Budapesti Közlöny, 1869. május (3. évfolyam, 99-121. szám)

1869-05-01 / 99. szám

Buda­Pest, 181­9 Szombat, május 1. 99 szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. : P«t«e, kitud-etcu 10-ik tete L hmIm. Kub^utatil : Pastes, Barátok - Mr* 7. aa. a. ffeldssint. rtoL MraeoM­­IrteteiaktíH to­te teate te tmrttUnak 4. Hiron^j IWU tu?K6xi>OKi>.L : Efísa torn..........................SO fit. FiWrr»............................10 , NnyaWwi......................I , Eífftom Itt* IS frt.— kr. Fé!«TT* .... i t — , Mejyaáárr« 4 „ 60 „ ElÍ»!I*T1Ui iMI i Sirmua ßiuniin: ' J> uivMaÜLMt „í.rU.«Höí.«" ijt&ton'l. MjnJctei otjak ■ hirdetznóoTUTcri i ofjrär. aikie^MM bek&tetefi. mit | m&k: 10k **öig ogjMeri Mrdte* I Ort 1 frt, m iS kr. a úóiyagárt 1*0— ! tSO !« i frt, »*•—*00-115 3 fit it titj tor4i* teufmi 100 teírt I kite tCbb. t Tátit: Effykia*Abbte petit aor agrnarl hirdetésért 8 kr. te­b bar | r­­hirda­­tésért 7 kr.minden beigtatieafl. A bélyeg-dij káron minden W igtati*­ntin , kr. erest, érték!». bCDjkrum­ srb.a»o« »eist . : HTVATALO8 RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Kniesz Krisostom­, pan­nonhalmi főapátnak, az egyház és tanügy terén szerzett kiváló érdemei elismeréséül a Szent-István-rend lovagkeresztjét díjmen­tesen adományozom. Kelt Budán, 1869. ápril 26 án. Ferencz József, s. k. Grr. Festetics György, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Springer Miksa, bécsi bankárnak, és Schlesinger Gu­sztáv, magán­zónak, a magyarországi érdekek előmozdí­tása körül tanúsított sikeres tevékenységük elismeréséül a harmadik osztályú vasko­­rona-rendet díjmentesen adományozom. Kelt Budán, 1869. ápril 25-én. Ferencz József, s. k. Gr. Festetics György, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Dudinszky Tivadar, tárnai görög katholikus lelkész-helyettes­nek, a Vinna községében múlt évi május hó 30-kán dühöngött tűzvész alkalmával, saját élete veszélyeztetése mellett szerzett érdemei elismeréséül az arany érdemke­resztet adományozom. Kelt Budán, 1869. évi april hó 11-én. Ferencz József, b. k. Gr. Festetics György, s. k.­­ cs. és Apostoli kir. Felsége i. évi mart. 20-án kelt legfelsőbb elhatározásával, a saját kérelmére állandó nyugalomba helyzett eddigi danzigi cs. és kir. consul, Rucks Cypriánnak, sokévi, hi­, s hasz­nos szolgálatainak elismeréséül, a Ferencz­ Jó­zsef rend lovag-keresztjét legkegyelmesebben ado­mányozni méltóztatott. Ö cs. és Apostoli kir. Felsége, f. évi mart. 20-tól kelt legfelsőbb elhatározásával, a közös külügy­­miniszer javaslata folytán, a jelenleg Ruszsukban alkalmazott consul, Dragoritsch Károlynak, a megüresí­lt danzigi consuli állomásra áthelyezését legkegyelmesebben helybenhagyni, s ugyanan­nak ezen alkalommal, a főconsuli czimet s ran­got, díjmentesen kegyteljesen adományozni mél­tóztatott. Ö cs. és Apostoli királyi Felsége f. évi mart. 20 án kelt legfelsőbb elhatározásával, a közös külügyminiszer javaslata folytán, a ruszsuki cs. és kir. consulságnak, egész Bolgárországra kiter­jedő hivatali hatáskörrel, fő­ consulsággá való, legfelsőbbleg helybenhagyott fölemeltetése alapján az előbb Jassy­ban ügynökségül s föconsulságul fönnállott consuli hivatal vezetésével eddig meg­bízva volt lovag Wolfarth Károly helytartósági tanácsost, II. osztályú fö­consullá az előbb neve­zett állomáson legkegyelmesebben kinevezni, s ugyanannak egyszersmind a ministeri tanácsosi czimet s rangot, díjmentesen kegyteljesen adomá­nyozni méltóztatott. Ö­cs- és Apostoli kir. Felsége múlt évi septemb. 22-től kelt legfelsőbb elhatározásával Skalts­k János hadikönyvvivőnek, a megérdemlőt nyu­galmi állapotba kért átlépését helybenhagyni s ugyanannak sok évi és hasznos szolgálatainak elismeréséül, a kormánytanácsosi czimet és ran­got díjmentesen legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. Ö­rs. és Apostoli kir. Felsége ápril 3-án­­ élt legfelsőbb elhatározásával, a közös külü­gyminis­­ter javaslata folytán, Jacques Philippe Vendroux kereskedőt Calaisban, ugyanott fizetésnélküli al­­consullá, a tarifaszerü consuli illetékek húzására való joggal, legkegyelmesebben kinevezni méltóz­tatott. Ö­cs. és Apostoli kir. Felsége f. é. april 23-tól kelt legf. elhatározásával legkegyelmesebben ki­nevezni méltóztatott főhadnagyokká a következő hadnagyokat: Schnabl Gyulát a 42. sz. V. György hannover­i király gyalogezrednél, és Puff­er­ting Mátyást az 5. sz. II. Lajos bajor király gyalogezrednél, mindkettőt ezredeikben; anwalli lovag Häring Jenőt, a 39. sz­­. Haber­­mann gyalogezrednél a közös hadü­gyministerium létszámában, jelen szolgálati alkalmazásában meg­hagyással, az ezredben (számfölött); meichsenaui Meichsner Gyulát a 62. sz. Lajos bajor bg gyalogezrednél; Merizzi Károlyt, a 79. sz. gr. Huyn gyalogez­rednél ; Czaykowski Sándort, a 40. sz. Rupprecht gy-te­logezrednél; Krause Zsigmondot, az 56. sz. b. Gorizzu­ti gya­logezrednél ; Klotzko Jenőt, a 25. sz. b. Mamula gyalogez­rednél ; Gruber Károlyt, a 6. sz. gr. Coronini gyalogez­rednél ; Zippe Tivadart, a 25. sz. b. Mamula gyalogez­rednél ; Gintz Adolfot, a 9. sz. b. Mertens gyalogez­rednél ; Hóra Rudolfot, az 54. sz. b. Grueber gyalogez­rednél ; Grandi Gyulát, a 22. sz. gr. Wimpffen gya­logezrednél ; Nowotny Jánost, Dittmann Tivadart és Czischek Gusztávot, mindhármat a 25. sz. b. Mamula gyalogezrednél; Speisa Sebestyént, a 70. sz. b. Nagy gyalogez­rednél ; Orgonás Zsigmondot, a 26. sz. Mihály orosz nagybg gyalogezrednél; Petru Ferenczet, a 25. sz. b. Mamula gyalogez­­rednél; Petzl Andrást, a 70. b. Nagy gyalogezrednél; Holegha Gusztávot és Bauer Venczelt, mindkettőt a 25. sz. b. Mamula gyalogezrednél; Schmacht Ferenczet, Dattler Károlyt, és Seidl Edét, mindhármat a 62. sz. Lajos bajor hg gyalogezrednél; Androchowitz Alfrédet, a 79. sz. gr. Huyn gya­logezrednél ; Horváth Sámuelt, a 62. sz. Lajos bajor hg gya­logezrednél és elsteri Elstermann Tivadart, a 8. sz. gyalogez­rednél, mindnyájokat ezredeikben; Voit­ Albertet, a 62. sz. Lajos bajor bg gyalog­ezredtől, a 60. sz Wasa Gusz­áv bg gyalogez­rednél ; Stirling Sándort, a 48. sz. Ernő főbg gyalog­ezrednél ; Lerner Józsefet, a 40. sz. Rupprecht gyalogez­rednél ; Skarda Jánost, és Ómig Jánost, mindkettőt a 25. sz. b. Mamula gyalogezrednél; Menhard Ferenczet, az 56. sz. b. Gor­zzut­i gya­logezrednél ; Steskal Adolfot, az 53. sz. Lipót főrg gyalog­ezrednél ; Stegl Alajost, a 49. sz. b. Hesz gyalogezrednél; Stehlik Emilt, az 54. sz. b. Grueber gyalogez­rednél; Müller Konstantint, a 13. sz. b. Bamberg gy­­a­­logezrednél; Pavellics Lukácsot, a 45. sz. Zsigmond főrig gyalogezrednél; Tretter Mihályt, a 48. sz. Ernő főleg gyalogez­rednél ; Schöfnagl Ferenczet, az 54. sz. b. Grueber gya­logezrednél ; továbbá: (a rang fenntartásával Horváth Ferdinánd had­nagyot illetőleg a 28. sz. lovag Benedek gyalog­ezrednél) ; Baumann Jánost, a 22. sz. gr. Wimpffen gya­logezrednél ; Kubik Ferenczet, az 54. sz. b. Grueber gyalog­ezrednél ; Hexfelder Jánost, a 67. sz. lovag Schmerling gyalogezrednél; Zirl Károlyt, a 43. sz. b. Alemann gyalogez­rednél ; Hipl Frigyest, a 14. sz. III. Lajos besseni whg gyalogezrednél; Taubler Józsefet, a 48. sz. Ernő főhg gyalogez­rednél ; Presser Victort, a 43. sz. b. Alemann gyalogez­rednél ; Konstantin Lipótot, a 62. sz. Lajos bajor hg gyalogezrednél; Maywald Pétert, a 12. sz. Vilmos félig gyalog­ezrednél ; Tuschka Andrást, a 61. sz. Czezarevics Sándor orosz trónörökös gyalogezrednél; aggteleki Bujanovics Kornélt, a 62. sz. Lajos bajor hg gyalogezrednél; Lukits Pált, a 43. sz. b. Alemann gyalogez­rednél ; wallisburgi nemes Destalles Edét, a 44. számú Albrecht förig gyalogezrednél; gyuraboi Novakovics Mihályt, az 53. sz. Lipót fölig gyalogezrednél; Nagy Józsefet, a 44. sz. Albrecht főrig gyalog­ezrednél ; nemes Gölcs Rudolfot, a 67. sz. lovag Schmer­ling gyalogezrednél;

Next