Budapesti Hírlap, 1938. május (58. évfolyam, 97-121. szám)

1938-05-22 / 115. szám

to MAGYAROS Gyermekruhák Székely Jenő cégnél Petőfi Sándor­ utca 9. és Váci­ utca 7. tanárjelölt hallgatói bizonyos kötött anyag ismeretével rendelkeznek. Ama reform után tíz évre a polgári iskolai tanárok kép­zéséről a méltó megelégedés szavait hall­hattuk ugyanazon a kongresszuson, ame­lyen a gimnáziumok leendő tanárainak mai képzéséről feltűnő elégedetlenséggel nyilat­koztak az egyetemek professzorai. A betegség megismerése feltétele a gyó­gyításnak, de még nem gyógyítás. A jelen soraimban emlegetett betegségnek gyógyí­tása pedig azzal a vitaminnal volna leg­sikeresebb, melyet Szent-Györgyi Albert ilyen szavakba csomagolt: , ,élesen kell elválasztanunk a tudományos előadások tartását a szakképzéstől ” Ha ez meg nem történik, akkor öt év múlva egy újabb kon­gresszuson megint az elnök és tagok ellen­vetése nélkül fogja megismételni ama tu­dós, de egyszersmind gyakorlati érzékű professzor azt a megállapítását: ,,az egye­tem a középiskolával nem képesít, hanem képtelenít.” (Lásd a Magyar Felsőoktatás HI. kötetének 68. lapját.) Pedig azok a szülők, akik a hosszú és drága iskoláztatás terheit hordozzák, meg­érdemelnének fiaik számára kellő célra kellő módon nevelt tanárokat. ?v ■■ ■ ■■.........*< " - ■■ Az olasz király és császár Líbiában RÓMA, máj. 21. III. Vittorio Emanu­ele, Olaszország ki­rálya és Etiópia császára szombaton „Sa­­voia” nevű jachtján Tripoliszba érkezett. A királyt Balbo tábornaggyal az élén az olasz lakosság küldöttsége és a bennszülött lakosság nagy lelkesedéssel fogadta. Vittorio Emanuele líbiai tartózkodása elején részt vesz a líbiai szárazföldi hadse­reg és a légi haderő nagy egységeinek há­romnapos hadgyakorlatán. Utána megte­kinti Líbia különböző, községeit. Útja ki­terjed egészen Tripolisztól 400 kilométer­nyire délnyugatra lévő Gandesig. Vittorio Emanuele május 27-én hagyja el Tripo­­liszt és megtekinti Misurat­a tartomány települési központjait. Május 31-én Tobruk­­ban száll hajóra és visszatér Olaszországba. A kormányzóné segélyakciója A kormányzóné nyomorenyhítő mozgal­mára a következő adományok érkeztek: Az Est 683.30 P, Eszterházy Lászlóné grófné 50 P, Az Est 30 .P, Városi pénztár Veszprém 3 P, Mugenauer Kamilla 1 P. — (A Magyar Nemzetpolitikai Társa­ság) június 2-án, csütörtökön este 7 óra­kor a Szent Gellért­ szálló I. emeleti hang­versenytermében tartja közgyűlését. A közgyűlést társasvacsora követi (ugyan­, csak a Szent Gellért-szállóban), amelyen Mikecz Ödön dr. igazságügyminiszter, Bornemisza Géza iparügyi miniszter és Antal István igazságügyi államtitkár is megjelenik. A vacsorán beszédet mond Pongrácz Kálmán ügyvéd. A gyönyörű Világ­kiállítás újra megnyílik az Eucharisztikus Kongresszus tar­tamára május 24- től május 31-ig a Stefánia-úton Kedvezményes jegyek 1 pengő fillérért helyett­ek kaphatók Jegyirodánkban vill.­ntizsef­ket . B.