Budapesti Közlöny, 1869. február (3. évfolyam, 26-48. szám)

1869-02-02 / 26. szám

Buda-Pest, 1869. 20. szám. Redd, február 2. SschKsszTosán : Pesten , Retrain- utcxa 10-ik vám I. emelet. Kiadóhivatal : Pesten, Barátok­­ tere 7. he. &. Mduint. KA«irtáTOK nera ktMd­oek Th­eza. B^nneatet­­lse terelek c*ak mwhes leveleiwinktöl fo­­g&dfeuzLak el. HueeTAi rocvAi msé‘ik&ldᣫkl . E^áss neve • • • • • 90 írt. Painr......................W , vején*.................i , Boimpesth házhoz hordva : Egész évr. ... 18 írt.— kr. Félévr« .... 1 „ — „ Negyedévre . . 4 „ 60 „ HIVATALOS LAP. EtApiraprési árak : Hivatalos Hirdetések : A hivatalos ,,Érte«itöke-‘ igtataodó hird­etéri dijak & hirdetménynyel együtt előlege»« beküldendő, raég pedig: 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 írt, és SO kr. a bélyegért, 100— 200-ig 2 frt, iOO—300-ig 3 frt éa igy tovább minden 100 szóért 1 írttal több. Mast nh isdltítek : Eg­yhasábos petit sor egy Meri hirdetésért 8 kr. többszöri hirde­tésért 7 kr.minden beiktatásnál. A bélyeg­ dij külön minden be­iktatás után 80 kr. oszt értékb. HIVATALOS RÉSZ. A császári és Apostoli királyi Felsége f. évi január 1- tól kelt legfelsőbb kabineti irattal, a cs. k. triesti országos főtörvényszék elnökének, Jaseni Heufler Károly, hohenbifheli bárónak díj­mentesen a titkos­ tanácsosi méltóságot legkegyel­mesebben adományozni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége a spa­nyol ideiglenes kormány elnöke által rendkívüli követté, s meghatalmazott ministerré kinevezett Manuel Rances y Villanueva urat jan. hó 23-án kü­lön- andientián elfogadni, s annak kezéből meghi­­telező­ iratait átvenni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége egy, a közös külügyminister által tett legalázatosabb előterjesztés alapján, f. évi január 2- tól kelt leg­felsőbb elhatározásával, gróf Seilern Miksát követ­­ségi attachévé legkegyelm­esebben kinevezni mél­tóztatott. A m. kir. pénzü­gyminister Beck Nándort I. osz­­­tályu adószedővé nevezte ki. Szalyházy József a m. k. pénzügyminister álta adóhivatali tisztté neveztetett ki. A m. kir. pénzügyminister által Stolpa József II. osztályú adószedővé, Tapolszky Antal I. osztá­lyú , Weisenbrunner Antal III. osztályú adóhivatali ellenőrökké neveztettek ki. A m. kir. pénzü­gyminister által Kardhordó Jó­zsef I. osztályú, Keményessy Ferencz II. osztályú 8 Némák Ferencz III. osztályú adószedőkké nevez­­­tettek ki. A m. kir. belügyministerium számvevőségéhez Kojadinovics Gergely és Sykora Manó I 80, Hartl László és Dienzl Ferencz Il­ik, Koczor György és Pogány Béla Ill­ik osztályú számtisztekké, Payer Béla pedig gyakornokká neveztettek ki. A m. kir. pénzügyminister által Martinek Fri­gyes I-80 osztályú, Szpevák Sándor Il­dik osztályú, Taug Arnold, Scholcz Károly, Filla Gusztáv 8 Rudi Károly III. osztályú adószedőkké, Zobel Gyula, Begovchevich Ferencz, Gönczy István, 8 Pelcsárszky Lajos II. osztályú adóhivatali el­lenőrökké; Krausz Lajos, Komár Károly, Szli­­mek Márton, s Pleschek Ferencz III. osztályú adó­hivatali ellenőrökké; Benkovics János, Fahrherr János, s Oberenzer Jakab adóhivatali tisztekké ; végre Trexler Imre, Moravcsik Mihály, Sághi Benő, Szalámin Elek, s Faltin János adóhivatali segéd­tisztekké neveztettek ki. A földmivelés-, ipar és kereskedelemügyi m. kir. ministerium a távsürgönyök gyorsabb kézbe­­sithetése végett a pesti és budai m. kir. távirdai állomásokhoz beérkező távsürgönyök kihordásá­val és kézbesítésével az e­ső magyar budapesti hordárintézetet találta megbizandónak; ez intéz­kedés folyó évi február 1-én fog életbe lépni. A hordárok eme szolgálatot az irt intézet egyen­ruhájában fogják teljesíteni, de megkülömböztető jelvényül mellükön az ország czimerével lesznek ellátva, a szolgálat pontos és htt ellátására feles­­keztetnek, és azon idő alatt, melyben távirdai szol­gálatban járnak, semmi más megbízást elvállal­tak nem szabad Ezeknek a város sorompóin belül való sürgöny­kihordásért a közönség részéről semmi díj nem jár, és ajándékot vagy borravalót kérniek vagy elfogadniok nem szabad ; azonban a város vám­sorompóin kívü­l fekvő helyekre szállítandó sür­gönyökért, mint eddig is, a sü­rgönyvevő részéről a meghatározott kü­ldönczbér lefizetendő. Ezekért, ide számítva azokat is, melyek Pest­ről Budára és viszont küldetnek, az illető vám­sorompótól, melyből a sürgöny kiküldetik, mé­rendő első félmértföld egyenes távolságig 40 kr; ugyanonnan mérendő egy mértföld távolságig 80 kr ; az ennél is nagyobb távolságra minden mért­föld után 1 ft 20 kr fizetendő a kézbesítőnek. Minden