Budapesti Közlöny, 1867. július (1. évfolyam, 91-116. szám)

1867-07-02 / 91. szám

Buda-Pest, 1897. 01. szám. Kedd. Julius 2. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak : Budapesten házhoz hordva . Egész évre ... 18 írt. — kr. Félévre .... 9 „ — „ Negyedévre ... 4 B 50 „ Szerkesztőség : Budán a várban, Fortu­­nautcza, 127. szám, 1-sö emelet. Kiadóhivatal : Budavár, Fortuna­ utcza, 156. sz. 1-sö emelet. — Fiók-kiadóhiva­tala : Györy Pál papirkereskedésében, hat­­vani-utcza, 1-sö szám alatt Pesten. BUDAPESTI KÖZLÖNY. Napontai postai szétküldéssel : Egész évre.......................20 írt. Félévre............................10 „ Negyedévre.........................5 „ A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“ hivatalos lap julius 1 -jén kezdve Budán jelen meg a m. kir. Egyetemi Nyomdában. Kéretnek azon t. ez. előfizetők, kik az 1867-dik julius—septemberi negyed-, vagy julius-deczemberi félévre az eddigi kiadó-hivatalba előfizetési pénzeiket még föl nem küldötték, hogy azokat Budára az iskolatéri 125. számú házhoz, u. m. a m. kir. Egye­temi Nyomda épületébe szíveskedjenek czimezni, a budai postaállomásra és bérmentve. Egyúttal fölkéretnek azon t. ez. előfizetők, kik e lapra az előfizetési pénzeket már bekü­ldötték és lapjaik julius 1-től netán elmaradtak volna, azokat a fent jelzett kiadó­­hivatalban szíveskedjenek reclamálni. A főlap terjedelme júliuson kezdve megnagyobbittatik s a külső kiállításra is kellő "gond fog fordittatni. Az előfizetési föltételek pedig ugyanazok, a mik eddig voltak. Előfizetési felhívás „BUDAPESTI KÖZLÖNY“ 1867-ik évi julius-deczemberi folyamára. A felelős magyar királyi ministerium hivatalos lapja a „BUDAPESTI KÖZLÖNY“ lévén, mely a ministeri rendeleteket, kinevezéseket és a hatóságok s törvényszékek hiva­talos hirdetéseit közli, tisztelettel fölhívjuk a t. ez. közönséget e lapra való előfizetésre. Előfizetési ár: julius-septemberi negyedévre 5 forint. „ „ julius-deczemberi félévre 10 „ A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“ KIADÓHIVATALA. Budán, iskolatér, I 25. sz. (a magy. kir. Egyetemi Nyomda épületében.) HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Wodiáner Béla pest­megyei földbirtokos és pesti nagykereske­dőnek, a gazdászati és más közhasznú téren tanúsított sikeres működése elismeréséül, sa­ját és törvényes utódai számára a „maglódi“ előnév használhatásának engedélyezése mel­lett a magyar nemességet adományozom. Kelt Laxenburgban, 1867. junius 23. Ferencz József, s. k. Gr. Festetics György, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége f. évi ju­nius 22-én kelt legfelsőbb elhatározásával az üre­sedésben lévő Kőszegh-vidéki borsmonostrai czim­­zetes apátságot Ipolyi-Stummer Arnold egri szé­kesegyházi kanonoknak legkegyelmesebben ado­mányozni méltóztatott. A honvédelmi magy. kir. ministerium rendelete az ország minden törvényhatósá­gaihoz és az erdélyi kir. főkormányszékhez. A császári és Apostoli királyi Felsége folyó évi június hó 18-án kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, mi­szerint a nyolcz évi rendes hadszolgálati kötele­zettség mellett a hadseregbe sorozott katonák, a rendes hadszolgálati időnek hat évre tett leszállí­tása kedvezményében szintén részesíttessenek és hogy mindaddig, míg ez iránt alkotmányos uton irányadó más határozatok nem hozatnának, a tartaléki kötelezettség négy éven felül meg ne hosszabbittassék. Ezen legfelsőbb határozat alapján tehát az idén a tartalékba leendő szabályszerű áttétel nem csak azon katonákra, kik 1­859-ben, hanem azokra is kiterj­esztendő, kik 1860. és 1861. években beso­­roztattak. Az 1 -ső és 2-ik tartalék közt ez ideig fenállott megkülönböztetés ez idő szerint figyelmen kívül hagyandó. Azon alapelvnél fogva, hogy a rendes hadszol­gálatban eltöltött szolgálati idő a tartalékban el­töltött szolgálati kötelezettségbe betudandó, azon katonák, kik a büntetésül reájuk rótt hadszolgá­lati idejükön felül, folyó évben hat rendes had­szolgálati évet betöltötték, az 1 -ső, azok, kik 7 évet szolgáltak, a 2-ikba és végre azok, kik 8 évet szolgáltak, a 3-ik évi tartaléki osztályzatba soro­­zandók. Egyébiránt, előfordulható minden félreértések és kételyek kikerülése tekintetéből elrendeltetett, hogy a következő osztályzatú katonák, ha mint önkéntesek tovább is szolgálni nem kívánnak — folyó évi június hó végével a katonai szolgálatból szabályszerüleg elbocsátandók, és pedig : s­­ör. Azon egyének, kik folyó évben vagy előbb is a rendes hadszolgálati 8-ik évi, és két évi tarta­léki kötelezettségüknek, a netáni büntetési szolgá­lati idővel együtt eleget tesznek, vagy már eleget tettek. 2-ér. Azon katonák, kik a törvényes 8 évi had-, és 2 évi tartaléki szolgálati idejüknek betöltése után, mint újonnan önkéntesen beállottak 6 évig, vagy pedig hosszabb ideig már szolgáltak, vagy azon időt folyó évben betöltenék. 3- or. A hadseregben szolgáló külföldiek, kik folyó évben hat évet vagy azon felül szolgálnak. 4- et. Minden újonnan beállott helyettesek , kik kötelezett 4, illetőleg 8 évi utóbbi szolgálati köte­lezettségüknek eleget tettek, és végre 5- öt. Mindazon egyének, kik különös törvé­nyes szolgálati kötelezettség alá nem esnek, és szerződésileg valami más szolgálati kötelezettséget elvállaltak, és azt már teljesítették. Miről a közönség kellő tudomás és megfelelő további intézkedés végett értesíttetik. ír —------------------------­ PÁLYÁZATI HIRDETÉS. A császári és Apostoli királyi Felsége folyó évi május hó 13-án kelt legfelsőbb elhatározása szerint a győri magy. kir. jogakadémiát legkegyelmeseb­ben visszaállította olyképen, hogy a következő, t. i. 1867/s-diki tanévben az akadémia első tanfo­lyama, a következő két tanév folytában pedig a másod- és harmadévi tanfolyam leszen megnyi­tandó. A vallás és közoktatási m. k. ministerium, figye­lemmel a hazai tudomány fejlődése és a jogis pá­­lyára készülő dunán­túli ifjúság érdekei­ és szük­ségeire, gondoskodni fog a rendes jogi tanfolyam­nak a fentebb említett módon való egymásutáni szervezéséről, s hogy az első évi tanfolyam már­ a jövő tanévben megkezdethessék, a vallás és köz­oktatási magy. kir. ministerium a győri m. kir. jogakadémiánál egyelőre betöltendő három tan­székre, t. i.: 1) Egy tanszékre, melylyel a jog-encyclopaedia, az összes észjogtan, az állam- és nemzetközi és a magyar büntetőjog; 2) egy tanszékre, melylyel a római és egyház­jog ; és 3) egy tanszékre, melylyel a magyar állam- és jogtörténet, a magyar közjog, a magyar ma­gánjog és eljárás rendes előadásának kötelezett­sége van egybekapcsolva,­­ a pályázatot ezennel kihirdeti. Rendes tanárok számára ez állomások mind­egyikével 1050 ftnyi rendes évi fizetés és a maga­sabb fizetésbe való előlépési jog, rendkívüli taná­rok számára pedig 900 ftnyi évi fizetés s azonkívül mindkét kategóriabeli tanár számára a szabályos tanpénz-illetmény élvezete van egybekötve. A folyamodni kívánók, koruk, vallásuk, végzett tanulmányaik, netáni eddigi szolgálataik és jogtu­­dori fokozatukon kivül, tudományos szakképzett­ségüket : a) nyilvános jogi tanintézetnél folytatott való­ságos tanítás, vagy b) írott tudományos munkáik, vagy c) egyetemi magántanári, az illető tanszék leg­alább egy tantárgyából való képesítésük (habili­­tatiojuk) által tartoznak kimutatni. A magántanári képesítéshez szükségeltetik, hogy a jelölt, jogtudori oklevele, életpályája rövid rajza és az előadások előrajzának a jogi és államtudo­mányi egyetemi kar dekánságánál történt bemu­tatása után a) általa kidolgozott, nyomtatott vagy írott szak­beli értekezést vagy nagyobb munkát mutasson be; b) a nevezett kar előtt tudományos értekezletet (colloquiumot) a benyújtott munka tartalma fe­lett, és c) e kar által kijelölt szakbeli tárgy felett pró­­baelőadást, és pedig kellő sikerrel tartott légyen. A körülírt kellékekkel ellátott folyamodványok kéziratok nem küldetnek vissza. Bér­­mentetlen levelek csak rendes levelezőinktől fogadtatnak el. Magán­hirdetések : Egyhasábos petit sor egyszeri hirdetésért 8 kr, többszöri hirdetésért 7 kr minden beiktatásnál. A bélyeg­díj külön minden beiktatás után 30 kr. oszt. értékben.

Next