­E 1938 MÁJUS 22. VASÁRNAP A hírek Előfizetési naptár MÁJUS 22 Elsejéig meg kell ||| újítanom előfizetésemet . ^aammaSi AZ IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet jelenti május 21-én este: Németországban élénk északi szelek mellett sok helyen esik az eső és a hőmérséklet erő­sen süllyedt. A hűvös levegő az Alpokat meg­kerülve, Olaszország felé áramlik, ahol csök­kentette a hőmérsékletet és főleg a Pó-völ­­gyében okozott nagy esőket. Hazánkban még déli szelek mellett a nyugati megyék kivételével­ meleg volt az idő. A hő­mérséklet a Tiszától keletre és az északi ré­szeken 27—28 fokig, sőt Debrecenben 32 fokg emelkedett, a nyugati megyékben, ahol már északnyugati hideg levegő éreztette hatását, csak 17—19 fokig emelkedett. A Dunántúl ke­leti felében és a Duna-Tisza­ közének déli fe­lén 23—25 fokot észleltek. Eső, az Alföld északkeleti felét kivéve, mindenfelé volt, egy millimétert meghaladó mennyiségben azonban eddig csak a Dunántúl nyugati és déli me­gyéiben esett. • Sopronban 6, Keszthelyen 2, Szombathelyen, Kaposvárott, Pécsett egy milli­métert mértek. Szentgotthárdon erős zivatar volt. Budapesten este kilenc órakor a hőmérséklet 20 fok Celsius, a tengerszintre átszámított légnyomás 757 milliméter, mérsékelten emel­kedő irányzatú. Várható időjárás a következő huszonnégy órára. Élénkebb szél, sok helyen eső, zivatar. A hőmérséklet nyugat felől süllyed.­­ (Imrédy Béla miniszterelnök levele a Magánalkalmazottak Nemzeti Szövetsé­géhez.) A Magánalkalmazottak Nemzeti Szövetségének elnöksége a vacsora kereté­ben bensőséges ünneplésben részesítette a szövetség ügyvezető elnökét, Dőry Ervin ganzgyári főfelügyelőt, szolgálatának hu­szonötödik­ évfordulója alkalmából. Szab­­lya János kormányfőtanácsos, országos elnök a megjelentek lelkes éljenzése köz­ben elsőnek a kormányzót köszöntötte, majd közölte, hogy Imrédy Béla miniszter­­elnök levélben köszönte meg a szövetség által megküldött külön­lenyomatot a ma­­gánakalmazotti kamara ügyében. Felol­vasta az elnök Halla Aurél ny. államtit­kár levelét is, amelyben hálás szavakkal mond köszönetet a szövetség elnökségének megértő támogatásáért. Ezután lelkes sza­vakkal méltatta Dőry Ervin ügyvezető elnök érdemeit.­­ (SZENT-GYÖRGYI ALBERT PRO­FESSZOR A LENGYEL AKADÉMIA KÜLTAGJA.) Szegedről jelentik: Varsó­ból ideérkezett hír szerint Szent-Györgyi Albert dr., Nobel-díjas egyetemi tanárt a Lengyel Tudományos Akadémia kültag­jává választotta.­­ (Pekár Gyula emlékezete.) A Magyar Külügyi Társaság ezzel a címmel külön füzetben kiadta a Társaság március 22-iki Pékár-emlékünnepén elhangzott beszéde­ket, így Kenéz Béla megnyitóját és Pai­­kert Alajos emlékbeszédét. Azonkívül az arcképleleplező ünnepség lefolyását is megörökíti a kis füzet.­­ (A Revíziós Liga vacsorát adott Jean Desthieux tiszteletére.) A Magyar Revíziós Liga elnöksége, vacsorán látta vendégül a Budapesten tartózkodó kitűnő francia írót és publicistát, Jean Desbhieux-t, amelyen meg­jelentek: Lukács György, Vilalvi Lajos báró, Jahoriczky Károly és még mások. Az il­lusztris vendéget Lukács György köszöntötte fel.­­ A rádió vasárnap 22 óra 45 perces kezdettel rövid beszélgetést iktatott műsorába Desthieux francia íróval, az Academie Médi­­terranéenne titkárával. Desthieux egyike volt az első francia íróknak, akik már 1920-ban a­ párizskörnyéki békék tarthatatlansága mel­lett szállt síkra. Desbhieux magyarországi be­nyomásairól nyilatkozik a mikrofon előtt Fe­dők Ágotának.