hordárnak lesz egy nyomtatott utasí­tása, melyben a sürgöny kihordása­ és kézbesíté­sére nézve megállapított szabályok, és a város so­rompóin kivü­l kézbesítendő távsü­rgönyökre nézve meghatározott árszabály foglaltatik, és melyet a hordár a hatóságnak , és a feleknek kívánságára is bármikor előmutatni köteles; megjegyeztetik egyúttal, hogy a felek által a szolgálati hibák (el­­késés, rendetlenkedés stb.) miatt emelt panaszok ezután is, mint eddig, a pesti főállomás gondnok­ságának, illetőleg a budai állomás vezetőjének lesznek bejelentendők. Pest, 1869. jan. 28. A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. ministeriumról. Nagy-Mihályon (Zemplénmegyében) korlátolt napi szolgálattal a távirdai állomás a közforga­lomnak megnyittatott. A csász. királyi belügyministerium közlése sze­rint, a keleti marha­vész folyó évi január 16-ig Alsó Austriában , a badeni, sechshausi és a lajta­­melléki Bruck kerületekhez tartozó 4 községben. Galicziában a jaroslani, a brodvi és czortloy, kossovi és borezovi kerületek egyes helysé­geiben, Bukovinában a witznitzi és storoziietzi kerüle­tek három helységében uralgott. Pesten, 1869. évi január hó 25-én. A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir ministeriumtól. A keleti marhavész, folyó évi január hó első f­­elében beérkezett hivatalos jelentések szerint: Magyarországban : Biharmegyei Száldobágy, Marcziháza, Ökrös, Beés, Hosszuaszó és Bogy; nyitramegyei Nyitra, Tormos, Könyök, Lehota, Ö­rmény; krassómegyei Lugos, Szatumik, Kosso­­va, Kurtyu, Valialungu, Klicsova, Kutina, Balincz, Szuszán, Zsolna, Botyest, Bírna, Facsét, Zsuppa, Zagurény; zarándmegyei Czerczel, Kristyór, Zdrapcz, Krád, Mesticon, Valebrád, Szelistye, Kő­rösbánya, Bisku és Halmágy; szabolcs­megyei Bérczel; mármarosmegyei Borsa; komáromme­­­­gyei Irsa; torontálmegyei Otelek és Sándorházai; barsmegyei Léva; esztergommegyei Szölgyén; temesmegyei Jeszvin, Békás, Suston és Járóva ; pestmegyei Czinkota és Péczel; valamint bihar­­megyei Radvány, nyitramegyei Susnik és Teke­­nyes; torontálmegyei Kis-Pakócz és pestmegyei Szt.-Mihály pusztákon uralgott. Ezen 50 községben s 5 pusztán a vész­ kiütésé­től kezdve 23635 darab szarvasmarha létszámból 861 udvarban összesen 2798 darab betegedett meg; ezekből 594 darab meggyógyult, 1919 db elhullott, 126 db lebunkóztatott és 113 db január hó 15-én 16 községben és 3 pusztán mint beteg ápolás és zár alatt maradt. Pesten, 1869. évi január hó 24-én. A földmivelés ipar- és kereskedelmi m. k. ministeriumtól. A „Lloy­dban” tett azon kérdésre, várjon az egy évi önkéntesek hadi szolgálatuk teljesíté­se mellett folytathatják-e egyidejűleg tanulmá­nyaikat is ? megfelelnek a véderőről szóló tör­vény 21 ik szakaszának következő szavai: „ha az ilyenek (az egy évi önkéntesek) tanulmányai­kat folytatják“­sat. Tehát folytathatják azokat. A „Horn 23-ik számában több jogász által támasztott kérdésre pedig az 1868-ik évi XXVII. törvényczikk felel meg, mely 3-ik §-ában nyilván mondja, hogy aj törvényhozási után életbelépte­­tendő s a XLI. törvényczikk által már életbe lép­tetett rendszer kedvezményei és terhei nemcsak a tényleg kiállítandó ujonezokra, hanem átalában mindazokra is kiterjesztetnek, kik az említett törvényczikkben kijelölt három korosztályból, tehát az 1847. 1846. és 1845-ik éviekből sorshú­zás alá estek, de be nem soroztattak. Magában értetik , hogy azok, kik a váltságdíj lefizetése által magukat a hadkötelezettségtől megváltották, avagy helyettest állítottak, ez évre is mentesek maradnak; valamint szintén ma­gában értetik az is, hogy a 4-ik és 5-ik s­átrlá­­ban a magasabb korosztályok ,ifjai, csak kivéte­lesen ott, és annyiban lesznek besorozandók, a NEMHIVATALOS RÉSZ. Ő cs. és Apostoli kir.­ Felsége jan. 13-án Bécs­­ben kelt legfelsőbb elhatározásával a Veszprém - megyébe kebelezett ajkai helv. hitv. egyház­köz­ségnek, iskolaháza­s tani­tó lakja megépítésére, a protestánsok egyházi és iskolai czéljai előmozdí­tására rendelt malt évi átalányból kétszáz (209) o. é. fori­st segélyt méltóztatott legkegyelmeseb­ben engedélyezni. Ö cs. és Apostoli kir. Felsége f. évi január hó 13-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával a krassómegyei bánya-szekszárdi hol­vét hitval. ev. egyház­községnek, lelkész, tanitói­ lak, iskolaház és templom­­építésére, a protestáns egyházi és is­kolai czélok előmozdítására rendelt évi átalányból négyszáz (400) főnyi segélyt legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. A MAI SZENT ÜNNEP MIATT LAPUNK KÖZELEBBI SZÁMA CSÜTÖRTÖKÖN E HÓ 4-ÉN JELENEND MEG.

Next