Budapesti Közlöny, 1869. július (3. évfolyam, 147-173. szám)

1869-07-01 / 147. szám

Buda-Pest, 1869. 147. szám Csütörtök, Julius 1. aSBfäS® N­­IV­ATALOS L JL P. Sí-4»3sstAss ísjlz : ÍZKKKMS'rÓB't» . 10-ik »jára PesttM , kttSTKSÍ-1IÍ«** . emelai. Zzr­Zni - tsra Kjubautatax, : Pesten, 7. ss. i. földszint. Kéziratok neve küldetnek ru«». len­­­ev­elek csak randM level­eseink 151 fc»- i gadtatnak »I__________________________ SuNWTki mtrTM ««arjncOrAoarwran.: Effcs ívre Félén* . Ne­­vaden* SO írt. 1« „ * . 0T3T.At-sar/B3E X'^i.sri . 2^éws in-» . Félerre . XesrytdéTr» is ín.— » . -4 „ 60 Hivatai^m Hi;i»*t4sb* : A Seraí*!«« „ertArt8i­s-‘ tjtslaadí AjTdeté?! dSjAk a hir^m­énynyel Jtyv *eyütt elölő**»*» beküldendő, inéi : 100 aaáig ttffysaari hirdetée- 5it 1 írt, ét 30 kr. a bélyegért, 100— 1­»0-ig í irt, 1*0 —300-ig i frt és így tovÁbb minden 100 szóért I írttal több. MasszatazKTésisKi Egyhasábon petit sor egy saert hirdetésért 8 kr, többszöri fiirde­­tésért 8 kr.minden beiktatást­ál. A bélyeg-dij külön minden be­­iktatás után 30 kr. oszt. érték. Előfizetés a budapesti közlönybe, a m. k. ministerium hivatalos lapja 1869. Il-ik félévi folyamára. Julius—december (fél évre) . 10 forint, Julius—September (negyed évre) 5 „ Községeknek julius —decem­ber (fél évre) .... 6 „ Megjegyzendő, hogy csupán csak fa­lusi községekre szól az utóbbi leszállított előfizetés. Az előfizetési pénz a lap kiadó­hivata­lába bérmentve küldendő, Pest, barátok tere, 7-ik sz. a. A Buda-Pesti Közlöny kiadóhivatala. A t. hatóságok felkéretnek az ezen laphoz czimzett pénz­ küldemények bérmentes fel­adására, mivel alólirott kiadó­hivatal bér­­mentetlen leveleket el nem fogadhat. A „Budap. Közl.“ kiadóhivatala. HIVATALOS RÉSZ. Ő cs. és Apostoli kir. Felsége f. évi jun. 23-tól kelt legfelsőbb elhatározásával, Grognet d’Orleans Bódognak, a politikai osztály kiadóhivatali segé­dének a közös külügyministeriumban, a Ferencz- József-rend lovag­keresztjét legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. Ratvay István a magy. kir. pénzügyministert által I. osztályú adóhivatali tisztté neveztetett ki.­ A Zarzetzky-féle gyászer­gyári részvény­tár­saság alapszabályainak módosításai a földmive­lés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar királyi ministerium által folyó évi 10812. szám alatt a be­mutatási záradékkal elláttattak. Az előbb „első magyar építési­anyag-termelő“ nevű, jelenleg „Gerenday-féle emlékmű- és épí­­tési­ anyag részvény­társaság“ módosított alap­szabályai folyó évi 11024. sz. alatt a földmive­lés-, ipar és kereskedelmi magyar királyi mi­nistérium által a bemutatási záradékkal a tör­vény értelmében elláttattak. A Pesten alakult „Corvina“ olcsó és népszerű olvasmányt kiadó részvény­társulatnak alapsza­bályai a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi magyar királyi ministérium által folyó évi június hó 25-én 8696. szám alatt a törvényes bemutatási záradékkal elláttattak. A nagy­szebeni bírói államvizsgálati bizott­mánynál Herbert Edének a magyar királyi curia semmitő­széki osztályához rendes bíróvá történt kineveztetése folytán megüresedett elnöki állo­­­­másra a vallás- és közoktatásügyi magyar kirá­­­­lyi minister b. Alyirus Ferencz jogtudort és csá­­­­szári királyi kamarást nevezte ki. Folyó 1869. évi július 1-jétől kezdve, a Fran­­cziaországba és Algírba intézett nyomtatványok és árumustrák,a postán minden 2 f­a­lat(40 gramma) vagy ezen súly egy része után hat krajczárban megállapított egységes díjért fognak egész a ren­deltetési helyig elszállíttatni, föltéve, hogy ezen egységes díj a postára való föladáskor előre meg­fizettetett. A fennebbi mérsékelt díj alá eső nyomtatvá­nyok közé számítandók: a sajtó-, kő- és éretnyo­­mató vagy másolt újságok, hírlapok, folyó- és időszaki iratok, fűzött vagy kötött könyvek, röp­­iratok, zeneszerzemények, árjegyzékek, előrajzok, mindennemű hirdetések és értesítések, ha szalag alatt vagy oly módon összehajtva és borítékolva adatnak fel, miszerint természetük iránt kétség ne támadhasson, és ha a czímzett nevén, az el­küldő aláírásán, az üzlet vagy gyár c végén, ket­tén s­orszámokon kívül más kézirati jegyzést nem tartalmaznak. Photographiák a mérsékelt díj mellett szállítandó küldemények közé nem tartoz­nak. Az árumustrák szintén csak azon esetre szállít­tatnak a mérsékelt díj mellett, ha szalag alatt vagy oly módon borítékolva adatnak föl, hogy minőségük felismerhető legyen, ha áruértékük nincsen, s ha a nyomtatványokra nézve elősorol­­takon kívül más kézírást nem tartalmaznak. A nyers és fonott selyem mutatványoknál, ha súlyuk csak hat latig terjed, az érték is följelöl­hető. Az árumustrák és nyomtatványok súlya a 15 latot meg nem haladhatja. Azon küldemények, melyek a fennebbi feltéte­leknek meg nem felelnek, vagy ha elégtelenül bérmentesítve adattak föl, közönséges levelek módjára kezeltetnek s dijaztatnak, a már netán alkalmazott jegyek értéke leszámittatván. Pesten, 1869. junius hó 29-én. A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. k. ministeriumtól. Folyó évi julius hó 10 én komárommegyei Kömlöd helységben postahivatal fog életbe lépni, mely a levél- és kocsipostai szolgálattal foglal­­kozand és összeköttetésben lesz a Kömlöd és Tata közt hetenkint négyszer közlekedő küldöncz­­kocsi-postajárattal. E postahivatal kézbesítési körét következő, helységek és puszták képezik: Kömlöd, Dád, Kecskéd, Iízend, Szák, Bakod, Oroszlány, Zsemlye és Gesztes községek, továbbá Majk, Kis- és Nagy-Tagyos puszták. A fennebbi küldöncz-kocsipostajárat követ­kező rendben fog közlekedni: Indulás : Körryödről: hétfőn, szerdán, csütörtö­kön és szombaton reggeli 5 órakor. Tatáról: ugyanazon napokon reggeli 8 óra­kor. Érkezés : Kömlödre : ugyanazon napokon dél-1 előtti 10 órakor. Tatára : ugyanazon napokon reggeli 7 órakor. Kelt Pesten, 1869. junius hó 23-án. A magyar kir. postaigazgatóság.­­ A szabadalmazott osztrák nemzeti bank mind­egyik részvényére 1869. év első felében eső huszonegy forintnyi osztalék, folyó évi julius 1-től kezdve a nemzeti bankk­ál Bécsben, úgyszintén annak minden fiók-intézeténél felvehető. Bécs, junius 19-én 1869. Pipitz, bank kormányzó. Epstein, bankigazgató. NEMHIV­AT­ALOS RÉSZ. Boldogult Miksa mexicói császár triesti emlék­szobrára sz. kir. Győr városából 3 ft, szabolcs­­megyebeli Nádudvar községből 2 ft 7 kr, a Haj­­duvárosokból, u. m.: H.-Böszörményből 1 forint 20 kr, H.-Hadházból 5 ft és H.-Vámospércsből 2 frt érkezett be, mely összegek a belügyministe­­rium által rendeltetésük helyére küldettek. A m. kir. vasut-épitészeti igazgatóság Pesten a főúton 9. szám alatt birt hivatalos helyiségeiből f. évi július 1-jén a részére Budán kibérelt Lu­­czenbacher féle házba (viziváros főutcz . 47. sz.) költözik át. ORSZÁGGYŰLÉSI TUDÓSÍTÁSOK. A KÉPVISELŐHÁZ XXXIX. ÜLÉSE JCNICS 30- D. E. 9 Ó8AKOB. Elnök : Somssich Pál. Jegyzők : Széll Kálmán, Majláth István és JÁMBOR PÁL. Tárgy: Kérvények bemutatása, a gazdasági bizottság jelentése, a bírói hatalom gyakorlásá­ról szóló törvényjavaslat tárgyalásának folyta­tása. A kormány részéről jelen vannak : Horvát Boldizsár, báró Wenckheim Béla, Gorove István, gr. Mikó Imre és báró Eötvös József miniszerek. A jegyzőkönyv hitelesíttetik: Gonda László, Molnár István, Ghyczy Ignácz, Mocsáry Lajos, Máttyus Arisztid, Patay István, Irányi Dániel és Kovách László kérvényeket nyújtanak be — és pedig az öt első képviselő a bíróságok szervezése ellen, a háznagy pedig a ház egyik legszorgalmasabb elhunyt tisztviselője özvegyének segélyezése végett. A kérvényezési bizottsághoz tétetnek át. Németh Albert a következő határozati ja­vaslatot nyújtja be. HATÁROZATI JAVASLAT: A hűbéri viszonyokból még fönmaradt kivált­ságos jogok, nevezetesen a kisebb királyi ha­szonvételek és úri jogok, u. m.: A korcsmáltatás­ és hasvágási jog, a halászat, vadászat, úgyszintén a magánbirtokosok tulaj­donához tartozó hidak, révek és a vásári jog czimén szedni szokott helypénzek és czédula­­illetékek, melyek a szabad iparűzés és annak fej­lesztésének gátul szolgálnak, eltörlendők lévén.

Next