­­ (Az Eucharisztikus Kongresszus) látoga­tóira való tekintettel a Corvin Áruház több kirakatában női díszmagyar és magyar hím­zésű utcai ruhákat mutat be. Ezzel egyidejű­leg három teljesen berendezett magyar szoba kelt méltán megérdemelt feltűnést az áruház III. emeletén. Az egyik divatos magyar lakó­szoba, békésmegyei stílusban, mely vendég­szobának is megfelel, a második egy jómódú csanádalberti gazda lakószobája, menyezetes ággyal, bölcsövel és rokkával, míg a harmad­­­dik egy apátfalvai tisztaszoba, fölvetös ágg­­­gyal, sublóttal, birószékkel és tálassal.­­ (Balogh Jenő a krisztusibb új világ­ról.) Mátészalkáról jelentik: A magyar kálvinista értelmiségnek országos heti­­lapja, a „Református Élet” által, Ravasz László dr. püspök, titkos tanácsos, főszer­kesztő vezetésével Mátészalkára összehí­vott konferenciája megkezdődött. Az érte­­kezleten Ravasz püspök mellett a reformá­tus kitűnőségek egész sora vesz részt, köztük Balogh Jenő dr. vbtt., konventi vi­lági elnök, ny. igazságügyminiszter tar­totta az első előadást a következő címmel: „A Szentírásban Isten szavát találtam”. Körülöttünk — hangoztatta Balogh Jenő — történelmi események dübörögnek, új világ van kialakulóban. Ennek a kialakuló világnak pedig a mainál jobbnak, szebbnek és krisztusibbnak kell lennie. A feleba­­ráti szeretetből fakadhatnak a gondosan előkészített társadalompolitikai változások. Megfontolt s a gyakorlati követelményeket figyelembevevő újításokra van szüksé­günk. A szociális reformok éppen a szín­magyar lakosság életkérdéseit vannak első­­sorban hivatva megoldani. Benkó Ferenc dr. nyug. államtitkár beszélt még. Vasár­nap kerül sor Tas­nádi Nagy András dr., Vay László báró, Szabó Imre esperes szol­­gálatára. A műsoros ünnepen Ravasz László és Makláry Károly püspök is be­szédet mond. — (EIFFEL-TORONY — BUDAPES­TEN.) Ulrichs Ágoston, Amerikát járt magyar mérnök rendkívül érdekes épí­tésre kért engedélyt a fővárostól, az Eif­fel-torony­hoz hasonló száz méteres magas vastraverzekből összeállított kilátó­­tornyot akar építeni a pesti Dunaparton. Tervei szerint a torony alsó szerkezete ép­pen úgy, mint a párizsi Eif­fel-torony, "négy lábon állna. A vasszerkezet közepét széles terrasz szakítja meg, a hatalmas épít­mény tetejére pedig forgó, világító, színes üvegtéglákból épített, ablakokkal megsza­kított, három emeletre osztott földgömb kerülne. A tornyot koronázó földgömböt motor forgatná lassan. Egy óra alatt meg­fordulna saját tengelye körül. A föld­gömbben elhelyezkedő közönség így egy­helyben ülve élvezhetné az elébe táruló panorámát. A földgömb belsejében külön­féle szórakozó helyek sorakoznának, sör­­csarnok, magyar vendéglő és amerikai bár. Három felvonó röpítené a torony tetejére a látogatókat. Az egész építkezés egymil­lió pengőbe kerülne. Ulrichs Ágoston részvénytársasági alapon akarja előterem­teni a költségeket. Számítása szerint a be­fektetés hamarosan amortizálódnék a be­lépődíjakból és a szórakozóhelyek bérleté­ből, vagy jövedelméből. Az egymillió pen­gőre a hírek szerint már nincs gom­d. Ul­richs Ágoston a csepeli Weiss Manfréd­­műveknél dolgozik. Az ottani munkások­nak annyira megtetszett a terv, hogy