Budapesti Közlöny, 1869. április (3. évfolyam, 73-98. szám)

1869-04-01 / 73. szám

Buda-Pest, 1869-73. szám. Csütörtök, pril 4. KÖZLÖNY. BzftUft tízkg : Pmtui . 10-ik síim 1. í*i»e!«t. Kladómiyatal : Putts, Bsíita« - tér* 7. •*. ft. frildaxiut. tiimiTOK nt» AUdet»»k vtMmft. BíntaDUK- la lerólak wk rodet Intel te SUktal fo­­fftduntaftk «L II IYATALOS LAP. Ei.6fit«t*«i ísak : N­i.rowtAi roar aj «xaratosissKL : Broimru «Axitox hobdya : Egésa irr».................20 frt. Égisz írre... 18 frt— kr. Félírr«.....................10 , FáUrr* .... * , — „ Ni­gyodírr».................t , Negyedim 4 , 60 „ HtTSTftLOf HniDBTI*BI : A h. v.u.o. „ik­teth­Hbe-* igtele&de hirdetit­ dijak a tirdetaaiayeyt­­esyftti a!61c|rfe«e bektUdeodö, még­pedig: UK) aaoig as/aatri hirdelds­­trt 1 frt, it to kr. a Wlyagirt, 10«— 10« lg S frt, *»0—*00 i* 3 frt et Igy toribb mtvden lOOnvert I frtial tSbli. MagínSirdetísik: JQgjLftsabot petit tor egyszeti hirdetitértS kr. többezeri hirde­­tétért 7 kr.minden beigtatlanAL A beteg-dij külön minden be­­iptsztít útin 30 kr. ptsz-értékb. HIVATALOS RÉSZ. Magyar ministerelnököm előterjesztése folytán, Cserhalmay Ferencz sz. kir. pest­­városi főszámvevőt magyar honvédelmi ministeriumom számvevőségi osztályához igazgatónak ezennel kinevezem. Kelt Bécsben, 1869. mar­this hó 27-én. Ferencz József, s. k. Gr. Andrásy­­Gyula, s. k. A magy. kir. ministerelnök mint a honvédelmi ministerium vezetője. Schwanda István volt magy. kir. helytartótö­né­­si fogalmazót, továbbá Moyó Dénest fogalmazóvá, Hajtk Antal volt magy. kir. helytartótanácsi gyakornokot segédfogalmazóvá, Mózer Nándor volt magy. kir. helytartótanácsi járornokot és Kiss Ferenczet segédhivatali aligaz­gatóvá, Mehtorin János volt magy. kir helytartóta­nácsi irodatisztet, Miklós Józsefet, és Un­­jer Lajos volt magy. kir. helytartótanácsi járulnokot, iro­datis­zté a magy kir. honvédelmi ministeriumhoz kinevezte. Ő cs. és Apostoli kir. Felsége 1869. márt. 1- től kelt legfelsőbb elhatározásával méltóztatott Tillich Ferencz, őrvezetőnek az 1. számú orszá­gos csendőrségi parancsnokságnál, egy embernek a vizbefulladástól saját élete veszélyeztetésével eszközölt megmentéséért az ezüst érdem keresztet legkegyelmesebben adományozni. Ő cs. és Apostoli kir. Felsége 1869. márt. 2- tól kelt legfelsőbb elhatározásával méltóztatott Anderson Frigyes esenkre, őrnagynak a 12. száma gr. Neiperg dragonyos-ezrednél, a fölülvizs­­gálat eredménye szerint, mint ideiglenesen rok­kantnak, egy évi idő múlva megújítandó fölü­l­­vizsgálat mellett, az ideiglenes nyugalmi létszámba fölvételét legkegyelmesebben elrendelni. Ő­cs és Apostoli kir. Felsége 1869. martina 2- től kelt legfelsőbb elhatározásával méltóz­tatott a katonai térkép­készítésnél alkalmazásban álló Lutz Antal őrnagynak az 53. számú Lipót főher­­czeg gyalogezrednél, a hadseregi létszámba át­helyezését legkegyelmesebben elrendelni. ő cs. és Apostoli kir. Felsége 1869. márt. 27-től kelt legfelsőbb elhatározásával méltóztatott az eddigi gráczi parancsnokló tábornokot báró Maroicsics di Madonna de Monte József tábor­­szer­nagyot bécsi parancsnokló tábornokká legke­­gyelmesebben kinevezni, továbbá a táborkari törzs főnökét b. John Fe­rencz altábornagyot, ezen állásától kegyelemben felmenteni és gráczi parancsnokló tábornokká legkegyelmesebben kinevezni. A franczia fényképészeti társulat igazgató bi­zottmánya folyó éri május h- - én Páriában egy fényképészeti kiállítást fog megnyitni, mi ezennel köztudomásra hozatik. Pest, 1869. mártius 26-án. A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. ministeriumtól. IGAZSÁGÜGYMINISTERI RENDELET a polgári törvénykezési rendtartást tár­gy­azó 1868:LIV. törvényczikk életbelép­tetése, s az erre szükséges átmeneti intéz­kedések tárgyában. Az 1868:LIV. tezikk folytán, ugyanezen tvény­­czikk életbeléptetése s az erre szükséges átme­neti intézkedések tárgyában nyert felhatalmazás erejénél fogva rendelem, a mint következik : I. Czikk. A polgári törvénykezési rendtartást tárgyszó 1868 : LIV. tczikk 1869-ik évi június elsejével lép életbe, s minden azzal ellenkező törvény vagy szabályrendelet ezen naptól fogva hatályon kivü­l létezik. II. Czikk. Az eljárás mindazon keresetek és ügyek iránt, a melyek az 1868 : LIV. tezikk hatálybalépte napjától kezdve újonnan indíttatnak vagy létet­nek folyamatba, a fennidézett törvény szerint történik. A szabály áll a már benyújtott keresetekre nézve is, a melyek idéző végzéssel még el nem intéztettek, vagy az ideig­, törvényhez, szab. I. — 46 §. szerint csak az eljárás módjának kérdésé­ben vannak tárgyalás alatt. III. Czikk: Azon perekre nézve, a­melyek iránt a tárgya­lás folyamatban van, a következő szabályok tar­tandók meg : 1. Sommás szóbeli perekben, ha a tárgyalás befejeztetett, de ítélet még nem hozatott: az íté­lethozatal, — ha pedig a tárgyalás még nincs befejezve, a további tárgyalás is, az 1868 : LIV. tezikk szerint történik. 2. A rendes perek az eljárás módjára és álla­potára (stadium) való tekintet nélkül jegyzék mellett a pertárba tétetnek át, s az eljárás to­vábbi folyamában pertárilag kezeltetnek. 3. Ha rendes szóbeli perekben a tárgyalásra, s rendes írásbeli perekben valamely perirat beadá­sára határnap van kitűzve, e napon a felek, ille­tőleg képviselőik a pertárban tartoznak megje­lenni. Egyéb esetben megjelenési határnap kitű­­­zéséért bármelyik fél folyamodhatik. 4. A megjelenési határnapon tartozik a fél magával hozni periratát az 1868 : LIV. tezikk szabályai szerint akkor is, ha az ügy rendes szó­beli utón tárgyaltatott. 5. A további periratok beadására, a beadás határidejére, a halasztásokra s átalában a pertári kezelésre, illetőleg a jegyzőkönyvi tárgyalásra nézve, az 1868: LIV. t­zikk szabályai szolgálnak zsinórmértékül. IV. Czikk. Rendes szóbeli pereknél, a melyekben a tár­gyalás befejeztetett, s rendes írásbeli pereknél, a melyekben a periratok már beadattak, a bizonyí­tási eljárásra, valamint az előadásra és ítéletho­zatalra nézve az 1868. LIV tezikk szabályai alkalmazandók. Oly esetben azonban, midőn valamelyik fél akár ellenfelét kínálta meg a főesküvel, akár maga ajánlkozott ennek letételére, a bíróság köteles ítélethozatal előtt tárgyalást tartani, a­­ 44. § ban szabályozott eljárás szerint, a czélból, hogy a felek a főe­skü ajánlása és elfogadása vagy visz­­szakinálása iránt az 1868: LIV. tezikk rendele­teire való tekintettel nyilatkozhassanak. V. Czikk. A felebbvitel (275 §.) az 1868 : LIV. tezikk hatály­balépte előtt keletkezett azon határozatok ellen, melyekre nézve a beadási határidő az emlí­tett törvény hatálybaléptekor még le nem járt, az 1868: LIV. tezikk szabályai szerint s azon bíró­sághoz nyújtandó be, melyhez azt az emlitett tör­vény hatálybalépte előtt beadni kellett volna, még akkor is, ha azon bíróság az 1868: LIV. tezikk szerint illetéktelenné vált. Ez utóbbi esetben mind­azonáltal az ilyen biróság csak az átvételt eszkö­zölheti; az elintézés ellenben az 1868: LIV. tezikk szabályai szerint s azon biróság által történik, a melyhez az ügy a X. czikk értelmében átteendő. Ugyanez áll az igazolásra és perújításra nézve is, a mennyiben a határidő, — mely alatt e jog­orvoslatnak az előbbi törvk. szabályok szerint helye lehet, — az 1868. LIV.­­ezikk hatálybalépte napjáig még le nem járt. A hol az említett törvény ezen határidők tekin­tetében az előbbi törv.­szabályoktól eltérőleg intéz­kedik , a perorvoslatok érvényesítésére a hosszabb határidő áll nyitva. VI. Czikk. A felebbvitel alatt levő ügyekre nézve a követ­kezők rendeltetnek: 1. Azon első folyamodási biróságok, a melyek­nek az eddig fennállott törvényk. szabályok szerint gyakorolt felebbviteli bíráskodásit az 1868: LIV. trezika megszünteti, tartoznak az ezen törvény hatálybaléptéig el nem intézett ilyetén ügyeket a kir. ítélő táblához, mint másodbirósághoz felter­jeszteni, további illetékes eljárás végett 2. A mely ügyben az előbbi pontban érintett első folyamodási biróság már ítélt másodbirósá­­gilag az 1868: LIV. tvezikk hatálybalépte előtt, a további felebbvitel, — akár az említett törvény hatálybalépte után, akár azt megelőzőleg adatott be, — különbség nélkül a magyar kir. cáriához küldendő, harmadbiró ági elintézés végett. 3. Azon ügyek, a melyek az 1868 . LIV. tör­­vényczikk hatálybaléptekor a kir. ítélő tábla mint harmadfolyamodási biróság által még el nem intézettek , hasonlóan a magy kir. cáriá­hoz tétetnek át harmadbírósági határozathozatal végett. 4. Az 1868: LIV. tvczikk 25. §-ában emlitett azon ügyekre nézve, a melyekben a kir. itélő-tábla az emlitett törvény hatálybalépte napjáig az e­lbbi törvényi szabályok szerint harmadbirósági­­lag végérvényesen határozott, nincs helye további felebbvitelnek. 5. A 4. pon­tban nem érintett azon ügy­ek, a­melyekben az eddigi törvény­i. szabályok szerint a

Next