Budapesti Közlöny, 1868. november (2. évfolyam, 253-276. szám)

1868-11-08 / 258. szám

3360 MAGAN-HIRDETÉSEK. 1 szab. osztrák nemzeti bank, A nemzeti bank kölcsönüzleti ágában úgy a bécsi, valamint bielitzi, brünni, gratzi, nagyszebeni, insbrucki, kla­genfurti, krakkói, brassói, lembergi, linczi, olmützi, pesti, prágai, temesvári, triesti és troppaui pénztárainál 1. 1868. évi no­vember hó 9-től fogva következő változások lépnek életbe : 1. A nemzeti bank kölcsön ad: A) A fentebbi valamennyi bankpénztárnál. Mindennemű kötelezvényeire az általános államadóságnak, államjavak zálogleveleire, valamennyi királyság és tartomány földtehermentesitési kötelezvényeire, a magyar vasúti kölcsön, a tiroli, salzburgi, krajni tartományi adósság és a gallicziai 1866. évi adósság, továbbá Bécs városa kölcsönének kötvényeire; a cs. kir. szab. osztr. kereskedelmi és ipar hitelintézet, az alsó ausztriai leszámitolási társulat, a triesti kereskedel­mi­ bank, a pesti magyar kereskedelmi bank, a morvaországi leszámitolási bank, a stájerországi leszámitolási bank, a Fer­dinand császár éjszaki vaspálya, az állam-vaspálya-társaság, a déli vaspálya-társaság, az Erzsébet császárné vaspálya, a gallicziai Károly Lajos-vaspálya, a csehországi szab. nyugati vaspálya, a csehországi szab. éjszaki vaspálya, a dél-éjszaki német összeköttetési vaspálya, az aussig-tepliczi vaspálya, a gracz-köfflachi vaspálya és bánya­társulat, a wolfsegg-traun­­th­ali kőszénbánya és vaspálya-társulat, a turna-kralup-prágai vaspálya, a pécs-barcsi vasút, az osztr. dunagőzhajózási társulat, az osztrák Lloyd, a bécsi gőzmalom részvény-társulat, az osztrák ált­alános gáz-társulat, az általános osztrák gázvilágítási részvény-társulat, a budapesti lánczhid-társulat és a prágai vasműipar-társulat részvényeire; a szab. osztr. nemzeti bank, a gallicziai rendi hitelintézet, a gallicziai részvény jelzálog-bank, a magyar földhitel-in­tézet, a pesti kereskedelmi­ bank, az általános osztr. földhitel-intézet, a csehországi jelzálog­bank, az osztr. jelzálog-bank és a szíriai takarékpénztári­ egyesület zálogleveleire; az Erzsébet császárné vaspálya, az osztrák államvaspálya-társaság, a déli vaspálya-társaság, a Ferdinand császár éjszaki vaspálya, a gloggniczi vaspálya, a csehországi szab­­nyugati vaspálya, a dél-éjszaknémet összeköttetési pálya, a Károly Lajos vaspálya, a gratz-köfflachi vaspálya és bánya­társulat, a csehországi éjszaki vasút, a pécs-barcsi vaspálya, a dunagőzhajózási­ társulat, az osztrák Lloyd, a prágai vasműipar-társulat és a budapesti lánczhíd-társulat elsőbbségi kötvényeire, végre hitelsorsjegyekre és a dimagőzhajózási társulat sorsjegyeire. Ezenkívül B) A magyarországi bankpénztáraknál : a budai kereskedelmi bank, a pesti iparbank, a budapesti alagút társulat, a pesti hengermalom, a Pannónia gőzma­lom és az első buda­pesti gőzmalom részvényeire, valamint a Buda városi kölcsön sorsjegyeire. C) A triesti bankpénztárnál : a triesti városi kölcsön sorsjegyeire. 2. További intézkedésig a kölcsönök: az osztrák és magyar állampapírokra, tartományi és községi kölcsönpapírokra, záloglevelek és elsőbbségi kötvé­nyekre 80 % b. vasúti és dunagőzhajózási részvényekre . .­­................................................................................. 75% c. minden más iparvállalat részvényeire....................................................................................................... 70°i0-tel a mindenkori árfolyam szerint szolgáltathatnak ki. 3. A földtehermentesítési kötvényeknek a bank nevérei előjegyzése többé nem kivántatik. 4. A kölcsönüzletnéli kamatláb ezentúl 41/2 %-ra határoztatik. 5. Az esedékes kamatok és minden általában megengedett zálogcserénél járó 1 frtnyi dijon kívül semminemű egyéb illeték nem lesz fizetendő. 6. Kölcsönök 100 frtól fölfelé Bécsben is kiadatnak. 7. A legrövidebb határidő, melyre a kölcsönök kiadatnak és meghosszabittatnak, s mely időre a kamatok további kiváltás esetében is mindenkor fizetendők, 8 napra határoztatik. 8. A mennyiben valamely elzálogított papír árfolyama a kölcsönüzlet vagy ennek meghosszabitott határideje alatt 5° v­al leszállana, a kölcsönvevő minden előleges felszólítás nélkül legfeljebb két nap alatt köteles a szükséges zálogpótlást vagy a kölcsön visszafizetését eszközölni ellenkező esetben a bank az üzleti szabályok 38. §-ban foglalt jogait az elárusí­­tást illetőleg, érvényesíteni fogná. 9. A nemzeti­ bank minden általa kiállított zálogjegynek birtokosát feljogosítottnak tekintendi arra, hogy a zálog­tárgyak mindennemű általában megengedett változtatását eszközölhesse és azt kiválthassa. Az e részben megkívántató aláírások valódiságáért azonban a nemzeti­ bank nem vállal felelősséget. Bécs, 1868. november 4-én. Pipitz, Ladenburg. bank-kormán­yzó, bank igazgató. *120 3—3­1 PÁLYÁZAT 3340. A nagy­ méltóságú m. kir miniszté­riumnak f. évi augusztus 24-én 44537. az. a. kelt rendeletével a debreczeni m. kir. pénzügyigazgatóság keblében kizáró­lag a pénzügyőri szakmára egy titkári állomás VIII. rangsorozattal, 1200 forint í­télni életkorukat, eddigi szolgálataikat, évi fizetéssel, 10°­, lakbér­váltsággal, és a mostani állapotunkat, erkölcsi minősítve­­utóbb meghatározandó utazási általánnal­­ nyűket, és tanulmányaikat, továbbá, hogy rendszeresittetvén, ezen titkári állomásra , a magyar nyelv tökélletes leírásán kívül a pályázat ezennel megnyittatik,­­ még mely más nép-nyelvben jártasak, és­­ végtére a pénzügyöri szakmábani kellő jár- Pályázni kívánók kötelesek sajátkezű­ tagságukat, képzettségüket, s hogy a fő­leg irt folyamodványok kíséretében igaz­i gyasztási adó és állam egyedárusági rend­ szabályokból és utasításokból az elméleti és gyakorlati vizsgát jó sikerrel letették. A folyamodványok folyó évi november hó 24-ig alul írott pénzügyi igazgató­sághoz lesznek benyújtandók. Debreczenben, 1868. oct. 20. Magyar királyi pénzügy­igazgatóságtól. Lapunk mai számához egy fél és egy negyed ív „Hivatalos értesítő“ van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék