Budapesti Közlöny, 1868. december (2. évfolyam, 277-300. szám)

1868-12-01 / 277. szám

Buda- Pest, 1868. BUDAPESTI Sjlawówivatai. : Pwi*iit 7.­­a, a. fin­dsai«'». 277. szám. fiedth december !. * W . fe . KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. : ,, ( JIAl^WU­SKIMSTAJ S8*SSlSt®aS3.vI. ! Bars to* - Wat* ‚Ytge. i 4rmw KjfcEAAA.SO* nem Tis**a. ittrau­nt»*- .Félévre !‚?a teretek «euk r*®*w te»o.5«s­.inkiS? &­• gadtataftk «1. E-*i AsrsAi59za'cafeo : • fc**r&ni­ atestA ; 10 ik “z­ím \ t­ia-'t t. r.-.g; w5äei«i^8iäiaääaflfta^ ;EGJ ASA.X : HIVATALOS HIRDETÉS X Maoínkibdk­­­íski , |NHRa] «8*V*eu»iS9.v1. S | UTOA?'...STr.31 a UlIOS HORDVA : A UvatelM Krtentőb eJ F*ghaBábo8 p at wir ngjt Atari 1 I WMetaei dijak * alrdets'.^y»y«j I UirneteeértS­kr, több dacr­ kird»­•..................................i, f*. | Égi« i.r.. . . M «*- 1». ........................ 1A _ i Félévre . . . 9 „ — „ J­árt 1 fk­t,és 3ckr. a bélyegért ICO— t A bélyojf-dij kü­l­ön minden be . i r 9 Ot iü0—.?fc-ig 3 :' ■'. lU ' ,~9 1 I ■. » - t £ ,. „'ti.. L._ - . ,1 1 k Neg­ye­dévre 4 , 50 . ·•' 2 Ot. .00—.V*.-i~4 3 !•'. «.« * -7 i Í£t»tt&* utérs 30 kr. OaZt. ért-íkb. scj-rábí) minden 100 I tí-ts-a­ reVc^ ,. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi pénzügyminister Karvalyi An­talt iktatóvá a temesvári magyar királyi pénzügyi igazgatósághoz nevezte ki. A magyar királyi pénzügyminister Charmant Alfrédot a magyar királyi központi állampénztár­hoz II od osztályú tisztté nevezte ki. A magyar királyi pénzügyminister Topp Samut­s Fabriczius Adolfot III-od osztályú tisztekké a kolozsvári adóhivatalhoz nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister által Seh János ellen­őrzé­s Dobos János segédtisztté a pécsi m. kir. adó­hivatalhoz neve­ztettek ki. A m. kir. pénzügyminister Walles Sándort II. osztályú adószedővé nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Perleberg Mórt első osztályú és Hegedűs Imrét másod­osztályú pénz­ügyi fogalmazóvá — az utóbbit ideiglenes minő­ségben — a pesti m. kir. pénzügyi igazgatóság­hoz nevezte ki. A földművelés-, ipar- és kereskedelem­ügyi m. k. minister Katicsis Mátyás cs. kir. főhadnagy és táv­­irászjelöltet ideiglenes minőségű m. kir. másod­osztályú távirás­szá, továbbá Havadtói József, Herepey Géza, Kluha József, Hirschler Izidor, Truncsek Ferencz, Máday Sándor, Tauber Mór, Miculescu Romidics, ludrov­i Tóth István, nitzin­­geni Tichtl Mór, Zsurma Pál, Berger János, Incze Mózes, Péterffy József, Bittó György és Leoff An­tal távirász jelölteket; végre Schaich György, Baier Gusztáv és Ungár Győző cs. kir. hadnagyok és távirász-jelölteket ideiglenes minőségű m. kir. harmad­osztályú távirászokká nevezte ki. Az igazságügy miniszer által Arad megyének már előbb adományozott rögtönbiráskodási jog, az uj rögtönbiráskodási szabályok 7. §. értelmé­ben a belügyminister által a rablók bűntársaira, bűnrészeseire és az orgazdákra is kiterjesztetett. Budán, 1868. évi november hó 26-án. A Szegeden és környékén elkövetett többszöri posta­rablások folytán a pénz- s egyéb értékne­­mű­ek postai szállítása a szeged-holdmezővásárhely­­mindszent-szegvári postavonalon a közbiztonság helyreállításáig­ meg lett szüntetve. A nevezett helyek postaforgalmi körébe intézett pénz- s ér­tékküldemények a szegedi postahivatalnál fognak visszatartatni, s arról az illető c­ímzettek értesít­tetni a végett, hogy a neveikre szóló értékkülde­m­­ényeket a szegedi postahivatal­ól maguk ve­gyék át, vagy az átvételre megbízottjaikat hatal­mazzák fel. A közönséges, ajánlott leveleket, újságokat stb. szállító lovas-posta a mondott* vonalon állandóul fog közlekedni. Pesten, 1868. november 28-án. A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. ministeriumtól. A veszélyeztetett közbiztonság helyreállításiig a pénz- s értékkü­ldemények postai szállítása a kecskemét-kalocsai vonalon megszü­ntettetvén, az izsáki, kis-kőrö­si, vadkerti, kalocsai, duna-pataji, hajósdi és sükösdi postahivatalok forgalmi körébe intézett pénz-és értékü­ldemények Kecskeméten fog­nak visszatartatni s az illető czimzettek ezen posta­­hivatal útján értesíttetni, hogy küldeményeik el­viteléről gondoskodjanak. Az értékküldemények száll­­ása Szeged és Do­­rozsma közt, szintén megszü­ntettetvén, az ez utób­bi helyre szóló ilynemű küldemények Szegeden fognak visszatartatni, honnan maguk a czímzettek által a vett értesítés folytán rögtön elvihetők. Pesten, 1868. évi november hó 28-kán. A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi tv. kir. ministeriumhtól. NEMHIVATALOS RÉSZ. ORSZÁGGYŰLÉSI TUDÓSÍTÁSOK. A KÉPVISELŐHÁZ CCCXXVIII. ÜLÉSE NOVEMBER HÓ 2­9-ÉN D. E. 11 ÓRAKOR. Elnök: Szentiványi Károly. Jegyzők : Csengery Imre, Bujanovics Sándor és Paizs Andor. Tárgy: A nemzetiségi egyenjogúságról szóló, Deák Ferencz képv. ur által beadott s tegnap ál­talánosságban elfogadot­t javaslat részletes tár­gyalása. A közp. biz. jelentésének s t javaslatnak tárgyalása a vegyes házassági váló perekre vo­natkozólag. A ház költségvetési bizottságának jelentése. A gyulafehérvári g. kath. érsekség és a lugosi, szamosujvári g. kath püspökségek bekeb­­lezéséről szóló­­javaslat tárgyalása. A kormány részéről jelen vannak: Andrásy Gyula gróf ministerelnök , Horvát Boldizsár, Eötvös József b, Wer­teheim Béla b. és Go­­rove István minister urak. A múlt ülés jegyzőkönyve hitelesíttetvén, — Horvát Boldizsár igazságügyminiszer a ka­tonai törvénykezés, — a katonai bíróságok hatás­körének megszüntetése iránti­­javaslatot tesz a ház asztalára, kérvén e nagyfontosságú tjavaslat pr­eferens tárgyalását. A tjavaslat felolvasottnak tekintetvén, kinyo­mtatása és szétosztása után az osztályokhoz uta­­síttatik. Csengery Antal szerint az egyike lévén a leg­nagyobb fontosságú tárgyaknak, a­­j­avaslatot véle­ményezés végett a jogügyi bizottsághoz óhajt­ja áttétetni. Halász Boldizsár a házszabályokra hivat­kozva az osztályokhoz kívánja utasíttatni. Deák Ferencz magán­értesülés útján tudja, hogy a miniszerelnök úr előterjesztést teend azon pontokra nézve, melyekben a német reichsrab­ által elfogadott védszeri törvények némely pontjai a mienktől különböznek Elfogadtatnak-e azok, a fölött a ház fog határozni; de akkor is valószínű­leg az lesz a módja, h­gy a védrendszeri törvényt alkotó bizottságnak adatik ki. Szeretné, ha akár a jogügyi, akár a katonai bizottságnak adat­nék ki, hogy adjon róla véleményt. (Helyeslés). Elnök : Ennélfogva először a jogügyi bizott­sághoz s azután az osztályokhoz fog áttétetni. Hollán Ernő a közlekedési ministerium részé­ről a Sátor­alja-Ujhely­ és Szilvás közt a magyar é­szak-keleti vasútból az ország határszéléig ve­zető, továbbá a Székesfehérvárról Grátz irányá­ban az ország határáig terjedő mozdony­vasútra vonatkozó­­javaslatokat tesz a ház asztalára. Kéri a­­javaslatokat előleges tárgyalás végett a pénzügyi és vasúti bizottságokhoz utasíttatni. Zsedényi Eduárd jelenti, hogy a két bizottság épen ma azt határozta — és be is fogja adni hi­vatalos jelentését, — hogy a Béga csatornáról szóló törvényjavaslatot többé tárgyalás alá nem veheti, s azon országos határozatra fogja emlé­keztetni a házat, hogy a közlekedési miniszer kö­teles nemcsak a­­javaslatot, hanem minden egyes tételt igazoló okiratot, tervezeteket a költségve­téssel együtt beadni a bizottságnak. A bizottság tehát felkéri a házat, hogy utasítsa a ministériu­m­ot, miszerint a­­javaslatot a jövő országgyűlés­ben adja be (Helyeslés). Hollán Ernő a ház határozatával ellentétbe nem teheti magát; de megjegyzi, hogy e két vo­nal m­ellett van egy igen fontos körülmény. A vas­úti vonalak t. i., melyekre az előmunkálatok beje- a császári s Apostoli királyi Felsége f. 1868. évi nov. 22 én kelt legfelsőbb elhatározásával a diósdi helvét hitvallású evang. egyházközségnek, temploma építésére, a protestáns egyházi és iskolai czélok előmozdítására rendelt évi átalányból há­romszáz (300) p. é.­ftnyi segélyt legkegyelmesebben engedélyezni méltóztatott. A császári és Apostoli királyi Felsége f. évi nov. hó 21-én Budán kelt legfelsőbb elhatározásával a nógrádmegyebeli dengelegi ágostai hitv. anya­­egyházközséghez tartozó herédi fiókegyházközség­nek, ima- és iskolaháza felépítésére, a protestáns egyházi és iskolai czélok előmozdítására rendelt évi átalányból 200 frtáyi segélyt méltóztatott legkegyelmesebben engedélyezni. A császári és Apostoli királyi Felsége 1. évi nov. hó 21 én Budán kelt legfelsőbb elhatározásával a Temesmegyébe kebelezett szkuliai helvét hitval­lású egyházközségnek, temploma és paplakja megépítésére, a protestáns egyházi és iskolai czé­lok előmozdítására rendelt évi átalányból 300, azaz háromszáz o. é. forintnyi segélyt méltóztatott legkegyelmesebben engedélyezni. Ő császári és Apostoli királyi Felsége f. évi nov. hó 21-én Budán kelt legfelsőbb elhatározásával a Tolna megyébe kebelezett zsarnói helvét hitval­lású egyházközségnek, tűzvész által elpusztult paplakja megépítésére, a protestáns egyházi és iskolai czélok előmozdítására rendelt évi átalány­ból 200, azaz kétszáz o. é. frtnyi segélyt méltóz­tatott legkegyelmesebben engedélyezni.

Next