Budapesti Közlöny, 1868. február (2. évfolyam, 26-50. szám)

1868-02-01 / 26. szám

Buda­Pest, 1869. Szombat, február 1. 26. s­z­á­ml. BUDAPESTI Naponta! postai szétküldéssel: Egész ívre..............................20 Ért. Félévre..............................10 , Negyedévre...........................5 . HIVATALOS I.a A I*. Előfizetési árak : BudapestTM házhoz hordva : Egész évre . . . 18 frt — kr. Félévre Negyedévre ■ 50 Szerkesztőség : Budán, a vízi-városban, Ilona-utcza, Reitter-féle ház. Kiadóhivatal: Budavár, Iskola-tér, 162. sz. a. földszint. — Fiókkiadóhivatal : Gy­öry Pál papirkereskedésében, hatvani­ utcza 1-s6­ sz. a. Pesten. Kéziratok nem küldetnek vissza. Bérmen­­tetlen levelek csak rendes leve­lezőinktől fogadtatnak el. Magánhirdetések: Egyhasábos petit sor egyszeri hir­detésért 8 kr, többszöri hirdetésért 7 kr minden beiktatásnál. A bé­­lyeg­dij külön minden beiktatás után 30 kr osztv. értékben. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előter­jesztése folytán beökönyei Najmajer Victor s törvényes utódai vezetéknevüknek — nemes­ségük épségben tartása mellett — beökönyei „Beökönyi“-re leendő átváltoztatását kegye­lemből megengedem. Kelt Bécsben, 1868-ik évi január hó 22-én. Ferencz József, s. k. Gróf Festetics György, s. k. A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. mi­­nisterium a „Donau“ osztrák biztosító-társulatnak megengedte üzletének Magyarország­ és Erdélyre való kiterjesztését. Az ország különböző részéből a m. kir. pénzügy­­ministériumhoz az utóbbi időben panasz érkezett helyenként keletkezett sóhiány miatt. A pénzügyministérium ennek folytán czélszerű­­nek látja, az illető vidékek megnyugtatására és áta­­lános tájékozásul nyilvánosság elé hozni azon kony­hasó-mennyiségek kimutatását, melyek jelenleg a só­eladással megbízott hitelintézet különböző raktárai­ban m. é. december hó végével készletben maradtak, úgymint: Konyhasó: Összesen 744,224 mázsa 56 font. Budán, 1868-ik évi január hó 27-én. Magán-sókereskedők által a m. kir. pénzügyminis­­teriumhoz ismételve benyújtott folyamodások követ­keztében, hogy a marhasó szabad elárusithatásának határideje, mely a múlt évi October 20-ról a ..Buda­pesti Közlöny” 184. számában közzétett pénzügy­­ministeri rendelet által f. é. január hó utoljáig kiter­jesztetett , még egy bizonyos időre meghosszabbit­­tassék, — felhatalmaztatnak a m. kir. pénzügyi fel­ügyelőségek, azon kereskedőkre nézve, kiknek rak­tárában még jelentékeny és annak idejében följelen­tett marhasó-készlet találtatik, két hóig, azaz f. é. martius végéig terjedhető határidőt engedélyezni, kö­telesek lévén ezen kedvezményben részesülni akaró kereskedők a m. kir. pénzügyministériumnak fent­­hivatott, m. é. oct. 20-ról közzétett rendeletének megfelelőleg, marhasó-készletüket azon megyeha­tóságnál és azon pénzügyi felügyelőségnél, melynek hatósági körében a kérdéses sókészlet elhelyezve van, folyó évi február 14-ig bejelenteni. Budán, 1868-ik évi január hó 29-én. A magyar kir. pénzügyministeriumtól. Közöljük a m­. kir. közlekedési m­inisteriumnak még a múlt év végén a m. kir. mérnöki hivatalokhoz küldött intézményét. A császári királyi belügyministernek 1867. évi de­cember 8-án 5377. szám alatt kelt átirata szerint a császári és Apostoli királyi Felsége a nem ma­gyar születésű építészeti hivatalnokokkal f elbánást illetőleg 1867. évi nov. 28-án kelt legfelsőbb elha­tározásával legkegyelmesebben megengedni mél­­tóztatott, a­­hogy hasonló módon, a mint ez az 1863. évi május 29-én kelt legfelsőbb határozvá­nynyal a rendelkezés alá eső hivatalnokok javára legke­gyelmesebben megengedtetett, azon Magyaror­szágra nézve nélkülözhetőkké vált műszaki hi­vatalnokok, kik, mielőtt szabályszerű elbánás alá esnének, a német-szláv tartományok egyi­kében csekélyebb fizetéssel és ranggal alkal­mazásba vétettek, — a már megszerzett ran­got megtartják s eddigi fizetéseik, előléptetésük­höz képest, ismét levonandó személyes pótdíj által kiegészíttetnek; b) hogy hasonlókép azon hivatalnokok is, kik üre­sedésben lévő rendszeresített műszaki fogalma­zási vagy úrmesteri, folyamfelvigyázói és híd­­mesteri állomások ellátására utasíttatnak, eb­beli alkalmaztatásuk tartamára eddigi fizeté­seiket megtartják és szolgálati idejüket is fél­beszakítás nélkül beszámíthatják.­­ Ha pedig ezen alkalmaztatásuk ideje alatt egy rendsze­resített szolgálati állomással csekélyebb fizetés és rang mellett láttatnának el, az az alatti ked­vezményekben részesülnek: végre c) azon épitészeti növendékek is, kik üresedésbe jött rendszeresített fogalmazási vagy empyri­­cus építészeti állomások ellátására vétetnek al­kalmazásba, ebbeli alkalmaztatásuk tartamára segélydijaikat megtartják s szolgálati idejüket félbeszakítás nélkül beszámíthatják. Azon esetre pedig, ha ezen alkalmaztatásuk ideje alatt rend­szeresített állomásra kisebb járandósággal vé­tetnének alkalmazásba, az evvel járó illetmé­nyeik, a mostani fizetésnek megfelelőleg, sze­mélyes pótdíj által fog kiegészíttetni, mely pótdíj meg fog szüntetni, mihelyt oly állomásra léptetnek elő, a­melylyel járó illetmények mos­tani fizetésükkel egyenlők. Erről a mérnöki hivatalt tudomás s az érdekelt hivatalnokok tudósítása végett oly hozzáadással értesítem, hogy miután ezen hivatalnokok a fenn­­említett módon csak­is azért fognak elhelyeztetni, nehogy irányukban a szabályszerű eljárást kelljen ér­­vényesítni, az áthelyezési költségek megtérítésére igényt nem tarthatnak, s csakis egyeseknek fognak, szegénységük tekintetéből, ez iránti kérvényeik foly­tán kivételkép segélyezések engedélyeztetni. Kiadatott ezen hivatal által 116 ut- és menetle­vél ; 56 munka-, 99 cselédkönyv; marhás­ levél 3877. 3) A közkórházban 1866-ról 1867-re átmaradt 36 beteg; 1867. évben felvétetett 496, együtt 505 beteg; meggyógyult 4­­­2, meghalt 68, ellátás alatt maradt 25 beteg. A városi börtönben letartóztatott rabok közül 1866-ról 1867-re átmaradt 60, 1867. jött 711, együtt 771 , elment 707, maradt 64.­4) A házipénztárban a múlt 1867-dik évi május 25-dikén történt átvétel alkalmával volt az összes bevétel 228,174 ft 72­2 kr, a kiadás pedig 198,668 frt 64 kr; és így készpénzben átvétetett: 29,506 frt 8­4 kr. Azonban ezen most említett összes bevételi összeg a múlt évi május 25-től kezdve dec. utolsó napjáig felnövekedett 509,0­73 írtra és 00 krra, a kiadás pedig 552,809 frtra és 20 krra, e szerint a múlt év utolsó napján lett készpénzmaradvány 16,263 frt 91% kr. Ezen összes kiadási summákból esik hét hónapra 354,140 frt 56 kr. Szabad legyen ezen kiadási összegből némely na­gyobb tételeket felemlíteni: a) A várost terhelő 7 rendbeli kötelezvényen volt passiv tőke fizetésére . . 28,850 frt Ennek kamataira . . . . 457 „ 96 kr. b) Fennlévő adósságok ka­mataira ............................ 16,049 „ 42 c) A földhitelintézet 200 ezer frt kölcsöne törlesz­tésére .....................................13,500 „ — „ d) A szinház-épitési pénztár­nak, hogy ez a rég utalvá­nyozott számlákat, és a fel­­szerelési költségről kiadott és lejárt adós­leveleket ki­fizethesse, kölcsön adatott 4506 . 4 . e) Tiszaszabályozásra . . 2200 , 45 íj Községet terhelő adóra .19,881 , 84 „ g) Tisztviselőség és cseléd­ség fizetésére .... 54,200 _6­6‘A, _ h) Egyházi és iskolai sze­mélyzet fizetésére . . . 6303 „ 1772 „ i) Az egyháznak kamatokra s kötelezettségekre. . . 9332 . k) A főiskolának, az 1864-ik aug. 1-től 1867. dec. utol­jáig 10,395 frt 85 krra felnevekedett követelésé­nek lerovására .... 6684 ., 7772. 1) Tégla- és cserépgyártásra 4772 . nyo. m) A gázgyárnak 1867. jan. végéig............................ 4777 .. 52 .. n) Számlákra, melyek nagyobb részben a volt tanács ide­jéből valók...................... o) Tisztiszállás-bérekre . . p) Nyomdai eszközökre s pa­pírra ........ q) Artézi kutakra . . . . r) Utczai tisztításra.... s) Kórházi betegek és rabok élelmezésére...................... t) Segélyezésekre, jutalmakra és más ilyneműekre . . . u) Színházra, intendáns s ker­tész fizetésére ....................... 10,090 ft 53 kr, 12,480 , 75 . 5) Alapítványi pénztárak: a) Az árva­ pénztár kötelezvényekben 133,275 frt, készpénzben 1144 frt 41 kr. 439 árva részére fizettetett 2874 frt 95­/2 kr. Tiszaújlak...................... 6001 mázsa 12 font, Tokaj . . . . . . 37,989 23 Poroszló . . . . . . 38,613 55 12 55 Szolnok . . . . . . 292,856 99 Győr .... . . . 40,368 86 Szeged . . . . . . 224,674 66 Mohács . . . . . . 15,041 55 41 Eszék . . . . . . 11,820 48 Terezovácz . . . . . 7982 92 Arad .... . . . 20,352 83 Lippa .... . . . 11,760 68 Temesvár . . . . . 6779 57 Vallemare . . . . . 10,996 31 Karansebes . . 1656 19 Pancsova . . . . . 12,212 41 Fehértemplom . . . . 5117 78 4754 „ 28 „ 3900 „ 79 .. 4015­­­80 „ 5386 .. 50 _ 4226 „ 36 „ ulsz ., 35 ., Összesen : 217,568 forint. NEMHIVATALOS RÉSZ. HELYHATÓSÁGOK. S Debreczen város polgármesterének jelentése az 1867-dik évi júniustól kezdve — december utolsó napjáig való időközről, mely felolvastatott a f. évi január 22-iki közgyűlésen: 1) A közigazgatási tanács átvett a volt tanácstól 655 hátrányban levő ügydarabot, beadatott 5984 új darab, összesen 6639; elintéztetett 6460; elinté­zetlen maradt 479. 2) A k­apitályi hímtől, átvett 732 hátrányban ma­radt írásbeli ügyet, felvétetett nála 3718 új ügy, el­intéztetett 4120, elintézetlen maradt 330. Szóbeli panasz beterjeszt­etett 3212, elintéztetett 3167, maradt 45.

Next