Budapesti Közlöny, 1868. március (2. évfolyam, 51-75. szám)

1868-03-01 / 51. szám

Buda-Pest, 1868 51. szám. Vasárnap, martius I. Előfizetési árak : BUDAPESTEW HÁZHOZ hordva : Fgé*y évre ... 18 frt — kr. Félévre .... 9 „ — » Negyedévre ... 4 , 50 . Szerkesztéség: Budán, a vizi-girosban, Ilona-utcza, Reitter-fél« Láz. Kiadóhivatal: Budavár, Iskola-tér, 162. sz. a. földszint. — Fiók kiadóhivatal : Gyury Páil papirkereskedésében, hatvani­­ntéza 1-se­bs. a. Pesten. HIVATALOS LAP. Satoktm ro*TAi EXÍTí : Egész­ítt* ..... JO ti Félévre..............................10 , tí«gyedévre..............................5 » KÖZLÖNY. Kéziratok nem küldetnek vissza. Bérmen­­tetlen levelek csak rendes leve­­laseinktül fogadtatnak el. MagukHIRDETÉSEK: Egyh­asábos petit sor egyszeri hir­detésért 8 kr, többszöri hirdetésért 7 kr minden beiktatásnál. A bé­­lyeg­dij külön minden beiktatás után 30 kr osztr. értékben. HIVATALOS RÉSZ. Ő cs. s Ap.kir. Felsége, f. é. febr. 25-én kelt leg­magasabb elhatározásával Fodoróczy Sándort, a kőrösmegyei törvényszék első osztályú ülnökét,ugyan­ezen törvényszék ideiglenes elnökévé méltóztatott kinevezni. Ifjabb Vertén Antal, csanádmegyei kovácsházi lakos saját, úgy Emánuel, Ákos, Béla, Andor, An­tal, Árpád, Margit és Ágnes kiskorú gyermekei ve­zetéknevüknek „Sármezei“-re kért átváltoztatása folyó évi február hó 26-án 4553. sz. a. kelt belügy­­ministeri rendelettel megengedtetett. Lachmann József kassai lakos vezetéknevének „Mosolyt-ra kért átváltoztatása f. é. február hó 26-án 4344. sz. a. kelt belügyministeri rendelettel megengedtetett. Mausperger Frigyes magyar kir. számtiszt veze­téknevének „Egervári“-ra kért átváltoztatása f. évi február hó 26-án 4563. sz. a. kelt belügyministeri rendelettel megengedtetett. Hubner Vilmos, Hubner István és ennek fia Nándor, székesfehérvári lakosok vezetéknevüknek „Herendi“-re kért átváltoztatása f. é. február hó 26-án 4590. sz. a. kelt belügyministeri rendelettel megengedtetett. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister meg­engedte, hogy Budenz József m. tud. akadémiai tag, az altáji összehasonlító nyelvészet köréből a m. kir. tudomány-egyetemen magán-tanári minőségben elő­adásokat tarthasson. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister meg­engedte, hogy Beke Gyűlő orvostudor, a m. kir. egyetemen a fülgyógyászatból magán-tanítói minő­ségben előadásokat tarthasson. NEMHIVATALOS RÉSZ. A főrendi-ház elnöke következő levelet küldött szét a főrendi-ház tagjaihoz: A magyar országgyűlés múlt évi december 30-án megszakasztott törvényhozási működésének ismétt megkezdése, tekintettel a fennforgó nagy fontosságú országos ügyekre, szükségesnek mutatkozván, m. kir. miniszerelnök úr ő nagyméltósága folyó év és hó 25-én hozzám intézett hivatalos megkeresése nyo­mán, sietek a nmlgy főrendi­ház tagjait felkérni, mi­szerint az országgyűlési tárgyalások folytatása czél­­jából f. évi mártius hó 9-én Pesten megjelenni mél­­tóztassanak. Pesten , 1868-ik évi február hó 26-án. Majláth György S. k., a főrendi­ ház elnöke. A váczi káptalan a honvédalap javára 50 forintot küldött a honvédelmi m. kir. ministeriumhoz. Halmágyi Sándor, a „Kolozsvári Közlöny“ lap ve­zére által, a Kolozsvárott jan. hó 28-án özvegy Po­­loni Domonkosné által rendezett tánczvigalom al­kalmával befolyt 31 frt 60 krnyi tiszta jövedelem, a honvédalap javára felküldetett. DELEGATIÓK. A KÖZÖS ÜGYEK TÁRGYALÁSÁRA KIKÜLDÖTT MAGYAR ORSZÁGOS BIZOTTSÁG TIZEDIK ÜLÉSE. Bécs, febr. 28-án. Elnök: Somssich Pál. Jegyző: Rainer Pál. A kormány részéről megjelent Lónyay Menyhért. Az ülés kezdődik i. e. 10­2 órakor. Rainer Pál felolvassa a múlt ülés jegyzőkönyvét. Hitelesíttetik. Elnök jelenti, hogy Manojlovics interpellatiót kí­ván tenni. Manojlovics Milán sajnálja, hogy a közös had­­ügyminiszer nincs jelen, de azt hiszi, hogy interpel­­latióját azért előadhatja, miután ez a minister úrral írásban közöltetni fog. Olvassa az interpellatiót: Interpellate AZ OSZTRÁK CSÁSZÁRI ÉS MAGYAR KIRÁLYI HADÜGYI MINISTER ÚRHOZ. Az 1863-diki birodalmi tanácsi budget-tárgyalá­­sok tartalma szerint az 1859-diki olasz hadjárat után Austria egy estei dandárt vett át, mely utolszor az 1862-ki állam-költségvetésben évi 700,000 ftnyi szükséglettel fordul elő. A birodalmi tanács ellenvetése folytán, „miszerint nincsen jogi kötelezvény, hogy ezen idegen dandár osztrák birodalmi költségen tartassák“, az 1863-iki octoberben ugyan feloszlattatott, egyidejűleg azon­ban annak 46 tisztje az osztrák hadseregbe vétetett föl; 3 ezredes, 2 alezredes, 11 őrnagy, 25 kapitány és 51 egyéb főtiszt pedig nyugalomba,­­ továbbá 102 közlegény mint rokkant, és 43 legény mint parentalis az osztrák pénzügy terhére vétetett át, és oly dúsan adományoztatok, hogy míg osztrák rokkantak naponkint csak 5 krral láttatnak el, több estei rokkant személy- és nap szerint egy franczia frankot kap. Egészen mellőzni kívánom itt azon sérelem tag­lalását, mely ily tetemes számú idegen hadtisztnek becsúsztatásával saját hősi tisztikarunkon, s egy­szersmind az adókötelezett népen,— mely azon idő­ben, ha nem tévedek, úgyis mintegy 800 szám felettit kénytelen volt fizetni — elkövettetett; valamint hogy azt sem vizsgálom, várjon a kérdéses modenai dandárra fordittatott költség bármely részről meg­­térittetett-e, vagy utólagosan meg fog-e téríttetni, de kényszerültnek és jogosítottnak érzem maga­mat, most, midőn a delegátióktól katonai nyugdíjak s egyéb ellátási járulékok fejében 10.000,00­0 ftnál nagyobb összeg megszavazása kívántatik, a cs. k. közös hadügyér urat felvilágosításért aziránt tiszte­letteljesen megkeresni: váljon a delegatiók elébe terjesztett ez idei had­ügyi költségvetési előirányzatban az 1863. évben feloszlatott estei dandár tisztjei és legénysége is bennfoglaltatnak-e ? és ha ezen eset állana, meny­­ nyire rúg azoknak nyugdijuk és illetékük jelenleg egyenkint és összesen ? Bécs, 1868. február 28-án. Manojlovits Emil. Elnök kijelenti, hogy ez interpellatiót a közös hadügyministeriummal közölni fogja. Elnök bemutatja a birodalmi tanács delegatiója elnökének átiratát, mely mellett a delegatiónak „a közös pénzügy-ministerium“, a „szám-ellenőrség“, és a „tartalék“ tárgyában hozott határozatait közli. Rainer Pál olvassa a magyar szöveget. ( Fordítás.) A birodalmi tanács bizottsági elnökségétől. 41/B. D. sz. A birodalmi tanács bizottsága, a f. évi febr. 20-án tartott ötödik ülésében, az 1868-ik évre szóló közös kiadások előirányzata — és pedig: 4. fejezet: „a közös pénzügyi ministérium,“ 5. fejezet: „szám-ellenőrség,“ 6. fejezet: „tartalék“ — tárgyában, a mellékelt jegyzőkönyvi kivonatban összeállított határozatokat hozta. Az elnökségnek ugyanazon ülésben adott megha­talmazás alapján van szerencsém a magyar ország­gyűlés bizottsága tisztelt elnökségével, — vonat­kozással a f. évi febr. 19-én 38/B.D. sz. a. átira­tomra , — az imént említett határozatokat közölni. Kelt Bécsben, 1868. febr. 22-én. Gr. Auersperg Antal s. k. elnök. Dr. Toman Lovro s. k. tollvivő. A magyar országgyűlés bizottsága tisztelt elnökségének. Jelen fordítás hiteléül Proszke Frigyes s. k., a közös külügyi ministerium iroda­tisztje mint fordító. KIVONAT A „WIENER ZEITUNG“ HIVATALOS RÉSZÉBŐL. Ő császári s Apostoli királyi Felsége sajátkezüleg aláirt diplomájával Liebig János lovagot, mint a másodosztályú vaskoronarend lovagját, a rendi sza­bályokhoz képest osztrák birodalmi bárói méltóságra méltóztatott emelni. Melléklet a 41/1. d. számhoz. ( Fordítás.) A BIRODALMI TANÁCS BIZOTTSÁGÁNAK HATÁROZATAI AZ 1868-IK ÉVRE SZÓLÓ KÖZÖS KIADÁSOK ELŐIRÁNY­ZATA TÁRGYÁBAN TETT KORMÁNYI ELŐTERJESZTÉS IRÁNT. 4. fejezet: A közös pénzügyi ministerium elő­irányzata. 5. fejezet: A szám-ellenőrség. 6. fejezet: Tartalék. Kivonat A BIZOTTSÁG 1868 IK ÉV­I FEBRUÁR 20 ÁN TARTOTT ÖTÖDIK ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL. A birodalmi tanács elhatározta : a) annak kinyilatkoztatását, miszerint a költség­vetés azon részeinek megállapítása által, me­lyek az államadósság költségeinek fedezésére a monarchia mindkét fele által fizetendő járulé­kok kezelése­ és ellenőrzésére vonatkoznak, az eddigi államadóssági járulékok kezelése és el­lenőrzése tekintetében a két országos képvise­let részéről hozandó határozatoknak nem gon­dol elébe vághatni. Hogy ellenben: b) a határvám-jövedék- és kiviteli fogyasztási adó­kárpótlások előirányzatának megvizsgálásába, melyre a közös pénzügyi miniszer azon föltevést

Next