Budapesti Közlöny, 1868. május (2. évfolyam, 101-126. szám)

1868-05-01 / 101. szám

Buda-Pest, 1808, 101. szám. Péntek, május I BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Előfizetém Á.ajf. : Uapojit/ii POUT« síétküldéískl : Sfíe* ívre.....................20 írt. füívre .... tf«gvedívTe_ • 10 5 I Budapesten hárhol hordva : 1 Égést ivre . . . 18 írt — kr.­­ Félévre .... ! Negyedévre . ■ . 50 Szerkesztőség : Budán, K vin­-városblui, Ilona-utcza, Reitter-féle bár. Kiadóhivatal: Budavár, Iskola-tér, 163. se. a. földszint. — Fiókkiadóhivatal : Györy Pál papirkereskedésében, hatvani­­utcza 1­81. se. a. Pesten. Kéziratok urai küldetnek vissza. Bérmen­­tetlen levelek csak rendes leve­­lezőinktől fogadtatnak el. Mapínhirdetések: Egyhasábos petit sor egyszeri hir­detésért 8 kr, többszöri hirdetésért 7 kr minden beiktatásnál. A bé­­lyeg­dij külön minden beiktatás után 30 kr osztr. értékben. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatási magyar ministerem előterjesztésére a vaska-szent-mártoni (Sancti Martini­­le Vaska) valóságos apátságot Mihálo­­vics József­­ Csanádi czimzetes kanonok, alespe­­res és Temes-gyárvárosi plébánosnak adomá­nyozom. Kelt Budán, 1868. évi ápril­ió 27-én. Ferencz József, s. k. B. Eötvös József s. k. A postai pénzutalványozások folyó évi május 20-tól kezdve ott, hol távirati összeköttetés létezik, táviratilag is eszközöltethetők, a következő módon és feltételek alatt: 1. Az utalványt az utalványozandó ősziét lefize­tése mellett az erre szánt blanquetten, melyet a posta­intézet ingyen szolgáltat ki, maga a föladó az eddigi módon állítja ki, csupán azt jegyezvén fel az „utalvány“ szó alá, hogy : „táviratilag“. Az utalvány szelvényére bármily közlemény föl­jegyezhető, újság-előfizetéseknél a czímszallag is fölragasztható, azonban az utalvány postai utón küldetvén el a leadó postahivatalhoz, ha az utalvá­nyoztad a pénz rendeltetésére vonatkozó, vagy bármily más, halasztást nem tűrő közleményt kíván táviratilag a czímzett fél tudomására hozni, az ily közleményt írásban adja át a fölvevő postahivatal­nak, mely azt rögtön az utalványozással egyidejűleg táviratoztatja. 50 ftig terjedő ősziét a birodalom minden posta­­hivatalánál utalványoztatható­­, 50 fton fölül 500 fo­rintig terjedő őszieteket utalványozás és kifizetés végett csak az alább elősorolt postahivatalok s pos­tapénztárak fogadhatnak el s foganatosíthatnak; ilyenek : Magyar-, Erdély-, Horvát- és Tótország­ban : Arad, Brassó, Budavár, Debreczen, Eszék, Fiume, Győr, Károlyváros, Kassa, Kolozsvár, Nagy­szeben, Nagyvárad, Pécs, Pest, Pozson, Sopron, Szeged, Székes-Fehérvár, (ó) Sziszek, Temesvár, Varasd, Zára, Zágráb. Ő Felsége többi országaiban: Baden, Bécs, Bécs­újhely, Belgrád, Bochnia, Boczen, Bregenz, Brixen, Brody, Bruck (Mur m.), Brünn, Cattaro, Czernovitz, Eger (Csehország), Feldkirch, Görz, Gratz, Hohen­stadt, Innsbruch, Ischl, Karlsbad, Klagenfurt, Krakó, Kufstein, Laibach, Lemberg, Linz, Lundenburg, Me­ran, Marburg, Olmütz, Pola, Prága, Przemiszl, Ra­­gusa, Reichenberg, Roveredo, Salzburg, Spalato, Stanislau, Szt.-Pölten, Tarnow, Tarnopol, Teplicz, Trient, Triest, Troppau, Villach, Zimony. 2. A táviratilag utalványozott öszletet a rendel­tetési hely postahivatala, ha a czimzett fél a posta­­hivatal székelyén tartózkodik, átvételi nyugta mel­lett azonnal kézbesíti. Ha pedig a czimzett a postahivatal helyén kivül tartózkodik, csak az utalványozási távirat kézbesit­­tetik neki gyors­ küldőnév (express) által, tetszésére bízatván, hogy az utalványozott pénzt a postahiva­taltól személyesen átvegye, vagy pedig saját veszé­lyére megbízottja által elhozassa. Ha az utalványozási távirat az esti hivatalos óra után érkezik a postahivatalhoz, a távirat s illetőleg a pénzöszlet csak más­nap reggel kézbesíttetik. 3. Az utalványozási táviratokért előlegesen, vagy­is a feladáskor fizetendő díjak a következők : a) a 200 ftig terjedő utalványozásoknál a közön­séges táviratási, a 200 ftot meghaladó utalvá­nyoknál az ajánlott távirati illeték, vagyis egyszer annyi, mint mennyi a közönséges táv­iratokért fizettetik; b) az utalványozási illeték, mely az 50 ftig ter­jedő utalványoknál 10 krt tesz, s az utalvány­ra ragasztott levéljegy által fedeztetik; az 50 ftot meghaladó táviratozott utalványoknál a terhelményes postai küldeményekért járó kö­zönséges értékporta, távolság és öszletszám szerint; például a 100 ftig terjedő távirati utalványoknál öt mértföldig 10 kr, 50 mföldig 15 és azonfölül 20 kr, mely utóbbi készpénz­ben fedeztetik; c) 10 ujkrajezár illeték a távirat elküldéséért a felvevő postahivataltól a távirdai állomásig, de csak akkor, ha a távirda a postaépületen kívül van elhelyezve; d) 15 ujkrajezár kézbesítési illeték, ha az utal­vány a leadó postahivatal székhelyén lesz kéz­besítendő, vagy 50 kr küldönczdij egy-egy mértföld, vagy egy mértföldön aluli távolság után, ha a czimzett fél a posta székhelyén ki­vül lakik. 4. Az utalványok „poste restante“ iránt is táv­­iratoztathatók, mely esetben kézbesítési vagy kül­­döncz­dij nem fizettetik; a czimzett fél azonban a táviratot, s az utalványozott észletet tartozik három havi időköz alatt személyesen átvenni, ellen esetben az a feladóhoz visszaszármaztatik. 5. A hiányosan fedezett illetéket — például, ha az 50 kr küldöncz-dij helyett csak 10 kr kézbesítési illeték fizettetett előlegesen, — a czimzett fél, — ennek vonakodása esetében a föladó tartozik utólag megfizetni. 6. Ha az utalványozási táviratot a czimzett fél­nek tartózkodása változtatása miatt utána kell kül­deni, ezen utánküldés a levélpostával történik, s az új rendeltetés helyén a távirat csak akkor kézbesit­tetik a küldőnez által, ha az ily kézbesítés az eredeti rendeltetési helyén meg nem kisértetett. Kelt Pesten, 1868. évi ápril hó 27-én. A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. ministeriumról. Értesítés. ) A brabanti gazdasági egylet által folyó évi junius­­ havában Brüsselben rendezendő országos és nemzeti házi­állat- és általános gazdasági gépkiállításnak lapunk tegnapi számának hivatalos részében meg­jelent program­jára vonatkozólag a következő pót­­értesítést vettük: Tekintve, hogy az általános gazdasági gépkiállí­tás nagyfontosságúvá ígérkezik válni, a kiállítási igazgató-bizottság eleget téve a hozzája intézett számos felszólításoknak, elhatározta, hogy a gazda­sági szerek június 14-től 28-ig bezárólag legyenek kiállítva, beleszámítva azon időt, melyet a suryk működése fog igénybe venni. Elhatározta továbbá, a szabályzat 3-ik §-ának megváltoztatásával, hogy a szerszámok jun. hó 10-ik napjától kezdve vétetnek fel és legkésőbb jun. 14-ig beadandók és a kiállítás helyiségében elhelyezendők. A jury junius hó 15-ik napján fog összejönni és intézkedni azon gépekkel való kisérlettételek iránt, melyeket próba alá veendőknek ítélend. Végre még a következő külön­ pályázat nyittatik : 62-dik pályázat. Gabonahámozó-gép QDepidpeurs. I Első dij: tökéletesítési dij 60 frank és arany­­­ érem;­­ második dij : arany-érem; i harmadik dij: ezüst­­érem. CONSULATUSI JELENTÉS. AZ AMSTERDAMI CONSUL JELENTÉSE 1868. MARTIUS 23. A németalföldi viszonyok a múlt 1867-ik évben súlyos csapásokat szenvedtek, egyrészt a cholera dühöngött, másrészt pedig a marhavész okozott nagy pusztításokat. A marhavészben, valamint az el­lene foganatba vett bunkózás által 1865. július ele­jétől az 1867 ik évi ősz végéig körülbelül 120,000 darab marha és tinó veszett el. A hajózási forgalom Amsterdamban 1867-ben következő eredményt mutat: 1508 terhelt hajó 349,643 tonnával 104 üres hajó 12,263 , összesen 1612 hajó 361,906 „ Ezek közt volt 337 gőzhajó 118,182 tonnával. Austriai hajó négy fordult itt meg, 1669 tonnával, köztük három rozszsal volt terhelve 222,000 frtnyi értékben, és egy lenmaggal 75,000 frtnyi értékben; mind a négy hajó a Fekete-tengerből érkezett, a há­rom előbbi New­ Castleba ment ballasttal, az utóbbi pedig finomított czukorral 201,000 frtnyi értékben Genuába. A hollandi kereskedelmi hajók száma 1867-ben 2159 hajó, 270,082 tonnával. A hajóforgalom egész Hollandban volt: érkezett: 8128 hajó 1.960,844 tonnával, elindult : 5045 „ 1.344,191 „ A .nederlandsche bank" 1867-iki mérlege követ­kező : Disconte-számla................. 49,098,18253­2 h. f. lombard-üzlet...................... 32,689,370 — „ érczkészlet.............................. 84,982,3794,72 „ alap­javadalmazás..................... 2,444,73812 „ épületek...................................... 343,90885 „ különféle követelés ... 168,689*, „ összesen .169,727,26833 „ Részvénytőke.......................... 16,000,000 „ tartalék­ alap............................. 3,011,67154 „ forgalomban lévő bankjegy .122,413,425 „ bankutalvány.......................... 4,97522y2 „ a folyó­számlák saldója . . . 26,255,24920y2 „ különböző tartozás .... 2,041,34736 „ összesen . 169,727,2681t 33h.f. Dohány a múlt évben körülbelül 3 millió kiló termeltetett; a termés igen egyenlőtlen; a késő őszi növény jó alkalmas dohányt adott; az 1865-ik évi java dohány rósz minőségű volt s általában kevés takaró-levelet adott, holott az 1866-iki igen jeles minőségű. A gabna-kereskedés 1867-ben ugyanazon rend­kívüli conjuncturák alatt állott mint 1853 ban. Holland úgy saját szükséglete mint kereskedése tekintetéből már korán ellátta magát Austriából, Magyarországból, a dunai tartományokból és az orosz kikötőkből. Austria gabna­termelő vidékei e tekintetben a főszállítmányokat szolgáltatták. A rozs ára 2100 kilónál 100—110 forinttal emelkedett, és ily mennyiség 310—320 fttal fizet­tetett. A búzánál 2400 kiló ára 90—100 fttal emelke­dett, nevezetesen magyar búzának 2400 kilója­­. évi december végén 410—440 fton állott. A liszt­ NEMHIVATALOS RÉSZ. ő Felsége Szemere Bertalan Mária leányának, férjhezmeneteléig vagy máskénti ellátásáig, 600 fo­rintnyi kegydíjt méltóztatott engedélyezni.

Next