Budapesti Közlöny, 1867. július (1. évfolyam, 91-116. szám)

1867-07-02 / 91. szám

folyó évi September hó elsejéig a vallás- és közok­tatási magy. kir. ministerhez felterjesztendők. Budán, 1867. junius 30-án, Liebhauser Ferencz abaligeti lelkész vezeték­nevének „ Széplaki­ “ -ra kért átváltoztatása folyó évi junius 26-án 9847. szám alatt kelt bel­­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Több oldalról azon panasz merült fel, hogy egyes vidéki postahivatalok a hírlapok kézbesíté­sét a levélhordók által számonként egy-egy kraj­­czár dijért­eszközöltetik, s a hírlapoknak a leadó postáról a czímzettek vagy cselédjeik általi elvi­telét megtagadják, vagy bizonyos összeg évi fize­tést követelnek. Ennélfogva az olvasó és előfizető közönség miheztartása végett köztudomásra ho­­zatik, hogy a hírlapokat a leadó postáról maguk a c­ímzett felek megbízottjaik vagy cselédjeik által kell, hogy elvitessék, mely esetben a posta­­hivatalok a lapokat minden dij nélkül tartoznak kiadni. A levélhordó általi kézbesítés csak az elő­fizető egyenes kívánságára, számonként egy-egy krajczár díjért, van megengedve. Pest, 1867. julius 1-jén. Földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministeriumtól. KIVONAT A „V. HIVATALOS RÉSZÉBŐL. A cs. kir. Apostoli Felsége következő legfelsőbb kéziratokat méltóztatott legkegyelmesebben kibo­csátani : Kedves báró Beust! Midőn önt ezennel a csá­szári Ház s külügyek ministerének hivatalában meghagyás mellett, birodalmi kanczellárommá ne­vezem ki, én azon időpontig, midőn az államjogi viszonyok, magyar koronám országai s többi ki­rályságaim s tartományaim közt végérvényesen szabályozva lesznek, a ministeri tanácsnak azóta önre ruházott elnökségét tovább is viendi ; azon­ban egyszersmind felhatalmazom önt, hogy Nekem helyettest hozhasson javaslatba az utóbb említett működés gyakorlása végett. Bécs, jun. 23. 1867. Ferencz József, s. k. Kedves gróf Taaffe! Birodalmi kanczellárom javaslata folytán önre ruházom át a ministeri ta­nács végleges elnökségét. Bécs, jun. 27-én 1867. Ferenc­z József, s. k. Kedves lovag Komers! Önt saját kérelmére fölmentem az igazságügyminister állásától, s ugyanekkor önnek díjmentesen Lipót-rendem nagykeresztjét adományozván, ha odaadással tett szolgálataiért önnek teljes elismerésemet feje­zem ki. Bécs, jun. 27-én 1867. Ferencz József, s. k. Kedves lovag Hye! Önt igazságügyministerem­­mé nevezem ki, a Reichsrathban képviselt Király­ságok s tartományok számára. Ischl, jun. 28-án 1867. Ferencz József, s. k. Ő cs. kir. Apostoli Felsége a horvát-szlavon kir. udv. kanczellária vezetőjéhez a következő legfel­sőbb kéziratot méltóztatott legkegyelmesebben ki­­bocsátni: Kedves báró Kussevich ! Midőn báró Lokcsevics József, táborszernagyot saját kérelmére a horvát-s­kótországi bán, főkapitány s kormányzó, fiumei kormányzó, s a zágrábi báni tábla főelnöke állá­sától, ugyanakkor disponibilitási állapotba helye­zése mellett, kegyelmesen fölmentem, ugyanannak hű szolgálatai elismeréséül, dijelengedés mellett Lipót-rendem nagykeresztjét adományozom. Bécs, jun. 27-én 1867. Ferencz József, s. k. Ő cs. kir. Apostoli Felsége f.­­ jun. 25-én kelt leg­felsőbb cabineti irattal, gróf Festetics Györgyre, a császári udvarnál lévő magyar kir. ministerre, ezen minőségében, a magyar kir. Sz.-István-rend kan­czellárjának működéseit legkegyelmesebben átru­házni méltóztatott. Ő cs. kir. Apostoli Felsége f. évi jun. 27-én kelt legfelsőbb határozattal, a báni­ helyettesi méltósá­got báró Rau­ci Levinre legkegyelmesebben átru­házni méltóztatott. 1.­0 cs. kir. Apostoli Felsége f. évi jun. 27-én kelt legfelsőbb határozattal, Zlatarovics Róbert báni táblai titkárt, a horvát-szlavon kir. helytartó­­tanácsnál udvari tanácsossá méltóztatott legke­gyelmesebben kinevezni. A cs. kir. Apostoli Felsége f. évi jun. 27-től kelt legfelsőbb határozattal Pozsegamegye másod-al­ispánját, Kratze­rics Frigyest, ugyanazon megye főispánjává méltóztatott legkegyelmesebben kine­vezni. Ő cs. kir. Apostoli Felségek évi jun. 27-től kelt legfelsőbb határozattal, legkegyelmesebben elren­delni méltóztatott, hogy Kőrösmegye főispánja, Vinkovics Nép. János a horvát-szlavon kir. hely­tartó-tanácshoz osztassék be. Ő cs. kir. Apostoli Felséget­, évi jun. 27-ről kelt legfelsőbb határozattal legkegyelmesebben elren­delni méltóztatott, hogy Varasd megye hajdani al­ispánja, Horváth Péter ideiglenesen, mint előadó, a horvát-szlavon kir. udv. kanczelláriához osztas­sék be. A forgalomban lévő pénzjegyek állása. Az 1867. május végén forgalomban volt váltó­pénzjegyek egész összege 9,415,304 ft-ból állott Bécs, jun. 28-án 1867. A cs. kir. pénzügy-ministeriumtól. NEMHIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége folyó évi junius 18-án Ischlben kelt legfelsőbb elhatározásá­val a nagybányai helv. hitv. evang. egyházköz­ség részére, templom-, paplak- és iskola-épitésből származott adósságai törlesztésére, a mindkét hit­­felekezetü evangélikusok egyházi és iskolai szük­ségleteire kirendelt évi átalányból 0. é. egy ezer (1000) forintot legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. Báró Perényi Zsigm­ond képviselő 100 frtot, Iisengery Antal képviselő 50 frtot, Sipos Ferencz képviselő 10 frtot, Molnár Alajos A. Lendváról 6 db ezüst tallért lőírt 85 kr értékben és gr. Pálffy József, Pozsonymegye főispáni helytartója 500 frtot 0. é. küldtek a m. k. pénzügyministerhez a honvédalapitvány növelésére; mi is ezennel köszö­nettel köztudomásra hozatik. 966 A FŐRENDIHÁZ ÜLÉSE június 29-dikén délutáni 2 órakor. Elnök: Mojláth György, országbíró , jegyző: b. Apor Sándor. A ministeri padon: Lónyay Menyhért és b. Wenckheim Béla miniszter urak. Elnök jelenti, hogy a közösügyi költségek tár­gyában kiküldendő küldöttség felsőházi tagjainak megválasztása képezi az ülés tárgyát. Miután a választás öttagú és egy póttagra terjed, elnök a főrendekhez kérdést intéz aziránt: vájjon a póttag külön jelöltessék-e ki, vagy az tekintessék-e pót­tagnak, ki az öt megválasztott tag után legtöbb szavazatot és absolut többséget nyer. A ház az utóbbit fogadja el. Mielőtt a választás megtörténnék, dr. Károlyi György előterjeszti az állandó bizottság jelentését a május havi költségekről, mely fölolvastatván, helybenhagyatik, a számadó pedig a felelet további terhe alól fölmentetik. Ezután megtörténik a választás, és a szavazatok összeszámítása czéljából az ülés fölfüggesztetik. Három­negyed órai szünet után az ülés ismét megnyílván, b. Apor Sándor jegyző kihirdeti a választás következő eredményét. A beadott 66 szavazat közül Haynald Lajos kalocsai érsek 63-at, b. Sennyey Pál tárnokmester 62-öt, b. Lipthay Béla baranyamegyei főispán 55-öt, gr. Szécsen Antal 42-öt, és gr. Zichy Nép. János 38-at nyert. Ezeken kívül legtöbb szavazót nyertek: gr. Peja­­csevits László 22-öt és gr. Zichy Ferencz 21-et. Miután így a póttagra nézve általános szavazat­­többség nem jött létre, elnök kérdést intéz a ház­hoz, várjon a póttag újból eszközlendő választá­sánál csak a két legtöbb szavazatot nyert tagok közt, vagy ezekre tekintet nélkül akar-e választani? Gr. Cziráky János azt hiszi, hogy póttagul az tekintendő, ki a rendes tagok után legtöbb szava­zatot nyert. B. Apor Sándor jegyző ennek ellenében kiemeli, hogy a póttagnak absolut többséggel kell megvá­lasztatnia. B. Sennyey Pál arra figyelmezteti a házat, hogy az új választás szüksége már nem lehet kérdés; elnök csak az iránt tett kérdést, várjon a ház tag­jai közül egyáltalán, vagy csak a két legtöbb sza­vazatot nyert tag közül történjék-e. Szóló az utób­bit tartja okszerűnek. (Helyeslés.) A póttag választása ily értelemben megtörtén­vén, 20 percznyi szünet után­­. Apor Sándor jegy­ző közzéteszi az eredményt, mely szerint gr. Zichy Ferencz 61 közül 31 szavazattal póttagnak válasz­tatott. Elnök jelenti, hogy ez eredmény a képviselő­házzal is fog közöltetni. B. Apor Sándor jegyző ol­vassa az ülés jegyzőkönyvét, mely azonnal hitele­síttetik. Végre elnök jelenti, hogy kedden ülés lesz s hogy az akkor tárgyalandó ügyek fontossága kí­vánatossá teszi, hogy a főrendek minél teljesebb számmal jelenjenek meg. Ülés vége délutáni 1­4 órakor. A KÉPVISELŐHÁZ ÜLÉSE július hó 1-jén reggeli 10 órakor. Elnök: Szentiv­á­nyi Károly; jegyző: gr. Ráday László. A miniszeri padon: báró Eötvös József, Gorove István, Horváth Boldizsár, Lónyay Meny­hért, gr. Mikó Imre, báró Wenckheim Béla minis­ter urak, később gr. Andrássy Gyula minister­­elnök úr. A múlt ülés jegyzőkönyve hitelesíttetik. Elnök bemutatja az irományokat. Szentiványi Adolf és Gyene Károly képviselők hivatalt vállalván, képviselői állásukról lemon­danak. A tanácskozás kezdete előtt Markos István kép­viselő azt véli észrevenni, hogy a ház tagjai nin­csenek jelen oly nagy számban, mely a határozat­­képességhez szükséges. Rövid vitatkozás után név szerinti fölszólítás útján constatáltatik, hogy 376 igazolt képviselő közül 253 van jelen. A ház e szerint határozatképes. Gajz­­gó Salamon jegyző olvassa a múlt ülésben történt küldöttségválasztás eredményét. Beadatott 204 szavazat, üres volt 2 . Csengery Antal nyert 191-et, Trefort Ágoston 191-et, b.Podmarniczky Fri­gyes 181-et, Somssich Pál 177-et, Ghyczy Kálmán 4­71-et,gr.HotApertFarkas 168-at, Kautz Gy. 168-at, b. Kemény Gábor 161-et, Bartal György 155-öt, Fest Imre 166-ot. Póttagokul : Polszky Ferencz 94-et és Semsey Albert 64-et. Gr. Keglevich Béla szokatlannak mondja azt, hogy póttagok is választottak. Ezeket vagy ki kell hagyni, vagy e részben határozatot hozni. Bernáth Zsigmond képv. megjegyzi, hogy a határozatot változtatni nem lehet. Szaplonczay József arra utal, hogy az elfoga­dott miniszeri javaslatban nem volt említés pótta­gokról. Ugyanily értelemben nyilatkozik Zsedényi Ede képv. is. Patay István képv. aziránt interpellálja a jegy­zőt, hogy a póttagok, melyekről az ülésben említés sem történt, kinek parancsára jöttek mégis a jegy­zőkönyvbe. Gajzágó Salamon jegyző azt feleli, hogy a jegy­zőkönyvben a póttagok egy hanggal sem említ­­tetnek. A ház elhatározza, hogy csak a rendes 10 tag választása marad érvényben. Elnök a koronázás hiteles leírása fölötti határo­zathozatalra szólítván föl a házat, azt javasolja, hogy az a jegyzőkönyvbe, a rendes jegyzői rova­tokon kívül foglaltassék. Gr. Andrássy Gyula a régi szokáshoz képest a diáriumba kívánja tétetni a leírást. A ház elhatározza, hogy a koronázás leírása a jegyzőkönyvben fölemlíttetvén, az irományok közé tétessék.

Next