Budapesti Közlöny, 1867. április (1. évfolyam, 18-41. szám)

1867-04-19 / 33. szám

ODD 199 Schelter Ferdinand 4­4 nemzeti könyvkereskedésében Pesten (szervita­ tér sarkán, a „fehér hajóival szemben) megjelent: AUSZTRIA birodalmi adó-rendszere, különös tekintettel a magyar korona alatti országok adó és állam­­gazdászati viszonyaira írta Szepessy Mih­ály. Ára 2 frt 40 kr. Szerző e műben mindenre kiterjeszkedik, a mi a birodalom bevételének tárgyát képezi, és cziméhez hiven minden adónem­nél megemlíti, hogy a magyar korona országaira mennyi mére­tett e teherből. Kiváló érdeme e műnek, hogy benne minden tárgy nemcsak részletesen van ismertetve, hanem oly világosan és egy­szerűen is, hogy a nemzetgazdasági kérdéssel nem foglalkozó nagy­közönség is könnyen megértheti. Ezenkívül javaslatokat tesz az adó kezelésének egyszerűsítésére, melyek az adóteher ki­sebbítését vonandják maguk után. Remélhető, hogy hazánkban az adó kezelése nagy változásokon megy keresztül; a visszaállí­tott megyerendszerrel a felügyelet is megváltozik. Azoknak, kik­nek a felügyelet és kezelés szerepe jut, ajánljuk e könyvet mint oly útmutatót, mely biztos tájékozást nyújt e bonyolult tárgyban. Ajánljuk továbbá a nagy­közönségnek, mely ebből tartozása mennyisége iránt tisztába jöhet, s nem lesz kitéve annak, hogy tudatlan vagy lelkiismeretlen adószedők tartozásán felül meg­adóztassák. És végre ajánljuk a törvényhozóknak, mint olyat, melyből az országnak anyagi állását áttekinthetik, és mely a szükséges változások­ és javításokra biztos vezérfonalul szolgál. 221­3­3 „CONCORDIA“ gőzmalom-részvény-társaság. Folyó évi ápril 12-én hozott választmányi határozat folytán, a „Concordia“ gőzmalom-részvény-társaság t. ez. részvényesei a folyó évi május 15-én délután 3 órakor a pesti nagykereskedelmi testü­let helyiségeiben tartandó rendkívüli közgyűlésre ezennel meghivatnak. Tanác­sozás tárgyai: 1) Az épitkezés és az üzlet felöli jelentés. 2) A gőzmalomnak kiépítése. 3) Az alaptőkének nagyobbitása. 226 3­ 2 4) Az alapszabályok megváltoztatása. 5) A könyvvizsgálók választása. Azon részvényesek, kik az alapszabályok 14. §-ban*) közü irt szavazati jogukkal élni kívánnak, felkéretnek, saját nevökre irt rész­vényeiket 1. évi május 6-tól bezárólag 8-ig reggeli 10—12 óra között a társaság pénztáránál (belváros, arany kézutcza 5. sz. a.) térítvény mellett letenni. GrO !SdU. ---------------------------- elnök­*) Öt darab részvény feljogosítja birtokosát, ha azok saját nevére írva vannak, egy szavazatra , a közgyűlésen több mint tíz szavazatot azonban senki sem babát, legyen az saját nevében vagy meghatalmazás mellett, vagy mindkét minőségben." A „VICTORIA“ biztosító társaság szavazatjogosult t. ez. részvényesei az alapszabályok 27. §-a értelmében folyó évi ápril­is 30-án összeülendő rendes közgyűlésre, mely Kolozsvárit a városház nagy termében i. e. 9 órakor fog megtar­tatni, ezennel meghivatnak. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó beszéd. 2. Jelentés az intézet első üzleté­véről, s a vagyonmérleg beter­jesztése. 3. A nyereményosztalék megállapítása. 4. Indítványok és folyamodások tárgyalása. 5. Jelentés az újonnan életbeléptetett biztosítási ágak iránt. • 6. Az alapszabályok értelmében kilépendő választmányi tagok és számvizsgáló tisztek helyett újak választása. Kolozsvár, 1867. ápril 8. „Victoria“ biztosító-társaság igazgatósága. Al­elnök. Igazgató: Vezér­igazgató Hintz, Kőváry. Galgóczy. 44. §. Az igazgató választmányból a közgyűlés alkalmával az első és második évben mindig négy választmányi s 2—2 póttag lép ki sorshúzás útján, a harmadik évben pedig az utolsó 4 választmányi és 2 póttag lép ki; az ily módon megürült helyek aztán a közgyűlés vá­lasztása által ismét azonnal betöltendők. A kilépett választmányi és póttagok azonnal újra választhatók. 45. §: A közgyűlés elnöksége, a közgyűlésnek előterjeszti a meg­választható részvényesek névsorát, s minden kilépő választmányi vagy póttag helyébe 3 választható részvényest hoz javaslatba. A közgyűlés azonban e javaslathoz nincs kötve. 42 32—13 BRUST-KRANKHEITEN VON GRIMAULT & C° APOTHEKER IN PARIS iIST Mellbetegeknek. ALVILSAVAS MÉSZ-SZÖRP Grii­ault és Társa párisi gyógyszerészektől. A legkomolyabb kísérletek folytán, melyek Angol-, Francziaország­ és Belgium kórházaiban létettek, sikerült ezen gyógyszerben a legbiztosabb el­lenszeret felismerni a tüdőgumónak, úgyszinte igen kitűnő szer­t hí­vát, köhögés, makacs nátha és nehéz lélegzés ellen. Behatása által a köhögés csillapul, az éjjeli izzadás megszűnik és a be­teg egészségét gyorsan visszakapja. Minden üvegen GRIMAULT és TÁRSA névaláírása van. Ára 2 forint o. é. Raktára van Ausztria minden nevezetesebb gyógyszertárában. Főraktár Magyarországra nézve : TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerész urnái Pesten, Király-utcza 7. szám. 9 219 , 2—2 RÁTH MÓRNÁL megjelent, és saját könyvkereskedésé­ben, valamint minden könyvárusnál kapható . Eszm­­etöredékek a vármegyék rendezéséről. Irta SZENTKIRÁLYI MÓR. Külön lenyomat a „Budapesti szemle“ uj folyama VIL kötetéből, megtoldva egy törvényjavaslattal. Ára 84 kr. Postán bérmentve­­ írt. Épen most jelent meg EMICH GUSZTÁV könyvkiadó-hivatalában Pesten, (barátok tere 7. sz. I. emel.) megjelent, s minden hiteles könyv­árusnál kapható: TÖRTÉNELMI CSARNOK. Érdekes és tanulságos élet-, kor- és jellemrajzok GYŰJTEMÉNYE. Szerkesztő Hanthó Lajos. Nagy 8­ adrét, 265 lap, ára 1 forint 50 krajczár. Tartalma: A maurok Spanyolországban. — Az assassinok. — Burck­­hardt János Lajos élete és utazásai. — A normannok Angliát meghódítják. — A templomosok. — Az orbeann szűz. — Penn Vilmos élete. TOLNAI LAJOS BESZÉLTEI. Két kötet. Áruk 2 frt 50 kr. TARTALOM. I. kötet: A Szomoruék. — Régi levelek. — A paraszt nótárus. — II. kötet: Malvin kisasszony. — Az „öt­forintos.“ — Andrászfy Henrik magyar iró.

Next