Budapesti Közlöny, 1868. november (2. évfolyam, 253-276. szám)

Buda-Pest, 1868. 252. szám. Vasárnap, november 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség : Pesten , h*tvani­ utca* 10-ik szám I. emelet. Kiadóhivatal : Pesten, Barátok­­ tere 7. az. a. fí­ldsziit. KÉZIRATOK nem küldetnek h­*ra. Benneetet­­len levelek csak rendet levelezőinktől fo­gadtatnak el. Er.ŐKizsTÉsi Irak :Hivatalos Hirdetések : NáPOWTAI FOSTA I ZZKTKI­LJ­É&i­KLBudapestrn házhoz hordva. . Egész ÓV** . . Egész évre . . hirdetés! dijak a hirdetm­énynyel . 18 írt.— kr. együtt előleg’?*»«*« beküldendő, még Félévre . . . • . . 10 „ Félévre . . . • » „ ~ * pedig: 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 frt, és 80 kr. a bélyegért, 100— N*gyed évre . . • • . 5 , Negyedévre . *,60, 200-ig 2 frt, *00—800-ig 3 frt és így tovább minden 100 szóért 1 frt tál több. A hivatalos ,,I?Irte8ttébe-‘ iktatandó Magánhirdetések Eg­yhasábos petit sor egyszeri hirdetésért 8 kr. többszöri hirde­tésért 7 kr.minden beiktatásnál. A bélyeg­dij külön minden be­­igtatás után 30 kr. oszt. értékb. Lapunk mai számához a „Pénzügyi TÖRVÉNYEK ÉS SZABÁLYOK“ 3-ik fü­zete (a jövedelemadóról szóló) van me­lékelve. A t. hatóságok felkéretnek az ezen laphoz czimzett pénz-küldemények bérmentes fel­adására, mivel alólirott kiadó-hivatal bér­mentetlen leveleket el nem fogadhat. A „Budap. Közl.“ kiadó-hivatala. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán gróf Dessewffy Gyula aranykulcsos hívem s magyar ítélőtáblám bárójának, ebbeli hivatalától saját kérelme folytán történt felmentése alkalmából, buz­gó s hasznos szolgálatai elismeréséül a má­sodosztályú vaskoronarendet díjmentesen adományozom, s e részben nevezett rendem cancellárját is kellőleg utasitom. Kelt Gödöllőn, 1868 dik évi October hó 25-dikén. Ferencz József, s. k. Gr. Festetics György, s. k. Ö cs. s Apostoli kir. Felsége f. évi October hó 18-án kelt legfelsőbb határozványával legkegyel­mesebben megengedni méltóztatott, hogy Szűcs János nagy-kanizsai lakos, a részére adományozott Szent Móricz- és Lázár rendet elfogadhassa és vi­selhesse. Mirosavlovits György pesti borkereskedő ve­zetéknevének „ Milos“-ra kért átváltoztatása i. é. 21.051. számú belügyministeri rendelettel megen­gedtetett. __ Folyó évi October hó 26-án a vukovári kir. táv­írdai állomásnál a teljes napi­ szolgálatnak tar­tása újból elrendeltetett. , A FÖLDMIVELÉS-, IPAR- ÉS KERESKEDELEMÜGYI M. K. MINISTER RENDELETE MAGYARORSZÁG ÖSSZES TÖRVÉNYHATÓSÁGAIHOZ. A marhavész az országot újra fenyegeti. — E­gész Erdélynek több megyéjében már nem kis mértékben pusztít, Magyarországnak is némely pontjain mutatkozik. A vész elhárítása, az országnak e fenyegető csapástól való megmentése úgy a közigazgatás minden e czélra hivatott tagjának, valamint min­den egyes polgárnak legkomolyabb kötelessége. Erdély határszélein meg vannak téve az intéz­kedések, hogy a vész a szomszéd országokból új táplálékot ne nyerjen ; magában Erdélyben gon­doskodva van, hogy a csapás azon pontokra szo­­ríttassék, melyekben fejét felütötte. E feladat tel­jesítésére, az állat-egészségi rendszabály fentartá­sára, részint e ministérium, részint az erdélyi fő­kormányszék által kinevezett biztosok működnek és egyes hatóságok erélyes intézkedéseinek sike­rült is már a részt elnyomni. Az Erdélylyel szomszédos megyék utasítva let­tek, hogy magukat Erdélytől elzárják s a marhá­val és attól származó nyers termékekkel való köz­lekedést csak bizonyos pontokon s 10 napi vesz­tegeltetés után engedjék meg. A hivatalos jelentések szerint ez utasítás már foganatba vétetett s folyton fentartatik. Azon ma­gyarországi megyékben, melyekbe a vész előbb már behurczoltatott, eddigelé sikerült azt a meg­lepett helyekre szorítani s a továbbterjedésnek elejét venni. Mindezek mellett a baj komoly s a kormány­nak kötelessége, valamint a törvényhatóságot, úgy az érdeklett közönséget figyelmeztetni­ a leg­­éberebb óvakodásra, s a fennálló rendszabályok lélekismeretes teljesítésére s megtartására. Ezek folytán, miként az ország minden tör­vényhatóságát, úgy e közönséget is következőkre hívom fel: 1. Nyomban a rendelet vétele után egy körle­velet bocsátand ki, melyben figyelmeztetni fogja közönségét a veszély létezésére s emlékeze­tükbe hozandja az állategészségügyi rendszabá­lyokat. Igyekezni fog meggyőzni a közönséget, hogy a vésztől való óvakodás mindenkinek nem csak önma­g, de egyszersmind az ország iránt is szigorú polgári kötelessége, melynek elmulasz­tásáért ismét az államnak nemcsak a kártéríté­seket megtagadni, de a kiszabott büntetéseket is alkalmazni mellőzhetlen kötelessége. 2. Eleve megteend minden intézkedést, hogy rá hatósága területét a vész meglátogatja, alis­­lápja, a járás vagy kerületbeli tisztviselők, vagy állatorvosok által rögtön értesíttessék, s viszont a földmivelési ministériumot táviratilag tudósítsa. Előre intézkedem­, hogy ez esetben az­első zárlati s egyéb állategészségügyi rendszabályok a kerületbeli tisztviselők vagy községi elöljárók által rögtön alkalmazásba vétessenek, hogy a szabályok által felállíttatni rendelt vészbizottsá­gok rögtön és oly férfiakból alakíttassanak, kik­nek különösen erélyessége e tekintetben biztosí­tékot nyújt. 3-or. Ezen általános intézkedéseken felül a kö­zönséget a többször említett állategészségügyi rendszabály pontjai közül kiválólag a következőkre figyelmeztetem: a) Minden, bárhonnan szerzett s egészségi bizo­­nyitványnyal s rendes útlevéllel is ellátott marha, egy külön helyen 10 napi zárlat alá veendő. Minden, vásárra hajtott, de el nem adott s haza­­mzott marha ugyanezen szabálynak vetendő alá. E szabályok meg nem tartása szigorúan bünte­tendő, s ha ez esetben az ily marhán kiüt a vész, ezen s a vele érintkezésben volt marhák minden kártérítés nélkül lebunkózandók. b) A mészárosok vágó­s házi marhája a községi marhától elkülönítve tartandó. c) Marhával való fuvarozás csak rövid s a vész­bizottmány által kijelölendő távolságra s bi­zonyos irányban engedendő meg. d) A vészbizottmány tagjai, vagy a helyszínére rendelt állatorvos kötelesek a helybeli mar­hák egészségi állapotáról gyakori szemle által maguknak tudomást szerezni. e) Minden marhás­ gazdának kötelességévé te­endő, hogy akár a vészbizottmánynak, akár­hol ez még meg nem alakult, a község elöljá­róinak, marháikon tapasztalt minden egész­ségi változást bejelentsenek, mely bejelentés elmulasztásáért az illetők nemcsak megfenyí­­tendők, hanem a bunkózásnak szüksége eseté­ben minden kártalanítási igénytől elutasí­­tandók. f) Ha valamely falkában akár hajtás, akár vas­úton szállításkor vészes vagy bár gyanú­s eset fordul elő, az egész falka azonnal meg­állítandó s egy félreeső s elkülönített helyen veszteglés alá veendő. Midőn a közönséget ezen s az általános szabá­lyokból folyó , vagy a helyi viszonyok között si­kereseknek ígérkező egyéb intézkedések megtéte­lére felhívom, nem mulaszthatom el kifejezni azon reményemet, hogy ez ügynek komolyságát telje­sen méltányolván, semmit sem fog elmulasztani, hogy e csapás az országról elháríttassék, vagy a lehető legkisebb mértékre szoríttassék. Vannak tapasztalásaim, hogy egyes hatóságok erélyes in­tézkedése majdnem teljesen biztosítja a sikert; az ország méltán várhatja, hogy e komoly s a nem­zeti vagyont oly nagy mértékben érdeklő ügyben minden törvényhatóságban a legnagyobb erély és buzgalom, a legnagyobb pontosság és szigorúság fog kifejtetni. Pesten, 1868-ik évi October hó 29-dikén. Ö cs. s Apostoli kir. Felsége következő legfel­sőbb kéziratokat méltóztatott kibocsátani: Kedves báró Beust! Az 1867. évi magyarországi XII. törvényczikk, valamint a birodalmi tanács­ban képviselt országokra hatályos, 186­7. december 21-én kelt törvény alapján, a másolatban idezárt kéziratokkal a delegatiokat folyó évi november 12-kére Pestre összehivandóknak találtam, s meg­bízom önt, hogy az illető előterjesztvények bemuta­tása végett kellőleg intézkedjék. Kelt Gödöllőn, 1868. October 27. Ferencz József, s. k. Báró Beust, s. k. Kedves gróf Taaffe ! A közös ügyek tárgyalá­sára hivatott delegatiókat, melyek a birodalmi ta­nács által az 1867. dec. 21-ei törvény, a magyar országgyűlés által pedig az 1867. XII. törvény­czikk alapján az 1868-ik évre megválasztottak, a működésük folytatása végett folyó évi novem­ber hó 12-ére Pestre ezennel összehivandóknak ta­láltam. Midőn ehhez képest a közösügyi ministeriumo­­kat egyúttal alkotm­ányszerű előterjesztéseik be­mutatására utasítom, megbízom önt, hogy a meg­választott delegatió tagjainak egybehivása végett kellőleg intézkedjék. Kelt Gödöllőn, 1868. oct. 27-én. Ferencz József, s. k. Taaffe, s. k. A magyar királyi ministerelnökhöz intézett ha­­sontartalmú legf. kézirat szövege a „Budapesti Közlöny“ tegnapi számában volt közölve.

Next