Budapesti Közlöny, 1868. július (2. évfolyam, 149-175. szám)

1868-07-01 / 149. szám

Buda-Pest, 1868. 149. s­z­á­m. Szerda, július 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak :Szerkesztéség : Budán, a vízi-városban, Ilona-utcza, Reitter-féle há­z.K­éziratokNaPON­TAI POSTAI SZÉTKIH.DÉSSEL : Budapesten házhoz hordva :Kiadóhivatal. Budavár, Iskola-tér, 162. nem küldetnek vissza. Bérmen- | Egész évre . . ... 20 írt. Egész évre . . . 18 írt — kr. sz. a. földszint. — Fiókkudóhivatal : tetlen levelek csak rendes leve-­j Félévre . . . Negyedévre . ... 10 „ ... 5 v Félévre . . . Negyedévre. • 9 *­­ * . 4 „ 50 „ Győri­ Pál papirkereskedésében, hatvani­­utcza 1-se sz. a. Pesten, lezöviktöl fogadtatnak el. M A G­­ N H I R I­ K T K S E K : Egyhasfibos petit sor egyszeri hir­detésért 8 kr, többszöri hirdetésért 7 kr minden beiktatásnál. A bé­­lyeg­dij külön minden beiktatás után 30 kr osztv. értékben. Előfizetés „BUDAPESTI KÖZLÖNYE, a m. k. ministerium hivatalos lapjára. 1868. julius-septemberi negyedévre, Budapesten házhozhordással 4 ft 50 kr. Vidékre postai szétküldéssel 5 „ — „ községek részére . . . . 3 „ — „ Megjegyzendő, hogy csupán csak ma­gyarországi és erdélyi falusi községekre szól az utóbbi leszállított előfizetés. Az előfizetési pénz alap kiadóhivatalába bérmentve küldendő, Budán, a várban, Iskola-tér 162. sz., vagy pedig Pesten, Győry Pán papirkereskedésében, hatvani­­utcza 1. sz. A „Bédap. Közl.“ kiadóhivatala. HIVATALOS RÉSZ. Magyar belügymini­szerem előterjesztése foly­tán, a közegészségügyi tárgyak tudományos el­intézésére egy „országos közegészségi tanács“ mint önálló, véleményadó és indítványozó testü­letnek felállítását megengedem, s az erre vonat­kozó alapszerkezetet jóváhagyom. Kelt Budán, 1868. évi április hó 9-én. Ferencz József, s. k.­­ B. Wenckheim Béla, s. k. Magyar belügyminiszerem előterjesztése foly­tán, az országos közegészségi tanács elnökévé d dr. Balassa János egyetemi tanárt; másodel­nökévé dr. Kovács Sebestyén Endre, rókus­­kórházi osztály­ főorvost; rendes tagjaivá: 1. Dr. Grosz Lajos orvostudort, 2. dr. Jendrassik Jenő egyetemi tanárt, 3. dr. Kajdácsy István pestmegyei főorvost, 4. dr. Korányi Frigyes egyetemi tanárt, 5. dr. Lumnitzer Sándor ró­­kus-kórházi osztály-főorvost, 6. dr. Moskovitz Mór, hasonszenvi orvost, 7. dr. Rupp János egyetemi tanárt, 8. dr. Thann Károly egye­temi tanárt, 9. Tormay Károly orvos­tudort, és 10. dr. Wagner János egyetemi tanárt; rendkívüli tagjaivá pedig: 1. Dr. Balogh Kálmán egyetemi tanárt, 2. dr. Bókay János egyetemi tanárt és gyermek­kórházi igazgatót, 3. dr. Chyzer Kornél, Bártfa városa főorvosát, 4. dr. Fleischer József, egye­temi magán­tanárt, 5. Hirschler Ignácz szem­orvost, 6. Havas Ignácz orvostudort, 7. dr. Ju­rányi Lajos egyetemi tanárt, 8. Knöpfler Vilmos orvostudort Erdélyben, 9. Kun Tamás orvos­tudort Miskolczon, 10. Kain Albert orvostu­dort Debreczenben, 11. dr. Kátay Gábor, jász­­kun­ kerületi főorvost, 12. dr. Lengyel Endre zemplén megyei tiszteletbeli főorvost, 13. dr. Margó Tivadar egyetemi tanárt, 14. Müller Bernát gyógyszerészt, 15. dr. Nagy József nyitramegyei főorvost, 16. dr. Novák Antal zemplénmegyei főorvost, 17. dr. Pólya József orvostudort, 18. dr. Popper József miskolczi kórházi igazgató-főorvost, 19. dr. Pataky Dá­niel erdélyországi főorvost, 20. dr. Pollák Henrik pesti gyakorló orvost, 21. dr. Patru­­bány Gergely egyetemi magántanárt és országos himlőoltó-intézeti igazgatót, 22. Ráth Péter gyógyszerészt s a buda­pesti gyógyszerész-testü­let elnökét, 23. dr. Rock János veszprém megyei főorvost, 24. dr. Rózsay József, kórházi főor­vost, 25. dr. Sass István, tolna megyei főor­vost, 26. dr. Szontágh Ábrahám, hasonszenvi orvost, 27. dr. Schwartzer Ferencz, egyetemi magán­tanárt és tébolydái igazgatót, és 28. Weszelovszky Károly, árvamegyei főorvost ezen­nel kinevezem; s ezen tanács megalakítása kö­rül megkivántató többi intézkedések megtételé­vel említett belügyminiszeremet megbizom. Kelt Schönbrunnban, 1868. évi jun.hó 14-én. Ferencz József, s. k. Báró Wenckheim Béla, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előterjesz­tése folytán, Dózsa Dánielt, Marosvásárhely városa országgyűlési képviselőjét, az erdélyi kir. tábla első osztályú ülnökévé ezennel kine­vezem. Kelt Bécsben, 1868. évi junius hó 24-én. Ferencz József, s. k. Horvát Boldizsár s. k., magyar királyi igazságügyi minister. A császári s Apostoli királyi Felsége folyó évi junius 19-én kelt legmagasb határozványával, a bi­rodalmi kanczellár, egyszersmind a Felséges Ural­kodó­ház és külügyek ministerének előterjesztése folytán, Le­pihart Antal, a Konstantinápolyban székelő cs. kir. követség titkár-tolmácsának a vas­­korona-rend 3-ik osztályát díjmentesen,­­ Te­­deschi Adolf tiszteletbeli cs. kir. al­konsulnak Vár­nában pedig a Ferencz József-rend lovag-keresztjét legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. Lupos Péter károlyfehérvári VIII. osztályú tanuló vezetéknevének .Lépes 11-re kért átváltoztatása folyó évi junius hó 27-ről 13,242. szám alatt kelt belügy­­ministeri rendelettel megengedtetett. A magyar királyi pénzügyminiszérium részéről közhírré tétetik, miszerint folyó évi július hó 1-től kezdve a magyar földtehermentesítési kötvények szelvényei Erdélyben a kolozsvári és nagyszebeni, és viszont az erdélyi földtehermentesítési kötvények szelvényei Magyarországban, a pénzügyi felügyelő­ségek székhelyein lévő állampénztáraknál a felek ál­tal beváltathatók. Budán, 1868. évi junius 28-án. A m. kir. pénzügyministeriumtól. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ma­gyar királyi minister a debreczeni országos gaz­­dászati tanintézetnél rendszeresített állattenyésztési tanári állomásra Molnár Lajos uradalmi tiszttar­tót nevezte ki. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister a debreczeni országos gazdászati taninté­zetnél rendszeresített vegytanári állomásra Lengyel Bélát, magyar királyi egyetemi vegyészeti tanárse­gédet nevezte ki. A sopron-nagykanizsai, s a legközelebb meg­nyitandó nagykanizsa-barcsi vasútvonalakon létező szombathelyi, bükki és barcsi vasútállomásokon a hasznos házi­állatok és az azoktól származó nyers­termékek fel- és lerakása a fennálló állatrendőri szabályok szoros fenntartása mellett — megenged­tetett. Pest, 1868. junius 23. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi megy. kir. ministeriumtól. F. é. junius 16-án a mohácsi m. k. távirdai állo­másnál, további intézkedésig, a teljes napi szolgá­latnak korlátolása rendeltetett el. Pest, 1868. junius 26. KIVONAT AZ ERDÉLYI „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ *-BŐL. A főméltóságu magyar kir közmunka- és közleke­dési ministeriumnak folyó évi junius hava­d-ik nap­ján idei 6657. szám alatt kelt rendelete következté­ben, az erdélyi országos kir. építészeti igazgatóság folyó június hava utolsó napján megszüntettetik, el­lenben az újból szervezendő kilencz építészeti hiva­tal fönntartatik továbbra is. Mi felől az illetők oly utasítással értesittetnek, hogy jövőben vonatkozó jelentéseiket és folyamod­ványaikat említett igazgatóság helyett, a fenntisztelt ministerium ujabbi rendeletéig, a kir. főkormány­székhez intézzék. Kolozsvárit, 1868. junius 23-án. Az érd. kir. főkormányszékt­ől. A szarvasmarhák egészsége állapotáról a szom­szédos Dunafejedelemségekből beérkező kedvező tudósítások, valamint Erdélyben a szarvasmarhák közt uralkodó kielégítő egészségi viszonyok folytán, a gyimesi és tölgyesi veszteglő állomásokon a mar­havész uralkodása miatt eddig elő fenntartott szoros zárlat a hazai cs. kir. főhadparancsnokságnak folyó hó 5-én 612. sz. a. kelt intézkedésével felmentetett, és a nagy szarvasmarhákra nézve egy tíz napi vesz­­teglési idő léptettetett életbe, a juhok s kecskék behajthatása pedig a Dunafejedelemségek felőli egész határszélen felszabadittatott. Mi is ezennel közhirré tétetik. Az érd. kir. főkormányszéknek Kolozsvártt 1868. évi ju­nius id­én tartott üléséből.

Next