Budapesti Közlöny, 1868. június (2. évfolyam, 127-148. szám)

1868-06-03 / 127. szám

Ma-Pest, 1868. 127. s­z­á­m. Szerda, junius 3. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HL­I­V­A­TAI.OS­A­P. Előfizetési árak : NaPOM’aJ POSTÁI 87.1» í'iLVX,!\Ú.8&m* : JBipécz évre.................................20 írt. Pélévre..............................10 „ Negyedévre.................... 5 * Blill/» PERIEN 111UIIIZ HCKllV­A . Egész évre . . . 18 £rt — kr. Félévre . . . 9 „ — „ Negyedévre ... 4 „ 50 „ Szerkesztősé« : Budán, a vízi-városban, Ilona-utcza, Beitter-féle ház. Kiadóhivatal: Budavár, Iskola-tér, 162. sz. a. földszint. — Fiókkiadóhivatal : Oyth­y Pál papirkereskedésében, hatvani­­utcza 1-se sz. a. Pesten. Kéziratok s­em küldetnek vissza. Bérmen­­tetlen levelek csak rendes leve­lezőinktől fogadtatnak el. MAGÁNHIRDETÉKEK: Egyhasábos petit sor egyszeri hir­detésért 8 kr, többszöri hirdetésért 7 kr minden beiktatásnál. A bé­­lyeg­dij külön minden beiktatás után 30 kr osztv. értékben. HIVATALOS RÉSZ. Medgyesszékbe kebelezett berethalmi lakos Sal­inen János vezetéknevének ,Am­p.ru-re kért átvál­toztatása folyó évi május 29 én 14391. szánt alatt kelt belügyministeri ren­delettel megengedtetett. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. minister Érczhegyi ( Milnzbergtti) József pénztári tisztet a ministerium számvevőségéhez I-fő osztályú számtisztté nevezte ki. A közmunka- és közlekedési magyar kir. minister Csajth Kálmán erdélyi királyi főkormányszéki írno­kot segédfogalmazóvá nevezte ki a vezetése alatti ministeriumhoz.* A m. kir. pénzügyminister Schidló­ Ferenczet III. osztályú számtisztté nevezte ki. F. é. május 29-én a temesvár-gyár-külvárosi m. kir. távirdai állomásnál további intézkedésig a tel­jes napi szolgálatnak korlátolása rendeltetett el. Miután Pest sz. kir. fővárosában a keleti marha­vész újonan kiütött, a Duna jobb partjára a külön­ben e város határán keresztül hajtatni szokott szar­vasmarha-, juh- és kecskeszállitmányok e városnak zárlat alóli felmentéséig nem a városon s hídon át, hanem az alföldről vasúton érkezők a vecsési, az északi vaspályán jövők pedig a péczeli vasúti állo­máson kirakatvan, s Ecseren át Vecsésre s innen minden más után oda érkezőkkel egyaránt a Sorok­sár és Haraszt községek közt létező réven Csepel szi­getére s onnan a tétényi révre, — a Vácz felől ér­kezők pedig a dunakeszi réven szállítandók a Duna jobb partjára. Pest városában — miként előbbi inneni közlésből tudva vagyon a közönség előtt — újabb időben is­mét kiütött a keleti marhavész. A­mennyiben már most különösen a gyapjú szál­lítása nagyobb mértékben megindul, külföldre azon­ban, jelesül Bajor- és Poroszország felé — úgy a szarvasmarha, juhok és kecskék, mint az ezektől származó nyers termékek (köztük a gyapjú) bevitele csak oly feltétel alatt van megengedve, ha hiteles okmányokkal van igazolva, hogy az illető szállít­mányok egészséges helyről származnak és aggályta­lan helyeken vitettek át vagy voltak lerakva (a­mi jelenleg Pestről nem mondható), kereskedelmünk érdekében szükségesnek látszik az imént említett és múlt évi 1281, 1785 és 3451. szám alatt kelt kör-­j rendeletekkel közölt szabályok szoros megtartását az összes törvényhatóságoknak emlékezetébe idézni,­­ nehogy a megkívántató bizonyítványok hiánya miatt visszautasított szállítmányok tulajdonosai ama sza­­­­bályok nem­ ismerésére hivatkozzanak. A Pest városában lerakott gyapjú- vagy más­­féle­­ nyers termékre nézve azon intézkedés történt, hogy l­emez áruk csakis a rendszabályok értelmében esz-­­­közlendő fertőtlenítés után bocsáthatók ki a városból.­ Pesten, 1868-ik évi május 29-dikén. A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. ministeriumtól.­ ­ NEMHIVATALOS RÉSZ. A főrendiház elnöksége tudatja a méltóságos fő­­­­rendekkel, hogy — miután a f. június hava folytán­­ még számos fontos tárgy kerül a főrendiházban tár­­­­gyalás alá, melyeknek megoldásánál a méltóságos főrendek minél nagyobb számbani jelenléte okvet­len szükséges, annálfogva, hogy a méltóságos főren­dek törvényhozói állásuknak kellőleg megfelelhes­senek , az elnökség részint a főrendiházi tagok ké­nyelmére , részint, hogy a távolabb vidéken lakó főrendek is részt vehessenek a tárgyalásokban, — elhatározta, hogy jövőben minden héten csütörtö­kön — ha pedig ezen napra ünnep­elnek, a kö­­­­vetkező napon — fogja tartani rendesen üléseit. A „Honvédalap--ból a máj. hó 23-kán eszközölt , 14-dik utalványozás alkalmával 146 egyén összesen 2447 ft 50 krral segélyeztetett. Ebből esik 14 al­tisztre 1025 ft, 5 altiszt özvegyére 200 ft, 64 közvi­tézre 3185 ft, 37 közvitéz özvegyére 925 ft, 3 köz­vitézi árvára 37 ft 50 fr. Ezen összegek végkielégi­­tésképen osztattak ki és belőlük a már kiosztott előlegek levonattak. Ehhez járul még az előlegképen 23 egyén közt kiosztott 2075 ft. Ugyanazon alapból máj. 27-én történt a 15-dik utalványozás, melynek alkalmával 109 egyén között 7055 ft osztatott ki, és pedig végleges kielégítés­­képen 18 altisztnek 1400 ft. 1 altiszt özvegyének 40 ft, 43 közvitéznek 2100 ft, 7 közvitéz özvegyé­nek 165 ft; ezenkívül előlegképen 40 egyén 3350 fttal segélyeztetett. A HONVÉDSEGÉLYZŐ ALAPBÓL SEGÉLYZENDŐK KÖZÉ FELVETT VOLT HONVÉDEK, ÖZVEGYEIK ÉS ÁRVÁIK NÉVJEGYZÉKE. XV-ik utalványozás. 1. 73/1867. Argyelán János, közvitéz, 1. Székesut (Temesmegye). 2. 73/867. Asbóth János, közvitéz, 1. Riedtberg (Temesm.). 3. 73/867. Bóra Pál, szá­zados özvegye, 1. Szákos (Temesm.). 4. 73/867. Breka Simon, közvitéz, 1. Blasova (Temesm.). 5. 73/867. Branyucz János, közvitéz, 1. Detta (Temes­megye). 6. 73/867. Borkics Angel, közvitéz, 1. Hi­­sztás (Temesm.). 7. 73/867. Barbosz Juán, közvitéz, 1. Vukova (Temesm.). 8. 73/867. Drágány György, közvitéz, 1. Murány (Temesm.). 9. 73/867. Dobrow Sebestyén, közvitéz, 1. Vinga (Temesm.). 10. 73/867. Éder Károly, hadnagy, 1. Temesmegye. 11. 73/867.­ Gyukits Illés, altiszt, 1. Mélynádas (Temesm.). 12. 73/867. Gergelits Béla, közv., 1. Csáková (Temesm.). 13. 73/867. Horváth János, közvitéz, 1. Vukova (Temesm.). 14. 73/867. Ignácz Péter, közvitéz, 1. Petromán (Temesm.). 15. 73/867. Jówi Jován, közvitéz. 1. Lukarecz (Temesm.). 16. 73/867. Jova­­novits Antal, közvitéz, lak. Uj-Arad (Temes­megye). 17. 73/867. Kraljek Márton, közvitéz, lak. Vukova (Temesmegye). 18. 73/867. Lebratz István, tiszt, lak. Temesmegye. 19. 73/867. Lénárd Dániel, közvitéz, lak. N.­Kövecs (Temesmegye). 20. 73/867. Muraru Juan, közvitéz, 1. Román­ Sta­­nora (Temesm.). 21. 72/867. Michéli József, köz­­vitéz, 1. Rékáé (Temesm.). 22. 73/867. Medgyes Ferencz, közvitéz, 1. Vinga (Temesm.). 23. 73/867.­­ Mathia Tuczu, közvitéz özvegye, 1. Gattája (Te­­­­mesmegye). 24. 73/867. Popovits János, tábori lel­­■kósz, 1. Temesmegye. 25. 73/867. Papp Dániel,­­ százados ranggal éleim, tiszt, 1. Temesmegye. 26. 73/867. Pauli Rudolf, közvitéz, 1. Birdé (Temesm.).­­ 27. 73/867. Penyovszky György, közvitéz, 1. Csako­­­­va (Temesm.). 28. 73/867. Paszulya Juán, közvit­i­téz, 1. Rékai (Temesm.). 29. 73/867. Schmiedt Já­­­­nos, közvitéz, 1. Temesvár (Temesm.) 30. 73/867. Szerencsés Flóra, közvitéz, 1. Csáková (Temesm.). 31. 73/867. Trebstein János, tiszt, 1. Temesmegye. 32. 73/867. Turóczi Antal, közvitéz, 1. Riedtberg (Temesm.). 33. 73/867. Tornai Ferencz, közvitéz, 1. Riedtberg (Temesm.). 34. 73/867. Todoresku Gy., közvitéz özvegye, lakása Rakovitza (Temesm.). 35. 73/867. Unhold András, közvitéz, 1. Temesvár (Te­mesm.). 36. 73/867. Ulitsán Juán, közvitéz özv., 1. Blasova (Temesm.). 37. 73/867. Varta Jakab, köz­vitéz, lakása Temesvár (Temesmegye). 38. 73/867. Viszler József, közvitéz, 1. Szépfalu (Temesmegye). 39. 73/867. Vojkán György, közvitéz özvegye, 1. Blasován (Temes megye). 40.73/867. Zsurzs Ferencz, közvitéz, 1. Temesváron (Temes megye). 41. 73/867. Zsukutz Nikolae, közvitéz, 1. Budincz (Temes­). 42. 73/867. Zsebiján Száva, közvitéz, 1. Vukován (Te­mes megye). 43. 2047/867. Czappay Mihály, száza­dos. 44. 2647/867. Gaith Teréz, hadnagy özvegye. 45. 2647/867. Góor József, közvitéz. 46. 2647/867. Gotthárd Fáni közvitéz özvegye. 47.2647/867. Har­­tinger János, tizedes. 48. 2647/867. Haasz József, közvitéz. 49. 2647/867. Lányi Ede, tűzmester. 50. 2647/867. Mincz János, közvitéz. 51.2647/867. Novák János, főhadnagy. 52. 2647/867. Schmiedt Antal, százados. 53.2647/867. Szabó Lajos, toborzó­­tiszt özvegye. 54. 2647/867. Sinai Mária, hadnagy özvegye. 55. 2647/867. Spanovszky százados ár­vája. 56. 2647/867 Spanovszky százados árvája. 57. 2647 867. Schwentalszky János, őrmester. 58. 2647/867. Thaisz Mátyás, közv. 59. 2647/867. Zsíros István közvitéz özvegye, a 43—59-ik száma, elősoroltak mind temesváriak. 60.2113/867. Blana Szilárd, kapitány. 61.619/868. Batta Nándor, fő­hadnagy. 62. 597/867. Böhm Bernát, hadnagy. 63. 1556/867. Bárány Vilmos, őrm. 64. 2257/867. Csasznai József, közvitéz özvegye. 65. 2049/868. Deák Kristóf, hadnagy. 66. 1644/868. Farczádi Kovács István, zászlótartó. 67. 460/867. Fromm Venczel, főhadnagy özvegye. 68.376/867. Grabarits József, hadnagy. 69. 1752/868. Gyurikovits István, hadnagy özvegye. 70. 3476/868. Gálszétsi József, közvitéz. 71. 397 868. Horváth Károly, százados. 72. 1097/867. Kribusz Antal, közv. 73. 2293/867. Lengyel Lajos, altiszt. 74. 615/867. László József, közvitéz ács. 75. 1042/867. Laszki József, alorvos özvegye. 76. 2578/868. Lednitzky Mihály, hadnagy. 77. 1560/867. Matheiser József, őrmester. 78. 429 867. Mesterházy Pál, tűzmester. 79. 1471/867. Mészáros Sándorné, százados özvegye. 80. 840/867. Papolczi Dániel, alorvos. 81. 73/867. Pikéti Gusz­táv, tábornok. 82. 913/867. Pisikril János, tizedes. 83. 1304/868. Rózsa Ignácz Henrich, százados. 84. 1916/867. Sulyok Ede, alezredes. 85. 1088/868. Számkő János, tizedes. 86.989/868. Szávai Pál, őr­nagy. 87. 2746/868. Trautler József, hadnagy, (a 60 —87. szám alatt elősoroltak mint pestiek.) 88. 3248/868. Bazili Deézsi József, száz. 89. 3243/868. Hang István, közvitéz. 90. 1926/867. Halász An­drás, közvitéz. 91. 1752/867. Henrich János, közvi­téz. 92. 3243/868. Kapi József, tizedes. 93. 3656/868. Törökfalvi Papp Ján., száz. 94.3518/868. Szőke Ján., tized. 95. 2040/867. Sarkady Mih., őrm. 96. 3354/868. Turcsányi János, közv., 1. Buda sz.k. város. 97. 3243/868. Vetter József, tűzmester 98. 3656/868. Lantos János, közvitéz (a 88—98.

Next