Budapesti Közlöny, 1868. november (2. évfolyam, 253-276. szám)

NEM HIVATALOS RÉSZ. Ö ■ cs. s Apostoli királyi Felsége azok számára, kik Buda-Pesten s Gödöllőn való jelenlegi leg­magasabb tartózkodása alkalmával hozzá segé­lyért folyamodtak, egy ezer (1000) forintot mél­­tóztatott legkegyelmesebben adományozni. Ö cs. s Apostoli kir. Felsége Zalabér község tű­zkárosult lakosai részére ötszáz (500) forintnyi segélyösszeget méltóztatott legkegyelmesebben adományozni. KIMUTATÁSA A VÁCZI SIKET-NÉMA INTÉZET JAVÁRA 1867. ÉV­BEN TETT HAGYOMÁNYOK­ ÉS ADAKOZÁSOKNAK. A) Hagyományozok: Néhai Matzek István esperes és katalinfalvi lelkész 5 fő. Néhai báró Fekete Mihály novu­­s püspök, esztergomi nagyprépost 400 ft. Néhai Machai János alesperes és oravkai lelkész 10 ft. Néhai Costán Miks­,Zólyom-lipcsei lelkész 10 ft. Né­hai Liszkovecz Máté, klokoticsi lelkész 5 ft. Né­hai Taschner Lajos, szárazvámi lelkész 15 ft. Né­hai Kemp János, büki lelkész 10 ft. Néhai Frank Károly, győri egyházmegyei czimzetes kanonok 100 ft. Néhai Botka Mihály, czimzetes kanonok és hegyesi lelkész 30 ft. Néhai Tauber Ferencz, soproni kanonok 10 ft. Néhai Passkay János, hr­boltovai lelkész 1 ft. Néhai Vörös Mihály, pécsi éneklő-kanonok 100 ft. Néhai Petrovics Ferencz, tótprónai lelkész 2 ft. Néhai Fino János, kispécsai lelkész 5 ft. Néhai Micsky Lajos, szerb-szent-péte­­ri lelkész 5 ft. Néhai Klassanovics Márián, kalo­csai olv. kanonok 100 ft. Néhai Szokoly János, timberiki lelkész 8 ft. 40 kr. Néhai Schendel Fe­rencz, pesti lakos 100 ft. Néhai Makra Imre, ez. prépost, makói lelkész 20 ft. Néhai Vagner Já­nos, pesti polgár 100 ft. Néhai Wallner Antal, vá­­lyói lelkész 10 ft 50 kr. Néhai Chira András, eperjesi nagyprépost 20 ft. Néhai báró Jeszensz­ky János, nyugalmazott hétszemélynök 55 ft 65 kr. Néhai Millassevics Alajos,­­ bessenyői lelkész 20 ft. Néhai Ö cs. kir. Fensége, István főherczeg 500 ft. Néhai Popol Ágoston, nagyváradi kano­nok 5000 ft. Néhai Dréher Ferencz, rochustali lelkész 18 ft 90 kr. Néhai Dacovit János, iván­­kai lelkész 5 ft. Néhai Stipula József, egri ka­nonok 10 ft. Néhai Fleschár József, dévaványai lelkész 100 ft. Néhai pálóczi Horváth Mária 4000 ft. B) Adakozók: A soproni takarékpénztár 100 ft. A temesvári takarékpénztár 100 ft. A váczi takarékpénztár 20 ft. Egy magát megnevezni nem kivánó 5 ft. Rákóczy Soma, tanuló 1 ft. A tiszáninneni ref. egyházkerület 6 ft. A tiszántúli ref. egyházkerület 16 ft. Nagyméltóságu Haynald Lajos, kalocsai érsek 1000 ft. Dere Ferencz, salomiani lelkész 2 ft. 10 kr. Majer József, sasvári lelkész 2 ft. 10 kr. Tóth Zsigmond, szent-tamási lelkész 2 ft. 10 kr. Gábriel Lipót, egyház füzeséri lelkész.2 ft. 10 kr. Tóth Imre, nyögéri lelkész 5 ft. Összesen 12,037 ft 85 kr. Hozzászámítván a még be nem szállított összegeket, és pedig: Néhai Kupono­­vics Rebeka, szül. Piukovics — után 100 ft. Né­hai Unger Józs. és neje után 25 ft. Néhai özv. Sem­­seyné, szül. Battha Paulina után 1000 ft. együtt 13,162 ft. Néhai Mesinczai Antal, váczi kanonok egy növendék hely megalapítására szolgáló 1000 pft. hagyományának állása 1867. évi december végével 5% nemzeti kölcsön-kötvényben 1000, vagyis o. é. 1050 forint; 5% nemzeti kölcsön kötvényb. 200 pft. vagyis o. é. 110 ft. az 1861 december 16-tól 1867. év december végéig lejárt, a budai takarékpénztárnál betett kamatokban 502 ft. 99 kr. készpénzben 89 ft 89 kr. összesen 1852 ft 85 kr. Néhai puchói és csókái Marczibányi Lajos által az intézet javára öröktöke gyanánt letett 200 pftnyi hagyomány állott 1867. decem­­ber végén egy 450 ftos földtehermentesitési köt­vényből, o. é. 472 ft 50 kr. Az 1862. november 11. óta 1866. november 4-ig betett, felvett kama- 3252 gyümölcsözés végett benthagyattak, — tesznek pedig 116 ft 62 krt, készpénzben 21 ft 96 krt, 611 ft. 8 kr. Budán, 1868. October 25-én. A vallás- és közoktatási m. kir. minister­iumt­ól. HELYHATÓSÁGOK. Pest városa rendkívüli közgyűlése oct. 31-én Agarasztó Miklós főbíró elnöksége alatt tartatott. Ez ülés tárgyát Szentkirályi Mór főpolgármester­nek lemondása és az új polgármester mikénti választása képezte. Az elnök felszólítása folytán Fabinyi képviselő jelentést tett azon küldöttség eljárásának ered­ményéről, a­mely az ő elnöksége alatt a közgyű­lés által a végett lett kiküldve, hogy Szentkirályi Mórt, lemondásának visszavételére bírja. Fabinyi őszinte sajnálkozását fejezte ki a felett, hogy Szentkirályi nem akarta visszavonni lemondását, bár a küldöttség kijelentette előtte, hogy a kép­viselő-testület iránta most is teljes bizalommal viseltetik. Erre az elnöklő főbíró felszólítja a képviselő-testületet, hogy a főpolgármesteri állás betöltése iránt gondoskodjék. Seregi Józsa szerint az a kérdés, hogy a köz­gyűlés válaszsza e a lelépett pol­ármester he­lyettesét, vagy pedig az ős­ választók új válasz­tásra hivassanak egybe. Szaló szerint csak az új választás jogos és opportunus. Indítványozza, hogy 1-szer fejezze ki a képviselő-testület mély sajnálkozását a főpolgármester lelépése felett és adózzék elismeréssel működése iránt. 2 év közvá­lasztás útján töltessék be a főpolgármesteri hiva­tal ; 3-szor mondjon le a képviselő testület, és vá­lasztassák it. Az indítvány első részét a gyűlés osztatlan tetszéssel fogadta; több szónok elisme­réssel és magasztalással nyilatkozott Szentkirá­lyi Mórról, de az indítvány másik két része több oldalról megtámadtatott. Szavazásra kerülvén a dolog, ez, 12 képviselő kivonata folytán, név szerint történt és 81 szavazó a polgármester közgyűlési helyettesítése, 84 a közválasztás mellett szavazott. Ezután elhatározta közgyűlés, hogy közelebb rendkívüli köz­gyűlés fog tartatni, a­melyen azon elv lesz meg­vitatandó, ha várjon a lelépett polgármester utódja csak mostani tisztviselő, vagy városi képviselő vagy bárki más is lehet, s ezen közgyűlés egy­szersmind kitűzi a határidőt a választásra. A Szentkirályi lelépése feletti mély sajnálkozás és polgármesteri működése iránti elismerés a köz­gyűlés egyhangú határozata folytán jegyzőkönyv­be iktattattak. hogy a gyermekeket is felhasználjuk szenvedé­lyeink eszközeiül? pártoskodásunk apródaiul? hogy gyermekek támadják meg éretlen észszel elöl­járóikat ? gyermekek avatkozzanak egy tanrend­szer kérdéseinek megfejtésébe , miről fogal­muk sincs? gyermekek támadják meg magát a közoktatásügy miniszerét?gyermekek ítéljék meg valam­ely akadémiai tag értekezésének bel­becsét, mihez csak úgy értenek, mint tyúkok az abc-hez? s végre gyermekek törjenek palctát egyik vagy másik hazafinak jelleme felett ? stb. stb. Van-e értelmes ember — kérdem — ki ne átná, hogy a mint ily dolgokhoz gyermekek — pedig az itt fenforgó 13-nál sokkal tanultabbak, nem értenek, úgy a nevezett czikket sem írhatta a 13 aláíró. Ki irta tehát ? ki lehetett az, ki a szánandó fiuk bajait még uj bajjal tetézni nem átallotta ? én nem tudom , de nem lehetett más, mint az, kit az ifjak bukása legközelebb érdekel ? Ki azok szülőinek adott ígéreteit beváltani vagy hanyag vola, vagy képtelen. Bárki tolta légyen előtérbe az ifjakat, annak napfényre kell jönni; ezt megkívánja a tanuló ifjúság, a szülők, s a haza szent érdeke , mert a tanügygyel já­tékot űzni nem szabad. Nem is hiszem, hogy a megtámadott főigazgató-helyettes, sőt maga a közoktatási miniszer is lelkiismeretes dolognak ne tartsák ezen botrányos jelenet okainak földe­rítését. Az érettségi vizsgálat folyamáról kell, hogy létezzék jegyzőkönyv; ez mind a főigazgató­helyettes, mint az egész tanítókar eljárását iga­zolhatja. Úgy hiszem, m­iden szülő nevében szó­lok, midőn kimondom, hogy valamint nyilvános úton történt az összes szülői kar nyugtalanítsa, úgy nyilvános útón kell annak megnyugtatását is eszközölni. A nevelés- és közoktatás­ ügy a legközösebb ügy, mely mindnyájunkat érdekel. _________ Egy atya. NEVELÉS ÉS OKTATÁSÜGY. TANÜGYGYEL JÁTÉKOT ŰZNI NEM SZABAD! Egy a „Hon“ oct. 27 diki esti lapjában „Né­hány szó a kath. gymnasiumok szervezéséről“ czimmel álcrázott, oly czikk jelent meg, mely minden józan gondolkodású honpolgárt, minden okos szülőt aggodalommal tölt el. A czikket alá­irt 18 éretlen korú és itéletü ifjú, mert az érett­ségi vizsgát ki nem állhatta, hanyagságát vagy gyengeségét, vagy más valamely körülményt nem , hanem a főigazgató-helyettes szigorú eljárását akarja szerencsétlensége okául feltüntetni. Én, ki több gyermeknek atyja vagyok, igen is tudnám sajnálni az ifjak ilyetén szerencsétlenségét, s szüleik aggodalmain sem tudnék csodálkozni; de midőn a czikk több pontja első olvasásra ki­mutatja a bárányböröcskékbe — mert itt a szá­nandó ifjakat csakugyan bárányoknak kell je­leznem — bujt farkas agyarait, lehetetlen fel nem szólalnom. Mert szomorú tünemény az a társada­lomban, midőn a tanulók azért, mert ők nem fe­leltek meg kötelességeiknek s a szülői várakozás­nak, az épen az ő érdekekre felügyelő hatóságot merik nyilvánosan megtámadni. De szomorú jelen­ség az is, midőn egy lapszerkesztő, ki egyszers­mind törvényhozó is, azon gondolatra sem tud jönni, hogy a rész­eredménynyel iskolázó fiúk önhibáikat többnyire másokra tolják, hogy egy köztiszteletben álló férfiú ellen felhozott állítások rágalmak lehetnek, s hogy gyermekeknek ily el­járás által ösztönt ad törvénytelen lépésekre, és a­­ rágalmakat lapjába fölveszi, tán épen azért, mert jök a budai takarékpénztárba tétettek, és további­ felsőbbség elleniek ! Tehát oda jutottunk már. A debreczeni egyháztanács az ingyen-iskoláz­tatásra nézve a következő értesítést osztotta ki há­­zankint: A debreczeni helv. hitv. egyháznak egyik legnagyobb és régi óhajtása ez évben teljesült: az ingyen-iskoláztatás életbe lépett, s ezáltal a hí­vek áldozatkészségének vagyonaránylagos igény­­bevétele mellett, s a nemes város buzgó hozzájá­rulásával — mely e czélra 1000 hold földet ado­mányozott —­ a nevelés és közművelődés áldást­­hozó jótékonysága minden családra kiterjesztetett. Folyó évi October első napjától kezdve a gyerme­kektől sem készpénzben , sem terményekben tan­díj nem fizettetik; a szegény, szintúgy, mint a gazdag családnak is gyermekei az egyháztól fize­tendő tanítók által különbség nélkül ingyen ré­­szesittetnek az elemi oktatásban; és igy eljött azon idő, a midőn anyagi körülményei többé egy szülőt sem akadályoznak abban, hogy gyermekeit az iskoláztatás jótéteményeiben részesitse, s ez­által azok jövendőbeli szerencséjét és boldogságát előmozditsa. — Midőn ezt az egyház hívei előtt örvendetes köztudomásra hozza, egyszersmind kijelenti abbeli jogos várakozását, hogy gyerme­keit senki a tanítás jótékonysága alól elvonni nem fogja, hanem azok is, kiktől eddig netalán a sze­génység zárta volna el az iskola ajtaját, a szabad ingyen-iskoláztatást szülei kötelességükhöz képest fel fogják használni. — Felhivatnak ennélfogva a szülők és gyámok, hogy a tanköteles gyermeke­ket a főiskolában vagy az utczai fi-, illetőleg le­ányiskolákban a tanítóknál minél előbb jelentsék be. — Az eddigi időről hátramaradt tandijakat kötelesek az illető szülők a tanítónak megfizetni. Kelt Debreczenben, a ref. egyháznak 1868-dik évi October 11-kén tartott közgyűlésében.­­ A hétszemélyes tábla szombaton tartott ülésében Malatinszky Józsefnek, a Jankovics József ellen rágalmazás miatt indított sajtóperében, a nagy­­szombati esküdtszéki sajtóbiróság marasztaló ítélete ellen beadott semmiségi panaszát mint alaptalant elvetette.­­ Hasonlókép elvettetett Nagy Sán­dornak az általa Szönyi János ellen becsületsér­tés miatt indított perben hozott felmentő ítélet el­len közbevetett semmiségi panasza. —­ Végre dr. Miletics Szvetozárnak felfolyamodását és sem­miségi panaszát az általa Gruits János ellen indí­tott ügyben, a pest-kerületi esküdtszéki vizsgáló bírónak azon végzése ellen, mely szerint felfolya­modó 60 ft költség fizetésére köteleztetett, mint el­késettet hivatalból visszautasította.

Next