Budapesti Közlöny, 1867. március (1. évfolyam, 1-17. szám)

1867-03-12 / 1 . szám

Kedd, márczius 12. Buda-Pest, 1867. 1. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAT. Előfiaseré napontai postai szétküldéssel: Egész évre .... 20 frt. Félévre .­ . . . . 10 „ Negyedévre .... 5 „ tői árak : Budapesten házhoz hordva: Egész évre . . 18 frt.—kr. Félévre . . . 9 „ — „ Negyedévre . . 4 „ 50 „ Szerkesztőség: Gránátos utcza 1. szám. — * Kiadó­hivatal: Pesten, barátok­ tere 7-ik sz. Kéziratok nem küldetnek vissza. Bérmen­­tetlen levelek csak rendes leve­lezőinktől fogadtatnak el. Magán*hirdetések : egy hasábos petit sor egyszeri hirdetésért 8 kr, többszöri hirdetéseit 7 kr. minden beiktatásnál. A bélyeg­díj külön minden beiktatás után 30 kr. o. értékben. HIVATALOS RÉSZ. Ministeri rendelet. A magy­ar királyi m­inisterium, a ma­gyar királyi helytartótanács működését mai napon megszüntetvén, az ügyek ve­zetését tényleg átvette. Az egyes ministériumok hivatalos he­­lyiségei ideiglenesen a következő helye­ken vannak berendezve: A belügyministérium b­udán Szent- György-tér 5-ik szám alatt. Az igazságügyi ministerium Budán a volt helytartóság épületében, ari­atttcza 53. szám alatt, elnöki irodája pedig Pes­ten, váczi-utcza 13. szám alatt első eme­letben. A vallá­sügyi, honvédelmi és közleke­dési ministeriumok Budán a volt helytar­tóság épületében, uri-utcza 53. sz. A pénzügyi ministerium Budán, a volt magyar kir. udvari kamara épületeiben. A kereskedelem, földmivelés és ipar ministeriuma Pesten, aldunasor 2. szám alatt. Miről az ország összes hatóságai szint­úgy, mint egyesek oly utasítással érte­­sittetnek , hogy mindazon benyujtvá­­nyok, a­melyeknek elintézése eddig a ruagyar királyi udvari kanczellária, az erdélyi udvari kanczellária, a magyar ki­­rályi helytartótanács, vagy a budai or­szágos pénzügyi igazgatóság köréhez tar­tozott, a mai naptól kezdve az illető szak­­ministériumhoz küldendők be. Addig is, míg a szervezés teljes be­fejeztével, az egyes ministériumok közti szakfelosztás közhírré tétethetnék, mind­azon tárgyak, a­melyekre nézve a szak­illetőség kérdése kétségesnek látszik, a „Magyar kir. ministeriumhoz“ „Budán“ intézendők, — gondoskodva lévén arról, hogy az ily czím alatt beérkező tárgyak az illető szakministeriumhoz haladék nélkül áttétessznek. A hivatalos órák később fognak köz­tudomásra hozatni. Kelt a magyar királyi ministeriumnak 1867. évi martius 1- én tartott üléséből. B. Wenckheim Béla, s. k. Lónyay Menyhért, s. k. B. Eötvös József, s. k. Horváth Boldizsár, s. k. Gr. Mikó Imre, s. k. Gorove István, s. k. * NEMHIVATALOS RÉSZ. Országgyűlési tudósítások. A felsőház XXXIV. ülése martius 11 diki déli 12 órakor. Elnök : gr. C­z­i­r­á­k­y János kamarás; jegy­zők : b. M­a­j­t­h­é­n­y­i László honti és S­z­l­á­v­y József bihari főispánok. A ministeri padokon : b. Wenkheim Béla belügy- és Horváth Boldizs­ v­iszságügy­­ministerek. ^ Tárgy : az alsóház határozatára emelt minis­ter előterjesztvény a törvényhatóságok vissza­állítása tárgyában. A múlt ülés jegyzőkönyve felolvastatván, el­nök a ház örvendetes tudomására juttatja Ő Felségének holnap, mart. 12. délutáni 2—3 között körünkbe érkezését, s a felsőház tagjait felhívja, hogy hódolatteljes tiszteletük kifeje­zésére, egy órával a fejedelem megérkezése előtt, a budai várpalotában gyűljenek egybe. Tóth Vilmos, a képviselőház jegyzője, a felsőház quaestora által vezettetve, rövid be­széddel s éljenzések közt átnyújtja az alsóház határozatát a sajtóügyben, mely a ministeri elő­terjesztés folytán keletkezett, s egy másik indít­­ványbeli határozatot,­ mely szerint az adó be­hajtására, az utonszállításra, a törvényhatósá­gok visszaállítására, s az 1848. sajtótörvények­re vonatkozó indemnity csupán és kirekesztő­­leg a jelen ministériumnak adatik meg. A felsőház jegyzői felolvasván mind a két rendbeli üzenetet, elnök tanácskozási napul a holnapi napot tűzi ki. A napirendre kitűzött tárgy a törvényható­ságok visszaállítása lévén, a bihari főispán az alsóház által elfogadott ministeri előterjeszt­­vényt felolvassa. Az általános vitát Tomcsányi csongrád megyei főispán nyitja meg. Indokoltnak találja a törvényhatóságok visszaállítását. Az 1848. törvény sok pótolandó hézagot hagyott. A ne­hézségek a 18 évi provisorium alatt még inkább szaporodtak. Alkotmányunk vissza­állításának a felelős magyar minisztérium csak egyik biztosítéka,­­ a másik biztosí­ték : a törvényhatóságok helyreállítása, mit az egész nemzet óhajt, mert 800 évig volt közjogi életének védője. A megye a nemzet kedvencz eszméje ; ennek szünetelése az alkot­mány szünetelése. Kötelesség tehát azt helyre­állítani, mely nélkül a kormányzat, ha fenn nem akadna is, de törvényes nem volna. A megye 1848-ban több ősi elemeitől fosztatott meg. A szabadalmak, a kiváltságok helyébe a közszabadság lépett. Főfeladatnak tekinti a felelős kormány összeegyeztetését a helyható­sági rendszerrel. Az 1861 - ki megyei választ­mány helyreállítását olyannak tartja, mely legközelebb jár a törvényhez, sem a 48-ki bi­zottságokat vagy újabb ös-gyű­lést összehívni lehető vagy tanácsos nem lévén. Az 1861-ki tisztikart a bizottságok kiegészítő részének tartja. A ministeri előterjesztvény 8 ik pontjára megjegyzi, hogy a nemzetiségi kérdés korink achilles-sarka. A főrendek speciális hivatásá­nak ismeri a veszélyes doctrinák rohamaitól a nemzet életét megmenteni. Megnyugszik azonban a ministérium intéz­kedésében, mely a megyei tanácskozások nyel­vét meg nem köti, mivel azt hiszi, hogy az új eszmék áramlásából eredő népszerűségnek a kormány nemzetiségünket feláldozni nem fog­ja. A királyi városokra nézve megjegyzi, hogy miután a megyék hatósága alól teljesen fel­mentettek, a kormánynak kell valami expe­­dienst a helyhatóságok ellenőrzésére nézve találni. A javaslat Erdélyre vonatkozó pont­jában némi szellemét találja a miniszeri min­denhatóságnak , hanem Erdély abban a kivéte­les állapotban van, hogy ott törvény nem léte­zik, csak ministeri rendeletek. Semmi sérelmet nem lát abban, ha alkotmányellenes miniszeri rendeletek helyett, Erdély ideiglen administra­­tiója alkotmányos és felelős ministériumra bi­­zatik. Az alsóház határozatát módosítás nélkül elfogadja. Szögyényi L. fehér megyei főispán tömör szavakban foglalja össze a megyei hatóság életképességét, mely nélkül Magyarország lehet jól rendezett és codificált jogállam, de Magyar­­ország soha. A megye szélesebb alapokra fek­­tettetvén a 48 ki törvények által, a nemzetnek kell bizalmat szavazni, hogy a világ előtt be­bizonyítsa, váljon a megye a minden nemzeti­ségeknek jogos büszkeséggel­­kínálható intéz­mény­e, vagy magát túlélt ódonság. B. R­é­v­ay Simon, Thurócz megye főispánja, örömmel fogadja a kormány előterjesztvényét, mely által nem csekély mértékben fog a súr­lódás a nemzetiségek közt csillapulni. B. V­a­y Miklós: Megye nélkül nem csak honosnak, de biztosnak sem érzi magát. E kér­dés, véleménye szerint, a lét vagy nem lét kér­dése. Üdvözli a kormány háttér-gondolat nél­küli bizalmát, melyet a törvényhatóságokba vet. B. Wenckheim László nem tagadhatja meg a kormánytól köszönetét, de a megyei bi­zottságokra nézve határozottabb megállapo­dást kivánt volna az 1861-kinél, melytől Isten mentsen. A megyék­­ veszedelme rendezetlen állapotukban rejlik. Óhajtotta volna, hogy a ministerium bejelentse megyerendezési javas­latát. Ellenvéleményben van a nemzetiségi szempontra nézve is a ministeri előterjesztés­sel ; templom, ház, iskola a nemzetiségeké, de a megyék termeiben magyarul kell tanács­kozni. Méltányolja azonban a nehézségeket, melyekkel a kormánynak küzdeni kell. R. Wenckheim Béla belügyminiszer: Az előttem szólott múlt, báró úr nyilatkozatára van szerencsém kijelenteni , miszerint igenis Ő Felsége kormánya legfontosabb és legelső teendői közé sorozni kötelességének tartja a törvényhatóságok végleges szervezését, de minthogy ezen szervezés tüzetes tárgyalást és megfontolást igényel, egyetértek Csongrád me­­gye érdemes főispánjával, és én is ezen ügyet elhamarkodásnak kitenni — ezen kegyeletes intézmény iránti hibának, vagy épen bűnnek merném nevezni. Miután azonban a törvény­­hatóságok helyreállítását halasztani nem lehe­tett, Ő Felsége kormánya kötelességének tar­totta, ezen intézmény helyreállítását legelső kötelessége közé sorolni, és így egyebet tenni nem lehetett, mint épen említeni méltózta­­tott, a­mennyire lehetett, a törvényeket meg­közelíteni és a közbejött eseményeket nem ig­­norálni. Ennélfogva e pontokra nézve kért a felelős kormány felhatalmazást. Nem is szándéka a kormányok ezáltal a törvényhatóságok­ 0nkorm£nyZa^ba beavat­kozni , és ezek auton­Qjjjj^jjg jogait bármi te-

Next