Budapesti Hírlap, 1939. március (59. évfolyam, 49-74. szám)

1939-03-01 / 49. szám

1939 MÁRCIUS 1. SZERDA I. II* AZ IDŐJÁRÁS­ ­A Meteorológiai Intézet jelenti február 21­-án este. Középeurópa nyugati részén meleg tengeri levegő hatol észak felé s az időjárás száraz­­jellegű, ezzel szemben Középeurópa keleti felén még borús az idő s a Kárpátok-meden­­­céjében, valamint a Balkán északi szélein csa­padékos. Hazánkban a nap folyamán szintén sok helyen volt csapadék és még az esti órákban is a Kisalföldön, a Dunántúl keleti szélén és a Dunától keletre fekvő országrészen esett az eső, a déli megyékben havazott és ugyan­csak havazott a Dobogókőn és a Kékesen is. A hőmérséklet napközben az ország észak­keleti részein 6—7 fokra, délen csak 3—4 fokra, Budapesten 5 fokra, egyebütt 4—6 fokra emelkedett, és este az egész országban 2—3 fokot mértek. Budapesten este kilenc órakor a hőmérsék­let plusz 3 Celsius fok, a tengerszintre át­számított légnyomás 762 mm, gyengén sül­­­lyedő irányzatú. Várható időjárás a következő huszonnégy órára. Mérsékelt szél. Változó felhőzet. He­lyenként, de inkább csak keleten, eső, havas­eső. A hőmérséklet emelkedik. — (Szilády Áron emlékezete az Akadé­miában.) A Magyar Tudományos Akadémia József királyi­­herceg elnöklésével ülést tar­tott. Az ülésen Pintér Jenő felolvasta Hor­váth Cirill megemlékezését Szilády Áron iro­dalomtörténettudósról. Szilády Áron, aki halasi református pap volt,­ egyik legkitű­nőbb irodalomtörténészünk és a régi magyar irodalom jeles búvára volt. Az emlékbeszéd méltatta Szilády Áron eredményekben gaz­dag, tudományos munkásságát. Az emlékbe­szédért, az elnöklő József királyi herceg mondott köszönetet, majd az Akadémia tag­jai zárt ülésen vettek részt. A zárt ülésben Voinovich Géza főtitkár előterjesztése alap­ján a tagajánlásokat tárgyalták.­­ (A HONSz aktuális kérdései.) Vitéz Árpátfalvy-Nagy István, a­ HONSz orszá­gos elnöke sajtóértekezlet keretében is­mertette a hadigondozottak legidőszerűbb problémáit. Az úgynevezett zsidótörvény képviselőházi tárgyalása során a HONSZ továbbra is a legerőteljesebben szorgal­mazza, hogy tekintet nélkül a rokkantsági százalékra, a hősi halott családja első­sorban legyen kedvezményezett, úgyszin­tén a hadiárvák is. A földreformtörvény legalább is ugyanazokat a kedvezménye­ket biztosítsa a hadigondozottak részére, mit a telepítési törvény már biztosít és hogy a juttatásnál az első hely a hadi­­gondozottakat illesse meg. A felvidéki hadigondozottaknak a HONSZ-ba való be­szervezése folyamatban van, eddig 9 vá­rosi, 3 járási­ csoportja, valamint 14 fiókja alakult meg a HONSz-nak a Felvidéken. Március 1-én a honvédelmi minisztérium­ból több bizottság száll ki a visszacsatolt Felvidékre és egyesülve a helyi hadigon­dozási bizottságokkal, egyenként felül­vizsgálja a jelentkező hadigondozottakat. A bizottság határozata, tekintve, hogy abban a honvédelmi miniszter is képvi­selve van, azonnal jogerőssé válik. A „Hadirokkantak Háza” a megvalósulás előtt áll. A HONSz április első napjaiban kezdi meg a hadirokkantak háza felépíté­sét. A hadigondozás problémájának leg­égetőbb kérdése a hadigondozottak anyagi ellátásának elégtelensége. Ezért törekszik a HONSz arra, hogy a járadékok mielőbb felemeltessenek és pedig ezek közül első­sorban a hadiözvegyeké.­­ (ünnepélyes díszszemle lesz Munká­cson.) A rendőrsé­g munkácsi kapitánysága március 5-én, vasárnap délelőtt féltízkor díszszemlét tart, amelyet egybekapcsolnak a honvédhelyőrség díszszemléjével. Ugyanekkor adják át a kitüntetéseket a Munkácson tör­tént cseh betörés alkalmával szerepelt rendőr­tiszteknek és legénységnek. A kitüntetések átadását és a díszszemlét tábori mise előzi meg. A rádió a díszszemléről helyszíni köz­vetítést ad. . . Kobona Gond, idegesség és kimerültség csökkenti a munkaerőt. Kobona biztosan legyőzi a kimerültséget és kedélydepressziót PsztUbu P­ug. . (Halás miatt elítélték a dohányutcai merénylet egyik gyanúsítottját.) Géczy Ká­roly büntetőtörvényszéki e­gyesbíró kedden Kenyeres Jenő sofőr bűnügyében tartott tár­gyalást, aki mint ismeretes a dohány utcai bombamerényletnek egyik gyanúsítottja. A vád szerint Kenyeres Jenő csalás vádjával állott a bíró előtt egy régebbi ügyéből kifo­lyóan. Perbe­szédek után a törvényszék bű­nösnek mondotta ki Kenyeres Jenőt és hat­heti­­ fosházra ítélte. Az ítélet nm jogerős Zsindelyné Tüdős Klára a magyar ünneplőről­ ­Az Iparművészeti Társulat előadássoro­zata keretében kedden délután érdekes és tanulságos előadást tartott Zsindelyné Tüdős Klára, Zsindely államtitkár fele­sége ,A magyar ünneplő” címmel. Elő­adásának bevezető részében megemlékezett a régi szép időkről, amikor volt valaha itt olyan világ is, hogy száz hold földet adtak egy vont arany szoknyáért és hétezer igazgyöngyszemet varrtak bele egy lako­dalmi dolmányba, ékeinknek ehhez joguk volt — mondotta az illusztris előadó. Ne­künk azonban nem maradt pocsékolni va­lónk sem vérben, sem pénzben, sem föld­ben, sem tehetségben. Az eltékozolt fekete betűs magyar hétköznapok most reánk tornyosulnak, az elvégezetlen munkák hepehupáin recseg-ropog az ország sze­kere. Én ezekhez a feketebetűs hétközna­pokhoz szegődtem cselédnek s ha mégis ünnepi díszről beszélek itt, ez azért van, mert ismerem a fajtám és tudom, hogy éppen a vasárnapi hangulatán keresztül lehet talán valahogy hozzáférni. — Az ünnepek magyar divatját szeret­ném megcsinálni ahhoz, hogy a hétfköz­­napokink jusson munka. Szeretném úri viseletté tenni a magyar ünneplőt, hogy hosszú, keserves téli hátlapokon szőhesse, fonhassa, hímezhesse a hozzávalókat a fa­lusi nép. Ma, amikor néprajzi adatok alap­ján póóbálnak Európában térképet raj­zolni s amikor a világ hervadozó kultúrái mindenütt a folklór után nyúlnak, termé­szetes, hogy a nép művészetének kell in­spirálni azt a divatot, amelyből a pia ün­neplő ruhája megszülethet. Zsindelyné Tüles Klára ezután ismer­tette, hogy ünneplő­ ruha sorozatot készí­tettek, ezt vetített képekben be is mutatta, annak hangsúlyozásával, hogy a magyar díszruhasorozatot is a mai korszellem diktálta. Ez a díszruhasorozat — úgymond — azzal a céllal készül, hogy annak a társadalmi rétegnek teremtsünk állandó viseletet, amely a falu népétől elszakadt, s a főnemességhez nem tartozik. A megjelent előkelő közönség nagy fi­gyelemmel és tetszéssel hallgatta Zsin­­ddlyné Tüdős Klára fejtegetéseit, az elő­adó végül közölte, hogy a bemutatott raj­zokat egyik kedvenc tanítványa, Szabó Gabi készítette. Az előadóül­ésen Czakó Elemér ny. ál­lamtitkár elnökölt. — (Feloszlatnak több budapesti front­harcos csoportot.) Az Országos Fronthar­cos Szövetség országos intézőbizottsága, vitéz Takách-Tolvay József gróf elnökle­tével, országos intézőbizottsági ülést tar­tott. Az ülésen is budapesti és vidéki bi­zottsági ta­gok majdnem teljes számban jelentek meg. Vitéz Takách-Tolvay József gróf elnöki meggyitójában beszámolt a Teleki Páll gróf miniszterelnökkel és más hivatalos tényezőkkel folytatott tárgyalá­sokról. Bejelentette, hogy Kóburg Gotha herceg, a Nemzetközi Frontharcos Szö­vetség elnöke főtitkárával és sajtófőnöké­vel március közepe táján Budapestre lá­togat, hogy a magyar tagozat vezetőivel és tagjaival nemzetközi frontharcos kér­désekről részletes megbeszélést folytasson. Kertész Elemér országos alelnöki előter­jesztésében letárgyalta­­a Szövetség idő­szerű kérdéseit és folyó ügyeit. Az ülés egyhangúan tudomásul vette, hogy a Szö­vetség elnöksége Teleki Pál gróf minisz­terelnökhöz küldöttségileg eljuttatta a zsidótörvénnyel kapcsolatos és annak ide­jén visszautasított úgynevezett I. számú javaslatát. Az értekezlet megnyugvással vette tudomásul, hogy az országos elnök­ség a Szövetség belső fegyelmének bizto­sítása végett egyes kerületi vezetők ellen fegyelmi eljárást indított. Egyben vitéz Martsekényi Imre, Juhász Ödön dr., lovag Kempsky Lénárd, vitéz Komárnoky Gyula és Tóth Zsigmond felszólalásai és javas­latai után az értekezlet felhatalmazást adott, hogy az olyan frontharcos csopor­toknál, a­hol túlzó, egyoldalú próbálkozá­sok és törekvések valósággal gátolják a keresztény frontharcosok irányító és har­monikus működési lehetőségét, továbbá állandó hírlapi vitatkozásaikkal szinte provokálják a jobboldali közvéleményt, — a Szövetség elnöksége a legjobb belátása szerint tegye meg az illető csopor­tok fel­oszlatására és teljes újjászervezésére vo­natkozó szükséges­ intézkedéseket. — (BÁNYALÉGROBBANÁS HUSZON­HÁROM HALOTTAL.) Istanbulból jelentik: A kozlui kőszénbányában bányalégrobbanás történt, amelynek 23 halálos, 2 súlyosan és 10 könnyebben sebesült áldozata van.­­ ’(M­agyar győzelem a zág­rábi HÁZI­ASSZONYVERSENYEN.) A Fővárosi Népművelési Bizottsága hat ma­gyar résztvevőt küldött a zágrábi nem­zetközi háziasszonversenyre, s a főzőverse­nyen Plank Paula, a Magyar Szövetkezeti Asszonyliga kiküldötte nyerte az első dí­jat. A verseny magyar résztvevői ezenkí­vül több helyezést értek el.­­ (A szándékos emberöléssel vádolt orvos bűnügye.) Kedden folytatta a büntetőtör­vényszék Krayzell-tanácsa annak a bűnper­­nek a tárgyalását, amelynek fővádlottja Schwarz Zoltán dr. volt zsidókórházi orvos és Giczi Mária celldömölki varrónő. Schwarz Zoltánt mint ismeretes szándékos emberölés bűntettével vádal­ta meg az ügyészség Giczi Mária és Baricza Pálné szülésznővel együtt az emlékezetes múltévi csecsemőgyilkosság­gal kapcsolatban. A keddi folytatólagos fő­tárgyaláson a bíróság tanúikat hallgatott ki, majd Orsós Ferenc dr. egyetemi tanár és Vittray Anitát dr. törvényszéki orvosszakér­tők mondták el a véleményüket arról, hogy mi idézte elő a csecsemő halálát. Az orvosi vélemény után a törvényszék a tárgyalás folytatását csütörtökre halasztotta, amikor is a perbeszédekre és az ítélethozatalra kerül sor. ■ ....­­.._ — (Újabb adományok a szlovákiai Magyar Házak javára.) A Szlovákiában építendő Ma­gyar Házak javára úgyszólván a gyűjtés el­indításának első percétől fogva állandóan ér­keznek a magyar testvéri szeretet nagy nemzeti jelentőségét megértő emberek ado­mányai. Az egyes adakozóik mellett újabban nagy számmal szerepelnek az ország egész területén elszórt különböző egyletek gyűjté­sei. Magyarsokszelőce községben pld. Ma­gyar Bál­t rendeztek s .a tiszta jövedelmet: 366 pengő 71 fillért a szlovákiai Magyar Házak javára ajánlották fel. A Hegyeshalmi Társaskör 180­­­­58 fillért gyűjtött, az Ecsedlápi Társulat Villamosművei 20 pengőst, a szombathelyi kir. tanfelügyelőség 17 P 10 fillért, a Kunbajai Iparos­- és Olvasókör 16 P 50 fillért, a Vasmegyei Agg-harcos Egyesület 15 pengőt, a Kassai Katolikus Legényegylet 10 pengőt gyűjtött, illetve adományozott.­­ (SZÁZTIZENHAT ÉVES KORÁ­BAN HALT MEG EGY CIGÁNYASZ­SZONY.) Somlójenő községben a n­apok­­ban halt meg 116 éves korában özvegy Kolompár János­té, Horvát Zsófia cigány­­asszony. Életében sohasem volt beteg.­­ (Pályázat a Pázmány-egyetem szemé­szeti tanszékére.) A vallás- és közoktatás­ügyi miniszter a budapesti m. kir. Pázmány Péter Tudományegyetem orvostudományi ka­rán üresedésben lévő szemészeti tanszékre nyilvános pályázatot hirdet. A pályázni óhaj­tók kérvényeiket,­­ amennyiben jelenleg is állami alkalmazásban vannak, elöljáró ható­ságuk útján, a r­ ellenkező esetben közvetle­nül a budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetem orvostudományi ka­rának dékáni hivatalához (Budapest, Vil­., Üllőiút 26.) március 31-ig nyújtsák be.­­ (Testnevelési éremmel kitüntetett versenyzők.) Az Országos Testnevelési Tanács elnöki tanácsa február 28-án tar­tott ülésén Prém Lóránd dr. ügyvezető al­­elnök meleg szavakkal méltatta a március 1-ével nyugalomba vonuló Schmidt József OTT igazgatónak az Országos Testneve­lési Tanácsban annak megalapítása óta ki­fejtett tevékenységét és átnyújtotta neki a testnevelési aranyérmet. Az elnöki ta­nács ezután elvi határozatot hozott, az aktív sportolók kitüntetéséről. Kimondotta, hogy a jövőben negyedévenként testneve­lési éremmel tüntetik ki a legkiválóbb ver­­eenyzőket. A kitüntetések első sorozatába a következő négy versenyző került be: K. Csák­ Ibolya, aki 1938-ban női Európa­­bajnokságot nyert, a német tenniszbaj­­nokságot nyert Szigeti Ottó, az Adria-baj­­noki ter­r­iszversenyen a teljes európai él­gárdát megelőző Gábory Emil és Heinrich Tibor, aki az 1938. évi európa-bajnoki vi­torlás és yacht-versenyen két számban is második helyezést ért el. Ez a négy ver­senyző arany testnevelési érmet kapott. X (Kevesebb ruhát kell csináltatni): Ha a szövet szingyapjából készült. A magyar úri­­családok részére évek óta szállítja angolosan gyártott kiváló szöveteit közvetlenül ruhán­ként is első kézből a Trunkhahn Posztógyár, Budapest, XI., Bocskay­ út 127. Kérje a szö­vetminták költség- és kötelezettségmentes elküldését. Nem fog csalódni, hanem évekre szóló megtakarítást ér el. •­ (Kiutasították a Corriere della Sera párizsi tudósítóját.) Párizsból jelentik: A Jour és a Journal des Débats római tudósí­tójának­ kiutasítása miatt a francia hatósá­gok elrendelték Monellinek, a Co­rriere della Sera párizsi tudósítójának kiutasítását. Mo­­nellinek nyolc napon belül el kell hagynia Párizst. Ruszin szabadságnapok A Magyarországi Ruszinszkóiak Szer­vezete ünnepi hét keretében ünnepli a ru­szin-magyar testvériséget. Ennek során március 11-én Budapestre érkezik a Ver­­hovina Énekkar Sztojka Sándor munkácsi püspök vezetésével. Március 12-én Sztojka püspök hálaadó szentmisét mond az Egye­temi templomban, este egynegyed 9 óra­kor a Zeneművészeti Főiskolán ruszin-ma­gyar kultúrest t­esz. Március 13-án Esz­tergomba látogatnak el a Felvidéki ruszi­nok, tisztelegnek Serédi Jusztinián dr. bí­boros-hercegprímás előtt. Másnap, már­cius 14-én a kormányzónál és a miniszter­­elnöknél tisztelegnek és este hat órakor a Hősök­ terén Panachidát mutat be Sztojka Sándor püspök az elesett munkácsi halot­takért és az összes magyar hősi halottak lelki üdvéért. Március 15-én a magyar if­júsággal együtt a magyar szabadságot ün­neplik a ruszinok. A Rákóczi-szobor előtt tiltakozó gyűlést tartanak. Este fáklyás szerenádot ad a Verhovina énekkar vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó tiszteletére. Gafencu Varsóba, utazik BUKAREST, febr. 28. Gafencu külügyminiszter március 3-án, pénteken hivatalos látogatásra Varsóba utazik. Kíséretében lesznek Cretreanu, a külügyminisztérium főtitkára és Pop, a külügyminiszter kabinetjének főnöke. 7 Hász István tábori püspök kitüntetése Kedden volt tizedik évfordulója annak, hogy XI. Pius pápa Hász István dr.-t, a győri teológia tanárát, surai c. püspökké nevezte ki, Magyarország kormányzója pe­dig a tábori püspökség élére állította. Az évforduló alkalmából a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett helyőrségi templomban a jubiláló tábori püspök szentmisét pontifi­kált, amelyen megjelentek: a honvédelmi minisztérium tiszti küldöttsége, a tábor­noki és törzstiszti kar népes küldöttsége, Teleki Pál gróf miniszterelnök képvisele­tében bárcziházi Bárczy István államtit­kár és a polgári és katonai társadalom számos kitűnősége. Mise előtt Húsz püspök a szószékről szózatot intézett honvéd hí­veihez és beszé­dében megemlékezett arról, hogy az el­­húnyt pápa mily örömmel fogadta a jelen­tését, amikor beszámolt arról, hogy a­ magyar honvédség méltó utódjai Szent Ist­ván és Szent László katonáinak. Köszöne­tet mondott Magyarország kormányzójá­nak is, aki mindig a legnagyobb érdeklő­déssel volt a magyar honvédség lelki élete felől, majd hangoztatta, hogy ha valami­kor, úgy ma mindennél nagyobb szükség van azokra a hősi erényekre, amelyek a magyar katonát mindi­g jellemezték. Is­ten nevében győzött mindig a magyar ka­tona. Ebben a szelemben kell továbbra is a haza szolgálatára állania. Ha Isten velünk lesz és mi ővele, akkor nem kell aggód­nunk az ezeréves Magyarország sorsáért. Délben vitéz Bartha Károly honvédelmi miniszter a minisztérium épületében sze­mélyesen nyújtotta át a jubiláló tábori püspöknek a kormányzó kitüntetését, a Magyar Érdemkereszt középkeresztjét. — (Európa várható szellemi arculata.) Szerdán, este a Wekerle Telepi Társaskör helyiségében Nádas Zoltán dr. római kato­likus hitoktató lelkész „Európa várható szel­lemi arculata” címmel előadást tart. Vendé­geket szívesen látnak. HALÁLOZÁS, Özv. Eckhart Edéné, született Gebhardt Teréz életének 76. évében Budapesten el­­húnyt. A megboldogultban Endrődi Ede CFR főellemőr, Eckhart Ferenc jog- és áll­­­amtudosítánykari nyilv. r. tanár, Eckhart Sándor, a bölcsészeti kar ezidei dékánja, édes­anyjukat vesztették el. Eckhart Edének, az aradi első takarékpénztár igazgatójának öz­vegyét nagyszámú rokonságon kívül Arad egész régi társadalma gyászolja. Weiber Kálmán, bonyhád-lajospusztai föld­­birtokos, Tolna vármegye törvényhatósági bi­zottsági tagja kedden Szekszárdon meghalt. Holttestét a bonyhádi családi sírboltba te­metik. Az elhunytban Bitter Illés clairvauxi apát és Klemn Antal ny. főispán országgyű­lési képviselő sógorát gyászolja. Ackermann Márton, az Ericcson-gyár és Karl Zeiss-művek volt magyarországi igaz­gatója Budapesten váratlanul elhunyt. Holt­testének beszentelése március 1-én délután, fél ötkor lesz a farkasréti temető halottas­­­­házában, ahonnan Zsombolyára szállítják.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék