Budapesti Közlöny, 1867. április (1. évfolyam, 18-41. szám)

1867-04-19 / 33. szám

1369 3-3 Árlejtési hirdetmény. Szab. kir. Pest város tvszéke mint csődbíróság részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint a 8527/1867. sz. vég­zés folytán vagyonbukott Sonnenberg C. J. csődtömegéhez tartozó, és a csődleltár 4—34. tételszámig foglalt érték-papiroknak, illetőleg az azokban foglalt aktiv követeléseknek nyilvános árverés útján leendő elárusitása elren­deltetvén, ennek eszközlésére második 348 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ. /Árverések: 1393 3—1 Árverési hirdetmény 16,306. A pesti kir. e. b. váltótvszék részéről ezennel közzé tétetik, misze­rint Ranzi B. P. felperesnek, 165 frt és 180 frt tőkekövetelése s jár. erejéig 16,306. sz. végzéssel Elsner Henrik és neje Julia alperesek ellen az árverés elrendeltetvén, foganatosítása végett­­. 1867. évi ápril hó 25-ik napja d. u. 3 órája alperes lakására, (arany kéz-utcza 1. sz. a.) oly kijelentéssel tűzetik ki, hogy ez alkalommal min­dennemű butornemüek készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek eladatni fognak. Kelt Pesten, 1867. ápril 16. Papp Lajos, tvszéki kik. 1386 3-1 Árverési hirdetmény. 208. Alólirott szolgabiró részéről közhírré tétetik, miszerint Czagányi János, illetőleg engedményese Kende­­lényi József felperesnek, Czagányi Al­bert örökösei Czagányi Mária és Zsig­­mond alperesek elleni 1871 írt 37 kr. u. é. és jár. álló követelésére lezálo­­golt, úrbői 47. sz. tikvben A. I. alatt foglalt, 2520 írtra becsült nemesi bir­tok, Pestmegye közp. polg. tvszék tkkvi osztályának f. évi január hó 24-én 94. sz. a. kelt végzése szerint, f. évi martius hó 22-ik napján d. e. 10 órájára kitűzött első árverési határ­napon árverelők hiányában el nem adathatván, annak eladására második árverési határnapul f. évi april hó 30 nak d. e. 10 órája Bugyi község házánál ezennel oly hozzáadással tű­zetik ki, hogy akkoron a fentebb körülirt birtok becsáron alól is el fog adatni. Az árverési feltételek alólirott szol­gabiró hivatalában megtekinthetők. Kelt F.-Dabason, 1867. april 12. Nagy Gyula, szbi­ó, 1387 3-1 Árverési hirdetmény. Dr. Szigethy Mihálynak, Toszt Má­ria asszony elleni ügyében, az utób­binak ingóságaira 1863. évi 50,111. sz. végzéssel elrendelt árverés a tek. kir. tábla által helyben hagyatván, ezen árverésnek Pest város tek. tvszéké­­nek 21,614/1867. sz. végzése folytán leendő megtartására határidőül 1867. évi april 26-ra d. e. 9 órája alperes­nőnek a futó-utczában saját házában levő lakására kitüzetik. Pesten, 1867. april 14. Lajossy József, végrehajtó. 1370 3—1 Árverési hirdetmény. 19,130. Pest város tvszékének f. évi 19.130. sz. végzése folytán közhírré tétetik, miszerint lisznyai Halász Idá­nak Kaltner János és Frankovits Ro­zina hitesek elleni végrehajtási ügyé­ben az ez utóbbiakra irt Pest ferencz­­városi ferencz-utczai 457. sz. 1260 írtra, és a ferenczvárosi virág-utczai 523. sz. 4642 frtra becsült házak, to­vábbá a soroksári-ut melletti 228. sz. 2254 frt 50 krra becsült szántóföld árvereztetése elrendeltetvén, ennek foganatosítására határidőül f. 1867. évi május hó 11-ik és szükség esetében i. é. junius 15-ik napjának mindenkor d. e. 10 órája e város­ok hivatalában oly hozzáadással tűzetett legyen ki, hogy ezen egyenként elárverezendő ingatlanok az első határnapon csak becsáron vagy azon felül, a másodi­kon azonban becsáron alól is el fog­nak adatni, és hogy a venni szándé­kozók ez ingatlanok illető becsárának 5%-ját a vételár biztosításául árverés előtt készpénzben letenni tartozzanak, a többi árverési feltételek, valamint a becslési jegyzőkönyvek a városi tőhivatalban meg lévén tekinthetők. Kelt Pesten, 1867. ápril 4. tartott t­ vszéki ülésből. 1372 3—3 Árverési hirdetmény. 15,668. A pesti kir. e. b. váltótvszék részéről ezennel közhírré tétetik, mi­szerint Grünwald József felperesnek, Hirschkron Sámuel alperes elleni 840 frt . jár. iránti ügyében, a f. évi 15,668. sz. végzéssel az árverés elrendeltet­vén, annak megtartására határidőül f. évi april hó 19-nek d. u. 3 órája alpe­res kis kőmives-utcza 2. sz. a. lakásán kitüzetik, a mikor is ez utóbb emlí­tettől lefoglalt különféle házi-butorok és konyha-eszközök nyilvános árverés utján a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés mellett, el fognak adatni. Kelt Pesten, 1867. ápril 10. Veleczky Gyula, kik. jegyző, 1397 3—1 Árverési hirdetmény. 16,558. A pesti kir. e. b. váltótör­vényszéknek 1867. évi 16,558. sz. a. kelt végzése szerint Jakobovits Móricz felperesnek, Kaufmann S. alperes el­len, ez utóbbitól lefoglalt ingóságokra, különösen nyers carton áru-czikkek s activ követel, az árverés 2000 forint váltó-tőke és járulékai erejéig elren­deltetvén, annak megtartására határ napul 1867. évi ápril hó 23-ra d. u. 3 órája ezennel a helyszínére (2 szere­­csen-utcza, Auspitz-féle házban) kitü­zetik, mire a venni szándékozók ezen­nel meghivatnak. Kelt Pesten, 1867. april 10. Gerometa Titus, kir. kik. 1382 3—2 Árverési hirdelm­esig. Szab. kir. Pest város tvszéke ré­széről ezennel közhírré téts­tik, misze­rint özvegy Mares Venczelnének, Dom­­bay János elleni 60 frt . járuléka iránti ügyében, az árverés f. évi 22,429. sz. végzéssel elrendeltetvén, annak fo­ganatosítására f. évi ápril hó 23-nak d. u. 3 órája kitüzetett, mely alka­lommal az alperestől lefoglalt ingósá­gok, nevezetesen: szoba-bútor, ágy­nemű stb., a Széchényi-utcza 1. sz. a. a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, el fognak adatni. Kelt Pesten, 1867. ápril 17. Csicsmanczay Ferencz, kik. végr. 1298 3-2 Árverési hirdetmény. 12,515. Pest-, Pilis- és Soltmegyék központi polg. trszék tkkvi osztálya által közhírré tétetik, miszerint Küszt­­ler Gusztáv felperesnek, az első ma­gyar kertészet-társulat mint alperes elleni 35 db porosz tallér és járulé­kaiból álló követelésére lezálogolt, a rákos-palotai 509. számú tikvben 1115 frt 80 írra becsült, (7207., 7208/2.) 237 írtra becsült (7207., 7208/16.,) és végre 635 írtra becsült (7207., 7208/18.) hr. sz. ingatlanok, 1867. évi május hó 25-ik napján d. u. 4 órakor, szükség eseté­ben pedig 1867. évi julius hó 2-ik napján d. u. 4 órakor Rákos-Palota község házánál árverés utján a legtöb­bet ígérőnek, s pedig a második ár­verésen becsáron alól is, a tkkvi iro­dában megtekinthető feltételek mel­lett, eladatni fog. Pest, 1867­ márt. 18. árverési határnapul 1867. évi ápril hó­­ 26-ik nap­jának d. u. 3 órája oly vilá­­gos kijelentéssel tűzetik ki, hogy az illető érték-papirok, nevezetesen : kü­lönféle magán-kötelezvények, váltók, utalványok stb., a városházban 1-ső emeleten a 42. sz. kisebb tvszéki te­remben, mindenesetre a legtöbbet ígé­rőknek készpénzfizetése mellett el­adatni s biróilag átadatni fognak. Kelt Pesten, 1867. ápril 8. Szelke József, tanácsnok, 1371 3—3 Árverési hirdetmény. A pesti kir. e­v. váltótvszék részé­ről ezennel közhírré tétetik, miszerint Kohn Dávid felperesnek, Goldschmidt Sándor elleni 200 frtos perében, alpe­restől lefoglalt különféle szobabúto­rok és konyhaeszközökre az árverés, 15.911/1867. sz. végzéssel elrendeltet­­ vén, annak foganatosítására folyó évi ápril hó 25-ik napjának d. u. 3 órája alperes lakására (Könyök-utcza 9. sz.) kitüzetik, a mikor is a lefoglalt ingók a legtöbbet ígérőknek készpénz fize­tés mellett eladatni fognak. Pesten, 1867. ápril 12. Vaszilievits Vazul, tvszéki kik. 1367 3—3 Árverés beszüntetése. 799. Pest, Pilis és Solt t. e. vármegyék kecskeméti polg. trszéke részéről ezen­nel közhírré tet­tik , miszerint Je­szenszky Veronika és Mihály részére, Tóth Pál és neje Korenika Rozália el­­len f. évi 99. sz­­. elrendelt árverés, közbevetett felfolyamodás folytán, be­szüntette­tett. Kelt Pestmegyének 1867. april 11. Kecskeméten tartott polg. tervszéki­­ ülésében. Hirdetmények. *188­3—2 fff-344. Néhai Kiss Ernő hagyatéki ja­vai , csász. és apostoli kir. Felségé­nek 1. f. elhatározása folytán örökö­seinek visszaadandók lévén ; felhivat­nak mindazok, kik az érintett hagya­tékra igényt tartanak, hogy ezt ok­iratokkal támogatva, I. 1867. évi ju­lius 31-ik napjáig a magy. kir. igaz­ságügyi ministeriumnál annál bizonyo­sabban bejelentsék, minthogy azon napon túl a javak visszaadása iránt csak az irt záros határidőig jelentke­zettek figyelembe vételével fog intéz­kedés tétezni. Kelt a magy. kir. igazságügyi mi­­nisteriumtól Pesten, april 17. 1867. Pályázatok. 225­­­3—1 Pályázat. 2326. A földmivelés, ipar és keres­kedelmi magas magyar kir. ministe­­riumnak f. é. april 5-én 389. sz. a. kelt rendelvénye nyomán nyitandó vá­rosi mérték hivatalnál a mértékmes­teri állomás lesz betöltendő, mely azonkívül, hogy évi hatszáz írttal di­­jaztatik szabad szállással is van el­látva. E hivatalnak betöltésére f. é. má­jus 25-ig pályázat nyittatik, melynek folyta alatt a képzettségi okmányok­, kar, nem különben a magyar, német­­ és szl­áv nyelvekbeni jártasság kimu­­­­tatásával ellátott folyamodványok e városi tanácsnál elfogadtatnak. Pozsony, 1867. april 10. A városi tanács. *185­3—­ Pályázat megszüntetése. 10,817. Folyó évi martius 24-én 5489. sz. alatt a kassai m. k. jöve­déki fő- és adó-hivatalnál betöltendő 600 frt fizetéses tiszti állomásra kiirt pályázat ezennel megszüntetik. Budán, ápril hó 12. 1867. Felhívások. 1380 3­1 F­elhívás. 377. A dunán-inneni királyi kerületi tábla részéről, hivatkozással ennek 1863. évi martius hó 17-én 292. szám alatt kelt, a „Sürgöny“-nek 1863. évi 71., 75. és 77. számú , az „Ungarische Nachrichten“ 70., 71. és 72. számú lapjaiban kihirdetett birói felhívására, ezennel közhírré tétetvén, hogy csőd alá esett néhai idősebb gróf Nyáry Józsefnek hitelezői, s illetőleg az annak csödperéhez igényt tartó felek közül ezen kir. kerületi táblánál ekkoráig csu­pán csak Uhljárik Gedeon, mint gróf Nyáry János csődpelügyelője jelentke­zett, azonban abbeli keretétől, mely szerint a gróf Nyáry József csődperében megkezdett , de megakadt végrehajtási eljárásnak folytatását elrendeltetni kérte, ezen bíróságnak 1864. évi február hó 5-én 1888/1863. szám alatt kelt, és már jogerőre emelkedett végzésével elmozdittatott legyen; a többször em­lített néhai idősebb gróf Nyáry Józsefnek hitelezői, s annak csődtömegéhez igényt tartó felek ezennel biróilag felszólittatnak, miszerint követeléseiket, s az említett csődtömegre vonatkozó bárminemű igényeiket ezen kir. kerületi táblánál 1867. évi julius hó 20-ik napjáig okvetetlenül és annyival is inkább bejelenteni el ne mulasszák, minthogy ellenkező esetben az érintett határ­napnak elmúlta után a néhai gróf Nyáry József elleni csődpernek, illetőleg az abban megakadt végrehajtási eljárásnak azonnali megszüntetése, a folyó pereknek sorábeli kitörlése és a csődtömeghez tartozó vagyonnak birói zár alóli felmentése biróilag el fog rendeltetni. Kelt Nagyszombatban, a dunán-inneni kir. kerületi itélő-táblának 1867. ápril 5. tartott birói üléséből. Idéz 1362 3—1­­délét. Szabad királyi Pest városa törvény­széke részéről ezennel közhírré téte­tik, miszerint dr. Reich József ügyvéd ur által képviselt Kurczveil Sámuel felperesnek, néhai Lantz József György ismeretlen tartózkodásu örökösei alpe­resek ellen, folyó évi 16.564. szám alatt 125 forint 54 krajczár iránt e törvényszék előtt indított pernek ren­des szóbeli tárgyalására határidőül­ ések.­ ­folyó évi május hó 6-ka délelőtti 9 órája a rendes szóbeli tárgyalási te­rembe (t. piaristák épülete, kötő­ utcza felől, földszint) kitüzetett legyen. Felhivatnak ennélfogva az ismeretlen tartózkodású alperesek, miszerint a fen­­nebb kitűzött határidőben és megneve­zett helyen személyesen vagy megbí­zottjuk által annál bizonyosabban meg­­lenjenek, mivel különben a tárgyalás a kinevezett gondnok Winter Márton ügyvéd úrral fog megtartatni. Kelt Pesten, a városi tvszéknek 1867. ápril 4. tartott ülésből. Kiadja s nyomtatja Emich Gusztáv, magyar akadémiai nyomdász Pesten.

Next