Budapesti Közlöny, 1867. november (1. évfolyam, 194-218. szám)

1867-11-01 / 194. szám

Buda-Pest, 1867. 194. szám. Péntek, november 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak : t­APONTAI POSTAI SZÉTKÜLDÉSSÉ I. : Egész évre ....... 20 frt. Félévre ......... 10 „ Negyedévre . .... 5 , Budapesten HASHOZ HORDVA : Egész évre . . . . 18 frt — kr. Félévre..................3 „ — „ Negyedévre ... 4 „ 50 „ Szerkesztőség : Budán, a vizi-városban, Ilona-utcza , Reitter-féle ház. Kiadóhivatal : Budavár , Iskola tér, 162. sz. I. emelet. — Fiók-kiadóhivatal: Györy Pál papirkereskedésében, hatvani­­utcza, 1. sz. a. Pesten. Kéziratok nem küldetnek vissza. Bérmen­­tetlen levelek csak rendes leve­lezőinktől fogadtatnak el. Magán­hirdetések: Egyhasábos petit sor egyszeri hirdetésért 8 kr, többszöri hirdetésért 7 kr minden beiktatásnál. A bélyeg­dij külön minden beiktatás után 30 kr osztr. értékben. NEMHIVatalos rész. A méltóságos főrendek közül a honvéd-alap­­hoz újabb adományokkal járultak : 1, 5% kamatú magán­kötvény­ben: Gróf Nákó Kálmán 1000 frt, gróf Batthyány Ödön 2000 frt, b. Fiáth Ferencz 500 ft, Rajner Pál 400 ft, Szat­­máry-Király Pál 400 ft, gróf Bánffy Béla 300 ft, gróf Csáky Gyula 100 ft, b. Gerliczy Félix 500 ft és gróf Szapáry Gyula 300 ft, — a „ Budapesti Közlöny“ 153. és 165. számaiban közlöttekkel összesen 11,680 ft. II. Állampapírban: Szende Béla 200 ft, b. Ger­liczy Vincze 500 ft, Mihajlovits Miklós 200 ft, gr. Chotek Rezső 400 ft, gróf Chotek Ottó 400 ft, b. Bánffy Dániel 200 ft, Biró László 200 ft, Palla­­vicini Alfonz őrgróf Lloyd-részvényekben 12,500 ft, — a „Budapesti Közlöny“ 153. és 165. számai­ban közlöttekkel összesen 27,500 ft. III. Készpénzben: Gróf Steinlein Ottó 50 ft, gr. Zichy-Ferraris Bódog 500 ft, gróf Batthyány Ar­thur 100 ft, Lipthay Endre évi kötelezéséből 50 ft, — a „Budapesti Közlöny” 153. és 165. számai­ban közlöttekkel összesen 13,940 ft. Kelt Pesten, 1867. October 31-én. Gróf Károlyi György, a honvédsegélyezési alap gyűjtésére ki­küldött főrendi bizottmány elnöke. A honvédsegélyző­ alap gyarapítására a „Pesti Napló” szerkesztősége útján Lyka Anasztáz úr 100 frtot, a székesfehérvári takarékpénztár pe­dig 200 forintot adományozott. Köszönettel tudomásul adatik, hogy a honvéd­­segélyző alap gyarapítására egy hangversenyt ren­dező bizottmány Perjámosból (Torontál megye) 122 frt 50 krt küldött be, mint az általa i. é. Septem­ber 14-én tartott hangverseny tiszta jövedelmét. A pest-kerületi sajtóbiróság, és a pesti esküdt­­széki kerület bűnvizsgáló bírájának hivatalos he­lyisége jelenleg Pesten, Józsefváros, Kerepesi utón, a „Mátyás királyhoz“ czimzett 65. számú ház I-ső emeletén van. *) KIRÁLY Ő FELSÉGE UTAZÁSA. (­ Franczia lapok ezúttal nem érkezvén, Király Ő Felsége útjára vonatkozólag csak a régibb hi­­reket vagyunk kénytelenek összeböngészni. A 28 án tartott vadászat alkalmával St. Ger­­mainben Ó Felsége egymaga nem kevesebb, mint 420 darab vadat ejtett el. A városka lakossága barátságos fogadtatást készített számára; távozása alkalmával kocsijába sok virág­bokrétát dobtak. Ó Felsége tiszteletére a „Hotel de Villé“ he­lyiségében adott nagyszerű lakomán Ó Felsége lovas­ tábornoki, a főherczegek pedig franczia tá­bornoki egyenruhát viseltek. Ferencz József Ő Felsége Eugenia császárnét, Napoleon a hollandi királynét és Károly Lajos főherczeg Mathilde herczegnő­t vezette asztal­hoz. Beust b. és Andrássy gróf Hauszmann prae­­fectU8 neje mellett ültek. Napoleon herczeg a *) Kéretnek a többi lapok e közlés szives fölvételére. hollandi királyné udvarhölgye és Metternich her­­czegné közt foglalt helyet. Kedden, hallomás szerint, ír Versaillesben ünne­pély adatik Ferencz József Ő Felsége tiszteletére. Minden tudósítás megegyez abban, hogy Páris a krími hadsereg bevonulása óta nem látott oly tömegeket, mint tegnap , és hogy a „nép“ maga­tartása minden ponton ép oly példás, mint a ma­gas vendégek iránt rokonszenves volt. Mint Párisból írják, Ferencz József Ő Felsége a közelebb múlt családi gyász miatt minden táncz­­vrgalmat elutasított , és az előkészített egyéb municipális ünnepélyek nagyobb részét is meg­köszönte.­­ A szándékolt hangverseny nem fog megtartatni, hanem csupán 350 terítékű banquet­te, melyet elfogadás követ. Királyunk igen tetszik a párisiaknak. A világtárlat megszemlélésénél ha­tározottan visszautasította a rendőrségi kíséretet. „Inkább engem taszigáljanak, semhogy a közleke­dést meggátoljam— mondá állítólag Ő Felsége, s ez igen megörvendezteté a francziák democrata ér­zületét. — A St.-Cloudban tartott családi ebédnél Ferencz József Ő Felsége a császárné jobbján ült, kinek is­mételve köszönetet mondott a tanúsított kedves figyelemért, hogy nemcsak az elyséei palotában fogadta, hanem a világtárlaton tett első látoga­tása alkalmával is üdvözölte. Némely versió szerint Ő Felségét annyira meg­nyerte a szívélyesség, melylyel minden lépten el­árasztják, hogy ottmulatását— mint már írtuk — a beállt körülmények daczára, november 4 dikéig meghosszabbitandja. A hotel de Ville-ben tartandó bankettre a meg­hívások igy szólnak : v La Majesté Imperiale et Royale Apostolique , Leur Majestés VEmpereur et VImperatrice des Francais, L­a Majesté la Reine des Pays Bas et La Majesté le Roi Louis I. de Ba­­viére ayant daigné accepter le Banquet a l’Hotel de Villé, le sénateur Préfet de la Seine au nom du Corps municipal est autorisé par L. L. M. M. à inviter stb. stb.* Páris, oct. 30. Austriai Császár Ő Felsége ma este az Elyséeben nagy lakomát ad. A meghivott vendégek közt vannak a franczia ministerek s más politikai notabilitások is. Ő Felsége elutazása csak kedden fog történni. A KÉPVISELŐHÁZ ÜLÉSE OCTOBER 31 K ÉN DÉLELŐTTI 10 ÓRAKOR AZ AKADÉMIA NAGY TERMÉBEN. Elnök : Szentiványi Károly ; jegyző : Dimi­­trievics Milos. A ministeri padon: Báró Eötvös József, Gorove István, Horvát Boldizsár, Ló­­nyay Menyhért és b. Wenckheim Béla minister urak. A múlt ülés jegyzőkönyve hitelesittetik. Elnök bejelenti a beérkezett kérvényeket. Pap Lajos képv. Kézdi-Vásárhely városának a nagyvárad kolozsvári vasút irányára vonatkozó kérvényét nyújtja be, kérvén, hogy az a kérvény­bizottságnak mielőbbi jelentéstétel végett adassék ki. Ez megtörténvén, — Almásy Sándor képv. a heves megyei esetre vonatkozó következő indítványt teszi le a ház asztalára: INDÍTVÁNY Heves- és Külső-Szolnok törvényesen egyesült vár­megyék bizottmányának a felelős ministérium által tett felfüggesztése tárgyában. Tekintve azt, hogy a kormány Heves- és Külső- Szolnok t. e. vármegyék bizottmányát, az 1848. VI. t. ez. 2. §-a d) pontjának ellenére, mely igy­­ szól, (következik a törvény) önkényileg felfüg­gesztette ; tekintve, hogy a kettős megye törvényes ható­­­­ságát, az 1848. III. t. ez. 26. § a ellenére, mely igy szól: (következik a törvény) megsértette; tekintve azt, hogy a pragmatica saneriót érvé­nyesítő 17­23-ik évi törvény III. t. czikkét megsér­tette, s mindezen tények által az 1848. XVI. t.­­ czikkben az alkotmányosság védbástyájának elis­­­­mert megyei szerkezetet Hevesmegyében lerom­­­­bolta; tekintve végre a fentemlitett kormánytényeket, melyek a törvények világos megsértésével végre­hajtattak; hivatkozva az 1848. III. t. sz. 32. § a) alatti pontjára, mely ekképen szól: (következik a törvény) ; hivatkozva a 33. §. rendeletére: — a kormányt vád alá helyezni kérik (Közderültség.) Almásy Sándor, Pap Pál, Csíky Sándor, Mada­rász József, László Imre, Böszörményi László, Vá­­­lyi János, Bobory Károly, Deáki Lajos, Patay István, Tisza Kálmán képv.: Tisztelt képviselőház ! Én megvallom, hogy, ámbár az előttem szólott képvi­selőtársam beadott indítványát nem helyeslem, elannyira, hogy azzal szemben részemről bátor leszek egy más indítványt beadni,­­­­ mindazáltal igen­­. belügyminiszer úrnak a hevesi ügyben teg­napi napon adott válasza által én is — sem kielé­gítve, sem megnyugtatva nem vagyok. Nem elégít ki ezen válasz, mert nem bizonyítja be, hogy az ország békéjére nézve, vagy az ország fennállására, vagy épen a trón biztosságára nézve oly veszélyes helyzetbe jöttünk volna, mely a mi­­nistériumnak rendkívü­li eljárását igazolta volna ; nem nyugtat meg, mert egyáltalában nem ingatta meg azon meggyőződésemet, hogy a ministérium­­nak e tárgyban követett eljárása részint magába az alkotmányos elvbe, részint hazánk törvényeibe és a törvényes gyakorlatba ütközik. Azért, hogy ezen nézetemet és annak alapjára fektetett indítványomat indokoljam, nem tartom szükségesnek, Eger városának vagy Heves vár­megyének végzését és határozatát taglalni. Lehet­nek abban, többet mondok: vannak is olyanok, a­melyek saját meggyőződésem szerint is megtá­madhatók, de a kormánynak ezen ügyben köve­tett eljárása nem a szerint ítélendő meg, mennyire jártak el correcte azon hatóságok, hanem a sze­rint, hogy magának a kormánynak ténye mennyi­ben egyezik vagy ellenkezik az alkotmánynyal és törvénynyel. (Helyeslés.) Azt sem látom szükségesnek, hogy, a tisztelt belügym­iniszert követvén, arra nézve mondjak itt véleményt, hogy a váczi levélnek egyik vagy má­sik mondatában foglaltatnak-e veszélyes elvek, foglaltatik-e felségsértés, vagy bármely más bűn­tény; mert ezek felett e házban, azt tartom, vitat­kozni, és ezáltal mintegy határozatot provokálni helytelen; mert e fölött ítélni a törvényes bíró­nak kell. Nem szükséges ez, mert bármikép álljon a do­log , ez vagy más hasonló esetben azáltal, hogy valaki netalán ily dolgokat mondott vagy itt volna, egyátalában nem áll elő az országban azon rendkívüli állapot, mely rendkívüli eszközök al­kalmazását igényelné; nem áll elő akkor, midőn csendesség van az egész országban (Ellenmondás), midőn a polgárok nyugalma sehol sem zavartat­ik meg (ellenmondás a jobb oldalon), az elégedetlen­ség, a­mennyiben létezik, sehol sem adja jelét an­nak , hogy alkotmányos eszközöktől eltérve, tett­legessé vetemedni akarna. A MAI SZ. ÜNNEP MIATT LAPUNK KÖZELEBBI SZÁMA VASÁRNAP, F. HÓ 3-ÁN JELENEND MEG.

Next