Budapesti Közlöny, 1869. március (3. évfolyam, 49-72. szám)

1869-03-01 / 49. szám

49. szám. Kedd, martius 2. Buda-Pest, 1869. Kéziratok nem küldetnek vissza, Bérmentet­H­IVATALOS LAP. Szerkesztőség : Pesten , hatvan-u Usz& ív. ŐFIZEt­Ési Árak:Hivatalos Hirdetések: 10-ik szám I. emelet. Kiadóhivatal : Pesten, Barátok­­ tere Napontai postai szétküldésből :Budapesten házhoz hordva : A hivatalos .^Érte-űtőbe** iktatandó hirdetési dijak a hirdetménynyel 7. sz. a. földszint. Egész évre .... 20 frt. Egész évre. . . 18 frt.— kr. együtt előlegeden beküldendő, még pedig: 100 szóig egyszeri hirdetés-Félévre....................... io „ Félévre .... 1­ „ — „ért 1 frt, és 80 kr. a bélyegért, 100— len levelek csak rendes levelezőinktől fo­gadtatnak el. Negyedévre .... 5 „ Negyedévre . . 4 n 50 „ 200-ig 2 frt,­­00—300-ig ;; u­t és így tovább rainden iöoszóért 1 írttal több. MaGÁN HIRDETÉSEK: Egy hasábos petit sor egyszeri h­irdetésért 8 kr. többszöri hirde­tésért? kr.minden beiktató­nál. A bélyeg­dij külön minden be­iktatás után 30 kr. oszt.értékb. Lapunk mai számához a „Pénzügyi TÖRVÉNYEK ÉS SZABÁLYOK“ 15-dik fü­zete (a fémjelzésről szóló) van mellé­kelve. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán Kubinyi Ágoston ma­gyar nemzeti múzeumi igazgatónak, ez ál­lomástól való végleges fölmentése alkalmá­val, sokévi, hű és sikeres működése elisme­réséül a harmadosztályú vaskorona-rendet díjmentesen adományozom, s e részben egy­úttal nevezett rendem cancellárját is kellő­leg utasítom. Kelt Bécsben, 1869-dik évi február hó 25-dikén. Ferencz József, s. k. Gróf Festetics György, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Imre Mihály ilyefal­­vai helvét hitvallású evangélikus néptaní­tónak, 55 évi működése közben szerzett ér­demei elismeréséül a koronás ezüst érdem­keresztet adományozom, s e részben Fe­rencz József­ rendem irodáját kellőleg uta­sítom. Kelt Bécsben, 1869. február 21-én. Ferencz József, s. k. Gr. Festetics György, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Melczer György rozs­­nyói evangélikus néptanitónak, a tanpályán 50 éven át szerzett érdemei elismeréséül a koronás ezüst érdemkeresztet adományo­zom , s e részben Ferencz József-rendem irodáját kellőleg utasítom. Kelt Bécsben, 1869. február 21-én. Ferencz József, s. k. Gr. Festetics György, s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­nisterem előterjesztése folytán megenge­dem, hogy a dr. Pollák János pesti egyetemi hittankari tanárnak lemondása folytán megürült a­ szövetségi szentirás és héber nyelv tanszékére dr. Hatala Péter, az egye­temnél a lelkipásztorkodástan nyilvános rendes tanára áttétessék, illetőleg most ne­vezettet az említett, üresedésben lévő tan­szék nyilvános rendes tanárává ezennel kinevezem. Kelt Bécsben, 1869. évi február hó 8-án. Ferencz József, s. k. Báró Eötvös József, s. k. A m. kir. pénzü­gyminister által Mikolits Sán­dor adóhivatali tisztté neveztetett ki. Harangi József a m. kir. pénzügyminister által I. osztályú segédtisztté a temesvári főadóhivatal­hoz neveztetett ki. A m. kir. pénzügyminister által Kilhoffer István L osztályú adóhivatali ellenőrré neveztetett ki. Kozáry Mór és Somossy Gyula a m. kir. pénz- Ügyminister által I., illetőleg II. osztályú adóhiva­tali ellenőrökké neveztettek ki. A magyar kir. pénzügyminister által Keszthelyi György III. oszt. adószedővé, és Müller Gusztáv II. oszt. adóhivatali ellenőrré neveztettek ki. A m. kir. pénzügyminister által Tomasits Mik­lós III. oszt. adószedővé neveztetett ki. A m. kir. pénzügyminister által Antos János III. oszt. adószedővé neveztetett ki. A m. kir. pénzügyminister által Toppler Rezső III. oszt. adószedővé, és Csabke Emil III oszt. adó­hivatali ellenőrré neveztettek ki. A m. kir. pénzügyminiszer által Hadermarszky Antal és Karg József adóhivatali tisztekké, to­vábbá Hanzély János és Köberling Márton, volt honvéd, adóhivatali segédtisztekké neveztettek ki. A magyar kir. pénzügyminister által Jugan Mihály Il-ad oszt., Kodlinszky János, Schubály József, s Begovchevich Ferencz III ad oszt. adósze­dőkké, továbbá Hrentsik Ede és Kerekes István Il-ad osztályú, Zsandszky János pedig Ill-ad oszt. adóhivatali ellenőrökké neveztettek ki. A magyar kir. pénzügyminister a nagyági m. kir. bányanagyi állomásra Széles Dénes abrud­­bányai kir. bányanagyot nevezte ki. Deák Ferencz a magy. kir. pénzügyminister ál­tal adóhivatali tisztté neveztetett ki. A magy. kir. pénzügyminister által Plessek Fe­rencz I-fő osztályú tisztté a pesti főadóhivatalhoz neveztetett ki. Pálffy Mihály a m. kir. pénzügyminister által adóhivatali tisztté neveztetett ki. Boróczy Károly a m. kir. pénzügyminister ál­tal adóhivatali segédtisztté neveztetett ki. F. é. martius hó 2-tól kezdve a­ Pest és Bécs közt naponkint közlekedő gőz­hajó a Pest és Győr, b) Pest és Nagy Maros közt naponkint közle­kedő gőzhajó a Pest, Ó Buda, Szt-Endre és Bogdány, c) Pest és Dömsöd közt naponkint közlekedő gőzhajó a Pest, Soroksár, Haraszti, Rácz­keve, Laczháza és Dömsöd közti viszonyos levélcsomagok szállítására fog használtatni. A fennebbi naptól kezdve a) a Pest és Kun-Szent-Miklós közt közlekedő naponkinti küldöncz-kocsi-postajárat heten­­kint ötszöri járatra és pedig: Pestről Kun-Szent-Miklósra, vasárnapon, ked­den, csütörtökön, pénteken és szombaton, Kun- Szent-Miklósról Pestre pedig hétfőn, szerdán, csü­törtökön, pénteken és szombaton, b) Ráczkeve és Laczháza közti naponkinti gya­­log-küldöncz-postajárat hetenkint háromszo­rira és pedig­ hétfőn, szerdán és pénteken, c) Dömsöd és Laczháza közti hetenkinti ötszöri küldöncz-postajárat hetenkint háromszorira és pedig kedden, csütörtökön és szombaton, d) Bogdány és Szent-Endre közti naponkinti kül­­dönczpostajárat hetenkint négyszeri járatra és pedig hétfőn, szerdán, pénteken és szom­baton­­ fognak leszállíttati. A levélcsomagok és kocsipostai küldemények szállítása a Pest és Kun-Szent Miklós közt közle­kedő küldöncz-posta-járattal fenmarad. Végre megjegyeztetik, hogy a gőzhajó a) Pestről Bécsbe esti 6, b) Pestről Nagy-Marosra délutáni 2­­/2, és c) Pestről Dömsödre délutáni 3 /5 órakor indul. Pesten, 1869. febr. hó 27-én. A magyar kir. postaigazgatóság, a cs. és Apostoli kir. Felsége folyó évi február hó 23-tól kelt legfelsőbb elhatározásával Supp Fe­rencinek, a budai és gödöllői kastély-kapitánysági személyzet elöljárójának, a cs. és kir. kastélyka­pitányi rangot és czimet legkegyelmesebben ado­mányozni méltóztatott. HÁZSZABÁLYOK ÉS SZOLGÁLATI UTASÍTÁSOK A MAGY. KIRÁLYI ORSZÁGOS FEGYINTÉZETEK, CGTSZINTÉN AZ AZOKNÁL ALKALMAZOTT HIVATALNOKOK ÉS ŐRÖK SZÁMÁRA. (Folytatás.) MÁSODIK RÉSZ. Utasítás az országos fegyintézeti hivatal­nokok SZÁMÁRA. I. FEJEZET. Utasítás az igazgató számára. 1. §. Az igazgató a fegyintézet kormányzója, mint ilyennek — felügyeleti jogánál fogva — felelős­ség mellett kötelessége őrködni a felett, hogy a jelen utasítás első részében foglalt „általános ha­tározatok“ pontosan végrehajtassanak, és hogy az intézet hivatalnokai, valamint összes felügyeleti személyzete kötelességeiket pontosan teljesítsék. 2­ §• Az igazgató hivatalos működésének sikere nagy részben azon személyes tekintélytől függvén, a­melyet ő tiszteletgerjesztő egyéni tulajdonságai

Next