Budapesti KISZ Élet, 1966 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1966 / 7. szám

Társa&iánc EGY NÉPSZERŰ MOZGALOM MÚLTJA, JELENE, JÖVÖJE ÉS KÉRDŐJELEI A tánc — különösen a társastánc — nem egyetlen nép nyelve, hanem olyan nemzetközi nyelv, mint az eszperantó: minden nép adott hozzá valamit, s így alakult ki jelenlegi nemzetközi formája; az, amely az utóbbi időben világszerte hódít és amely a legszebb társastáncok­ból kicsit világfolklórt is csinált. A „nyugati származás” következményei Hazánkban korábban sok társastáncot, mivel nyugatról jött, károsnak ítéltek, oktatását mellőzték. De így is táncolták, csak rosszul, ízléstelenül. Ez sok köny­­nyelmű, felszínes, az ifjúságot elítélő né­zet megszületését segítette elő, amit rész­ben meg is lehet érteni. A KISZ már hosszabb ideje arra tö­rekszik, hogy segítse a fiatalokat a he­lyes és ízléses tánc, a kulturált mozgás elsajátításában. Hiszen a negatív jelen­ségek nem egy-egy tánchoz kapcsolód­nak, hanem ahhoz: hogyan táncolják azokat. Nem egyes táncok betiltásán, ha­nem megtanításán van a hangsúly. Le­het ízléstelenül és otromba mozdulatok­kal keringőzni és csárdásozni, és lehet esztétikusán, ízlésesen táncolni a rock and roll-t, vagy a twistet is. A KISZ KB szabadidő-határozata rá­mutatott arra, hogy sok nevelési lehe­tőség van a társastáncban, mivel a fia­talok között népszerű és szórakozva ta­A в osztály győztesei: WOLFGANG NEMEC - SUSANNE MACEK nítja meg őket a helyes viselkedésre, a szocialista közösségi magatartás kialakí­tására. E határozat végrehajtásaként a KISZ rendszeresen szervez országszerte különböző szintű versenyeket. Az 1960-as évektől fellendülő versenytánc valóságos mozgalom lett, és cáfolhatatlanul bebi­zonyította: fiatalságunk szereti a kultu­rált, ízléses táncot! A KISZ lehetővé tet­te az Ifjúság a szocializmusért mozga­lom kulturális követelményeinek telje­sítését a társastánc-tanfolyam elvégzésé­vel és a társastánc-versenyt a kulturá­lis szemle keretébe iktatta. A társastánc mozgalom fellendülése viszont sok he­lyen pezsgőbbé és elevenebbé tette ma­gát a KISZ-életet. A nemzetközi versenyszabályok Meg kell említeni, hogy a társastánc­mozgalom fellendülése hazánkban — igaz kissé megkésve — egybeesik világszintű térhódításával. Az egymásnak helyt adó táncdivatok, a zsúfolt városi szórakozó­helyek, az egyre primitívebbé váló moz­gás más országokban sem elégítette ki azokat, akik szépen, stílusosan akartak táncolni. Ezek a tánckedvelők klubokba, egyesületekbe tömörültek, ahol versenye­ken döntötték el egymásközt, melyik pár tud szebben, technikailag tökélete-34 Иxn xn < stó и £ О §8 * á < b О H S aи 9 N < xn N tó W § Z tó . < < tó

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék