Budapesti Közlöny, 1869. június (3. évfolyam, 122-146. szám)

1869-06-01 / 122. szám

Buda-Pest, 1869. 123. szám Kedd. innius 1 Szerkesztők év : Pesten, 10-ik szám I. emelet. KIADÓMmTiL : Pesten, Baritok - tere 7. ss. a. földszint. KÉZIRATOK nem küldetnek m­»H. B­raental­­len levelek esek rendes leTelesoinkte] fe­stedtetnak #L ___________________­ELit urncei íkak : Napovtai postai »rétbíi. híméi. . . . . . 30 frt. .... 10 . Égés* k­r« Félévre B­tinapsszkk házhoz hozva : Égés* évre ... 18 frt.— kr. Félévre . . . Negyedévre ! Nrjrredévre 9 n ~ 4 , fio Hivatalos Hirdetés*! : A hivatalé. ..Érte.Uebe-' iktatandó hirdetőid dijak a fli­rdet.'ntuy n jel együtt előlegesen beküldendő, még pedig: 100 szóig egyszer! hirdetés­ért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100— 200-1* 2 frt, 7OO—300-ig 3 frt és így tovább minden 100 szóért 1 frttal több. ÍTÉSZE: Egyhasábes petit sor egyszeri hirdetésért 8 kr. többszöri hirde­tésért 7 kr. minden beiktatásnál. A bélyeg­ díj külön minden be­iktatás után 30 kr. oszt értékb. HIVATALOS RÉSZ Ö cs. és Apostoli kir. Felsége, f. évi május 6-tól kelt legfelsőbb elhatározásával, a közös kü­lügy­­miniszer javaslata folytán, lovag Asten Róbert balti kereskedőt, ugyanottani fizetés nélküli al­­kanczellárrá, a szabályszerű consuli illetékek hú­zására való joggal, legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Ö cs. és Apostoli királyi Felsége, a közös leg­felsőbb számvevő­szék ideiglenes vezetőjének ja­vaslata folytán, 1­1. évi május 29-től kelt legfel­sőbb elhatározásával,nyitra­szerdahelyi Zerdahelyi Incze eddigi osztály-tanácsost s előadót, udvari tanácsossá, Sedlaczek Károly udvari titkárt osz­tály-tanácsosi ranggal, valóságos osztály-tanácsos­sá és előadóvá,­­ továbbá Kunmayer Lipót minis­teri titkári ranggal fölruházott számtanácsost és Csiib­ár Sándor szám­tanácsost, a közös legfelsőbb szám­vevő­szék udvari titkáraivá, a megfelelő jö­vedékekkel, legkegyelmesebben kinevezni mél­tóztatott. A maros-vásárhelyi királyi itélő táblához, eho aligazgatóvá: Ajtay Mihály maros-vásárhelyi városi törvény-­széki elnököt ; Írnokokká pedig : Stokka Józsefet, Hayn Lajost, Bodrogi Józsefet, Tabakariu Györgyöt, Pét­er­ffy Ignáczot, Bokros Istvánt, ifj. Molnár Károlyt, Andrássy Józsefet és Orbonos Károlyt nevezem ki. Pesten, 1869. május 31-én. Horvát fioi­vásár 8. k., iganin­gü­gy minister. A vallás- és közoktatási magyar királyi mi­nister által megyei másod tanfelügyelőkké ki­­neveztettek: Pap Ágoston, gyulafehérvári görög kath. espe­res, Alsó-Fehér- és Kütköllővármegyékbe. Sándor Mózes, udvarhelyi unitárus tanár, Csikszék­, Udvarhelyszék és Háromszékbe. A vallás- és közoktatási magyar királyi mi­nister által megyei tanfelügyelők mellé tollno­­kokká kineveztettek: Horváth Károly, Karagyina Mihály, Dobó István, Libertini Gusztáv, Láposi Márton, Borbély Sámuel, Csergedy József an. k. pénzü­gyminiszer által a szegedi magyar királyi pénzügyi igazgatóság számvevő osztályához III. osztályú számtisztté neveztetett ki. A júniusi pesti országos vásár alkalmával or­szágos marhavásár is fog tartatni, mely azonban a fejős tehenek kizárása mellett,­­ csupán a fo­gyasztásra szánt (vágó) marhára fog szorítkozni. Pest, 1869. évi május hó 29-én. A földmivelés , ipar- és kereskedelme m. k. ministerimnitiis.. Az eddig Bécs és Győr közt közlekedett 3. és 4- dik számú vegyes vonatok folyó hó 15-től kezdve Uj-Szőnyig terjesztettek ki, csatlakozásba hozat­ván azok azon hajókkal, melyek Pest és Uj Szöny közt naponkint közlekednek. Ezen gőzhajók, melyek Pestről délutáni 3 óra­kor, Uj Szönyről pedig korán reggel a Bécs-Győr­­ből érkező vasúti vonat megérkezése után indul­nak, folyó évi június hó 1-től kezdve a pesti köz­ponti és budavári postahivatalok által az uj­sző­­nyi, ácsi, gönyöi, szent­miklósi, mosonyi, hegyes­halmi, surányi, parendorfi és leitha­brucki levél­csomagok szállítására fognak használtatni. Ezen levelek rovatolása fentebbi helységekben lé­tező postahivatalok által ugyanazon az utón fog viszonoztatni. Kelt Pesten, 