el­határozták, fejenkint százpengtő névértékű részvényt jegyeznek, azonkívül napi kőt­árai ingyenes túlmunkát végeznek a torony megalkotásánál. A székesfőváros magán­építési bizottsága hétfőn délután foglalko­zik Ulrichs Ágoston érdekes kérelmével és alighanem rövidesen kiderül majd, lesz-e Eiffel-torony Budapesten, X (Crepe de-chine-Lavable női hálóingese a Fenyves Áruházban.) A Kálvin-téri Fenyves Áruház női fehérnemű osztályán igen csinos krepdesin lavable női hálóingek kerülnek most eladásra igen jutányos árakon, különböző di­­vatszínekben, szép hímzés és rátét mintákkal és az áruk ennek ellenére is csak 4 pengő 90 fillér. Képes árjegyzéket kívánságra díjtala­nul küld a Fenyves Áruház, Budapest, Kál­­vin-tér 7. , — (Déván István: Autó Almanach és Típus­­könyv 1938.) A napokban hagyta el a sajtót Déván István, az ismert sportember és szak­író szerkesztésében az 1938. évi Autó Al­manach és Típuskönyv, mely ezúttal újítás­ként közli a Magyarországon képviselt összes személy-, teherautomobilok és motorkerék­párok típusait. Minden egyes típust külön műnyomó oldalon, pompás egyöntetű fény­képpel tárja elénk a szerző a típus 70 mű­szaki adatával, valamint az összes típusok áraival. Megtaláljuk ezenkívül a könyvben a magyarországi automobil és motorkerékpár­szakma minden reprezentánsát csoportok sze­rint osztályozva. Az összes javítóműhelyek, gyárak, garázsok, alkatrészkereskedők, mint­egy 800 cím vannak itt úgy felsorolva, hogy mindenki azonnal megtalálja azt, akit keres, illetve akire szüksége van. A könyv, mely hézagpótló, a magyar automobilszakmában, különösen azok számára fontos, akik autót, vagy motorkerékpárt akarnak venni. A könyv megrendelhető Déván Istvánnál, II., Fiáth János­ utca 16., az összeg előzetes beküldésé­vel vagy utánvétellel. Ára 2 pengő. — (Ezü­stlakodalom.) Tokaji Oláh Zoltán, a Nemzeti Színház ny. tagja és neje szül. Ta­­bajdi Németh Anna, a Király Színház volt tagja ma ünnepük házasságuk huszonötéves­­ jubileumát. * — (Lázár Andor a Protestáns Patro­­názs új világi elnöke.) Az Országos Pro­testáns Patronage Egyesület rendkívüli közgyűlése egyhangúlag Lázár Andor dr. titkos tanácsos, ny. igazságügyminisztert választotta meg világi elnökévé az el­­húnyt Ráday Gedeon gróf helyébe. Az egyesület egyházi elnöke, Raffay Sándor dr. evangélikus püspök, titkos tanácsos üdvözölte az új világi elnököt és méltatta az egyesület felvirágoztatására alelnöki minőségben teljes huszonöt éven át ki­fejtett fáradhatatlan tevékenységét. Lázár Andor megindultan mondott köszönetet a bizalomért.­­ (Az a nagy forgalom,­ melyet az Eucha­risztikus Kongresszus előidéz, a kereskedelem részéről is nagy felkészültséget kíván. Ennek a feladatnak, mint mindig, úgy most is teljes mértékben eleget tett a közismert Heilig ha­risnyaház. A cég Rákóczi­ út 26. alatt lévő üz­letében a különben is nagy választékot még fokozza, az árait pedig lényegesen mérsékelte. Köztudomású, hogy Heilig a jó minőségek szaküzlete, tehát ezt az alkalmat nemcsak a fővárosi közönség, de vidékiek, sőt a külföldiek is bizonyára felhasználják arra, hogy nyári szükségleteiket a legnagyobb megelégedésükre fedezhetik a Heilig-cégnél, miután ott most a legjobbat a legolcsóbban kaphatják.­­ (Kétévi börtönre ítélték és letartóz­tatták Katona Rezső dr. orvost.) Majdan Mária varrónőt lázas betegen vitték a ka­locsai kórházba. Az orvosok megállapítot­ták, hogy valaki tiltott műtétet végzett rajta. Az üggyel kapcsolatban a királyi ügyészség eljárást indított Katona Rezső dr. budapesti orvos ellen. Megvádolta az ügyészség Majdan Máriát is, aki azóta férjhez ment Vödrös Béka asztalossegéd­hez. Vödrös Béla ellen is vádat emelt az ügyészség. Szombaton tárgyalta az ügyet a Krayzell-tanác... Vödrösné beismerő vallo­mást tett, Vödrös Béla és­­az orvos tagadta bűnösségét. A bizonyítási eljárás és a per­­beszédek után a törvényszék Katona Re­zsőt kétévi börtönre, Vödrös Bélánét egy­hónapi fogházra, Vödrös Bélát pedig két­heti fogházra ítélte, de Vödrös, valamint Vödrösné büntetésének végrehajtását há­romévi próbaidőre felfüggesztette. A há­zaspár ítélete jogerős. Katona Rezső dr. fellebbezett, de fellebbezett az ügyész is. Az ügyész indítványára ezután a törvény­szék elrendelte az orvos letartóztatását.­­ (Ingyen utazik Budapestre,) ha szőnyeg, takaró, paplan, átvető és mindennemű vászon­áru szükségletét Grünfeld Testvérek szőnyeg­­kereskedésében (V., Bálvány­ utca 8.) szerzi be, mert vasúti költsége busásan megtérül a rendkívül olcsó árak mellett. Olvassa el a cég mai hirdetésében szereplő árakat. — Leendő anyák akiknek különös gond­dal kell arra ügyelniök, hogy "célműködé­­sük rendben legyen, ezen célt úgy érhetik el, ha időközönként reggel éhgyomorra egy kis pohár természetes „Ferenc József” keserűvizet isznak. Kérdezze meg orvo­sát.­­ (AZ IDŐJÁRÁSI HÍRSZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE.) A Meterológiai Intézet igazgatósága közli, hogy a földmívelésügyi minisztérium rendeletére ezentúl a vasár­napok és ünnepnapok estéjén is rendszeres prognózis-szolgálatot tart. Május 22-étől kezdve a Meteorológiai Intézet mindennap este 1­ és fél 10 óra között kiadja a­ részle­tes időjárásjelentést, valamint a megálla­pított várható időjárást. X (Rozgonyi-kép) jutányos árban készül. * Női atlétikai verseny — ingyen. A Phő­­bus Sport Egyesület vasárnap délelőtt 9 óra­kor a BBTE Széll Kálmán-téri sporttelepen női atlétikai versenyt rendez. A versenyen résztvesz Csák Ibolya olimpiai bajnok is. A belépés és a program díjtalan. Rejtvény jutalmat kaptak a B. H. április 24-iki és má­jus 1-i számában megjelent rejtvények megfejtői közül. Értékes könyvjutalmat kaptak: Molnár Béla, Sándor Ferencné, Budai Olga, Hamza Ilona, Kovács Gáborné, Fodor Erzsike Buda­pest, Mihályi Ilona Székesfehérvár, Gábor Angela Szolnok. Illatszercsomagot kaptak: Schneider Fe­rencné, Komlós Anna, Magyar Antal, Kra­mer Olga, Polgár Gáborné Budapest, Mayer Mária Csillaghegy. A vidéki megfejtőknek a jutalmakat pos­tán küldjük meg, a helybeliek pedig hirdetési osztályunkban vehetik át a jutalmakat. HÁZASSÁG Csolnakosi Cholnoky Imre dr. és felesége, athyai és ikáchi Péterffy Alice leányát, Edithet szentiványi Czakó Elemér dr. és fele­sége, Kastenhofer Ilona fia, Tibor május 23-án este fél 8 órakor vezeti oltárhoz a budavári koronázó főtemplomban.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék