Budapesti Közlöny, 1867. augusztus (1. évfolyam, 117-141. szám)

1867-08-01 / 117. szám

Buda-Pest, 1867. 117. szám. Csütörtök, augustus 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS L­A­P. Előfizetési árak : N­EFONTAI ROSTÁS SZÉTKÜLDÉSSEL: Égési évre...................20 írt. félévre ....... 10 „ Negyedévre ■ ■ ■ . . . 5 „ Budapesten házhoz hordva : Egész évre ... 18 írt. — kr. Félévre ..... 9 „ — B Negyedévre ... 4 „ 50 „ Szerkesztésed : Budán a várban, Fortu­­nautcza, 127. szám, 1-sö emelet. Kiadóhivatal : Budavár, Fortuna-utcza, 156. sz. 1-sö emelet. — Fiók-kiadóhivatal : Vigfk­y Pál papirkereskedésében, hatvani­­utcza, 1-sö szám alatt Pesten. Kéziratok nem küldetnek vissza. Bér­­mentetlen levelek csak rendes levelezőinktő­l fogadtatnak el. Magán-hirdetések : Egyhasábos petit sor egyszeri hirdetésért 8 kr, többszöri hirdetésért 7 kr minden beiktatásnál. A bélyeg­díj külön minden beiktatás után 30 kr. oszt. értékben. NEMHIV­ATALOS RÉSZ. Ő császári felsége Abdul Aziz szultán és kisérete tegnap­­este 9­/­órakor a „Széche­nyi“ gőzhajón Budára érkezett. A számo­san egybegyült közönség az őszinte rokon­­szenv lelkes kifejezéseivel fogadta. Ő fel­sége az éjt a hajón töltötte. Helyhatóságok: Pest város főbírája a következő felhívást intézte közelebb a t. ügyvéd urakhoz : Számos eset adván magát elő, hogy a) A periratok pontos iratjegyzékkel ellátva nem lévén, és a tárgyalási jegyzőkönyvben felhívott okmányok némelyike hiányozván, a felsőbb bíró­ságoktól hónapok múlva küldettek vissza a tapasz­talt hiányok pótlása végett, mi által a feleknek sokszor kipótolhatlan veszteség okoztatott; b) a tárgyalási jegyzőkönyv és mellékletei kellő bélyeggel ellátva s az érdemleges tárgyalási jegy­zőkönyvre az ítéleti bélyeg ráragasztva nem lévén, — ezek pótlására az amúgy is túlterhelt kezelési tisztviselők, kik a bélyegekért törvény szerint személyesen felelősek, az ügyvéd urakat legtöbb esetben siker nélkül magán­úton felszólították, s ezáltal az ügynek az illető előadóhoz juttatása s elintézése, illetőleg kiadmányozása fölösleges ha­ladékot szenvedett; c) a tárgyalási jegyzőkönyvek és egyéb bead­ványok kellő kaké­ttel ellátva nem lévén, beigta­­tásu­k és lajstromozásuk hiányosan történt, és ez­által az ügy állását az igtató- és lajstrom­könyvek kellőleg ki nem tüntethették, mely baj leginkább az ugyanazon felek közt folyamatban lévő több rendbeli ügyeknél tapasztalható: azon reményben, hogy az ügyvéd urak az ügy­kezelésben kellő rend, pontosság és gyorsaság elérésére e­élzó szándékomtól szíves támogatásu­kat meg nem vonják, következőkre kérem fel a 1. ügyvédi kart. 1. A rendes szóbeli pereknél az érdemleges tár­gyalási jegyzőkönyv végén a jegyzőkönyvben fel­hozott okiratokról, mellékletekről, valamint a halasztási jegyzőkönyvekről pontos iratjegyzék készíttessék s az az érdek­lett felek aláírásával el­­láttassék, melyhez mindenkor a meghatalmazások is eredetben vagy hitelesített másolatban csato­landók. 2. A tárgyalási, a halasztási, tanúhallgatási s egyéb jegyzőkönyvek, valamint a mellékletek kellő bélyegekkel láttassanak el; továbbá az ítéleti bélyeg mindenkor az érdemleges tárgyalási jegy­zőkönyvre ragasztassék. Végre 3. Azon jegyzőkönyvek, melyek beigtatandók lesznek , valamint miinden beadványok a felek és képviselőik neveit, a per tárgyát és a vonatkozó előszámot kitüntető jelzettel láttassanak el. A ke­reseteken és általában minden első beadványon a felek polgári állása és lakása is kiteendő. Telek­könyvi beadványok külzetén e szavak: „telek­könyvi ügy“ jegyzendők fel. Jogi természetüknél vagy különös okoknál fogva sürgős beadványok külzete e szóval:­­sürgős“ látandó el oly régből, hogy azok soron kívül is elintéztessenek s ki­adassanak. Kelt Pesten , 1867. jul. 25. Agorasztó Mi­dós, főbiró. NAPI HÍREK. 1. A török szultán ő felsége holnap, azaz augu­­stus 1-jén d. e. 10 órakor a hajót — melyen ér­kezett — elhagyva, az Albrecht-uton keresztüli a budai királyi palotába vonul be. — Ez alkalommal kivánatos, miszerint ő felségét a ministerumok­­nak, a kir. Curiának, a testvérfővárosok s Pest vármegye hatóságának minél számosabb tagjai ki­sérjék. 2­ Ő felsége d. e. 11 és 12 óra közt a királyi palotában fogadja a ministeriumok, a kir. Curia, Pest vármegye, Pest és Buda fővárosok, a magy. tudós akadémia, s a magy kir. egyetem küldötteit. Felhivatnak tehát az illetők, miszerint ezen legmagasabb fogadásra 11 órakor a királyi palo­tában megjelenni szíveskedjenek. 3­­0 felsége d. u. 2 órakor sétakocsizásra indul ki s reménylhetőleg mindenekelőtt a Ghül Baba sírját tekinti meg, onnan Pestre, a váczi utcza, városház­, vár­megyeháztéren keresztül az ország­útra s a városerdőbe kocsizik, honnan a Lipótvá­roson keresztül visszatérve hajóra száll, melylyel estefelé útnak indulni méltóztatand. Budán, julius 31 én 1867. " — Gróf crenneville táborszernagy ő exolája, Ő Felsége főkamarása, az udvari háztartás egy részével ma, szerdán reggel Pestre érkezett. (­ fogadandja Budán király Ő Felsége nevében szultán ő felségét. — Az udvari kocsik és lovak ugyancsak a szultán és udvara használatára még tegnap Budára érkeztek.­­ Azt az ezüst urnát, melyet Budaváros szultán ő felségének emlékül ad, Greschl ezüst­müves ké­­szitette, és Glasson véste és zománczolta. Egyik oldalán Pest és Buda városok czimerei és a rózsa­hegyi mecset rajza lesz. Feliratai azt fejezik ki, hogy ez urnában Ghül Baba sírjából vett föld van, s hogy ez emlék a padisát illeti. — A budai vár­palotában azon szobákat rendezték be a szultán részére, melyekben a király tartózkodni szokott. A gőzhajón pedig a női kajütot szerelték fel e czélra. — A gőzösökön folyvást érkeznek török notabilitások Pestre , a szultán kiséretéhez csatla­­kozandók.— A ruszsuki basa és kisérete az „Euró­pádban, Murad effendi pedig az­­Angol királynő”­­ben vannak szállva.— Herczberg S. pesti kereskedő ajánlatot ten Budavárosnál, hogy ha ő felségének tiszteletére fáklyás menet rendeztetnek , díj nél­kül kész e czélra bizonyos számú fáklyákat adni.­­ A Rózsahegyen nem csak a mecsetet díszítik föl, hanem a Wagner-nyaralót is, melyen oda be­menni lehet. A mecset ajtajánál egyik oldalon a szultán nagy zászlója, másikon a török nemzeti zászló leng. A mecset előtt a két főváros két pol­gármestere fogadja a szultánt. — Holnap a szul­tán tiszteletére ünnepélyes nagy dejem­er lesz a királyi lakban. — Pest város küldöttsége, mely a szultánt üd­vözölte , következő tagokból állt: Szentkirályi Mór főpolgármester elnöklete alatt Gamperl Ala­jos alpolgármester, Kada Mihály, Ijamza Máté, Polgár Károly, Békey Imre, Feszi Ágost, Kam­­mermayer tanácsnokok, Gerlóczy Károly főjegy­ző, Csengey Endre főügyész, Thaisz Elek főka­pitány, Agerasztó Miklós főbíró, és 10 törvény­­széki tanácsnok, dr. Flór Ferencz főorvos, — továbbá a képviselő testület részéről .• Schwendt­ner Mihály apát, Staffenberger István, Haris Sán­dor, Havas Ignácz, Ságody Sándor, Rottenbiller Lipót, Simon Flórent, Sztupa György, Ráth Ká­roly, Beliczay Imre, Xantus János, Vámbéry Ármin akadémiai tag, Batizfalvy Soma, Radocsa János, Fuchs Ignácz, Grün János, Molnár Endre, Szigethy József, Királyi Pál , Vidacs János, Schuszter János, Blahunka József, Botlik Lajos urak. Egyszersmind elrendelte a tanács, hogy a városház tornyán a nemzeti zászló mellett ez al­kalomra két török zászló is vonassék föl. — Bécsből jul. 30-ról írják az „Esti Lap“ -nak: A szultán tiszteletére rendezett díszelőadás tegnap fényes sikerrel ment véghez. Az operaház közelé­ben eső utczákat már 6 óra előtt sű­rü néptömeg lepte el. Az emberek kettős sorfalat képeztek s a rend és csend fentartására számos gyalog és lovas rendőr állíttatott ki. A színház belseje meglepő látványt nyújtott; Bécs minden nevezetessége összecsoportosulva volt itt. A külállamok követei családjaikkal együtt megjelentek. Haidar Effendi páholyában Kramil Bey­s a szultán kíséretéből többen foglaltak helyet. Bár théátre páré nem volt hirdetve, a legtöbb hölgy fényes estélyi öltö­zékben jelent meg. 8 és 10 óra körül a földszinen, melynek első padsora kizárólag a szultán kísére­tének volt fenntartva, a török főurak jelentek meg festői öltözékekben. Az arabok fehér humuszaik­kal és turbánjaikkal, a cserkeszek pisztolyaikkal s melleiket elfedő rendjeleikkel oly érdekes lát­ványt nyújtottak , melyen a nézőtér minden űrét tökéletesen elfoglaló közönség a legnagyobb gyö­nyörrel legeltette szemeit. Néhány perc­c­el később felnyíltak a császári páholy ajtói és megjelent a szultán Vilmos főher­­czeg kíséretében. Vele voltak még­ kis fia, unoka­­öc­csei, tolmácsa és a mellé itteni tartózkodása alatt szolgálattétel végett kirendelt császári tisztek. A szultán megjelenésekor a zenekar tagjai fekete öl­tönyben, fehér­ kettyüsen a török nemzeti himnust játszották, melyet az egész közönség állva hallga­tott s végül zajosan megéljenezett. A szultán láthatólag meglepetve ezen szívélyes fogadtatás által,török szokás szerint köszönt, jobb kezének ujjaival szivét, száját és homlokát érintvén, mi annyit jelent: „Azt beszélem és gondolom, a­mit érzek.“ A középpáholyban Vilmos főherczeg bal-, a szultán jobb oldalán foglalt helyet; a színpad mel­lett eső szeglet­páholyban a szultán kis fia helyez­kedett el, míg a szultántól balkézre a harmadik pá­holyban unokaöc­csei s más török főurak ültek. A szultán mellett háttérben Fuad pasa és­­ tolmács foglaltak helyet. Az előadás az idegen vendégek figyelmét nagyon lebilincselte; különös gyönyört találtak Lucas, Stadelmayer kisasszonyok és Frap­­part, Price és Caron működésében. A másod­k felvo­nás végén a szultánra nagy meglepetés vár­akozott. Miután nevezetesen London, Páris, Sz.­Pétervár és Bécs képei elvonultak, a felhő-fátyol köz­t Kon­stantinápoly is megjelent keleti fényével , pom­pájával, r­éő­ben a szultán dosphorusi érájá­val. Ez a képlet alatt a közönség újra f­elott, s viharos tapsban tört ki, mit a szultán , Vilmos főherczeg példáját követve és üléséről szintén föl­emelkedve köszönt meg. A török követség tag­jainak arcza örömtől sugárzott azon ovatiók lát­tára , melyekben uruk részesült. A szultán egész 11 óráig, az előadás végéig nem hagyta el páho­lyát. Az utczákon, daczára a szakadó esőnek, so­kan várakoztak a szinház bejárásánál, hogy lát­hassák, miként lép a szultán kocsijába. Ir . O felsége a szultán a bécsi arsenalt is meg­látogatta , hol ő cs. kir. fensége Vilmos fog­já a

Next