1869. május hó 24-én A magyar kir. postaigazgatóság. Hibaigazítás. A „Budapesti Közlöny” f. évi 120-ik számának hivatalos részében a soproni e. b. váltótörvényszékhez kinevezettek közé Angyal József neve hibából csúszott be, a mennyiben oda jegyzővé nem a nevezett, hanem Schütze Tiv­a­­dar lett kinevezve. A magyar királyi közmunka- és közlekedési mi­­nistérium által folyó évi Ápril hó 21-kén kiadott ideiglenes hajózási rendszabályok német példá­nyaiban következő értelemzavaró nyomtatási hi­bák fordulnak elő: a 2-dik §-ban a 84. és 85. §§. helyett olvasandó 83. és 84. A 114 dik §-ban a) alatt olvasandó 1. 25. 51. 71. 81. §.; b) alatt pedig 4. 9. 11. 12. 19. 20. 23. 24. 26. 27. 30. 34. 36. 41. 42. 47. 48. 55. 61. 62. 63. 70. 79. 80. 82. 85. 87. 96. 98. 102. A 116-dik §-ban 115. §. helyett 114. és 115. §. olvasandó. Végre a 119 dik §-ban idézett 83. §. helyett 82. §. Írandó. NEMHIV­AT­ALOS RÉSZ. A Gerény-családnak 1647-ben kelt nemesi le­velét annak jelenlegi birtokosa Winkler cataster­­inspector poroszországi Arnsberg városban, kész volna az érdekelteknek, ha eziránt a magyar ki­rályi belügyministériumhoz vagy­­ hozzá fordul­nának, megfelelő csere-ajándék mellett átengedni. Mi a nevezett család érdekében köztudomásra hozat­ik. ORSZÁGGYŰLÉSI TUDÓSÍTÁSOK A KÉPVISELŐHÁZ XX. ÜLÉSE MÁJUS 3­­. D. K. 10 ÓRAKOR. Elnök: Somssich Pál Jegyzők : Fodsóczy Sándor, Szél­l Kálmán és Jámbor Pál. Napirenden vannak : A bíráló bizottságok jelen­tése. A válaszfelirati javaslatok tárgyalásának folytatása. A kormány részéről jelen vannak: Andrási Gyula gr., Badekovics Kálmán, Gorove Ist­ván, Horvát Boldizsár, Mikó Imre gr. és­­ We­nckhum Béla b. ministerek. A múlt ü­lés jegyzőkönyve hitelesíttetvén: — Elnök : bemutatja Temesmegye Kis-Becskerek választó­ kerületé­ben megválasztott országgyűlési képviselő Wirk­­ner Lajos eredeti megbízó levelét. Az állandó igazoló bizottsághoz tétetik át. Majláth György országbíró levélben fölhívja a képv.­ház elnökét és a t. képviselőház tagjait, hogy a m. kir. kúriának jelen alakjában feloszlatására a ferencziek terén levő épületében f. évi május hó 31-én, azaz ma d. e. 10 órakor, és a legfőbb törvényszékek ünnepélyes beiktatására június 1-én d. e. 2/­ll órakor tartandó nyilvános ülések­ben minél számosabban megjelenni a­éltóztassa­nak. Nem tudom, a t. ház nem tartja-e illőnek, hogy ezen alkotmányos ünnepélyen néhány tagja által képviselve legyen. (Helyeslés.) Ha méltóztat­­nak beleegyezni, javaslatba hozok néhány kép­viselő urat, a­kik felkéretvén, képviselnék a házat ez ünnepélynél. (Helyeslés.) Felkérem tehát alelnök urat,Gajzágó Salamont, továbbá Bánó Jó­zsef, Ghyczy Ignácz, Somossy Ignácz és végre Hor­vátország részéről Tomasits képviselő urakat, ha ezekhez többen csatlakozni akarnak, az annál ünnepélyesebb lesz. (Helyeslés). Gr. Degenfeld Gusztáv egészségi tekintetből négyheti szabadságot kér. (Megadatik). Szint­úgy Felsőfehér megye képviselője Barta Lajos egészségi tekintetből négyheti szabadságot kér. (Megadatik.) Következnek a bíráló bizottságok jelentései. Széll­ Kálmán jegyző olvassa a 2-ik bíráló bi­zottság jelentését, mely szerint gróf Buttler Sán­dor igazolt képviselőnek jelentetik ki. Elnök : Gr. Buttler Sándor igazolása tudomásul vétetik. (Helyeslés). Elnök : A 4-ik bíráló bizottság jelentése fog felolvastatni. Széll Kálmán felolvassa a 4-ik biráló bizott­ság jelentését mely a Csotta János választása ellen beadott kérvény visszautasítása mellett, az igazolást kimondja. (Visszatetszést hallató nyi­latkozatok a balról). Elnök : Tudomásul vétetik. (Felkiáltások a ba­zon : Elég rosz!) .Madarász József : a ház határozatához semmi szava, azonban a közvélemény nevében óvást tesz s kijelenti, hogy a bírói felelősség tárgyában külön véleményt fog a ház asztalára letenni. Szalay Sándor : A ház a házszabályok értel­mében már kimondotta, hogy a bíróságok eljárása fölött superrevideálási joga nincsen. Az idő drága, s azért indítványozza, hogy napirendre tér­jünk át. (Helyeslés.) Irányi Dániel: bemutatja Perkála község elől-

Next