Budapesti Hírlap, 1939. március (59. évfolyam, 49-74. szám)

1939-03-01 / 49. szám

8 A Magyar-Finn Társaság ünnepélyes közgyűlése A magyar-finn társaság kedden délután tartotta a Szent Gellért-szálló hangver­senytermében Nagy Emil dr. ny. igazság­ügy miniszter elnöklése és igen előkelő kö­zönség jelenlétében évi rendes közgyűlé­sét. A közgyűlésen résztvett, Hóm­an Bá­lint kultuszminiszter, Tasnády Nagy And­rás igazságügy-miniszter, Onni Tolás dr. finn követ, meghatalmazott miniszter és sokan a társadalmi élet előkelőségei sorá­ból. Nagy Emil elnöki megnyitója után Krompecher Bertalan dr. a Lönnrot orvos és a Kalevala című értekezésében ismer­tette­ a Kalevala kel­etkezésén­ek történetét. Vitéz Nagy Iván dr. ismertette a ma­gyar-finn kulturális egyezmény rendelke­zéseit. Gáspár Dezső dr. terjesztette elő főtitkári jelentését. A különböző jelentések elfogadása után a tisztújítás következett. Nyolc tiszteletbeli belföldi tagot és öt külföldi tagot választottak. Társelnök Petri Pál dr., a magyar-észt társaság el­nöke, ügyvezető­ alelnöke Gáspár Dezső dr. orvos, főtitkár Kovács László dr. egyetemi tanár. A közgyűlés után ugyancsak a Szent Gellért-szábó márványtermében társasva­csora volt, amelyen Karafiáth Jenő dr. titkos tanácsos, főpolgármester először finn, majd magyar nyelven mondott ün­nepi beszédet. Finnül üdvözölte Onni Talas dr. finn követet és a megjelent többi finn vendéget, majd magyarul folytatva utalt arra, hogy nemcsak a testvériség, hanem a finn nemzet erényei: a vallásosság, csa­ládiasság, hazaszeretet, hősiesség indokol­ják azt a nagyrabecsülést, szeretetet, amellyel a finn nép iránt viseltetünk. Hó­­man Bálintnak a finn-magyar kapcsolatok kimélyítésát megalapozó munkásságát mél­tatta. A finn-magyar társaság nevében átadta a kultuszminiszternek és a finn kö­vetnek a társaság díszoklevelét. Onni Talas dr. német nyelven mondott köszönetet. Hóman Bálint dr. kultuszminiszter szó­lalt fel ezután és kifejtette a politikai és gazdasági szerződések mellett a kulturális egyezményeknek nagy jelentőségét. . (Szőlőmunkások betelepítését kérik a balatonmenti községek.) Az Alsódunántúli Mezőgazdasági Kamara és a Balaton zalai oldalának, községei értekezletet tartottak a vidéken tapasztalható munkáshiány ügyében. A községek ingyen házhelyeket ajánlottak fel betelepülő munkások részére, akik meg­felelő munkaalkalmakat találhatnak. A Bala­toni Szövetség mozgalmat indított szőlőmun­­kások betelepítésére, s ehhez megszerezte az illetékes minisztériumok elvi hozzájárulását is. Az akciót az Alsódunántúli Mezőgazda­­sági Kamara is támogatja. Kosinsz­ky V. dr.: A gyakorlati szőlő­termesztés ...........................................2.40 Lázár F.: Zöldségtermesztés gyakorlati tapasztalatok alapján.............................3.30 Mohács M.: Bogyósgyümölcsűek (ri­biszke, köszméte, málna, szeder és szamóca) termesztése.......................4.— Mohácsy—Magyar: A gyümölcster­mesztés kézikönyve................................12.50 Molnári.: Gyakorlati gyümölcstermesz­tés .........................................................1.60 Petrányi S.: A csiperkegomba (cham­pignon) tenyésztése ....................... 2.— Jettenkoffer S.: A jó pincegazda . . 2.— Reichenbach B.: A gabonatermés foko­zása ..................................... ... 2.— Roesler K.: Kapásnövények termesztése 1.— Schrecker J.: Az istállótrágya kezelése 1.— Szabó B.: A gyümölcs és konyhakerti termények feldolgozása.......................6­— Sas G.: Az aratás és cséplés mechani­kai eszközeinek legújabb fejlődése­­—.70 Takács Gy.: Vetőburgonyatermelés . 2.— Thoroczkai-Wigand E.: A kert. Elvi­rult kertek, kertjeink a jövőben, vi­rágok a lakásban............................4.— Valló A.: A méhtenyésztés vezérfonala 6.— A­ladár E.: A cséplési szemveszteségek vizsgálati módszerei........................2.— Végh K.: Bolgárkertészet...................1.— Westsik V.: Az alföldi futóhomoktala­jok okszerű mezőgazdasága . . . 3.— Winkler J.: Baromfitenyésztés . . . 7.20 Megrendeléseket utánvéttel, vagy az ösz­­szeg előzetes beutalása ellenében forduló pos­tával intézünk el. Ha ajánlott küldést kíván, 50 fillér beutalását is kérjük. Az utánvételes küldés 90 fillérrel drágítja a könyvet. Pfeifer Ferdinand (Zeidler Testvérek) nemzeti könyvkereskedése Budapest, IV., Kossuth Lajos­ utca 5 Telefon: 18-57-301 18-74.00. 71 f . (Esterházy János gróf köszönete Szegednek.) Esterházy János gróf, a fel­vidéki magyar párt elnöke a Magyar Nők Szent Korona Szövetsége szegedi szerve­zetének március elsejei néma bálja alkal­mából Pálfy József dr. polgármesterhez táviratot küldött, amelyben üdvözölte Sze­ged város lakosságát és hálás szívvel mond köszönetet a pozsonyi magyar ház céljaira szánt néma bál rendezéséért.­­ (A debreceni Baross Szövetség köz­gyűlése.) A Baross Szövetség debreceni cso­portja kedden este tartotta évi közgyűlését, amelyen Balogh Gyula dr. korm­ányfőtaná­csos elnök, beszámolt a szövetség 20 éves működéséről, majd indítványára megalakítot­ták a szövetség kebelében a női tábort s a gazdacsoportot. A közgyűlés egyhangú lelke­sedéssel feliratilag üdvözölte Teleki Pál gróf miniszterelnököt, Kunder Antal kereskedelmi és közlekedésügyi minisztert és a kormány többi tagját, valamint Ilovszky János orszá­gos elnököt. A tisztújítás során elnökké új­ból Balogh Gyula kormányfőtanácsost vá­lasztották meg.­­ (AZ M. 24. ÚTJA AFRIKÁBAN.) A Műegyetemi Sportrepülő Egyesület M. 24. számú repülőgépe kedden reggel háromnegyed 9 órakor elindult Kairóból az angol Szudánban levő Vádi Halfa felé.­­ (A Magyar Házakért.) A keresztény nemzeti alapon álló női egyesületek szövet­keztek, hogy a ,,Magyar Házakért” folyó nagyjelentőségű mozgalmat elősegítsék és ezért március 14-én, kedden délután fél hat órakor a pesti Vigadó termeiben magyar találkozót rendeznek. A résztvevőik magya­ros vendéglátás mellett hallgathatják a pro­gramot. A kétpengős belépőjegyeket a ren­dező női egyesületeik irodájában és a köz­ponti irodában (IV., Városház­ utca 14. fél­emelet) Wolff-club, március 2-tól kezdve minden délelőtt 11 és 1 óra között lehet megváltani.­­ (Lezuhant egy katonai repülőgép.) Feb­ruár 28-án, délelőtt egy bombázó repülőgép Csapod község közelében gyakorlatozás köz­ben ismeretlen ok­ból a földbe ütközött. A gép pilótája, Mészáros Géza hadnagy életét vesztette. A légierők parancsnoksága a bal­eset okának kiderítése céljából a vizsgálatot folyamatba tette.­­ (Felhívás a felvidéki gyógyszerészjelöl­tekhez.) Minthogy hazánkban a gyógyszerészi pályára lépés a Gyógyszerés-z.gyakornoki Ki­jelölő Bizottság engedélyének elnyeréséhez van kötve, a vallás- és közoktatásügyi mi­niszter felhívja mindazokat a Magyarország­hoz visszacsatolt, Felvidékről származó, a gyógyszerészi pályán lévőket, akik gyógy­­szerészgyakornoki idejüket megkezdték, de a gyakornoki végbizonyítványt (tyrocinális) még nem szerezték meg, hogy a gyógysze­részi pályára lépés iránti kérvényüket már­cius 15-ig a vezetése alatt álló miniszté­riumba nyújtsák be. Gyógyszerészgyakornoki vizsgálatra csak azok bocsáthatók, akik a pályára lépési engedélyt megkapták, illetve részükre a Gyógyszerészgyakornoki Kijelölő Bizottság Törzslapot állított ki. Figyelemmel a cseh-szlovák és a magyar gyógyszerész­gyakornoki tanulmányi rend különbségre, el­engedhetetlenül szükséges, hogy mindazok, akik gyakornoki idejük második évét végzik, a gyógyszerészgyakornoki vizsgára való je­lentkezés előtt a Magyarországi Gyógysze­rész Egyesület által fenntartott és március 1-ével kezdődő gyakornoki tanfolyamok vala­melyikén (Budapest vagy Szeged) résztve­­gyenek.­­ (A HONI IPAR) új szánta, Papp Miklós kitűnő szerkesztésében, most je­lent meg rendszívül érdekes és gazdag tartalommal. A vezető cikkek sorából meg­említjük Herman Imre dr.-nak az iparügyi minisztériummal foglalk­ozó, Mihályfy De­zső, iparunk fejlettségéről szóló és Hai­­dekker Sándornak a független magyar kö­zépipar témáit bo­n­colgató írásait. A Felvidék iparával, az iparfejlesztésről a szociális törvényhozásról, külkereskedel­münkről, egyes iparágak kérdéseiről és közszállításról szóló rovatokban valóságos keresztmetszetét kapjuk gazdasági éle­tünknek.­­ (A beregszászi Magyar Kultúr Egye­sület) jól sikerült hangversenyt rendezett Beregszászon. Ortutay Jenő országgyűlési képviselő, város­bíró megnyitó beszédében a ruszin-magyar barátságot és sorsközösséget fejtegette. A megnyitó után az ungvári Voljbovina énekkar szerepelt igen nagy siker­rel. Az énekkar lelkes ünneplését Margó dr. teológiai tanár köszönte meg a ruszin éne­kesek nevében.­­ (Egy aszódi kereskedő valutaügye a bí­róság előtt.) A bűn­te­tő törvény­sízők valuta­­bírósága kedden Löwh Alajos aszódi keres­kedő bűnügyét tárgyalta. A kereskedő ellen bűnvádi eljárás indult, mert a múlt év augusztusában lakásán 21 dollárt találtak. A törvényszék lefolytatta a bizonyító eljárást, több aszódi tanút hallgatott ki, majd ítéleté­ben felmentette Löwh Alajost az üzérkedés vádja alól, de a dollárok be nem jelentésével elkövetett vétségben bűnösnek mondotta ki és ezer pengő pénzbüntetésre ítélte, amely büntetés jogerőre emelkedett.­­ (A Luther-Társaság szarvasi ünnepe.) A Magyar Luther-Társaság ünnepséget ren­dezett az Alföld egyik evangélikus gócpontja, Szarvas, ősi­ iskolája és nagynevűi két ne­veltje, Tessedik Sámuel és Zsilinszky Mi­hály méltatására. Megjelenít többi közt az ünnepen a kultuszminisztérium képviseleté­ben Jeszenszky Sándor mint tanácsos, to­vábbá: Raffay Sándorné, Kovács Sándorné, Traeger Ernő, S­zász Károly és több más közéleti ember. A társaság világi elnöke, Fabinyi Tihamér dr. titkos tanácsos meg­nyitójában arról az áthasonító erőről beszélt, amelynek olyan világos példája Szarvas: szlovák testvéreinket a tudás, a vallásos és nemzeti érzés erejével asszimiláltuk, — a magyar föld és a magyar lélek fajunknak ebben legnagyobb támasztéka. Tessedik Sá­muel egykori szarvasi evangélikus lelkész­nek, a mezőgazdasági kultúra európai hírű úttörőjének nagyságát méltatta ezután Fa­­binyi Tihamér, majd Zsilinszky Mihályról em­lékezett meg a Luther-Társaság hervadha­tatlan nevű elnökéről, a néhai kitűnő kultúr­­politikusról és történetíróról. Nádor Jenő dr. a szarvasi evangélikus Vajda Péter-gimná­­zium tanára „Az ország papja Szarvason” címmel magkapó tanulmányt olvasott fel Tessedik Sámuelről. Kovács Sándor dr. püspök, a társaság egyházi elnöke Zsilinszky Mihályról mondott emlékbeszédében a csabai gazdáimból közéleti vezér­emberré­ lett férfiú pályáját rajzolta meg. Gyökössy Endre, a Petőfi­ Társaság tagja ugyancsak két volt szarvasi kitűnőségről, Szabó­cska Mihályról és Ben­ka Gyuláról szóló szép verseit mon­dotta el, Szalay Esz­ter áriákat és dalokat énekelt. Raffay Sándor dr. püspök, titkos ta­nácsos, a társaság tiszteletbeli elnöke záró­szavaival ért véget a szép ünnepség.­­ (Pályi Gyula­ emléklakoma.) A Budai Tábor az öregdiófa-vendéglő­ben Pályi Gyula dr. ügyvéd, fővárosi törvényható­sági bizottsági tag, volt elnöke halála év­fordulója al­kal­mából emlékvacsorát ren­dezett. A vacsorán résztvett Felkay Fe­renc dr. tanácsnok. Nyáry Miklós dr. fő­városi törvényhatósági bizottsági tag és a tábor igen sok tagja. A Pályi Gyula emlé­kére alapított serleggel kezében Brózik Félix dr. törvényhatósági bizottsági tag mondotta az emlékbeszédet. Méltatta Pályi Gyula munkásságát, aki a táborba gyűjtötte Buda társadalmának szellemi csetjét. Hitet tett amellett, hogy a Tábor ovábbra is az új társadalmi és szociális elrendezésű Magyarország kialakításának szellemi és tudományos előkészítő munká­ját fogja végezni. A serlegbeszéd után le­leplezték Pályi Gyula arcképét, Paál Ákos festőművész alkotását.­­ (A kolozsvári öreg diákok találkozója.) A kolozsvári református kollégium öreg diák­jainak egyesülete szombaton este 8—10 óra között tartja találkozóját a Múzeum-kávé­­­ázban (VIII., Sándor­ utca 2).­­ (Az ógyallai obszervatórium a cseh megszállás alatt.) A Magyar Meteorológiai Társaság keddi ülésén Ken­essey Kálmán dr., az ógyallai obszervatórium vezetője tartott érdekes előadást: „Az ógyallai obszervató­rium a megszállás alatt’ címmel. Az előadó elmondta, hogy amikor 1018. őszén arról volt szó, hogy az új Csehszlovák állam déli ha­tára a Duna lesz, az ógyallán működő ma­gyar meteorológusok nem hagyták el helyü­ket, nehogy a­z 1871. óta folyó értékes klima­tológiai megfigyelések sorozatában szakadás álljon elő. Az ógyallai obszervatóriumiban az 1037. év májusáig összesen két meteorológus dolgozott s ezeknek is egyik legjelentősebb feladata volt: a kisebbségi magyarságnak a szakkérdések tekintetében történő felvilágo­sítása, tanácsadás, bizonyítványok kiállítása és szabadéktartási előadások tartása. Az 1938. év novemberének elején a cseh alkal­mazottak végleg elhagyták helyüket. A me­teorológiai intézet magyar igazgatója ekkor a legmelegebben üdvözölte a 20 éven át mindvégig helyén marad­t előadót, vagyis Ke­­­nessey Kálmánt és az intézet magyar al­tisztjét. Az érdekes, vetített képekkel élén­kített előadást a nagyszámú hallgatóközön­ség élénk tetszéssel honorálta, s melegen ünnepelte az előadó Kenessey Kálmán igaz­gatót, aki a megszállás nehéz éveiben mind­végig a helyén maradt és mélységes haza­fiassággal, komoly lelkiismeretességgel vé­gezte tudományos feladatát.­­ (Légvédelmi vétséggel vádolt gyár­igazgatók a bíróság előtt.) A büntetőtör­vényszék Dorosy-tanácsa kedden újabb légvédelmi vétség ügyében tartott főtár­gyalást. A per vádlottjai Vámossy Károly gépészmérnök, a Ganz és Társa Villamos­­sági Rt. Gép-, Vagon- és Hajógyár igaz­gatója, va­lamint Szabady Jenő gépész­mérnök-igazgató voltak, akiket az ügyész­ség légoltalmi vétséggel vádolt meg, mert elmulasztották a gyártelepeken a légol­talmi rendelkezéseket betartani és nem gondoskodtak megfelelő óvóhelyről, elsö­tétítésről. A tárgyalás megnyitása után a­z ügyész kérte a törvényszéket, hogy rendelje el a nyilvánosság kizárását, ehhez az indítványhoz a védők is csatla­koztak. A bíróság úgy határozott, hogy a tárgyalás egész tartamára kizárja a nyil­vánosságot és a tárgyalás folytatását március 16-ra halasztották. B. H. 1939 MÁRCIUS 1. SZERDA SP©RT . * Az olasz vívók 7:1 arányban egyizték a németeket. Berlinben nagy érdeklődés kk­ érte a német-olasz mérkőzést, amelyet az ola­­sz vívók nyertek meg 7:1 arányban. Párbajtőr­ben Ragno és Maggioretti legyőzte Hilda­­brandtot és Lerdont, a kardmérkőzésbe­r Pihton győzött Heim és Esset ellen, Fer­­rando verte Essert s az egyetlen német győ­zelmet Heim szerezte Ferrendoval szemben­* A női gyorskorcsolyázás világbajnoka a finn Lesche. Helsinkiből jelentik: A női gyorskorcsolyázó világbajnokságot a finn Lesche nyerte 239.703 ponttal, 2. Salmi finn 252.503 ponttal, 3. Tammin­en finn 252.786 ponttal, 4. Willberg finn 268.65 ponttal, 5. Nehringeva 269.75 ponttal. Lesche 1000 m.-en 1 p. 55.9 mp.-el, 5000 m.-en 10 p. 27.9 mp.-el első volt s ezzel biztosította világbajnoki győzelmét. * Évadzáró jégünnep a­ műjégpályán. A Budapesti Korcsolyázó Egyesület március 1-én, szerdán este 7 órakor megismétli a néhány héttel ezelőtt Ruszin lakodalom elne­vezéssel nagy sikert aratott jégünnepet. A városligeti jégpálya ezzel búcsúzik a közön­ségtől. A pompás jégrevü keretében egyéni tréfás számok is bemutatásra kerülnek. )( A keddi ügetőverseny. A februári ver­senysorozat utolsó napjának a nemzetközi mechanikus hendikep volt a legszebb verse­nye. A mezőny három legjobb lova végzett az élen: Levente—Triumpf—Tempó D. sor­rendben. Egyébként a napról nincs különö­sebb mondani­való, hacsak az nem, hogy az öreg Raymer bravúrosan vezette el a ver­senyt Décsével, Dann­éval szemben. Raymert menten gátlás keríti hatalmába, ha lovát teával mérik a könyvesek. Úgy látszik, a vén mester különleges betegségben, reáiszonyban szenved. Nem csoda, ha viszont a közönsé­gen egyre erősebb Raymer-iszony vesz erőt. Raymert különös betegségéből csak a ver­­senyintézőség tudná kigyógyítani és keltene is, hogy kigyógyítsa, mert a közönség nem győzi pénzzel Raymer reá-iszonyát. A rész­letes eredmény: 1. 1. Dorette Foote (IVá) Jónás, 1.36.3, 1500 m, 2. Ezres (p) Wieaper, 3. Emke (21?) Marschall. Ind. m.: Lang, Riana, Baj­noknő.. Küzd. Tot. 10:41, 15, 13, bef. 10:69. — II. 1. Zivatar D. (5,10) Kovács I­. 1:30.9, 2240 m. 2. Agyafúrt (3) Zwillinger, 3. Czinka Panna (10) Benkő. Ind. m.: Nikla, Századkürtön, Csatafia, Dancsi,­ Könny. Tot. 10:15, 13, 16, 29, bef. 10:39. — III. 1. Le­vente (8:10) Zwillinger. 1.28. 2120 m. 2. Triumpf (2) Kovács II, 3. Tempó D. (2K) Raymer. Ind. m.: Bohém, Lasta, Ond, Mi­móza, Groo Peggy, Oda, András, Könny. Tot. 10:15, 10, 11, 12, bef. 1—2:21, 1—3:29. — IV. 1. Danilo (2­A) Jónás. 1.27.8, 2220 m. 2. Décse (8,10) Raymer, 3. Dóba (6) Krei­­ter. Ind. m.: Zúzmara, Gyalla, Mámor, Kál­mán. Küzd. Tot. 10:48, 11, 10, 13, bef. 10:88. — V. 1. Egyetlen (6) Tornáim. 1.32.1, 2100 m., 2. Utóda (3) Kovács J, 3. Orgona (12) Molnár. Ind. m.: Opera, Csipke, Ják, Siheder, Margit, Johny J. F., Margit S. Küzd. Tot. 10­48, 33, 16, 59, bef. 1—2:158, 1—3,1942. — VI. 1. Mikola (3) Kovács II. 1,29.8, 2020, 2. Divat (2-?) Wiesner, 3. Sirocco (4) Zwil­linger. Ind. m.: Cserebogár, Lármás, Kele­véz. Könny. Tot. 1026, 32, 21, bef. 10:112. — VII. 1. Toti (2) Benikő. 1,33.7, 2120 m. 2. Balbo (4) Hauser, 3. Azdaja (6) Kreiter, Ind. m.: Alpár G., Senki, Elszánt, Rejtély, Sybil­l, Grlica, Vakarcs, Csalárd, Biztos, Hy­­perol, Rubin tóm. Bizt. Tot. 10:40, 18, 32, 19 bef. 1—2:208, 1—3:78. — Vili. 1. Hangya ist.: Zászlós (4) Dózsa. 1:33.4, 2140 m. 2. Óceán (2) Jónás, 3. Bűbájos (10) Feiser. Ind. m.: Orgona II, Hableány, Dália, Dinóra, Bufelejte, Könny. Tot. 10:105, 19, 14, 20, bef. 1—2:236, 1—3:1585. Ö­rökítse meg gyermeke mosolyát! ADORJÁN FOTÓ g­yermekfényképé­­szeti műterme méltányos áraiból a lap előfizetőinek 10% engedményt ad. Adorján Fotó KV., Petőfi Sándor­ utca K­. sz. Telefon: 38-40-87

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék