Budapesti Közlöny, 1868. június (2. évfolyam, 127-148. szám)

1868-06-09 / 132. szám

Buda-Pest, 1868 132. szám. Kedd, júnnius 9. H­IVATALOS L­A­P. Előfizetési órák : NarOOTaI POSTAI LEÉI KÜLDÉSSEL : Egész évre.....................20 írt. Félévre.........................10 r Negyedévre......................5 „ Budapesten házhoz hordva : Egész évre ... 18 frt — kt. Félévre .... 9 „ — „ Negyedévre... 4 „ 50 „ Sn­erkesztőség: Budán, a vízi-városban, Ilo­na-utcza, Reitter-féle ház. K­iadóhivatal : Budavár, Iskola-tér, 162. sz. a. földszint. — Fiókkiadóhiv­atal : Gyilk­y Pál papirkereskedésében, hatvani­­utitca 1 -s. sz. a. Pesten. Kéziratok nem küldetnek vissza. Bérmen­­tetlen levelek csak rendes leve­lezőinktől fogadtatnak el Magánhirdetések : Egyhasábos petit sor egyszeri hir­detésért 8 kr, többszöri hirdetésért 7 kr minden beiktatásnál. A bé­­lyeg­dij külön minden beiktatás után 30 kr osztr. értékben. HIVATALOS RÉSZ. Szommer József pestmegyei tiszteletbeli esküdt vezetéknevének „ Bácskai*-ra kért átváltoztatása folyó évi junius hó 4-én 11559. szám alatt kelt bel­ügyministeri rendel­ettel megengedtetett. Pintye Károly és Pintye János pesti lakosok, test­vérek vezetéknevének „Borszéki’-re kért átváltozta­tása f. é. junius 5-én 11795. sz. a. kelt belügymi­­nisteri rendelettel megengedtetett. Özvegy Riegler Józsefné kiskorú gyermekei: Rieg­­ler Mária, József és Antonia vezetéknevének „Écsi*­­re kért átváltoztatása f. é. június 5-én 11952. sz. a. kelt belügyministeri rendelettel megengedtetett. Strasser Frigyes és Strasser Sándor pesti lakosok, testvérek vezetéknevének a Rajkai*-ra­ kért átváltoz­tatása i. é. junius 5-én 11681. sz. a. kelt belügymi­nisteri rendelettel megengedtetett. Jekler János aradi lakos saját, úgy János , Ida, Ferencz, Gyula, Mathilda és József kiskorú gyer­mekei vezetéknevének „Jelfi”-re kért átváltoztatása folyó évi junius 5-dikén 11686. szám alatt kelt bel­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Pfeilschifter Pál és Pfeilschifter Kálmán testvé­rek, szegedi lakosok vezetéknevének „Nyilasi* ra kért átváltoztatása f. év junius 4- kén 11632. sz. a. kelt belügyministeri rendelettel megengedtetett. Ifj. Schiefner Gyula pesti lakos vezetéknevének „Barta*-ra kért átváltoztatása f. évi junius hó 4-én 11641. sz. a. kelt belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. Nathe Ferdinánd kecskeméti lakos saját, úgy Béla kiskorú fia vezetékneveknek „2 Vad“-ra kért át­változtatása i. é. junius 4-én 11405. sz. a. kelt bel­­ügyministeri rendelettel megengedtetett. Weitersehan József nagybecskereki lakos, orvos­tudor saját, úgy Gyula, Gizella és Irma gyerme­kei vezetéknevének .Távoli*-ra kért átváltoztatása folyó évi junius 4-én 11410. sz. alatt kelt belügy­­ministeri rendelettel megengedtetett. Temesmegyei mehalai illetőségű Baczik Antal sa­ját, úgy Antal és Jenke kiskorú gyermekei vezeték­nevének ^Gyöngyvirági*-ra, kért átváltoztatása i. é. junius 4 kén 11519. sz. a. kelt belügyministeri rendelettel megengedtetett. A m. kir. pénzügyminister Brüll Frigyest III. osztályú halasi adószedőt s volt honvédet, ellenőr­nek a szegedi adóhivatalhoz nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Szeifert Nándort tisztté az aradi adóhivatalhoz nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister által Polányi Béla III. osztályú adószedőnek neveztetett ki. A m. kir. pénzügyminister által Csergyenecz Já­nos soproni adóhivatali ellenőrnek neveztetett ki. A m. kir. pénzügyminister a debreczeni adóhiva­talhoz Kesztheli Györgyöt, Berndt Istvánt, Devics Ferenczet tiszteknek, továbbá Turnusz Edét s For­­gách Gusztávot segédtiszteknek nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Komár Károlyt tiszt­nek a rózsahegyi adóhivatalhoz nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister által Belyánszky György tisztnek a zombori adóhivatalhoz, s Deák Ferencz III. osztályú adóhivatali segédtisztnek ki­neveztettek. A m. kir. pénzügyminister Polzsárszky Lajost II. osztályú adóhivatali ellenőrnek nevezte ki. A földmivelé­s, ipar és kereskedelmi m. k. minis­­terium a „bécsi első tükör­üveg-biztositó társasági­nak megengedte üzletének Magyarország­ és Er­délyre való kiterjesztését. NEMHIVATALOS RÉSZ. A császári s Apostoli királyi Felsége Budán folyó évi május 31-én kelt legfelsőbb határozványával a miskolczi helv. hitv. evang. főgymnasiumi és vele kapcsolatban levő elemi iskolai tanári kar nyugdíj­intézetének a felterjesztett alapszabályok értelmé­ben kezelendő és tőkésítendő segélyként a mindkét hitfelekezetű evangyelmiak egyházi és iskolai czél­­jainak előmozdítására rendelt évi általányból ötszáz p. é.­főnyi segélyt engedélyezni méltóztatott. Ő császári s Apostoli királyi Felsége Budán folyó évi május 31-én kelt legfelsőbb elhatározványával Lajos András mármarosmegyei hosszumezői tanító­nak, pályáján való negyvenkét éves jó sikerreli hala­dásának elismerése mellett, a mindkét hitfelekezetű evangelicusok egyházi és iskolai czéljainak előmoz­dítására rendelt évi általányból egyszáz osztr. forint­nyi jutalmat engedélyezni méltóztatott. Ő császári s Apostoli királyi Felsége Budán folyó évi május 28-án kelt legfelsőbb elhatározványával a zalamegyei galamboki helvét hitvallású evangé­likus egyházközségnek, adósságai törlesztésére s egyházi épületei helyreállítására, a mindkét hitfelen­­­kezetü evangélikusok egyházi és iskolai czéljainak előmozdítására rendelt évi általányból négyszáz­­. forintnyi segélyt engedélyezni méltóztatott. Ő csász. és Apost. kir. Felsége Budán f. évi máj. 28- án kelt legfelsőbb elhatározványával Titius Pius, Piranoban létező minorita-rendű magyar tartományi áldozátnak abbeli buzgósága jutalmául, melylyel a magyarországi tanintézeteket általa szerzett termé­szetrajzi gyöjteményekkel látta el, életnapjaira évi száz ötven forintnyi kegydijt legkegyelmesebb­en engedélyezni méltóztatott. A császári s Apostoli királyi Felsége folyó évi május 31-én Budán kelt legfelsőbb elhatározásával a beregmegyei somi helvét hitvallású evangélikus egyházközségnek, templomépítés- és felszerelésre a mindkét hitfelekezetű evangélikusok egyházi és iskolai czéljainak előmozdítására rendelt évi álta­lányból nyolczszáz forintnyi segélyt engedélyezni méltóztatott. A vallás- és közoktatási m. kir. minister megen­gedte , hogy Ábel Károly budai főgymnasiumi ren­des tanárnak „Mértan­ czimű munkája a középta­nodák azon felsőbb osztályaiban, melyekben a mér­­tanra nézve az eddigi tárrendszertől lényegesen el­térő módositások nem történtek vagy történni nem fognak, kézi­könyvül használtathassák. __ A HONV­ÉDSZEGÉLYZÓ alapból ■egélyzendŐk közé felvett volt honvédek, ÖZVEGYEIK ÉS ÁRVÁIK NÉVJEGYZÉKE. X­VI-ik utalványozás. A honvéd-segélyzö alapi bizottságnak f. évi máj. hónapban folytatva tartott üléseiben segélyzésre kijelölt egyéneknek névjegyzéke oly megjegyzéssel tétetik közzé, hogy a jogosítottak ebbeli jutaléká­nak az illetőségi törvényhatóságnál leendő kifizette­tése iránt már intézkedés történt. 1. 3293/1868. Berka János, közvitéz özvegye, 1. S.-A.-Ujhely. 2. 3293/868. Balogh Ferencz, közvi­téz árvája Julianna 1. S.-A.-Ujhely. 3. 3293/868. Balogh Ferencz, közvitéz árvája Zsuzsánna, lakása S.-A.-Ujhely. 4. 3293/868. Bodnár János közvitéz özvegye, 1. tokaji ker. Tálya. 5. 3293/868. Bald­­rovszky András, közvitéz, 1. Tálya. 6. 3293/868. Balog Samu hadnagy özvegye, 1. Tokaj. 7.3293/868. Bodnár András, közvitéz, 1. Terebes. 8. 3293/868. Bugyi György, közvitéz, 1. Terebes. 9. 3293/868. Brindzai András, közvitéz, 1. Terebes. 10.3293/868. Bök János,közvitéz, 1. Gércs. 11. 3293/868. Gsupka József tizedes özvegye, lakása S.-A.-Ujhely. 12. 3292/868. Csernyánszky János, közvitéz, 1. Golop. 13. 3293/868. Csányi Mihály, közvitéz, 1. Karda­­csán. 14. 3293/868. Csatlós András, közvitéz, lak. Szentes. 15. 3293/868. Csordás Mátyás, tizedes, 1. Szerencs. 16. 3293/868. Csernisin András, közvi­téz, 1. Trepecz. 17. 3293/868. Chodor Márton, köz­vitéz, 1. Barkó. 18. 3293/868. Csivilinka András, közvitéz, 1. N.­ Mihály. 19. 3293/868. Dobos György, őrmester, 1. Hosszúfalu. 20. 3293/868. Dragovits Mária, hadnagy árvája, 1. Tokaj. 21. 3233/868. Dra­govits Gyula, hadn. árvája, 1. Tokaj. 22. 3293/868. Dragovits Aloisa, hadnagy árvája, 1. Tokaj. 23. 3293/868. Dzsudzsó András, közvitéz özvegye, 1. Belejte. 24. 3292/868. Dubay Antal, őrmester, 1. Gálszécs. 25. 3293/868. Dudinszky Sándor száza­dos özvegye, 1. Szerencs. 26. 3293/868. Davidovits Herskó, közvitéz, 1. Papina. 27. 3293/868. Elek András, közvitéz, lak. S.-A.-Ujhely. 28. 3293/868. Erdélyi György közvitéz özvegye, lak. Patak. 29. 3293/868. Fekete István, közvitéz árvája Zsigmond, 1. Őrös. 30. 3293/868. Fekete István, közvitéz árvája Katalin, 1. Őrös. 31.3293/868. Fekete István, közvitéz árvája Erzsébeth, 1. Őrös. 32. 3293/868. Fekete István, közvitéz árvája László, 1. őrös. 33. 3293/868. Fiseli János, közvitéz, 1. Mocsár. 34. 3293/868. Gergely György, tizedes, 1. Mácza. 35. 3293/868. Gáspár Pál, közvitéz, 1. S.-A.-Ujhely. 36. 3293/868. Gombarszky Antal közvitéz özvegye, 1.Tálya. 37. 3293/868.Grosz József,közvitéz, 1.To­kaj. 38. 3293/868. Girmann György, közv., 1. Terebes. 39. 3293/868. Gyürki Sándor százados özvegye, 1. Megyaszó. 40. 3293/368. Gyetvay Albert, főhad­nagy, 1. Gesztely. 41. 3293/868. Gámel József, ka­pitány özvegye, 1. Lucz. 42. 3293/868. Gulácsi Já­nos, közvitéz özvegye, 1. N.­Mihály. 43. 3293/868. Goga György, közvitéz árvája György, 1. Sókút. 44. 3283/868. Goga György, közvitéz árvája András, 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék