmi emlékeit kiállítás keretében. Az összegyűjtés és ki­­válogatás munkáját Kőszeghy Jenő mú­zeumi igazgató és Kalmár Jenő múzeumi őr végzi Széchenyi Viktor gróf főispán személyes vezetésével. * (Eltemették Saljapint.) Párizsból jelen­tik: Fedor Saljapint, a világhírű orosz ének­művészt húsvéthétfőjén temették el Párizs­ban. A nagy művészt a Batignolles-temető­­ben helyezték örök nyugalomra. Amikor a temetési menet elhaladt a nagy opera előtt, a színház orosz énekesei gyászdalokkal bú­csúztatták földijüket. * (JUSHNY.) Három napig ismét vendége volt Budapestnek Joshny, a vi­­lághírű „Kék madár” igazgatója, aki ezúttal zenés vígjátékot hozott, amelyet a Royal Színházban adtak elő. „Danke schön es war bezaubernd” a címe a kedves apróságnak, amely kedves öt­­letből született és amelyet gazdag szellemességgel építette fel a szerző: Paul Morgan. De bármit játszottak volna, ezeknek a remek színészeknek a kezében minden igazi művészi sikert jelent. Joshny egyéni bája, természetessége ismét elragadta a közönséget, Fritz Stei­­ntz párját ritkító táncos komikus. Na­­gyon kedves jelenség volt szobalány sze­repében Katherina Mattem, de Maria West, Harald Tauber és Richard Kende is nagyon értékes színészek. (­ny.) * (A Sarolta-kollégium hangversenye.) Szépsikerű­ hangversenyt rendezett a Bobula Ida dr. igazgatása alatt álló Sarolta-kollégium a szegénysorsú növendékek felsegélyezésére. Négy intézeti művészjelölt: Bocsánczy Erzsé­bet (zongora), Baáz Jolán (szavalat), Benyó Anna és Solymossy Margit (ének) számai töl­tötték ki a műsort, amelyet nagyszámú kö­zönség hallgatott végig. Különösen feltűnt Baáz Jolán érett előadóművészete néhány székely balladában, valamint Mécs­­éri Ady­­verseikben, Ranyó Anna kifinomult énekkultú­­rá­ra Sauerwald Géza, Antalffy-Zsiross Dezső és Molnár Antal egy-egy dalában és a nemes­hangú Solymossy Margit, akinek operai jövőt jósolhatunk. (—k —a.) * (Rökk Marika Budapesten.) Rökk Marika, a húsvéti ünnepekre hazajött szü­lei meglátogatására. A berlini magyar filmprimiadionna négy napig tartózkodott Budapesten és kedden délben autón vissza­utazott a német birodalmi fővárosba. Há­rom hét múlva kezdik forgatni új filmjét, amelynek címe „Májusi éjszaka”. Rökk Marika a nyár folyamán hosszabb időre Budapestre jön, ahol az elmúlt évad fára­dalmait akarja kipihenni. ŰVÉSZET Kedvezményes jegyek a Nemzetközi Vásárra •a P 2. helyettP 1.10 Virág Kiállításra 1'— P helyett 60 Repülő Kiállításra 40 fut. Váltsa meg előre kedvezményes jegyeit, nehogy jegy nélkül maradjon. Jegyek kaphatói a Stádium kedvezményes színházjegyirodájáb­an Budapest, Vili., József­ körút 5. 9 * (Műsorváltozás a Belvárosi Színházban.) A Belvárosi Színház ezen a héten ismét mű­sorára tűzi Verneuill nagysikerű darabját, a Duót. A darab két szerepét Makay Margit és Beregi Oszkár játsszák. A francia dráma szerdán, pénteken, szombaton, vasárnap dél­után és este szerepel a színház műsorán. * (Quintero spanyol drámaíró meghalt.) Mint Madridból jelentik: Don Serafin Alva­rez Quintero, az ismert spanyol drámaíró, aki fivérével, Joachim Quinteróval sokszáz szín­darabot írt, 67 éves korában Madridban meg­halt. Quintero hosszabb idő óta betegeskedett. A rácsnélküli börtön (Radius) A témák merész megválogatásában, a­ beállítások különösségében, a szerepű művésztípusok kiválasztásában szinte utol­érhetetlen a francia filmművészet. Alig látunk olyan francia filmet, amely a sab­lonos drámai összeütközések, vagy vígjá­téki bonyodalmak rég elhasznált eszközeit alkalmazná és rendszerint már maga a környezet is, amelyben a téma lepereg, új­­ szerű, vagy legalább is eddig filmvásznon ismeretlen. Ilyen a legújabban bemutatott francia film, A rácsnélküli börtön is. Egy női dologházban folyik le a cselekmény. A­ dologház igazgatónője szinte kérlelhetet­len szigorúságú nő, aki nem javító cél­zatú irányzatot, hanem a büntetést hang­­­súlyozó elveket érvényesít a dologház veze­tésében. Tőle egy fiatal, szép leány veszi át az intézet vezetését és minden elébe ke­­rülő nőt egyéni módszerrel igyekszik meg­javítani, az élettel megbarátkozni, remény­kedővé tenni. Egyik eldurvult lelkű lá­nyon végzi a legmerészebb kísérletet. A kísérlet sikerül, de közben az igazgatónő a saját boldogságát teszi tönkre. Nincs mesterkélt happy end, de annál több az igazi, emberi momentum, az őszinte, való­­ban „az életből ellesett” jelent­és fordu­lat A franciák még a filmen is tudnak „so­rok között" mondani egyet-mást és ezek a félszavak, kis gesztusok, szimbolikus jele­netek teszik A rácsnélküli börtönt ese­ménnyé. Az igazgatónőt Annie Ducaux játssza, a leányt Corinne Lucroaire, az igaz­gatónőt Maximilienne és az egyetlen férfi­főszerepet, a fogház orvosát, Roger Du­­ehesst. Nevek, amelyek egyelőre ismeret­lenek a magyar közönség előtt, de ame­lyeknek viselői a filmművészet és a szí­nészet tökéletes produkcióit nyújtják. A film nagy és megérdemelt sikert ara­tott. Korda Sándor átszervezi az United Artists vállalatát LONDON, ápr. 19. Korda Sándor, a világhírű magyar film­­vállalkozó befejezte Goldwin Sámuel ameri­kai filmmágnással, továbbá az United Ar­tists amerikai filmikereskedelem társaság részványtöbbségének képviselőivel folytatott tárgyalásait. A létrejött egyezmény szerint az United Artists vállalatát átszervezi oly­módon, hogy a filmtermelők a jövőben ré­szesednek filmjeik amerikai terjesztésének hasznában, viszont az United Artists cseké­lyebb termelési költséggel állít elő filmeket. Az egyezményt Korda diadalának könyvelik el. Az United Artists részvénytöbbségének megvételétől Korda egyelőre eltekintett, hi­vatkozással a jelenlegi gazdasági viszonyokra. Korda, Goldwin és Mary Pickford szerdán a Qeen Mary fedélzetén Newyorkba utazik, hogy megbeszélje az átszervezési terv keresz­tülvitelét.­­ (Simone Simon énekesnő lett.) Nagy amerikai drámai sikerei után méltán keltett feltűnést Simone Simon legújabb filmje, amely műfajára nézve a francia zenés víg­játékokhoz áll legközelebb. A francia filmek kiváló sztárja „Yvette” című filmjének nagy sikere után véglegesen énekesnő marad. Simone Simon következő filmjében szintén énekes szerepet játszik, a ,Jo and Josette” című vígjáték főszerepében. ­tyTcAZtcfe/dfiv­eXmepls

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék