Budapesti Közlöny, 1868. október (2. évfolyam, 225-251. szám)

1868-10-01 / 225. szám

Buda-Pest, 1868. 225. szám. Csütörtök. October 1. BUDAPESTI­­KÖZLÖNY. Kiadóhivatal : Pesten, Barátok­­ tere 7. sz. a. földszint. KÉZIRATOK nem küldetnek vissza. Bérmentet­­len levelek csak rendes levelezőinktől fo­gadtatnak el. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak : NaPONTAIPONTAI SZÉTKÜLDÉSSEL: Egész évre.........................20 frt. Félévre..............................10 n Negyedévre...........................5 „ Budapesten házhoz hordva : Egész évre ... 18 frt.—­kr. Félévre .... 9 „ — „ Negyedévre . . 4 n 50 „ Szerkesztőség : Pesten, hatvani­ utcza 10-ik szám I. emelet. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesítőbe­' igtatandó hirdetési dijak a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendő, még pedig: 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100— 200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és igy tovább minden 100 szóért 1­árttal több. Ma­gÁ­nh­irdetések : Egyhasábos petit sor egyszeri hirdetésért 8 kr. többszö­ri hirde­tésért? kr.minden beigtatásnál. A bélyeg­ dij külön minden be­­igtatás után 30 kr. oszt. értékb. HIVATALOS RÉSZ. Sax Rezső ügyvéd s volt honvéd a diós­győri m. k. államjavak igazgatóságához fogalmazóvá neveztetett ki. Hoff­er Antal a diós­győri kincstári ügyészség­hez segéd-ügyészszé neveztetett ki. A vallás és közoktatási magyar királyi minis­ter tanársegédi s könyvtárnoki állomásra a győri jogakadémiánál Korbuly Imre végzett jogászt ideiglenes minőségben nevezte ki. A vallás- és oktatásügyi magyar kir. minister a nagyváradi kir. jogakadémiánál megürült ró­mai és egyházi jog tanszékére dr. Brczóky Alajos jogtanárjelöltet,­­ továbbá a győri kir. jogaka­démiánál betöltendő volt ugyanazon tantárgyak tanszékére dr. Sághy Gyula jogtanárjelöltet — s pedig mindkettőt helyettes rendkívüli tanári mi­nőségben nevezte ki. A m. k. közmunka s közlekedési minister Stöckl Alajos segédhivatali­­ fő aligazgatót segédhiva­tali igazgatóvá, — Kékesy Mihály volt honvéd-al­ezredest, és Verner Adolf rendelkezés alatti hely­tartótanácsi iroda­tisztet pedig aligazgatókká ne­vezte ki. A néhai gróf Csáky Petronella asszony által árva és szegény gazdászati tanulók számára ala­pított ösztöndíjas helyek — az arra feljogosított végrendeleti végrehajtók részéről Szabady Pál és Jetlitek. Ádám gazdászati írnokok részére adomá­nyoztalak. Pesten, 1868. évi sept. hó 29-én. .4 földmivelés, ipar és kereskedelmi m. kir. minist­eriumtól. A bosniai kormány a szarvasmarhának ki­vitele iránt eddig fenállott tilalmat megszüntette. Pesten, 1868. évi sept. hó 25-én. A földmivelés, ipar és kereskedelmi m. k. minist­eriumtól. ben hozott határozatát, valamint az 1868-iki költ­ségvetésre vonatkozó szentesitett törvényt. A törvény felolvastatván, kihirdetettnek tekin­tetik s eredeti példánya az országos levéltárba fog letétetni. Ifj. gr. Ráday Gedeon olvassa a Horvátor­szággal kötött egyezményt s a képviselőháznak erre vonatkozó jegyzőkönyvi kivonatát. Tárgya­lási naput oct. 2-a d. e. 11 órakor tűzetett ki. Elnök jelenti még, hogy a kalocsai érsek ö­nméltósága 4 heti szabadságidőt kér. (Megadatik.) Több tárgy nem lévén, az ülés déli fél 1 órakor eloszlik. NEMHIVATALOS RÉSZ. A­mint értesülünk, Ő Felsége szombaton a bu­dai királyi váriakba jövend, és ez alkalommal ott általános audientiákat is adand. Az utóbbiakra nézve a szokásos előjegyzéseket ugyan a királyi váriakban egy kabineti tisztviselő eszközli. ORSZÁGGYŰLÉSE TUDÓSÍTÁSOK. A FŐRENDI HÁZ ÜLÉSE sept. 30-án déli 12 órakor. Elnök : Gr. Cziráky János, főkamarás. Jegyző: Rajner Pál, barsi főispán. A kormány részéről jelen van: B. Wenckheim Béla belügyminiszer úr. Elnök az ülést 12 órakor megnyitván, beve­zettetik a képviselőház jegyzője Bujanovics Sán­dor, ki átnyújtja a képviselőháznak a Magyar- és Horvát-Slavonországok közti kiegyezés kérdése­ A KÉPVISELŐHÁZ ÜLÉSE September 30-dikán d. e. 10. órakor. Elnök: Szentiványi Károly. Jegyzők: Mihályi Péter, Bujanovics Sán­dor és Dimitrievics Milos. Tárgy: A szőlőbirtok után járó tartozások megváltásáról szóló tvjavaslat szakaszonkénti tárgyalásának folytatása. A népiskolai közoktatás tárgyában kiküldött bizottság 25 tagjára a szavazat beadása. A Béga-csatorna és a Temes-Krassó megyék­­beli kincstári erdők bérbeadatása iránt tett in­dítvány tárgyalása. A kormány részéről jelen vannak : b. Eötvös József, b. Wenckheim Béla, Lónyay Menyhért, Horvát Boldizsár, Gorove István és gr. Mikó Imre minister urak. A múlt ülés jegyzőkönyve hitelesíttetvén. — Elnök : b. Wenckheim Béla belügyminister a felől való értesítését jelenti be, hogy október hó 4-én mint Ő Felsége neve napján — d. e. 10 óra­kor a budavári főtemplomban isteni tisztelet fog tartatni, melyre a ház tagjai meghivatnak. Fiume városa telegramm útján értesít a­felől, hogy a t. háznak Fiume bekeblezése tárgyában hozott határozata átalános örömmel fogadtatott. Majláth György országbíró és a főrendiház el­nöke a felől értesít, hogy az újonczok tárgyában hozott és már szentesített törvényt, úgyszintén a párisi kiállítás által megküldött nagy ezüst ér­met az országos levéltárba letétette. Tudomásul vétetik Pest városa közönsége kéri, hogy a katona­tartásra és a törvényszékek költségeire nézve az állam ellen formált 848,101 frtnyi követelése az 1868-ki budgetbe vétessék fel; azonban e tárgy már befejezve lévén, csupán az 1869-ki budgetben lehet róla szó; annálfogva e kérvény a pénzügy­­minister úrnak lehetne átadandó. B. Eötvös József cultusminister az 1868-ki államköltségvetésre vonatkozó s ő Fetsége által már szentesített törvényt, kihirdetés végett a ház asztalára leteszi. Bujanovics Sándor jegyző­­olvassa a szente­sített törvényjavaslatot; a ház azon körülményt, hogy a szentesítés Gödöllőn kelt, átalános és több­szörös éljenzéssel üdvözli.) Elnök : A szentesített törvényjavaslatnak a mirsgos főrendekhez átvitelével Bujanovics S. jegyző úr bizatik meg.­ B. Wenckheim B. belügyminiszer előre nem látott körülményeknél fogva a 68-ai államkölt­­ségvetéshez egy utólagos póthitel megajánlását kéri. E lépésre szólót az úgy is tudvalevő rablá­sok és rablócsapatok botrányos merényletei in­dították. Az ország némely megyéiben és vidékén a közbiztonság, a személy- és vagyonbátorság ve­­szélyezve van. Ennek elejét venni az illető hatósá­goknak mindeddig nem sikerült. Ez abnormis álla­pot megszüntetése csak rendkívüli eszközök alkal­mazása által lehetséges. Az illető vidékek hatósá­gai előtt egy katonai és rendőri hatalommal felru­házott királyi biztos kiküldetését hozta javaslatba. A hatóságok a rendőri és közbiztonsági ügyeket saját területükön önállólag kezelvén, a­­minister úr ez ajánlatát optima fide elutasítván, képesített­nek tartották magukat a közbátorságot megyéjük­ben, elegendő katonai és pénzerő nélkül fenntar­tani. Sikerült is ez az alföld némely vidékein, hol szerencsés körülmények találkozása mellett a rablóbandák annyira megsemmisíttettek, hogy ott rablások, kisebb tolvajlási esetek kivételével elő nem fordulnak. Azonban Somogyvármegyében és az azt kör­nyező vidékeken, minden jóakarat s a megyei kö­zegek erélyes intézkedéseinek ellenére, az erdős és berkes vidékek, de a népnek is demoralisátió­­jánál fogva minden kísérlet meghiúsult, olyany­­nyira, hogy ott a rablások már csaknem napiren­den vannak és a szomszéd megyékbe is elhara­póztak, úgy hogy Somogyvármegye részéről az utolsó közgyűlés alkalmával megkerestetett a bel-­ügyministerium a végett, hogy teljhatalom intéz­kedés által igyekezzék a bajon segíteni. A bel­­ü­gyministérium Somogy- és a szomszéd megyék­ben a közbiztonság helyreállítását kormányilag kezébe vévén, rendkívüli eszközök felhasználását szükségesnek tartotta. E czél elérésére a szüksé­ges pénzeszközökről gondoskodnia kelle. E végett egy utólagos, 100,000 ftig terjedő s csupán e czélra fordítandó póthitel megszavazására kéri fel a há­zat. (Felkiáltások: Megadjuk). Zsedényi Ede : Az ily pénzbeli kérdéseket a ház rendesen a pénzügyi bizottsághoz szokta uta­sítani jelentéstétel végett; úgy véli, hogy itt is ez eljárás volna megtartandó s a bizottság holnap, holnapután jelentését beadhatná. (Helyeslés.) Bónis Sámuel azt hiszi, hogy a belügyminiszer úr szóbeli jelentését írásban is be fogja adni a háznak és majd az utasíttazik a pénzügyi bizott­sághoz, a­mint azt a tanácskozási rend is megkí­vánja. Kéri tehát a belügyminiszer urat, hogy jelentését írásban beadni méltóztassék. Deák Ferencz: T. ház! A mai „Közlöny” hi­vatalos részében megjelent egy rendelet, mely épen ezen közbiztonság föntartására szükséges szabályokat tartalmazza, melyek kétségen kívül azon megyékben, a­hol a közbiztonság fel van dúlva, hasznosak, sőt valóban szükségesek is. Minden félreértés elkerülése végett azonban egy megjegyzést teszek. Az 5. szakaszban az van, hogy : „A megelőző szakasz alapján hozandó rendőri szabályok pontos és rögtöni foganatosítá­sának biztosítása czéljából kir. biztos urat felha­talmazom arra, hogy az áthágókra büntetést szab­hasson és azt rövid rendőri úton végre is hajt­hassa.“ Én meg vagyok győződve, hogy a belügyminis­zer úr ezt­ mindigra törvény korlátai közt s­értette, mind a kiszabandó büntetésekre, mind azok vég­rehajtására nézve, de én igen jónak tartanám, hogy még az is meg lenne említve, hogy „a me­gyei közegek közbejöttével.“ (Helyeslés.) úgy hiszem, hogy ezt is így értette a minister úr, de mivel az már itt köztünk is nem találtatott egész világosnak, arra szólítom fel a minister urat, hogy minden félreértés elkerülése végett, minthogy már a rendelet ki van adva, pótrendelet által vs-

Next