Budapesti Közlöny, 1869. január (3. évfolyam, 1-25. szám)

1869-01-01 / 1. szám

,1901 *§11 Buda-Pest, 1869. S]'? flUw 1. szám. Péntek, január 1. • •• • KÖZLÖNY. lem levelek csak rendes leveleseinktől fo­gadtatnak eL BUDAPESTI NLACAlXHtf! X HIVATALOS LAP.xöNy vtaiu. ; Szrbkesztőség : Pesten . hatvani-uteza E­lőfizetési árak : H­ivatalos H­ir­detések : 10-ik szám I. emelet. Kiadóhivatal : Pesten, Baritok - tere Napontai postai szétküldéssel :Budapesten házhoz hordva : A hivatalos „Értesítőbe-* igtatandó hirdetési dijak a hirdetménynyel 7. sz. a. földszint. Egész évré . .Egész évre. .. 18 frt.—­kr. együtt előlegesen beküldendő, még pedig: 100 szóig egyszeri hirdetés-KÉZIRATOK nem küldetnek vissra. Bérmentet-Félévre . . .Félévre .• 9 » - il ért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100— Negyedévre . .■ • • 5 „Negyedévre. 4 , SO „ 200-ig 2 frt. *00—300-ig 3 frt és igy tovább minden 100 szóért 1 írttal több. Magánhirdetések: Egy hasibos petit sor egyszeri hirdetésért 8 kr. többszöri hirde­­tésért 7 kr.minden beigtatásnál. A bélyeg-dij külön minden be­­igtatás után 30 kr. oszt. értékb. HIVATALOS RÉSZ. Az Törvénytár­ december 10-ki 25-ik száma az Országos következő törvényczikkeket hozza: 1868. Évi L. TÖRVÉNYCZIKK az 1869 ik évi államköltségvetésről. (Szentesítést nyert 1868-dik évi december hó 8-dik napján. Kihirdettetett: képviselőházban 1868. december hó 8-án, a főrendek­ házában 1868. dec. 9-kén. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország­ Királya stb. és Magyarország Apostoli Királya Kedvelt Magyarországunk és társországai hű főrendei és képviselői közös egyetértéssel a következő törvényczikket terjesz­tették szentesités végett Felségünk elé : »­ § Az 1869-ik évre, ez év január 1-től december 31-kéig, a magyar ko­rona országainak rendes kiadásai százötvenegy millió, nyolczszázhatvanhét ezer, kilenczvenkilencz forintban, rendkívüli kiadásai pedig harminczhárom millió, hatszáznegyvenegy ezer, kétszázhat p. c. forintban állapíttatnak és ajánltatnak meg. 2­ §­Ez összegek a következő fejezetek és czimek szerint osztatnak meg : A. Rendes kiadások : I. Fejezet. A királyi udvartartás költségei .... II. Fej.­­ Felsége kabineti irodája és e ka­bineti iroda nyugdijai........................................... III. Fej. Az 1867: XV. törvényczikkben elvállalt államadóssági járulék: a) évi járulék............................... 30.954,400 írt b) törlesztési járulék ... . 1.172,500 „ IV. Fej. A földtehermentesitési adósság­ra­ 32.126,900 matasra és törlesztésére........................................... 15.589.000 V. Fej. Az 1869 ik évre megállapított kö­­zösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg........................................... 22.554.599 VI. Fej. Az országgyűlés költségei VII. Fej. A miniszerelnökség részére VIII. Fej. Az Ő Felsége személye körüli mi­nisterium költségei . . . ... IX. Fej. Belügyministerium. 1. Czim. Központi igazgatás: Ministerium és számvevőség Főkormányszék Kolozsvárit A kolozsvári földtehermentesitési alap igazgatósága és számvevősége 2. Czim. A megyék, kerületek, vidékek 500,000 117,100 78,000 693,000 1.087,200 és székek költségei . . . . ......................... 6.909,400 3. Czim. A szab. kir. városok és rende­zett tanácscsal ellátott városok tör­vényszékeinek költségeihez . . .* . . . 4. Cz. Átalános közigazgatási költségek . . . . X. Fejezet. Pénzügyi ministerum : 1. Czim. Központi igazgatás: Ministerium..................................... 400,000 „ Számvevőség..................................... 309,800 „ 2. Czim. Országos pénzügyi igazgatás: Pénzügyi igazgatóságok, pénzügyi és adófelügyelőségek s ideiglenes felekzet ..................................... 1.252,200 frt Központi állam- és országos főpénztár 72,000 709,800 3.250,000 frt. 60,500 , 307,800 frt 112,400 „ 32,000 452,200 81,200 frt 32,000 „ 3,700 „ 10,100 n Államjavak igazgatóságai és ügyész­ségei .......................................... 182,700 frt Államjószágok................................ 1.645,700 „ Államépü­letek................................ 30,600 „ Államerdőségek................................ 1.693,600 „ Államnyomda............................... 24,500 „ Szállományok............................... 28,000 „ Bányászat és pénzverés . . . . 22.723,300 „ 10. Czim. Különféle kiadások..................................... XI. Fejezet. Közmunka és közlekedési ministerium: Czim. Központi igazgatás . . . . . . . 2. „ Államépítészeti hivatalok................................ 3. „ Útépítés : Kezelés................................................. 109,600 „ Fentartás............................................. 1.980,000 „ 4. Czim. Vízépítés : Kezelés........................................... 31,400 „ 133,000 21,100 „ 25,400 „ 22,600 „ 5,500 „ 26,328,400 „ 46,500 „ 262,700 „ 252,900 „ 2.089,600 ti 168,400 „ 170,500 „ 50,000 „ 74,600 „ 680,400 „ 43,700 „ 70,000 „ 8,700 „ 54,100 „ 24,000 „ 3.355,500 „ 778,700 „ 239,000 „ 290,000 „ 27,400 „ 265,700 „ 60,300 „ 396,000 „ 190,300 „ Adóhivatalok .­­ ad­­taa Pénzügyőrség L354,400 * Pénzügyi ügyészségek . . . . 98,200 „ 3.868,500 3. Czim. Bánya- és erdészeti akadémia Selmeczbányán............................... Az állambevételek miveleti, beszedési és kezelési költségei, és pedig: 4. Czim. Az egyenes adóknál , a fogyasztási adóknál . . . . 5. Czim. Sójövedék költségei . 6. „ Dohányjövedék költségei . 7. „ Lottójövedék „ 8. „ Illetékek költségei: Bélyeg........................................... Díjak és jogilletékek . . . . Út- és hidvám............................... Fémjelzés..................................... 9. Czim. Államvagyon: 60,600 frt 243,000 frt 137,200 „ 380,200 „ 2.703,400 „ 13.553,700 „ 1.738,100 f. 127,000 Fentartás . . . . . . . . 137,000 XII. Fejezet. Földmivelés­, ipar és kereske­delmi ministerium: 1. Czim. Központi igazgatás. Statistikai , kereskedelmi, ipar és vámügyi kiadások . . . 37,500 2. Czim. A gazdaság különböző ágai emelésére............................................................. 3. Czim. Gazdasági tanintézetekre, a keszthelyi gazdasági tanintézetre, a debreczenire............................... a magyar-óvárira......................... a hradeki földmives iskolára 4. Czim. Ménesek, méntelepek és gaz­daságok költségei . . 5. Czim. Vesztegintézetek szükséglete 6.­­ „ A keleti marhavész elfojtására 7. „ A pesti állatgyógyintézet segélyezése 8. „ Bányakapitányságok . 9. „ Földtani intézet . . . . 10. „ Posta............................... . 11. „ Távírdák................................ XIII. Fejezet. Vallás és közoktatásügyi mi­nisterium : 1. Czim. Központi igazgatás 2. 3. 4. 5. Egy­házi czélokra Tankerületi főfelügyelőségek . Tanintézetek fenntartására és segélyezésére . . . Ösztöndíjak és egyéb tanulmá­nyi kiadások......................... Népnevelés............................... Tudományos intézetek segélye­zése s tudományos czélok elő­mozdítására ............................... XIV. Fejezet. Igazságügyi ministerium: 1. Czim. Központi igazgatás 6. 7. 68.000 „ A MAI SZENT ÜNNEP MIATT LAPUNK KÖZELEBBI SZÁMA VASÁRNAP, E HÓ 3-ÁN JELENEND MEG. HOL.A­U'-ft

Next